Sitemap

Jaarrekening 2015 Blz. 1
Wethouder R.T.A. Korteland Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma Samenleving Blz. 6
Programma Samenleving Blz. 7
Toelichting wethouder J.R. Reuwer- Verheij Blz. 8
Werk en inkomen Blz. 9
Wat wilden we bereiken? Blz. 10
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 11
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 12
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 13
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 14
Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen Blz. 15
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 16
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 17
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 18
Wat heeft het gekost? Blz. 19
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 20
Wat wilden we bereiken? Blz. 21
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 22
De Culturele Adviesraad uitnodigen een voorstel voor de actualisering van de Nota Cultuurbeleid te doen Blz. 23
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 24
Onderzoek naar en verbinden van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 25
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 26
Verbinden van maatschappelijke organisaties bij invulling van lokaal maatwerk waardoor nieuwe voorzieningen tot stand komen dan wel bestaande voorzieningen beter benut worden Blz. 27
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 28
Faciliteren evenementen Blz. 29
Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen Blz. 30
Onderzoek naar mogelijkheden in de markt zetten van producten Blz. 31
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 32
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 33
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 34
Uitvoeren gemeentelijke taak bij de decentralisatie van de AWBZ/Wmo zoals verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht/Drechtsteden en uitgewerkt in een lokaal uitvoeringsplan Blz. 35
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 36
Monitoren praktijksituaties bij zoeken naar mogelijkheden langer zelfstandig te blijven wonen Blz. 37
Kinderen kennis laten maken met cultuur Blz. 38
Bij de subsidieafspraken met ToBe meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten scholen Blz. 39
De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota Blz. 40
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 41
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 42
Samen met de bibliotheek een ontwikkelingslijn/plan ontwikkelen en implementeren. Hierbij worden tevens de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht Blz. 43
Overig Blz. 44
Kunst in de openbare ruimte Blz. 45
Maatschappelijk Vastgoed Blz. 46
Onderbrengen van de collectie Moderne Kunst Blz. 47
Poldermolen 8/Brandweer Blz. 48
Subsidie proces/ontwikkelingen Blz. 49
Verzelfstandiging theater Blz. 50
Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel Blz. 51
Wat heeft het gekost? Blz. 52
Onderwijs en jeugd Blz. 53
Wat wilden we bereiken? Blz. 54
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers/ Samenwerking scholen en bedrijven/ Dooron Blz. 55
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 56
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 57
Het mogelijk maken van een open inloop in Interval en in de wijk (chill-inn) Blz. 58
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 59
Onderzoek doen naar geschikte locatie(s) Blz. 60
Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen Blz. 61
Afhankelijk van de nieuwe visie van het kabinet op het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang wordt de lokale verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen aangepast Blz. 62
De notitie Voorschoolse voorzieningen 2010-2014 en samenwerkingsovereenkomst Kansen voor Kinderen II worden geëvalueerd en geactualiseerd Blz. 63
Uitvoeren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en de tussenevaluatie van deze kadernota Blz. 64
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 65
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 66
Uitvoeren van de gemeentelijke taak bij de decentralisatie jeugdzorg Blz. 67
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 68
Evalueren van de Kadernota Jeugd 2010-2014 Blz. 69
Het jeugd- en jongerenwerk organiseert en coördineert sociaal culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen gericht op talentontwikkeling (programma Meedoen) Blz. 70
Jongeren die dreigen uit te vallen worden ondersteund en begeleid op straat en zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid Blz. 71
Uitvoeren van het speelruimtebeleid Blz. 72
Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 73
Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 74
Overig Blz. 75
Leerlingenvervoer Blz. 76
Toekomst visie VO Blz. 77
Verbinden van maatschappelijke organisaties bij de invulling van lokaal maatwerk Blz. 78
Verbinden van maatschappelijke organisaties Blz. 79
Verzelfstandiging van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 80
1e fase onderzoek naar verzelfstandiging Blz. 81
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 82
Toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 83
Wat heeft het gekost? Blz. 84
Sport Blz. 85
Wat wilden we bereiken? Blz. 86
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 87
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 88
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 89
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 90
Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 91
Investeringen Xtragrassvelden Blz. 92
Realisering van drie Xtragrassvelden Blz. 93
Overig Blz. 94
Verduurzaming sportverenigingen Blz. 95
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 96
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 97
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 98
Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum Blz. 99
Wat heeft het gekost? Blz. 100
Economie en ondernemen Blz. 101
Wat wilden we bereiken? Blz. 102
Behoud en groei MKB Blz. 103
Ruimte voor starters en ondernemen in wijken Blz. 104
Sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel Blz. 105
Vermindering van regels voor ondernemers Blz. 106
Excellerende topsectoren Blz. 107
Regionaal georganiseerde lobby bovenregionaal en richting Brussel Blz. 108
Regionale promotie en acquisitie Blz. 109
Revitaliseren van en bieden van ruimte voor bedrijven(terreinen) Blz. 110
Stimuleren innovatie en cross-overs Blz. 111
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 112
Verankeren van het onderwijs- en arbeidsmarktprogramma Blz. 113
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 114
Overleg tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven Blz. 115
Promoten van Papendrecht als vestigingslocatie voor bedrijven Blz. 116
Verduurzamen economie Blz. 117
Verduurzamen van werklocaties en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen Blz. 118
Wat heeft het gekost? Blz. 119
Programma Ruimte Blz. 120
Programma Ruimte Blz. 121
Toelichting Wethouder C. Koppenol Blz. 122
Toelichting Wethouder R.T.A. Korteland Blz. 123
Centrum Blz. 124
Wat wilden we bereiken? Blz. 125
Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen Blz. 126
De locatie Den Briel ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 127
De locatie Veerpromenade ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 128
Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren Blz. 129
Visie centrumranden opstellen (aandacht voor toegangs- en looproutes en verbinding jachthaven) Blz. 130
Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 131
Evenementen en activiteiten in het centrum faciliteren Blz. 132
Het marktplein wordt heringericht tot multifunctioneel (evenementen)plein Blz. 133
Wat heeft het gekost? Blz. 134
Mobiliteit Blz. 135
Mobiliteit Blz. 136
Wat wilden we bereiken? Blz. 137
Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers/ Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 138
Actualisatie parkeerbeleid Blz. 139
Evaluatie parkeerbeleid Blz. 140
Op Basis van GVVP (beleid) opstellen van een uitvoeringsprogramma Blz. 141
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 142
Wat heeft het gekost? Blz. 143
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 144
Wat wilden we bereiken? Blz. 145
Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 146
Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu Blz. 147
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 148
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 149
Uitvoeren revitalisering bedrijventerrein Oosteind Blz. 150
Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 151
Bestaande woningvoorraad verbeteren Blz. 152
Duurzaamheid bevorderen Blz. 153
Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 154
Actueel en uitnodigend beleid Blz. 155
Actueel houden woonvisie Blz. 156
Huisvestingsverordening Blz. 157
Prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 158
Borgen van ruimtelijke kwaliteit Blz. 159
Handhaving Blz. 160
Opstellen beheersverordening Papendrecht 2016 (nieuw) Blz. 161
Opstellen beheersverordening Rivieroevers (nieuw) Blz. 162
Opstellen bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver (nieuw) Blz. 163
Opstellen bestemmingsplan 7 Bouwkavels Tiendzone (nieuw) Blz. 164
Opstellen bestemmingsplan Aan de Noord geluid (conform) Blz. 165
Opstellen bestemmingsplan Dijklint (conform) Blz. 166
Opstellen bestemmingsplan fietsbrug Matenasche Scheidkade (nieuw) Blz. 167
Opstellen bestemmingsplan Woongebied II (ipv vaststellen) Blz. 168
Opstellen buitenplanse afwijking Markt van Matena (ipv vaststellen) Blz. 169
Opstellen Nota van uitgangspunten Dijklint (ipv vaststellen) Blz. 170
Vaststellen bestemmingsplan Aansluiting A15/N3 (conform) Blz. 171
Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind (opnieuw) Blz. 172
Vaststellen bestemmingsplan Slobbengors (opnieuw) Blz. 173
Vaststellen buitenplanse afwijking Den Briel (nieuw) Blz. 174
Vaststellen buitenplanse afwijking twee woningen Westeind 25 (nieuw) Blz. 175
Vergunningen Blz. 176
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte met als aandachtspunten kwaliteitsverbetering en veiligheidsbeleving Blz. 177
Civiele kunstwerken Blz. 178
Onderhoudsachterstand openbare ruimte Blz. 179
Openbare verlichting (OVL) Blz. 180
Opstellen IBOR beleidsplan waarbij keuzes worden gemaakt in kwaliteitsniveaus van wegen, groen en wegmeubilair Blz. 181
Parkeergarages Blz. 182
Waterbushaltes Blz. 183
Wegen Blz. 184
Werkzaamheden voorziening IBOR Blz. 185
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 186
Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven Blz. 187
Afronding Oostpolder Blz. 188
Concrete binnenstedelijke projecten Blz. 189
Gronduitgifte Blz. 190
Herontwikkeling Lange Tiendweg zone Blz. 191
Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit Blz. 192
Ontwikkeling Land van Matena Blz. 193
Versterken blauwe en groene structuur en kwaliteit Blz. 194
Wat heeft het gekost? Blz. 195
Groen, milieu en recreatie Blz. 196
Wat wilden we bereiken? Blz. 197
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 198
Baggeren/Beschoeiing Blz. 199
Bomen Blz. 200
Flora en Fauna Blz. 201
Nieuwland Parc Blz. 202
Op een structurele, duurzame en beleidsmatige wijze waarborgen groene karakter Blz. 203
Regionaal onderhoudsbestek bomen Blz. 204
Rembrandtlaan Blz. 205
Riolering Blz. 206
Sociale moestuin Papendrecht Blz. 207
Streefbeeldenplan stedelijk water Blz. 208
Veerdam Blz. 209
Werkzaamheden riolering Blz. 210
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 211
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma speelruimtebeleid 2011-2016 Blz. 212
Het gebied boven de A15 behouden als recreatie- en landschapsgebied Blz. 213
Onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve en landschappelijke versterking van het gebied ten noorden van de A15 Blz. 214
Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied Blz. 215
Aandacht geven bij uitwerking groenstructuur Slobbengors Blz. 216
Inzetten op een duurzaam milieu Blz. 217
Actieplan omgevingslawaai Papendrecht 2013-2018 Blz. 218
Actieve voorlichting over duurzaamheid en energieverbruik Blz. 219
Bodembeheer: Nazorglocatie Veerdam / Het Havenhoofd Blz. 220
Elektrische oplaadfaciliteiten Blz. 221
Het bevorderen van afvalscheiding in samenhang met een goed functionerend afvalbrengstation (ABS) Blz. 222
Invoeren ecologisch verantwoorde manier van onkruidbestrijding Blz. 223
Vermindering van concentraties fijnstof en geluid- en verkeershinder Blz. 224
Wat heeft het gekost? Blz. 225
Wijkgericht werken Blz. 226
Wijkgericht werken Blz. 227
Wat wilden we bereiken? Blz. 228
Geo-informatie en –basisregistraties Blz. 229
Aansluiting beheersysteem BOR op geo-warehouse (BGT) Blz. 230
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Blz. 231
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Blz. 232
Beheersysteem Openbare Ruimte (BOR) Blz. 233
Geo-informatieplan 2013-2016 Blz. 234
Kwaliteitsmanagement geo-informatie & -basisregistraties Blz. 235
Project Implementatieplan BGT gemeente Papendrecht Blz. 236
Projectplan Kwaliteitsplan oppervlakte niet-woningen BAG gemeente Papendrecht Blz. 237
Versterking wijkgericht werken Blz. 238
Herijking rol wijkplatforms Blz. 239
Onderzoek en ontwikkelen Blz. 240
Verbreding wijkgericht werken Blz. 241
Wat heeft het gekost? Blz. 242
Wat heeft het gekost? Blz. 243
Programma Bestuur en Regio Blz. 244
Programma Bestuur en Regio Blz. 245
Toelichting Burgemeester C.J.M. de Bruin Blz. 246
Toelichting Wethouder J.N. Rozendaal Blz. 247
Bestuur en organisatie Blz. 248
Wat wilden we bereiken? Blz. 249
Doorontwikkeling organisatie Blz. 250
Bezinning op rol en werkwijze college en raad Blz. 251
Blijvend professionaliseren P&C-cyclus Blz. 252
Vergroten flexibele inzetbaarheid ambtelijk apparaat Blz. 253
Regie versterken opdrachtgeverschap en control Blz. 254
Organisatiebreed inzetten op opdrachtgericht werken Blz. 255
Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid Blz. 256
Noodzakelijk en doelmatig groot onderhoud gemeentehuis Blz. 257
Wat heeft het gekost? Blz. 258
Dienstverlening Blz. 259
Wat wilden we bereiken? Blz. 260
Een alternatieve locatie zoeken voor de weekmarkt in verband met de herinrichtingswerkzaamheden op het marktplein in 2016 Blz. 261
Diverse locaties voor een tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt inventariseren. Blz. 262
Extra inzet van boa's hotspots Blz. 263
Diverse locaties die zijn aangemerkt als hotspots Blz. 264
Faciliteren bij evenementen in het centrumgebied Blz. 265
Het bijhouden van een digitale evenementenkalender Blz. 266
Het actualiseren van de drank- en horecavergunningen Blz. 267
Het bezoeken van de drank- en horeca gelegenheden door boa's in 2015 Blz. 268
Het afhandelen van de aanvraag Koningsdag 2015 Blz. 269
Het begeleiden van de aanvragers bij hun aanvragen voor een vergunning voor activiteiten tijdens Koningsdag. Blz. 270
Het bemiddelen in de wijken tussen mensen Blz. 271
Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld bij eenvoudige en complexe casussen Blz. 272
Het ondersteunen van de handhaving in andere gemeenten Blz. 273
Het verrichten van werkzaamheden door de Papendrechtse boa's in gemeenten Sliedrecht, Alblasserdam en Molenwaard Blz. 274
Het organiseren van de verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen Blz. 275
Het begeleiden van het organisatieproces en de uitvoering van taken omtrent de verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen. Blz. 276
Het organiseren van het referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne Blz. 277
Het opstarten van het organisatieproces van het referendum Blz. 278
Het uniformeren van het leerlingenvervoer binnen de Drechtsteden. Blz. 279
Met de gemeenten binnen de Drechtsteden een regionale werkgroep oprichten. Blz. 280
Inzet boa's betoging Fokker Technologies Holding B.V. Blz. 281
Controleren en toezicht houden bij de betoging van Fokker B.V. Blz. 282
Inzet boa's evenementen Blz. 283
Controleren en toezichthouden bij evenementen Blz. 284
Ontwikkelen digitalisering van de dienstverlening en social media Blz. 285
Innovatie met digitale dienstverlening stimuleren Blz. 286
Investeren in de digitale basisinfrastructuur voor de e-overheid Blz. 287
Inwoners, bedrijven en instellingen op een moderne wijze betrekken bij de gemeente Blz. 288
Meer producten en diensten digitaal beschikbaar stellen Blz. 289
Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel Blz. 290
Bieden van keuzevrijheid door producten en diensten via alle dienstverleningskanalen beschikbaar te blijven stellen Blz. 291
Meer maatwerk afspraken Blz. 292
Werken aan een uitnodigende uitstraling van de publieksbalie Blz. 293
Tijdig afhandelen aanvragen reisdocumenten Blz. 294
Zorgen voor voldoende capaciteit Blz. 295
Verbetering van de beveiliging o.b.v. de zelfevaluaties BRP en Waardedocumenten Blz. 296
Aan de hand van een verbeterplan zorgen voor een hoge kwaliteit Blz. 297
Verwerking en afhandeling meldingen openbare ruimte Blz. 298
Zorgen voor voldoende capaciteit om structureel de toename aan meldingen aan te kunnen Blz. 299
Wij verminderen regeldruk en faciliteren maatschappelijke initiatieven waar mogelijk Blz. 300
Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen bij het verminderen van regeldruk vergroten Blz. 301
Standaardiseren aanvraagformulieren en daarbij schrappen van indieningsvereisten Blz. 302
Wat heeft het gekost? Blz. 303
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 304
Wat wilden we bereiken? Blz. 305
Inwoners voelen zich veilig in hun eigen huis en buurt Blz. 306
Benadrukken eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor veiligheid in de leefomgeving Blz. 307
Opstellen nieuw IVP Blz. 308
Overleg met inwoners over veiligheidsaspecten per wijk Blz. 309
Preventiemaatregelen inzetten om overlast, woninginbraken e.d. te voorkomen Blz. 310
Verdere samenwerking in de veiligheidsketen Blz. 311
Voortzetten verbetering samenwerking Blz. 312
Wat heeft het gekost? Blz. 313
Communicatie Blz. 314
Wat wilden we bereiken? Blz. 315
Papendrecht op de kaart Blz. 316
Gebruik maken van de mogelijkheden voor marketing en promotie Blz. 317
Wat heeft het gekost? Blz. 318
Regio Blz. 319
Wat wilden we bereiken? Blz. 320
Continuering van regionale samenwerking Blz. 321
Sturing versterken mogelijkheden verbonden partijen Blz. 322
Wat heeft het gekost? Blz. 323
Algemene Dekkingsmidddelen Blz. 324
Algemene Dekkingsmidddelen Blz. 325
Wat heeft het gekost? Blz. 326
Paragrafen Blz. 327
1. Weerstandsvermogen en risicobeleid Blz. 328
1. Weerstandsvermogen en risicobeleid Blz. 329
Structureel weerstandsvermogen Blz. 330
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 331
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 332
Herschikking reserves Blz. 333
Financiële kengetallen Blz. 334
Conclusie Blz. 335
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 336
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 337
Openbare ruimte algemeen Blz. 338
Riolering Blz. 339
Wegen Blz. 340
Groen Blz. 341
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-voorziening) Blz. 342
Openbare verlichting Blz. 343
Civiele constructies (zoals bruggen, duikers, etc.) Blz. 344
Speelruimte Blz. 345
Water en baggeren Blz. 346
Gebouwen Blz. 347
Havens Blz. 348
Elektrische laadpalen Blz. 349
Parkeergarages Blz. 350
3. Financiering Blz. 351
3. Financiering Blz. 352
Relatiebeheer Blz. 353
Financiering Blz. 354
Risicobeheer Blz. 355
4. Lokale heffingen Blz. 356
4. Lokale heffingen Blz. 357
Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 358
Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-) Blz. 359
Heffing woonlasten Blz. 360
Kwijtscheldingen Blz. 361
5. Grondbeleid Blz. 362
5. Grondbeleid Blz. 363
Werkwijze Blz. 364
Afgelsoten complexen Blz. 365
Meerjarenperspectief grondexploitaties Blz. 366
6. Verbonden Partijen Blz. 367
6. Verbonden Partijen Blz. 368
7. Bedrijfsvoering Blz. 369
Arbeidsvoorwaarden en perosonele regelingen Blz. 370
In- en uitstroom Blz. 371
Inhuur van extern personeel Blz. 372
Integriteit Blz. 373
Opleiden en ontwikkelen Blz. 374
Personeel Blz. 375
WNT-verantwoording 2015 Blz. 376
Ziekteverzuim Blz. 377
Informatieveiligheid Blz. 378
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 379
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 380
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap