Uitgaven

41,51%
€ -2.017.000
41,51% Complete

Inkomsten

6,75%
€ 149.000
6,75% Complete

Saldo

30,65%
€ 2.166.000

Programma Samenleving

Uitgaven

41,51%
€ -2.017.000
41,51% Complete

Inkomsten

6,75%
€ 149.000
6,75% Complete

Saldo

30,65%
€ 2.166.000
149.000 Inkomsten
-2.017.000 Uitgaven
2.166.000 Saldo
  • Werk en inkomen
  • Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
  • Onderwijs en jeugd
  • Sport
  • Economie en ondernemen

Programma Samenleving

Terug naar navigatie - Programma Samenleving

Papendrecht is een prettige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Papendrecht streeft er naar een gemeente te zijn en te blijven, waarin samenhang, binding, geborgenheid en voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur, zorg, jeugd, recreatie, welzijn en winkelaanbod in de nabije omgeving aanwezig zijn. Om hierin blijvend te voorzien zoeken we naar andere werkwijzen, het (intern) verzelfstandigen en/of het afstoten van taken.

Wij bevorderen de sociale samenhang in onze samenleving en vergroten de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Dit kan door van de eigen kracht van onze inwoners en het zoveel mogelijk benutten van de kracht van de sociale omgeving uit te gaan. Wij ondersteunen waar nodig met algemene voorzieningen, maar soms ook met maatwerk of gespecialiseerde hulp (voor kwetsbare groepen).

We zoeken naar creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen, samen met inwoners, bedrijven en instellingen. Papendrecht zoekt dan ook nadrukkelijk de samenwerking en verbinding met hen. Ook de samenwerking met andere gemeenten, met inachtneming van onze zelfstandigheid, helpt ons om het (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat te behouden.

Werk en inkomen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Terug naar navigatie - Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Belang werk inkomen 8.262.000 8.483.000 8.740.000 8.311.000 -429.000
Invoering participatiewet 3.463.000 16.077.000 4.075.000 3.896.000 -179.000
Werkgelegenheid 346.000 319.000 327.000 347.000 20.000
Totaal lasten 12.071.000 24.879.000 13.142.000 12.554.000 -588.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Belang werk inkomen 6.050.000 6.350.000 6.159.000 6.258.000 99.000
Invoering participatiewet 3.193.000 3.093.000 10.000 14.000 4.000
Werkgelegenheid 30.000 29.000 44.000 50.000 6.000
Totaal baten 9.273.000 9.472.000 6.213.000 6.322.000 109.000
Resultaat -2.798.000 -15.407.000 -6.929.000 -6.232.000 697.000

Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Terug naar navigatie - Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen

Terug naar navigatie - Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen
  • De mogelijkheden voor herziening financieringsstructuur voorzieningen zullen worden meegenomen met het opstellen van een nieuwe nota cultuurbeleid.
  • Medio 2015 is discussie over huurachterstanden met RTV Papendrecht beslecht middels het ondertekenen van een overeenkomst, waarin RTV Papendrecht zich verplicht de opgebouwde schulden bij de gemeente Papendrecht terug te betalen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

Terug naar navigatie - Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kinderen kennis laten maken met cultuur

Terug naar navigatie - Kinderen kennis laten maken met cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Overig

Terug naar navigatie - Overig

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/Wn 909.000 768.000 14.172.000 12.465.000 -1.707.000
AWBZ/WMO 3.692.000 3.579.000 0 0 0
Gezondheid 581.000 402.000 676.000 594.000 -82.000
Cultuur 3.337.000 3.073.000 3.196.000 3.300.000 104.000
Totaal lasten 8.519.000 7.822.000 18.044.000 16.359.000 -1.685.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/Wn 66.000 0 21.000 27.000 6.000
AWBZ/WMO 0 0 0 0 0
Gezondheid 10.000 11.000 11.000 11.000 0
Cultuur 1.238.000 1.011.000 1.112.000 1.138.000 26.000
Totaal baten 1.314.000 1.022.000 1.144.000 1.176.000 32.000
Resultaat -7.205.000 -6.800.000 -16.900.000 -15.183.000 1.717.000

Onderwijs en jeugd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers/ Samenwerking scholen en bedrijven/ Dooron

Terug naar navigatie - Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers/ Samenwerking scholen en bedrijven/ Dooron

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen

Terug naar navigatie - Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Terug naar navigatie - Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Onderwijs 4.706.000 3.161.000 3.225.000 3.372.000 147.000
Jeugd 1.147.000 970.000 615.000 503.000 -112.000
Totaal lasten 5.853.000 4.131.000 3.840.000 3.875.000 35.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Onderwijs 296.000 135.000 310.000 329.000 19.000
Jeugd 46.000 26.000 26.000 14.000 -12.000
Totaal baten 342.000 161.000 336.000 343.000 7.000
Resultaat -5.511.000 -3.970.000 -3.504.000 -3.532.000 -28.000

Sport

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale fysieke gezondheid te bevorderen

Terug naar navigatie - De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale fysieke gezondheid te bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Sport 3.415.000 3.776.000 3.644.000 3.837.000 193.000
Totaal lasten 3.415.000 3.776.000 3.644.000 3.837.000 193.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Sport 853.000 1.037.000 962.000 968.000 6.000
Totaal baten 853.000 1.037.000 962.000 968.000 6.000
Resultaat -2.562.000 -2.739.000 -2.682.000 -2.869.000 -187.000

Economie en ondernemen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Behoud en groei MKB

Terug naar navigatie - Behoud en groei MKB

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Excellerende topsectoren

Terug naar navigatie - Excellerende topsectoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen 371.000 412.000 382.000 410.000 28.000
Totaal lasten 371.000 412.000 382.000 410.000 28.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen 48.000 53.000 53.000 48.000 -5.000
Totaal baten 48.000 53.000 53.000 48.000 -5.000
Resultaat -323.000 -359.000 -329.000 -362.000 -33.000