Sitemap

Jaarrekening 2015 Blz. 1  
Wethouder R.T.A. Korteland Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Programma Samenleving Blz. 10  
Programma Samenleving Blz. 11  
Toelichting wethouder J.R. Reuwer- Verheij Blz. 12  
Werk en inkomen Blz. 13  
Wat wilden we bereiken? Blz. 14  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 15  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 16  
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 17  
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 18  
Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen Blz. 19  
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 20  
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 21  
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 22  
Wat heeft het gekost? Blz. 23  
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 24  
Wat wilden we bereiken? Blz. 25  
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 26  
De Culturele Adviesraad uitnodigen een voorstel voor de actualisering van de Nota Cultuurbeleid te doen Blz. 27  
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 28  
Onderzoek naar en verbinden van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 29  
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 30  
Verbinden van maatschappelijke organisaties bij invulling van lokaal maatwerk waardoor nieuwe voorzieningen tot stand komen dan wel bestaande voorzieningen beter benut worden Blz. 31  
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 32  
Faciliteren evenementen Blz. 33  
Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen Blz. 34  
Onderzoek naar mogelijkheden in de markt zetten van producten Blz. 35  
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 36  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 37  
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 38  
Uitvoeren gemeentelijke taak bij de decentralisatie van de AWBZ/Wmo zoals verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht/Drechtsteden en uitgewerkt in een lokaal uitvoeringsplan Blz. 39  
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 40  
Monitoren praktijksituaties bij zoeken naar mogelijkheden langer zelfstandig te blijven wonen Blz. 41  
Kinderen kennis laten maken met cultuur Blz. 42  
Bij de subsidieafspraken met ToBe meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten scholen Blz. 43  
De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota Blz. 44  
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 45  
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 46  
Samen met de bibliotheek een ontwikkelingslijn/plan ontwikkelen en implementeren. Hierbij worden tevens de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht Blz. 47  
Overig Blz. 48  
Kunst in de openbare ruimte Blz. 49  
Maatschappelijk Vastgoed Blz. 50  
Onderbrengen van de collectie Moderne Kunst Blz. 51  
Poldermolen 8/Brandweer Blz. 52  
Subsidie proces/ontwikkelingen Blz. 53  
Verzelfstandiging theater Blz. 54  
Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel Blz. 55  
Wat heeft het gekost? Blz. 56  
Onderwijs en jeugd Blz. 57  
Wat wilden we bereiken? Blz. 58  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers/ Samenwerking scholen en bedrijven/ Dooron Blz. 59  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 60  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 61  
Het mogelijk maken van een open inloop in Interval en in de wijk (chill-inn) Blz. 62  
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 63  
Onderzoek doen naar geschikte locatie(s) Blz. 64  
Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen Blz. 65  
Afhankelijk van de nieuwe visie van het kabinet op het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang wordt de lokale verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen aangepast Blz. 66  
De notitie Voorschoolse voorzieningen 2010-2014 en samenwerkingsovereenkomst Kansen voor Kinderen II worden geëvalueerd en geactualiseerd Blz. 67  
Uitvoeren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en de tussenevaluatie van deze kadernota Blz. 68  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 69  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 70  
Uitvoeren van de gemeentelijke taak bij de decentralisatie jeugdzorg Blz. 71  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 72  
Evalueren van de Kadernota Jeugd 2010-2014 Blz. 73  
Het jeugd- en jongerenwerk organiseert en coördineert sociaal culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen gericht op talentontwikkeling (programma Meedoen) Blz. 74  
Jongeren die dreigen uit te vallen worden ondersteund en begeleid op straat en zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid Blz. 75  
Uitvoeren van het speelruimtebeleid Blz. 76  
Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 77  
Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 78  
Overig Blz. 79  
Leerlingenvervoer Blz. 80  
Toekomst visie VO Blz. 81  
Verbinden van maatschappelijke organisaties bij de invulling van lokaal maatwerk Blz. 82  
Verbinden van maatschappelijke organisaties Blz. 83  
Verzelfstandiging van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 84  
1e fase onderzoek naar verzelfstandiging Blz. 85  
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 86  
Toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 87  
Wat heeft het gekost? Blz. 88  
Sport Blz. 89  
Wat wilden we bereiken? Blz. 90  
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 91  
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 92  
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 93  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 94  
Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 95  
Investeringen Xtragrassvelden Blz. 96  
Realisering van drie Xtragrassvelden Blz. 97  
Overig Blz. 98  
Verduurzaming sportverenigingen Blz. 99  
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 100  
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 101  
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 102  
Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum Blz. 103  
Wat heeft het gekost? Blz. 104  
Economie en ondernemen Blz. 105  
Wat wilden we bereiken? Blz. 106  
Behoud en groei MKB Blz. 107  
Ruimte voor starters en ondernemen in wijken Blz. 108  
Sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel Blz. 109  
Vermindering van regels voor ondernemers Blz. 110  
Excellerende topsectoren Blz. 111  
Regionaal georganiseerde lobby bovenregionaal en richting Brussel Blz. 112  
Regionale promotie en acquisitie Blz. 113  
Revitaliseren van en bieden van ruimte voor bedrijven(terreinen) Blz. 114  
Stimuleren innovatie en cross-overs Blz. 115  
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 116  
Verankeren van het onderwijs- en arbeidsmarktprogramma Blz. 117  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 118  
Overleg tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven Blz. 119  
Promoten van Papendrecht als vestigingslocatie voor bedrijven Blz. 120  
Verduurzamen economie Blz. 121  
Verduurzamen van werklocaties en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen Blz. 122  
Wat heeft het gekost? Blz. 123  
Programma Ruimte Blz. 124  
Programma Ruimte Blz. 125  
Toelichting Wethouder C. Koppenol Blz. 126  
Toelichting Wethouder R.T.A. Korteland Blz. 127  
Centrum Blz. 128  
Wat wilden we bereiken? Blz. 129  
Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen Blz. 130  
De locatie Den Briel ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 131  
De locatie Veerpromenade ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 132  
Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren Blz. 133  
Visie centrumranden opstellen (aandacht voor toegangs- en looproutes en verbinding jachthaven) Blz. 134  
Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 135  
Evenementen en activiteiten in het centrum faciliteren Blz. 136  
Het marktplein wordt heringericht tot multifunctioneel (evenementen)plein Blz. 137  
Wat heeft het gekost? Blz. 138  
Mobiliteit Blz. 139  
Mobiliteit Blz. 140  
Wat wilden we bereiken? Blz. 141  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers/ Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 142  
Actualisatie parkeerbeleid Blz. 143  
Evaluatie parkeerbeleid Blz. 144  
Op Basis van GVVP (beleid) opstellen van een uitvoeringsprogramma Blz. 145  
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 146  
Wat heeft het gekost? Blz. 147  
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 148  
Wat wilden we bereiken? Blz. 149  
Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 150  
Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu Blz. 151  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 152  
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 153  
Uitvoeren revitalisering bedrijventerrein Oosteind Blz. 154  
Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 155  
Bestaande woningvoorraad verbeteren Blz. 156  
Duurzaamheid bevorderen Blz. 157  
Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 158  
Actueel en uitnodigend beleid Blz. 159  
Actueel houden woonvisie Blz. 160  
Huisvestingsverordening Blz. 161  
Prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 162  
Borgen van ruimtelijke kwaliteit Blz. 163  
Handhaving Blz. 164  
Opstellen beheersverordening Papendrecht 2016 (nieuw) Blz. 165  
Opstellen beheersverordening Rivieroevers (nieuw) Blz. 166  
Opstellen bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver (nieuw) Blz. 167  
Opstellen bestemmingsplan 7 Bouwkavels Tiendzone (nieuw) Blz. 168  
Opstellen bestemmingsplan Aan de Noord geluid (conform) Blz. 169  
Opstellen bestemmingsplan Dijklint (conform) Blz. 170  
Opstellen bestemmingsplan fietsbrug Matenasche Scheidkade (nieuw) Blz. 171  
Opstellen bestemmingsplan Woongebied II (ipv vaststellen) Blz. 172  
Opstellen buitenplanse afwijking Markt van Matena (ipv vaststellen) Blz. 173  
Opstellen Nota van uitgangspunten Dijklint (ipv vaststellen) Blz. 174  
Vaststellen bestemmingsplan Aansluiting A15/N3 (conform) Blz. 175  
Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind (opnieuw) Blz. 176  
Vaststellen bestemmingsplan Slobbengors (opnieuw) Blz. 177  
Vaststellen buitenplanse afwijking Den Briel (nieuw) Blz. 178  
Vaststellen buitenplanse afwijking twee woningen Westeind 25 (nieuw) Blz. 179  
Vergunningen Blz. 180  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte met als aandachtspunten kwaliteitsverbetering en veiligheidsbeleving Blz. 181  
Civiele kunstwerken Blz. 182  
Onderhoudsachterstand openbare ruimte Blz. 183  
Openbare verlichting (OVL) Blz. 184  
Opstellen IBOR beleidsplan waarbij keuzes worden gemaakt in kwaliteitsniveaus van wegen, groen en wegmeubilair Blz. 185  
Parkeergarages Blz. 186  
Waterbushaltes Blz. 187  
Wegen Blz. 188  
Werkzaamheden voorziening IBOR Blz. 189  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 190  
Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven Blz. 191  
Afronding Oostpolder Blz. 192  
Concrete binnenstedelijke projecten Blz. 193  
Gronduitgifte Blz. 194  
Herontwikkeling Lange Tiendweg zone Blz. 195  
Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit Blz. 196  
Ontwikkeling Land van Matena Blz. 197  
Versterken blauwe en groene structuur en kwaliteit Blz. 198  
Wat heeft het gekost? Blz. 199  
Groen, milieu en recreatie Blz. 200  
Wat wilden we bereiken? Blz. 201  
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 202  
Baggeren/Beschoeiing Blz. 203  
Bomen Blz. 204  
Flora en Fauna Blz. 205  
Nieuwland Parc Blz. 206  
Op een structurele, duurzame en beleidsmatige wijze waarborgen groene karakter Blz. 207  
Regionaal onderhoudsbestek bomen Blz. 208  
Rembrandtlaan Blz. 209  
Riolering Blz. 210  
Sociale moestuin Papendrecht Blz. 211  
Streefbeeldenplan stedelijk water Blz. 212  
Veerdam Blz. 213  
Werkzaamheden riolering Blz. 214  
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 215  
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma speelruimtebeleid 2011-2016 Blz. 216  
Het gebied boven de A15 behouden als recreatie- en landschapsgebied Blz. 217  
Onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve en landschappelijke versterking van het gebied ten noorden van de A15 Blz. 218  
Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied Blz. 219  
Aandacht geven bij uitwerking groenstructuur Slobbengors Blz. 220  
Inzetten op een duurzaam milieu Blz. 221  
Actieplan omgevingslawaai Papendrecht 2013-2018 Blz. 222  
Actieve voorlichting over duurzaamheid en energieverbruik Blz. 223  
Bodembeheer: Nazorglocatie Veerdam / Het Havenhoofd Blz. 224  
Elektrische oplaadfaciliteiten Blz. 225  
Het bevorderen van afvalscheiding in samenhang met een goed functionerend afvalbrengstation (ABS) Blz. 226  
Invoeren ecologisch verantwoorde manier van onkruidbestrijding Blz. 227  
Vermindering van concentraties fijnstof en geluid- en verkeershinder Blz. 228  
Wat heeft het gekost? Blz. 229  
Wijkgericht werken Blz. 230  
Wijkgericht werken Blz. 231  
Wat wilden we bereiken? Blz. 232  
Geo-informatie en –basisregistraties Blz. 233  
Aansluiting beheersysteem BOR op geo-warehouse (BGT) Blz. 234  
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Blz. 235  
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Blz. 236  
Beheersysteem Openbare Ruimte (BOR) Blz. 237  
Geo-informatieplan 2013-2016 Blz. 238  
Kwaliteitsmanagement geo-informatie & -basisregistraties Blz. 239  
Project Implementatieplan BGT gemeente Papendrecht Blz. 240  
Projectplan Kwaliteitsplan oppervlakte niet-woningen BAG gemeente Papendrecht Blz. 241  
Versterking wijkgericht werken Blz. 242  
Herijking rol wijkplatforms Blz. 243  
Onderzoek en ontwikkelen Blz. 244  
Verbreding wijkgericht werken Blz. 245  
Wat heeft het gekost? Blz. 246  
Wat heeft het gekost? Blz. 247  
Programma Bestuur en Regio Blz. 248  
Programma Bestuur en Regio Blz. 249  
Toelichting Burgemeester C.J.M. de Bruin Blz. 250  
Toelichting Wethouder J.N. Rozendaal Blz. 251  
Bestuur en organisatie Blz. 252  
Wat wilden we bereiken? Blz. 253  
Doorontwikkeling organisatie Blz. 254  
Bezinning op rol en werkwijze college en raad Blz. 255  
Blijvend professionaliseren P&C-cyclus Blz. 256  
Vergroten flexibele inzetbaarheid ambtelijk apparaat Blz. 257  
Regie versterken opdrachtgeverschap en control Blz. 258  
Organisatiebreed inzetten op opdrachtgericht werken Blz. 259  
Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid Blz. 260  
Noodzakelijk en doelmatig groot onderhoud gemeentehuis Blz. 261  
Wat heeft het gekost? Blz. 262  
Dienstverlening Blz. 263  
Wat wilden we bereiken? Blz. 264  
Een alternatieve locatie zoeken voor de weekmarkt in verband met de herinrichtingswerkzaamheden op het marktplein in 2016 Blz. 265  
Diverse locaties voor een tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt inventariseren. Blz. 266  
Extra inzet van boa's hotspots Blz. 267  
Diverse locaties die zijn aangemerkt als hotspots Blz. 268  
Faciliteren bij evenementen in het centrumgebied Blz. 269  
Het bijhouden van een digitale evenementenkalender Blz. 270  
Het actualiseren van de drank- en horecavergunningen Blz. 271  
Het bezoeken van de drank- en horeca gelegenheden door boa's in 2015 Blz. 272  
Het afhandelen van de aanvraag Koningsdag 2015 Blz. 273  
Het begeleiden van de aanvragers bij hun aanvragen voor een vergunning voor activiteiten tijdens Koningsdag. Blz. 274  
Het bemiddelen in de wijken tussen mensen Blz. 275  
Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld bij eenvoudige en complexe casussen Blz. 276  
Het ondersteunen van de handhaving in andere gemeenten Blz. 277  
Het verrichten van werkzaamheden door de Papendrechtse boa's in gemeenten Sliedrecht, Alblasserdam en Molenwaard Blz. 278  
Het organiseren van de verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen Blz. 279  
Het begeleiden van het organisatieproces en de uitvoering van taken omtrent de verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen. Blz. 280  
Het organiseren van het referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne Blz. 281  
Het opstarten van het organisatieproces van het referendum Blz. 282  
Het uniformeren van het leerlingenvervoer binnen de Drechtsteden. Blz. 283  
Met de gemeenten binnen de Drechtsteden een regionale werkgroep oprichten. Blz. 284  
Inzet boa's betoging Fokker Technologies Holding B.V. Blz. 285  
Controleren en toezicht houden bij de betoging van Fokker B.V. Blz. 286  
Inzet boa's evenementen Blz. 287  
Controleren en toezichthouden bij evenementen Blz. 288  
Ontwikkelen digitalisering van de dienstverlening en social media Blz. 289  
Innovatie met digitale dienstverlening stimuleren Blz. 290  
Investeren in de digitale basisinfrastructuur voor de e-overheid Blz. 291  
Inwoners, bedrijven en instellingen op een moderne wijze betrekken bij de gemeente Blz. 292  
Meer producten en diensten digitaal beschikbaar stellen Blz. 293  
Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel Blz. 294  
Bieden van keuzevrijheid door producten en diensten via alle dienstverleningskanalen beschikbaar te blijven stellen Blz. 295  
Meer maatwerk afspraken Blz. 296  
Werken aan een uitnodigende uitstraling van de publieksbalie Blz. 297  
Tijdig afhandelen aanvragen reisdocumenten Blz. 298  
Zorgen voor voldoende capaciteit Blz. 299  
Verbetering van de beveiliging o.b.v. de zelfevaluaties BRP en Waardedocumenten Blz. 300  
Aan de hand van een verbeterplan zorgen voor een hoge kwaliteit Blz. 301  
Verwerking en afhandeling meldingen openbare ruimte Blz. 302  
Zorgen voor voldoende capaciteit om structureel de toename aan meldingen aan te kunnen Blz. 303  
Wij verminderen regeldruk en faciliteren maatschappelijke initiatieven waar mogelijk Blz. 304  
Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen bij het verminderen van regeldruk vergroten Blz. 305  
Standaardiseren aanvraagformulieren en daarbij schrappen van indieningsvereisten Blz. 306  
Wat heeft het gekost? Blz. 307  
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 308  
Wat wilden we bereiken? Blz. 309  
Inwoners voelen zich veilig in hun eigen huis en buurt Blz. 310  
Benadrukken eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor veiligheid in de leefomgeving Blz. 311  
Opstellen nieuw IVP Blz. 312  
Overleg met inwoners over veiligheidsaspecten per wijk Blz. 313  
Preventiemaatregelen inzetten om overlast, woninginbraken e.d. te voorkomen Blz. 314  
Verdere samenwerking in de veiligheidsketen Blz. 315  
Voortzetten verbetering samenwerking Blz. 316  
Wat heeft het gekost? Blz. 317  
Communicatie Blz. 318  
Wat wilden we bereiken? Blz. 319  
Papendrecht op de kaart Blz. 320  
Gebruik maken van de mogelijkheden voor marketing en promotie Blz. 321  
Wat heeft het gekost? Blz. 322  
Regio Blz. 323  
Wat wilden we bereiken? Blz. 324  
Continuering van regionale samenwerking Blz. 325  
Sturing versterken mogelijkheden verbonden partijen Blz. 326  
Wat heeft het gekost? Blz. 327  
Algemene Dekkingsmidddelen Blz. 328  
Algemene Dekkingsmidddelen Blz. 329  
Wat heeft het gekost? Blz. 330  
Paragrafen Blz. 331  
1. Weerstandsvermogen en risicobeleid Blz. 332  
1. Weerstandsvermogen en risicobeleid Blz. 333  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 334  
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 335  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 336  
Herschikking reserves Blz. 337  
Financiële kengetallen Blz. 338  
Conclusie Blz. 339  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 340  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 341  
Openbare ruimte algemeen Blz. 342  
Riolering Blz. 343  
Wegen Blz. 344  
Groen Blz. 345  
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-voorziening) Blz. 346  
Openbare verlichting Blz. 347  
Civiele constructies (zoals bruggen, duikers, etc.) Blz. 348  
Speelruimte Blz. 349  
Water en baggeren Blz. 350  
Gebouwen Blz. 351  
Havens Blz. 352  
Elektrische laadpalen Blz. 353  
Parkeergarages Blz. 354  
3. Financiering Blz. 355  
3. Financiering Blz. 356  
Relatiebeheer Blz. 357  
Financiering Blz. 358  
Risicobeheer Blz. 359  
4. Lokale heffingen Blz. 360  
4. Lokale heffingen Blz. 361  
Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 362  
Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-) Blz. 363  
Heffing woonlasten Blz. 364  
Kwijtscheldingen Blz. 365  
5. Grondbeleid Blz. 366  
5. Grondbeleid Blz. 367  
Werkwijze Blz. 368  
Afgelsoten complexen Blz. 369  
Meerjarenperspectief grondexploitaties Blz. 370  
6. Verbonden Partijen Blz. 371  
6. Verbonden Partijen Blz. 372  
7. Bedrijfsvoering Blz. 373  
Arbeidsvoorwaarden en perosonele regelingen Blz. 374  
In- en uitstroom Blz. 375  
Inhuur van extern personeel Blz. 376  
Integriteit Blz. 377  
Opleiden en ontwikkelen Blz. 378  
Personeel Blz. 379  
WNT-verantwoording 2015 Blz. 380  
Ziekteverzuim Blz. 381  
Informatieveiligheid Blz. 382  
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 383  
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 384