Uitgaven

49,89%

€ -2.424.000

49,89% Complete

Inkomsten

74,55%

€ 1.646.000

74,55% Complete

Saldo

57,59%

€ 4.070.000

Programma Ruimte

Uitgaven

49,89%

€ -2.424.000

49,89% Complete

Inkomsten

74,55%

€ 1.646.000

74,55% Complete

Saldo

57,59%

€ 4.070.000

Begroting

1.646.000 Inkomsten
-2.424.000 Uitgaven
4.070.000 Saldo
  • Centrum
  • Mobiliteit
  • Wonen en ruimtelijke kwaliteit
  • Groen, milieu en recreatie
  • Wijkgericht werken

Programma Ruimte

Papendrecht streeft naar een (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat, waarin samenhang, binding, geborgenheid en (sport)voorzieningen in de nabije omgeving van belang zijn. Papendrecht is een gemeente met een fijne leefomgeving. Die leefomgeving is gericht op kwalitatief goed wonen, leven en werken. De uitdaging is daarbij om de realisering en instandhouding van die leefomgeving financieel mogelijk te maken.

De gemeente streeft samen met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners naar het realiseren en in standhouden van een (bovengemiddeld) ruimtelijk-economisch leef- en vestigingsklimaat. Hierbij zijn de centrumontwikkeling, wonen en ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, groen, milieu, duurzaamheid en recreatie de thema's, ook in het belang van economie en ondernemen.

Toelichting Wethouder C. Koppenol

Toelichting Wethouder R.T.A. Korteland

Centrum

Wat wilden we bereiken?

Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verhoging van de dynamiek in het centrum

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Centrumontwikkeling 5.029.000 3.070.000 3.195.000 4.434.000 1.239.000
Parkeren 1.613.000 1.548.000 1.585.000 1.628.000 43.000
Totaal lasten 6.642.000 4.618.000 4.780.000 6.062.000 1.282.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Centrumontwikkeling 2.084.000 2.155.000 2.174.000 2.172.000 -2.000
Parkeren 662.000 719.000 675.000 653.000 -22.000
Totaal baten 2.746.000 2.874.000 2.849.000 2.825.000 -24.000
Resultaat -3.896.000 -1.744.000 -1.931.000 -3.237.000 -1.306.000

Mobiliteit

Mobiliteit

 

 

Wat wilden we bereiken?

Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers/ Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Mobiliteit 701.000 566.000 536.000 1.054.000 518.000
Totaal lasten 701.000 566.000 536.000 1.054.000 518.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Mobiliteit 277.000 12.000 12.000 566.000 554.000
Totaal baten 277.000 12.000 12.000 566.000 554.000
Resultaat -424.000 -554.000 -524.000 -488.000 36.000

Wonen en ruimtelijke kwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Aantrekkelijk woonmilieu

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Actueel en uitnodigend beleid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Borgen van ruimtelijke kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte met als aandachtspunten kwaliteitsverbetering en veiligheidsbeleving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Wonen 1.647.000 1.562.000 1.654.000 1.697.000 43.000
Ruimtelijke kwaliteit 5.222.000 4.962.000 6.594.000 5.972.000 -622.000
Totaal lasten 6.869.000 6.524.000 8.248.000 7.669.000 -579.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Wonen 755.000 640.000 620.000 1.160.000 540.000
Ruimtelijke kwaliteit 1.737.000 1.796.000 1.847.000 2.581.000 734.000
Totaal baten 2.492.000 2.436.000 2.467.000 3.741.000 1.274.000
Resultaat -4.377.000 -4.088.000 -5.781.000 -3.928.000 1.853.000

Groen, milieu en recreatie

Wat wilden we bereiken?

Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het gebied boven de A15 behouden als recreatie- en landschapsgebied

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inzetten op een duurzaam milieu

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Groen en milieu 10.825.000 9.993.000 10.201.000 9.986.000 -215.000
Recreatie 196.000 207.000 198.000 204.000 6.000
Totaal lasten 11.021.000 10.200.000 10.399.000 10.190.000 -209.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Groen en milieu 7.410.000 7.476.000 7.757.000 7.574.000 -183.000
Recreatie 3.000 6.000 6.000 11.000 5.000
Totaal baten 7.413.000 7.482.000 7.763.000 7.585.000 -178.000
Resultaat -3.608.000 -2.718.000 -2.636.000 -2.605.000 31.000

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken

 

 

Wat wilden we bereiken?

Geo-informatie en –basisregistraties

  • Plan 2013-2016: Hierin wordt beschreven wat de organisatie wil op het gebied van geo-informatie en hoe dit kan worden bereikt.
  • Project Implementatieplan Basisregistratie Grootschalige Topografie; de BGT wordt dé nieuwe landsdekkende digitale kaart van heel Nederland. De inhoudelijke opbouw is voor de gemeente Papendrecht in 2015 afgerond. Daarnaast stond 2015 in het teken van afstemming met de andere bronhouders.
  • De uitvoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een coproductie van de afdelingen RO en B&U. Door deze intensieve samenwerking en de continue aandacht voor kwaliteitsmanagement behoren we tot de 15% van de gemeenten die geslaagd zijn voor de landelijke BAG inspectie. In 2015 zijn alle "niet-woning BAG objecten" onderzocht op het onderdeel gebruiksoppervlakte. Alle bevindingen van dit onderzoek zijn in 2015 verwerkt in de landelijke voorziening van de BAG.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Versterking wijkgericht werken

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Wijkgericht werken 301.000 282.000 282.000 284.000 2.000
Totaal lasten 301.000 282.000 282.000 284.000 2.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Wijkgericht werken 9.000 0 0 20.000 20.000
Totaal baten 9.000 0 0 20.000 20.000
Resultaat -292.000 -282.000 -282.000 -264.000 18.000

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Grondexploitatie 12.910.000 12.204.000 11.245.000 7.807.000 -3.438.000
Totaal lasten 12.910.000 12.204.000 11.245.000 7.807.000 -3.438.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Grondexploitatie 14.848.000 11.993.000 10.854.000 10.854.000 0
Totaal baten 14.848.000 11.993.000 10.854.000 10.854.000 0
Resultaat 1.938.000 -211.000 -391.000 3.047.000 3.438.000