Meer
Publicatiedatum: 15-04-2016

Inhoud

Programma Ruimte

Legenda

  • Centrum
  • Mobiliteit
  • Wonen en ruimtelijke kwaliteit
  • Groen, milieu en recreatie
  • Wijkgericht werken
1.646.000 Inkomsten
-2.424.000 Uitgaven
4.070.000 Saldo

Programma Ruimte

Papendrecht streeft naar een (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat, waarin samenhang, binding, geborgenheid en (sport)voorzieningen in de nabije omgeving van belang zijn. Papendrecht is een gemeente met een fijne leefomgeving. Die leefomgeving is gericht op kwalitatief goed wonen, leven en werken. De uitdaging is daarbij om de realisering en instandhouding van die leefomgeving financieel mogelijk te maken.

De gemeente streeft samen met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners naar het realiseren en in standhouden van een (bovengemiddeld) ruimtelijk-economisch leef- en vestigingsklimaat. Hierbij zijn de centrumontwikkeling, wonen en ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, groen, milieu, duurzaamheid en recreatie de thema's, ook in het belang van economie en ondernemen.

Toelichting Wethouder C. Koppenol

Toelichting Wethouder R.T.A. Korteland