Meer
Publicatiedatum: 15-04-2016

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarrekening 2015 Blz. 1  
Wethouder R.T.A. Korteland Blz. 2  
Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Programma Samenleving Blz. 6  
Programma Samenleving Blz. 7  
Toelichting wethouder J.R. Reuwer- Verheij Blz. 8  
Werk en inkomen Blz. 9  
Wat wilden we bereiken? Blz. 10  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 11  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 12  
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 13  
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 14  
Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen Blz. 15  
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 16  
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 17  
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 18  
Wat heeft het gekost? Blz. 19  
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 20  
Wat wilden we bereiken? Blz. 21  
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 22  
De Culturele Adviesraad uitnodigen een voorstel voor de actualisering van de Nota Cultuurbeleid te doen Blz. 23  
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 24  
Onderzoek naar en verbinden van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 25  
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 26  
Verbinden van maatschappelijke organisaties bij invulling van lokaal maatwerk waardoor nieuwe voorzieningen tot stand komen dan wel bestaande voorzieningen beter benut worden Blz. 27  
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 28  
Faciliteren evenementen Blz. 29  
Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen Blz. 30  
Onderzoek naar mogelijkheden in de markt zetten van producten Blz. 31  
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 32  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 33  
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 34  
Uitvoeren gemeentelijke taak bij de decentralisatie van de AWBZ/Wmo zoals verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht/Drechtsteden en uitgewerkt in een lokaal uitvoeringsplan Blz. 35  
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 36  
Monitoren praktijksituaties bij zoeken naar mogelijkheden langer zelfstandig te blijven wonen Blz. 37  
Kinderen kennis laten maken met cultuur Blz. 38  
Bij de subsidieafspraken met ToBe meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten scholen Blz. 39  
De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota Blz. 40  
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 41  
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 42  
Samen met de bibliotheek een ontwikkelingslijn/plan ontwikkelen en implementeren. Hierbij worden tevens de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht Blz. 43  
Overig Blz. 44  
Kunst in de openbare ruimte Blz. 45  
Maatschappelijk Vastgoed Blz. 46  
Onderbrengen van de collectie Moderne Kunst Blz. 47  
Poldermolen 8/Brandweer Blz. 48  
Subsidie proces/ontwikkelingen Blz. 49  
Verzelfstandiging theater Blz. 50  
Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel Blz. 51  
Wat heeft het gekost? Blz. 52  
Onderwijs en jeugd Blz. 53  
Wat wilden we bereiken? Blz. 54  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers/ Samenwerking scholen en bedrijven/ Dooron Blz. 55  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 56  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 57  
Het mogelijk maken van een open inloop in Interval en in de wijk (chill-inn) Blz. 58  
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 59  
Onderzoek doen naar geschikte locatie(s) Blz. 60  
Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen Blz. 61  
Afhankelijk van de nieuwe visie van het kabinet op het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang wordt de lokale verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen aangepast Blz. 62  
De notitie Voorschoolse voorzieningen 2010-2014 en samenwerkingsovereenkomst Kansen voor Kinderen II worden geëvalueerd en geactualiseerd Blz. 63  
Uitvoeren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en de tussenevaluatie van deze kadernota Blz. 64  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 65  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 66  
Uitvoeren van de gemeentelijke taak bij de decentralisatie jeugdzorg Blz. 67  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 68  
Evalueren van de Kadernota Jeugd 2010-2014 Blz. 69  
Het jeugd- en jongerenwerk organiseert en coördineert sociaal culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen gericht op talentontwikkeling (programma Meedoen) Blz. 70  
Jongeren die dreigen uit te vallen worden ondersteund en begeleid op straat en zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid Blz. 71  
Uitvoeren van het speelruimtebeleid Blz. 72  
Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 73  
Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 74  
Overig Blz. 75  
Leerlingenvervoer Blz. 76  
Toekomst visie VO Blz. 77  
Verbinden van maatschappelijke organisaties bij de invulling van lokaal maatwerk Blz. 78  
Verbinden van maatschappelijke organisaties Blz. 79  
Verzelfstandiging van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 80  
1e fase onderzoek naar verzelfstandiging Blz. 81  
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 82  
Toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 83  
Wat heeft het gekost? Blz. 84  
Sport Blz. 85  
Wat wilden we bereiken? Blz. 86  
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 87  
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 88  
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 89  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 90  
Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 91  
Investeringen Xtragrassvelden Blz. 92  
Realisering van drie Xtragrassvelden Blz. 93  
Overig Blz. 94  
Verduurzaming sportverenigingen Blz. 95  
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 96  
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 97  
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 98  
Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum Blz. 99  
Wat heeft het gekost? Blz. 100  
Economie en ondernemen Blz. 101  
Wat wilden we bereiken? Blz. 102  
Behoud en groei MKB Blz. 103  
Ruimte voor starters en ondernemen in wijken Blz. 104  
Sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel Blz. 105  
Vermindering van regels voor ondernemers Blz. 106  
Excellerende topsectoren Blz. 107  
Regionaal georganiseerde lobby bovenregionaal en richting Brussel Blz. 108  
Regionale promotie en acquisitie Blz. 109  
Revitaliseren van en bieden van ruimte voor bedrijven(terreinen) Blz. 110  
Stimuleren innovatie en cross-overs Blz. 111  
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 112  
Verankeren van het onderwijs- en arbeidsmarktprogramma Blz. 113  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 114  
Overleg tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven Blz. 115  
Promoten van Papendrecht als vestigingslocatie voor bedrijven Blz. 116  
Verduurzamen economie Blz. 117  
Verduurzamen van werklocaties en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen Blz. 118  
Wat heeft het gekost? Blz. 119  
Programma Ruimte Blz. 120  
Programma Ruimte Blz. 121  
Toelichting Wethouder C. Koppenol Blz. 122  
Toelichting Wethouder R.T.A. Korteland Blz. 123  
Centrum Blz. 124  
Wat wilden we bereiken? Blz. 125  
Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen Blz. 126  
De locatie Den Briel ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 127  
De locatie Veerpromenade ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 128  
Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren Blz. 129  
Visie centrumranden opstellen (aandacht voor toegangs- en looproutes en verbinding jachthaven) Blz. 130  
Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 131  
Evenementen en activiteiten in het centrum faciliteren Blz. 132  
Het marktplein wordt heringericht tot multifunctioneel (evenementen)plein Blz. 133  
Wat heeft het gekost? Blz. 134  
Mobiliteit Blz. 135  
Mobiliteit Blz. 136  
Wat wilden we bereiken? Blz. 137  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers/ Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 138  
Actualisatie parkeerbeleid Blz. 139  
Evaluatie parkeerbeleid Blz. 140  
Op Basis van GVVP (beleid) opstellen van een uitvoeringsprogramma Blz. 141  
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 142  
Wat heeft het gekost? Blz. 143  
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 144  
Wat wilden we bereiken? Blz. 145  
Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 146  
Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu Blz. 147  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 148  
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 149  
Uitvoeren revitalisering bedrijventerrein Oosteind Blz. 150  
Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 151  
Bestaande woningvoorraad verbeteren Blz. 152  
Duurzaamheid bevorderen Blz. 153  
Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 154  
Actueel en uitnodigend beleid Blz. 155  
Actueel houden woonvisie Blz. 156  
Huisvestingsverordening Blz. 157  
Prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 158  
Borgen van ruimtelijke kwaliteit Blz. 159  
Handhaving Blz. 160  
Opstellen beheersverordening Papendrecht 2016 (nieuw) Blz. 161  
Opstellen beheersverordening Rivieroevers (nieuw) Blz. 162  
Opstellen bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver (nieuw) Blz. 163  
Opstellen bestemmingsplan 7 Bouwkavels Tiendzone (nieuw) Blz. 164  
Opstellen bestemmingsplan Aan de Noord geluid (conform) Blz. 165  
Opstellen bestemmingsplan Dijklint (conform) Blz. 166  
Opstellen bestemmingsplan fietsbrug Matenasche Scheidkade (nieuw) Blz. 167  
Opstellen bestemmingsplan Woongebied II (ipv vaststellen) Blz. 168  
Opstellen buitenplanse afwijking Markt van Matena (ipv vaststellen) Blz. 169  
Opstellen Nota van uitgangspunten Dijklint (ipv vaststellen) Blz. 170  
Vaststellen bestemmingsplan Aansluiting A15/N3 (conform) Blz. 171  
Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind (opnieuw) Blz. 172  
Vaststellen bestemmingsplan Slobbengors (opnieuw) Blz. 173  
Vaststellen buitenplanse afwijking Den Briel (nieuw) Blz. 174  
Vaststellen buitenplanse afwijking twee woningen Westeind 25 (nieuw) Blz. 175  
Vergunningen Blz. 176  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte met als aandachtspunten kwaliteitsverbetering en veiligheidsbeleving Blz. 177  
Civiele kunstwerken Blz. 178  
Onderhoudsachterstand openbare ruimte Blz. 179  
Openbare verlichting (OVL) Blz. 180  
Opstellen IBOR beleidsplan waarbij keuzes worden gemaakt in kwaliteitsniveaus van wegen, groen en wegmeubilair Blz. 181  
Parkeergarages Blz. 182  
Waterbushaltes Blz. 183  
Wegen Blz. 184  
Werkzaamheden voorziening IBOR Blz. 185  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 186  
Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven Blz. 187  
Afronding Oostpolder Blz. 188  
Concrete binnenstedelijke projecten Blz. 189  
Gronduitgifte Blz. 190  
Herontwikkeling Lange Tiendweg zone Blz. 191  
Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit Blz. 192  
Ontwikkeling Land van Matena Blz. 193  
Versterken blauwe en groene structuur en kwaliteit Blz. 194  
Wat heeft het gekost? Blz. 195  
Groen, milieu en recreatie Blz. 196  
Wat wilden we bereiken? Blz. 197  
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 198  
Baggeren/Beschoeiing Blz. 199  
Bomen Blz. 200  
Flora en Fauna Blz. 201  
Nieuwland Parc Blz. 202  
Op een structurele, duurzame en beleidsmatige wijze waarborgen groene karakter Blz. 203  
Regionaal onderhoudsbestek bomen Blz. 204  
Rembrandtlaan Blz. 205  
Riolering Blz. 206  
Sociale moestuin Papendrecht Blz. 207  
Streefbeeldenplan stedelijk water Blz. 208  
Veerdam Blz. 209  
Werkzaamheden riolering Blz. 210  
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 211  
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma speelruimtebeleid 2011-2016 Blz. 212  
Het gebied boven de A15 behouden als recreatie- en landschapsgebied Blz. 213  
Onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve en landschappelijke versterking van het gebied ten noorden van de A15 Blz. 214  
Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied Blz. 215  
Aandacht geven bij uitwerking groenstructuur Slobbengors Blz. 216  
Inzetten op een duurzaam milieu Blz. 217  
Actieplan omgevingslawaai Papendrecht 2013-2018 Blz. 218  
Actieve voorlichting over duurzaamheid en energieverbruik Blz. 219  
Bodembeheer: Nazorglocatie Veerdam / Het Havenhoofd Blz. 220  
Elektrische oplaadfaciliteiten Blz. 221  
Het bevorderen van afvalscheiding in samenhang met een goed functionerend afvalbrengstation (ABS) Blz. 222  
Invoeren ecologisch verantwoorde manier van onkruidbestrijding Blz. 223  
Vermindering van concentraties fijnstof en geluid- en verkeershinder Blz. 224  
Wat heeft het gekost? Blz. 225  
Wijkgericht werken Blz. 226  
Wijkgericht werken Blz. 227  
Wat wilden we bereiken? Blz. 228  
Geo-informatie en –basisregistraties Blz. 229  
Aansluiting beheersysteem BOR op geo-warehouse (BGT) Blz. 230  
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Blz. 231  
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Blz. 232  
Beheersysteem Openbare Ruimte (BOR) Blz. 233  
Geo-informatieplan 2013-2016 Blz. 234  
Kwaliteitsmanagement geo-informatie & -basisregistraties Blz. 235  
Project Implementatieplan BGT gemeente Papendrecht Blz. 236  
Projectplan Kwaliteitsplan oppervlakte niet-woningen BAG gemeente Papendrecht Blz. 237  
Versterking wijkgericht werken Blz. 238  
Herijking rol wijkplatforms Blz. 239  
Onderzoek en ontwikkelen Blz. 240  
Verbreding wijkgericht werken Blz. 241  
Wat heeft het gekost? Blz. 242  
Wat heeft het gekost? Blz. 243  
Programma Bestuur en Regio Blz. 244  
Programma Bestuur en Regio Blz. 245  
Toelichting Burgemeester C.J.M. de Bruin Blz. 246  
Toelichting Wethouder J.N. Rozendaal Blz. 247  
Bestuur en organisatie Blz. 248  
Wat wilden we bereiken? Blz. 249  
Doorontwikkeling organisatie Blz. 250  
Bezinning op rol en werkwijze college en raad Blz. 251  
Blijvend professionaliseren P&C-cyclus Blz. 252  
Vergroten flexibele inzetbaarheid ambtelijk apparaat Blz. 253  
Regie versterken opdrachtgeverschap en control Blz. 254  
Organisatiebreed inzetten op opdrachtgericht werken Blz. 255  
Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid Blz. 256  
Noodzakelijk en doelmatig groot onderhoud gemeentehuis Blz. 257  
Wat heeft het gekost? Blz. 258  
Dienstverlening Blz. 259  
Wat wilden we bereiken? Blz. 260  
Een alternatieve locatie zoeken voor de weekmarkt in verband met de herinrichtingswerkzaamheden op het marktplein in 2016 Blz. 261  
Diverse locaties voor een tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt inventariseren. Blz. 262  
Extra inzet van boa's hotspots Blz. 263  
Diverse locaties die zijn aangemerkt als hotspots Blz. 264  
Faciliteren bij evenementen in het centrumgebied Blz. 265  
Het bijhouden van een digitale evenementenkalender Blz. 266  
Het actualiseren van de drank- en horecavergunningen Blz. 267  
Het bezoeken van de drank- en horeca gelegenheden door boa's in 2015 Blz. 268  
Het afhandelen van de aanvraag Koningsdag 2015 Blz. 269  
Het begeleiden van de aanvragers bij hun aanvragen voor een vergunning voor activiteiten tijdens Koningsdag. Blz. 270  
Het bemiddelen in de wijken tussen mensen Blz. 271  
Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld bij eenvoudige en complexe casussen Blz. 272  
Het ondersteunen van de handhaving in andere gemeenten Blz. 273  
Het verrichten van werkzaamheden door de Papendrechtse boa's in gemeenten Sliedrecht, Alblasserdam en Molenwaard Blz. 274  
Het organiseren van de verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen Blz. 275  
Het begeleiden van het organisatieproces en de uitvoering van taken omtrent de verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen. Blz. 276  
Het organiseren van het referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne Blz. 277  
Het opstarten van het organisatieproces van het referendum Blz. 278  
Het uniformeren van het leerlingenvervoer binnen de Drechtsteden. Blz. 279  
Met de gemeenten binnen de Drechtsteden een regionale werkgroep oprichten. Blz. 280  
Inzet boa's betoging Fokker Technologies Holding B.V. Blz. 281  
Controleren en toezicht houden bij de betoging van Fokker B.V. Blz. 282  
Inzet boa's evenementen Blz. 283  
Controleren en toezichthouden bij evenementen Blz. 284  
Ontwikkelen digitalisering van de dienstverlening en social media Blz. 285  
Innovatie met digitale dienstverlening stimuleren Blz. 286  
Investeren in de digitale basisinfrastructuur voor de e-overheid Blz. 287  
Inwoners, bedrijven en instellingen op een moderne wijze betrekken bij de gemeente Blz. 288  
Meer producten en diensten digitaal beschikbaar stellen Blz. 289  
Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel Blz. 290  
Bieden van keuzevrijheid door producten en diensten via alle dienstverleningskanalen beschikbaar te blijven stellen Blz. 291  
Meer maatwerk afspraken Blz. 292  
Werken aan een uitnodigende uitstraling van de publieksbalie Blz. 293  
Tijdig afhandelen aanvragen reisdocumenten Blz. 294  
Zorgen voor voldoende capaciteit Blz. 295  
Verbetering van de beveiliging o.b.v. de zelfevaluaties BRP en Waardedocumenten Blz. 296  
Aan de hand van een verbeterplan zorgen voor een hoge kwaliteit Blz. 297  
Verwerking en afhandeling meldingen openbare ruimte Blz. 298  
Zorgen voor voldoende capaciteit om structureel de toename aan meldingen aan te kunnen Blz. 299  
Wij verminderen regeldruk en faciliteren maatschappelijke initiatieven waar mogelijk Blz. 300  
Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen bij het verminderen van regeldruk vergroten Blz. 301  
Standaardiseren aanvraagformulieren en daarbij schrappen van indieningsvereisten Blz. 302  
Wat heeft het gekost? Blz. 303  
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 304  
Wat wilden we bereiken? Blz. 305  
Inwoners voelen zich veilig in hun eigen huis en buurt Blz. 306  
Benadrukken eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor veiligheid in de leefomgeving Blz. 307  
Opstellen nieuw IVP Blz. 308  
Overleg met inwoners over veiligheidsaspecten per wijk Blz. 309  
Preventiemaatregelen inzetten om overlast, woninginbraken e.d. te voorkomen Blz. 310  
Verdere samenwerking in de veiligheidsketen Blz. 311  
Voortzetten verbetering samenwerking Blz. 312  
Wat heeft het gekost? Blz. 313  
Communicatie Blz. 314  
Wat wilden we bereiken? Blz. 315  
Papendrecht op de kaart Blz. 316  
Gebruik maken van de mogelijkheden voor marketing en promotie Blz. 317  
Wat heeft het gekost? Blz. 318  
Regio Blz. 319  
Wat wilden we bereiken? Blz. 320  
Continuering van regionale samenwerking Blz. 321  
Sturing versterken mogelijkheden verbonden partijen Blz. 322  
Wat heeft het gekost? Blz. 323  
Algemene Dekkingsmidddelen Blz. 324  
Algemene Dekkingsmidddelen Blz. 325  
Wat heeft het gekost? Blz. 326  
Paragrafen Blz. 327  
1. Weerstandsvermogen en risicobeleid Blz. 328  
1. Weerstandsvermogen en risicobeleid Blz. 329  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 330  
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 331  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 332  
Herschikking reserves Blz. 333  
Financiële kengetallen Blz. 334  
Conclusie Blz. 335  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 336  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 337  
Openbare ruimte algemeen Blz. 338  
Riolering Blz. 339  
Wegen Blz. 340  
Groen Blz. 341  
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-voorziening) Blz. 342  
Openbare verlichting Blz. 343  
Civiele constructies (zoals bruggen, duikers, etc.) Blz. 344  
Speelruimte Blz. 345  
Water en baggeren Blz. 346  
Gebouwen Blz. 347  
Havens Blz. 348  
Elektrische laadpalen Blz. 349  
Parkeergarages Blz. 350  
3. Financiering Blz. 351  
3. Financiering Blz. 352  
Relatiebeheer Blz. 353  
Financiering Blz. 354  
Risicobeheer Blz. 355  
4. Lokale heffingen Blz. 356  
4. Lokale heffingen Blz. 357  
Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 358  
Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-) Blz. 359  
Heffing woonlasten Blz. 360  
Kwijtscheldingen Blz. 361  
5. Grondbeleid Blz. 362  
5. Grondbeleid Blz. 363  
Werkwijze Blz. 364  
Afgelsoten complexen Blz. 365  
Meerjarenperspectief grondexploitaties Blz. 366  
6. Verbonden Partijen Blz. 367  
6. Verbonden Partijen Blz. 368  
7. Bedrijfsvoering Blz. 369  
Arbeidsvoorwaarden en perosonele regelingen Blz. 370  
In- en uitstroom Blz. 371  
Inhuur van extern personeel Blz. 372  
Integriteit Blz. 373  
Opleiden en ontwikkelen Blz. 374  
Personeel Blz. 375  
WNT-verantwoording 2015 Blz. 376  
Ziekteverzuim Blz. 377  
Informatieveiligheid Blz. 378  
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 379  
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 380