1. Blz. 1 Jaarrekening 2015
  1. Blz. 2 Wethouder R.T.A. Korteland
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Programma Samenleving
    1. Blz. 7 Programma Samenleving
    2. Blz. 8 Toelichting wethouder J.R. Reuwer- Verheij
    3. Blz. 9 Werk en inkomen
     1. Blz. 10 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 11 Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners
       1. Blz. 12 Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven
       2. Blz. 13 Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden
      2. Blz. 14 Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk
       1. Blz. 15 Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen
      3. Blz. 16 Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 17 Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering
       2. Blz. 18 Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen
     2. Blz. 19 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 20 Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
     1. Blz. 21 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 22 Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur
       1. Blz. 23 De Culturele Adviesraad uitnodigen een voorstel voor de actualisering van de Nota Cultuurbeleid te doen
      2. Blz. 24 Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 25 Onderzoek naar en verbinden van mogelijke samenwerkingspartners
      3. Blz. 26 Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn
       1. Blz. 27 Verbinden van maatschappelijke organisaties bij invulling van lokaal maatwerk waardoor nieuwe voorzieningen tot stand komen dan wel bestaande voorzieningen beter benut worden
      4. Blz. 28 Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen
       1. Blz. 29 Faciliteren evenementen
      5. Blz. 30 Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen
       1. Blz. 31 Onderzoek naar mogelijkheden in de markt zetten van producten
      6. Blz. 32 Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen
       1. Blz. 33 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners
      7. Blz. 34 Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft
       1. Blz. 35 Uitvoeren gemeentelijke taak bij de decentralisatie van de AWBZ/Wmo zoals verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht/Drechtsteden en uitgewerkt in een lokaal uitvoeringsplan
      8. Blz. 36 Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
       1. Blz. 37 Monitoren praktijksituaties bij zoeken naar mogelijkheden langer zelfstandig te blijven wonen
      9. Blz. 38 Kinderen kennis laten maken met cultuur
       1. Blz. 39 Bij de subsidieafspraken met ToBe meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten scholen
       2. Blz. 40 De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota
       3. Blz. 41 Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs
      10. Blz. 42 Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
       1. Blz. 43 Samen met de bibliotheek een ontwikkelingslijn/plan ontwikkelen en implementeren. Hierbij worden tevens de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht
      11. Blz. 44 Overig
       1. Blz. 45 Kunst in de openbare ruimte
       2. Blz. 46 Maatschappelijk Vastgoed
       3. Blz. 47 Onderbrengen van de collectie Moderne Kunst
       4. Blz. 48 Poldermolen 8/Brandweer
       5. Blz. 49 Subsidie proces/ontwikkelingen
      12. Blz. 50 Verzelfstandiging theater
       1. Blz. 51 Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel
     2. Blz. 52 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 53 Onderwijs en jeugd
     1. Blz. 54 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 55 Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers/ Samenwerking scholen en bedrijven/ Dooron
       1. Blz. 56 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs
      2. Blz. 57 Het verminderen van jongerenoverlast
       1. Blz. 58 Het mogelijk maken van een open inloop in Interval en in de wijk (chill-inn)
      3. Blz. 59 Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
       1. Blz. 60 Onderzoek doen naar geschikte locatie(s)
      4. Blz. 61 Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 62 Afhankelijk van de nieuwe visie van het kabinet op het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang wordt de lokale verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen aangepast
       2. Blz. 63 De notitie Voorschoolse voorzieningen 2010-2014 en samenwerkingsovereenkomst Kansen voor Kinderen II worden geëvalueerd en geactualiseerd
       3. Blz. 64 Uitvoeren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en de tussenevaluatie van deze kadernota
       4. Blz. 65 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs
      5. Blz. 66 Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen
       1. Blz. 67 Uitvoeren van de gemeentelijke taak bij de decentralisatie jeugdzorg
      6. Blz. 68 Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 69 Evalueren van de Kadernota Jeugd 2010-2014
       2. Blz. 70 Het jeugd- en jongerenwerk organiseert en coördineert sociaal culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen gericht op talentontwikkeling (programma Meedoen)
       3. Blz. 71 Jongeren die dreigen uit te vallen worden ondersteund en begeleid op straat en zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid
       4. Blz. 72 Uitvoeren van het speelruimtebeleid
      7. Blz. 73 Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit
       1. Blz. 74 Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
      8. Blz. 75 Overig
       1. Blz. 76 Leerlingenvervoer
       2. Blz. 77 Toekomst visie VO
      9. Blz. 78 Verbinden van maatschappelijke organisaties bij de invulling van lokaal maatwerk
       1. Blz. 79 Verbinden van maatschappelijke organisaties
      10. Blz. 80 Verzelfstandiging van het jeugd- en jongerenwerk
       1. Blz. 81 1e fase onderzoek naar verzelfstandiging
      11. Blz. 82 Voldoende openbaar onderwijs
       1. Blz. 83 Toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs
     2. Blz. 84 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 85 Sport
     1. Blz. 86 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 87 Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht
       1. Blz. 88 Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen
      2. Blz. 89 De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale fysieke gezondheid te bevorderen
       1. Blz. 90 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering
       2. Blz. 91 Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten
      3. Blz. 92 Investeringen Xtragrassvelden
       1. Blz. 93 Realisering van drie Xtragrassvelden
      4. Blz. 94 Overig
       1. Blz. 95 Verduurzaming sportverenigingen
      5. Blz. 96 Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)
       1. Blz. 97 Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning
      6. Blz. 98 Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder
       1. Blz. 99 Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum
     2. Blz. 100 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 101 Economie en ondernemen
     1. Blz. 102 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 103 Behoud en groei MKB
       1. Blz. 104 Ruimte voor starters en ondernemen in wijken
       2. Blz. 105 Sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel
       3. Blz. 106 Vermindering van regels voor ondernemers
      2. Blz. 107 Excellerende topsectoren
       1. Blz. 108 Regionaal georganiseerde lobby bovenregionaal en richting Brussel
       2. Blz. 109 Regionale promotie en acquisitie
       3. Blz. 110 Revitaliseren van en bieden van ruimte voor bedrijven(terreinen)
       4. Blz. 111 Stimuleren innovatie en cross-overs
      3. Blz. 112 Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
       1. Blz. 113 Verankeren van het onderwijs- en arbeidsmarktprogramma
      4. Blz. 114 Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen
       1. Blz. 115 Overleg tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven
       2. Blz. 116 Promoten van Papendrecht als vestigingslocatie voor bedrijven
      5. Blz. 117 Verduurzamen economie
       1. Blz. 118 Verduurzamen van werklocaties en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen
     2. Blz. 119 Wat heeft het gekost?
   3. Blz. 120 Programma Ruimte
    1. Blz. 121 Programma Ruimte
    2. Blz. 122 Toelichting Wethouder C. Koppenol
    3. Blz. 123 Toelichting Wethouder R.T.A. Korteland
    4. Blz. 124 Centrum
     1. Blz. 125 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 126 Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen
       1. Blz. 127 De locatie Den Briel ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde
       2. Blz. 128 De locatie Veerpromenade ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde
      2. Blz. 129 Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren
       1. Blz. 130 Visie centrumranden opstellen (aandacht voor toegangs- en looproutes en verbinding jachthaven)
      3. Blz. 131 Verhoging van de dynamiek in het centrum
       1. Blz. 132 Evenementen en activiteiten in het centrum faciliteren
       2. Blz. 133 Het marktplein wordt heringericht tot multifunctioneel (evenementen)plein
     2. Blz. 134 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 135 Mobiliteit
     1. Blz. 136 Mobiliteit
     2. Blz. 137 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 138 Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers/ Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 139 Actualisatie parkeerbeleid
       2. Blz. 140 Evaluatie parkeerbeleid
       3. Blz. 141 Op Basis van GVVP (beleid) opstellen van een uitvoeringsprogramma
       4. Blz. 142 Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3
     3. Blz. 143 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 144 Wonen en ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 145 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 146 Aantrekkelijk woonmilieu
       1. Blz. 147 Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu
      2. Blz. 148 Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 149 Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors
       2. Blz. 150 Uitvoeren revitalisering bedrijventerrein Oosteind
      3. Blz. 151 Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad
       1. Blz. 152 Bestaande woningvoorraad verbeteren
       2. Blz. 153 Duurzaamheid bevorderen
       3. Blz. 154 Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen
      4. Blz. 155 Actueel en uitnodigend beleid
       1. Blz. 156 Actueel houden woonvisie
       2. Blz. 157 Huisvestingsverordening
       3. Blz. 158 Prestatieafspraken met de woningcorporatie
      5. Blz. 159 Borgen van ruimtelijke kwaliteit
       1. Blz. 160 Handhaving
       2. Blz. 161 Opstellen beheersverordening Papendrecht 2016 (nieuw)
       3. Blz. 162 Opstellen beheersverordening Rivieroevers (nieuw)
       4. Blz. 163 Opstellen bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver (nieuw)
       5. Blz. 164 Opstellen bestemmingsplan 7 Bouwkavels Tiendzone (nieuw)
       6. Blz. 165 Opstellen bestemmingsplan Aan de Noord geluid (conform)
       7. Blz. 166 Opstellen bestemmingsplan Dijklint (conform)
       8. Blz. 167 Opstellen bestemmingsplan fietsbrug Matenasche Scheidkade (nieuw)
       9. Blz. 168 Opstellen bestemmingsplan Woongebied II (ipv vaststellen)
       10. Blz. 169 Opstellen buitenplanse afwijking Markt van Matena (ipv vaststellen)
       11. Blz. 170 Opstellen Nota van uitgangspunten Dijklint (ipv vaststellen)
       12. Blz. 171 Vaststellen bestemmingsplan Aansluiting A15/N3 (conform)
       13. Blz. 172 Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind (opnieuw)
       14. Blz. 173 Vaststellen bestemmingsplan Slobbengors (opnieuw)
       15. Blz. 174 Vaststellen buitenplanse afwijking Den Briel (nieuw)
       16. Blz. 175 Vaststellen buitenplanse afwijking twee woningen Westeind 25 (nieuw)
       17. Blz. 176 Vergunningen
      6. Blz. 177 Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte met als aandachtspunten kwaliteitsverbetering en veiligheidsbeleving
       1. Blz. 178 Civiele kunstwerken
       2. Blz. 179 Onderhoudsachterstand openbare ruimte
       3. Blz. 180 Openbare verlichting (OVL)
       4. Blz. 181 Opstellen IBOR beleidsplan waarbij keuzes worden gemaakt in kwaliteitsniveaus van wegen, groen en wegmeubilair
       5. Blz. 182 Parkeergarages
       6. Blz. 183 Waterbushaltes
       7. Blz. 184 Wegen
       8. Blz. 185 Werkzaamheden voorziening IBOR
      7. Blz. 186 Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave
       1. Blz. 187 Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven
       2. Blz. 188 Afronding Oostpolder
       3. Blz. 189 Concrete binnenstedelijke projecten
       4. Blz. 190 Gronduitgifte
       5. Blz. 191 Herontwikkeling Lange Tiendweg zone
       6. Blz. 192 Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit
       7. Blz. 193 Ontwikkeling Land van Matena
       8. Blz. 194 Versterken blauwe en groene structuur en kwaliteit
     2. Blz. 195 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 196 Groen, milieu en recreatie
     1. Blz. 197 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 198 Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente
       1. Blz. 199 Baggeren/Beschoeiing
       2. Blz. 200 Bomen
       3. Blz. 201 Flora en Fauna
       4. Blz. 202 Nieuwland Parc
       5. Blz. 203 Op een structurele, duurzame en beleidsmatige wijze waarborgen groene karakter
       6. Blz. 204 Regionaal onderhoudsbestek bomen
       7. Blz. 205 Rembrandtlaan
       8. Blz. 206 Riolering
       9. Blz. 207 Sociale moestuin Papendrecht
       10. Blz. 208 Streefbeeldenplan stedelijk water
       11. Blz. 209 Veerdam
       12. Blz. 210 Werkzaamheden riolering
      2. Blz. 211 Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden
       1. Blz. 212 Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma speelruimtebeleid 2011-2016
      3. Blz. 213 Het gebied boven de A15 behouden als recreatie- en landschapsgebied
       1. Blz. 214 Onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve en landschappelijke versterking van het gebied ten noorden van de A15
      4. Blz. 215 Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied
       1. Blz. 216 Aandacht geven bij uitwerking groenstructuur Slobbengors
      5. Blz. 217 Inzetten op een duurzaam milieu
       1. Blz. 218 Actieplan omgevingslawaai Papendrecht 2013-2018
       2. Blz. 219 Actieve voorlichting over duurzaamheid en energieverbruik
       3. Blz. 220 Bodembeheer: Nazorglocatie Veerdam / Het Havenhoofd
       4. Blz. 221 Elektrische oplaadfaciliteiten
       5. Blz. 222 Het bevorderen van afvalscheiding in samenhang met een goed functionerend afvalbrengstation (ABS)
       6. Blz. 223 Invoeren ecologisch verantwoorde manier van onkruidbestrijding
       7. Blz. 224 Vermindering van concentraties fijnstof en geluid- en verkeershinder
     2. Blz. 225 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 226 Wijkgericht werken
     1. Blz. 227 Wijkgericht werken
     2. Blz. 228 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 229 Geo-informatie en –basisregistraties
       1. Blz. 230 Aansluiting beheersysteem BOR op geo-warehouse (BGT)
       2. Blz. 231 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
       3. Blz. 232 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
       4. Blz. 233 Beheersysteem Openbare Ruimte (BOR)
       5. Blz. 234 Geo-informatieplan 2013-2016
       6. Blz. 235 Kwaliteitsmanagement geo-informatie & -basisregistraties
       7. Blz. 236 Project Implementatieplan BGT gemeente Papendrecht
       8. Blz. 237 Projectplan Kwaliteitsplan oppervlakte niet-woningen BAG gemeente Papendrecht
      2. Blz. 238 Versterking wijkgericht werken
       1. Blz. 239 Herijking rol wijkplatforms
       2. Blz. 240 Onderzoek en ontwikkelen
       3. Blz. 241 Verbreding wijkgericht werken
     3. Blz. 242 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 243 Wat heeft het gekost?
   4. Blz. 244 Programma Bestuur en Regio
    1. Blz. 245 Programma Bestuur en Regio
    2. Blz. 246 Toelichting Burgemeester C.J.M. de Bruin
    3. Blz. 247 Toelichting Wethouder J.N. Rozendaal
    4. Blz. 248 Bestuur en organisatie
     1. Blz. 249 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 250 Doorontwikkeling organisatie
       1. Blz. 251 Bezinning op rol en werkwijze college en raad
       2. Blz. 252 Blijvend professionaliseren P&C-cyclus
       3. Blz. 253 Vergroten flexibele inzetbaarheid ambtelijk apparaat
      2. Blz. 254 Regie versterken opdrachtgeverschap en control
       1. Blz. 255 Organisatiebreed inzetten op opdrachtgericht werken
      3. Blz. 256 Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid
       1. Blz. 257 Noodzakelijk en doelmatig groot onderhoud gemeentehuis
     2. Blz. 258 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 259 Dienstverlening
     1. Blz. 260 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 261 Een alternatieve locatie zoeken voor de weekmarkt in verband met de herinrichtingswerkzaamheden op het marktplein in 2016
       1. Blz. 262 Diverse locaties voor een tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt inventariseren.
      2. Blz. 263 Extra inzet van boa's hotspots
       1. Blz. 264 Diverse locaties die zijn aangemerkt als hotspots
      3. Blz. 265 Faciliteren bij evenementen in het centrumgebied
       1. Blz. 266 Het bijhouden van een digitale evenementenkalender
      4. Blz. 267 Het actualiseren van de drank- en horecavergunningen
       1. Blz. 268 Het bezoeken van de drank- en horeca gelegenheden door boa's in 2015
      5. Blz. 269 Het afhandelen van de aanvraag Koningsdag 2015
       1. Blz. 270 Het begeleiden van de aanvragers bij hun aanvragen voor een vergunning voor activiteiten tijdens Koningsdag.
      6. Blz. 271 Het bemiddelen in de wijken tussen mensen
       1. Blz. 272 Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld bij eenvoudige en complexe casussen
      7. Blz. 273 Het ondersteunen van de handhaving in andere gemeenten
       1. Blz. 274 Het verrichten van werkzaamheden door de Papendrechtse boa's in gemeenten Sliedrecht, Alblasserdam en Molenwaard
      8. Blz. 275 Het organiseren van de verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen
       1. Blz. 276 Het begeleiden van het organisatieproces en de uitvoering van taken omtrent de verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen.
      9. Blz. 277 Het organiseren van het referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne
       1. Blz. 278 Het opstarten van het organisatieproces van het referendum
      10. Blz. 279 Het uniformeren van het leerlingenvervoer binnen de Drechtsteden.
       1. Blz. 280 Met de gemeenten binnen de Drechtsteden een regionale werkgroep oprichten.
      11. Blz. 281 Inzet boa's betoging Fokker Technologies Holding B.V.
       1. Blz. 282 Controleren en toezicht houden bij de betoging van Fokker B.V.
      12. Blz. 283 Inzet boa's evenementen
       1. Blz. 284 Controleren en toezichthouden bij evenementen
      13. Blz. 285 Ontwikkelen digitalisering van de dienstverlening en social media
       1. Blz. 286 Innovatie met digitale dienstverlening stimuleren
       2. Blz. 287 Investeren in de digitale basisinfrastructuur voor de e-overheid
       3. Blz. 288 Inwoners, bedrijven en instellingen op een moderne wijze betrekken bij de gemeente
       4. Blz. 289 Meer producten en diensten digitaal beschikbaar stellen
      14. Blz. 290 Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel
       1. Blz. 291 Bieden van keuzevrijheid door producten en diensten via alle dienstverleningskanalen beschikbaar te blijven stellen
       2. Blz. 292 Meer maatwerk afspraken
       3. Blz. 293 Werken aan een uitnodigende uitstraling van de publieksbalie
      15. Blz. 294 Tijdig afhandelen aanvragen reisdocumenten
       1. Blz. 295 Zorgen voor voldoende capaciteit
      16. Blz. 296 Verbetering van de beveiliging o.b.v. de zelfevaluaties BRP en Waardedocumenten
       1. Blz. 297 Aan de hand van een verbeterplan zorgen voor een hoge kwaliteit
      17. Blz. 298 Verwerking en afhandeling meldingen openbare ruimte
       1. Blz. 299 Zorgen voor voldoende capaciteit om structureel de toename aan meldingen aan te kunnen
      18. Blz. 300 Wij verminderen regeldruk en faciliteren maatschappelijke initiatieven waar mogelijk
       1. Blz. 301 Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen bij het verminderen van regeldruk vergroten
       2. Blz. 302 Standaardiseren aanvraagformulieren en daarbij schrappen van indieningsvereisten
     2. Blz. 303 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 304 Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 305 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 306 Inwoners voelen zich veilig in hun eigen huis en buurt
       1. Blz. 307 Benadrukken eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor veiligheid in de leefomgeving
       2. Blz. 308 Opstellen nieuw IVP
       3. Blz. 309 Overleg met inwoners over veiligheidsaspecten per wijk
       4. Blz. 310 Preventiemaatregelen inzetten om overlast, woninginbraken e.d. te voorkomen
      2. Blz. 311 Verdere samenwerking in de veiligheidsketen
       1. Blz. 312 Voortzetten verbetering samenwerking
     2. Blz. 313 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 314 Communicatie
     1. Blz. 315 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 316 Papendrecht op de kaart
       1. Blz. 317 Gebruik maken van de mogelijkheden voor marketing en promotie
     2. Blz. 318 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 319 Regio
     1. Blz. 320 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 321 Continuering van regionale samenwerking
       1. Blz. 322 Sturing versterken mogelijkheden verbonden partijen
     2. Blz. 323 Wat heeft het gekost?
   5. Blz. 324 Algemene Dekkingsmidddelen
    1. Blz. 325 Algemene Dekkingsmidddelen
    2. Blz. 326 Wat heeft het gekost?
   6. Blz. 327 Paragrafen
    1. Blz. 328 1. Weerstandsvermogen en risicobeleid
     1. Blz. 329 1. Weerstandsvermogen en risicobeleid
     2. Blz. 330 Structureel weerstandsvermogen
     3. Blz. 331 Beoordeling weerstandscapaciteit
     4. Blz. 332 Incidenteel weerstandsvermogen
     5. Blz. 333 Herschikking reserves
     6. Blz. 334 Financiële kengetallen
     7. Blz. 335 Conclusie
    2. Blz. 336 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 337 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 338 Openbare ruimte algemeen
     3. Blz. 339 Riolering
     4. Blz. 340 Wegen
     5. Blz. 341 Groen
     6. Blz. 342 Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-voorziening)
     7. Blz. 343 Openbare verlichting
     8. Blz. 344 Civiele constructies (zoals bruggen, duikers, etc.)
     9. Blz. 345 Speelruimte
     10. Blz. 346 Water en baggeren
     11. Blz. 347 Gebouwen
     12. Blz. 348 Havens
     13. Blz. 349 Elektrische laadpalen
     14. Blz. 350 Parkeergarages
    3. Blz. 351 3. Financiering
     1. Blz. 352 3. Financiering
     2. Blz. 353 Relatiebeheer
     3. Blz. 354 Financiering
     4. Blz. 355 Risicobeheer
    4. Blz. 356 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 357 4. Lokale heffingen
     2. Blz. 358 Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 359 Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-)
     4. Blz. 360 Heffing woonlasten
     5. Blz. 361 Kwijtscheldingen
    5. Blz. 362 5. Grondbeleid
     1. Blz. 363 5. Grondbeleid
     2. Blz. 364 Werkwijze
     3. Blz. 365 Afgelsoten complexen
     4. Blz. 366 Meerjarenperspectief grondexploitaties
    6. Blz. 367 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 368 6. Verbonden Partijen
    7. Blz. 369 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 370 Arbeidsvoorwaarden en perosonele regelingen
     2. Blz. 371 In- en uitstroom
     3. Blz. 372 Inhuur van extern personeel
     4. Blz. 373 Integriteit
     5. Blz. 374 Opleiden en ontwikkelen
     6. Blz. 375 Personeel
     7. Blz. 376 WNT-verantwoording 2015
     8. Blz. 377 Ziekteverzuim
     9. Blz. 378 Informatieveiligheid
    8. Blz. 379 8. Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 380 8. Interbestuurlijk toezicht
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap