Uitgaven

8,22%

€ -6.589.149,00

8,22% Complete

Inkomsten

0,91%

€ 746.200,00

0,91% Complete

Saldo

304,69%

€ -5.842.949,00

Programma Bestuur en Regio

Uitgaven

8,22%

€ -6.589.149,00

8,22% Complete

Inkomsten

0,91%

€ 746.200,00

0,91% Complete

Saldo

304,69%

€ -5.842.949,00

Bestuur en organisatie

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht

Hoe gaan we dat doen?

2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht

Hoe gaan we dat doen?

3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden

Hoe gaan we dat doen?

4. Inwoners voelen zich veilig binnen Papendrecht

Hoe gaan we dat doen?

Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

1. Jongerenoverlast beperken

Hoe gaan we dat doen?

2. Verloedering tegengaan

Hoe gaan we dat doen?

3. Verkeersveiligheid bevorderen

Hoe gaan we dat doen?

4. Voorkomen woninginbraken en brandveilig maken woningen

Hoe gaan we dat doen?

5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid

Hoe gaan we dat doen?

6. Voorkomen en beheersen van risico's

Hoe gaan we dat doen?

7. Versterking centrale rol Veiligheidsregio ZHZ om o.a. kwaliteit bevolkingszorg te verbeteren

Hoe gaan we dat doen?

8. Verbeteren brandveilige leefomgeving

Hoe gaan we dat doen?

Communicatie

Wat willen we bereiken?

1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal

Hoe gaan we dat doen?

2. Concretisering Papendrecht promotie

Hoe gaan we dat doen?

3. Van buiten naar binnen denken en handelen

Hoe gaan we dat doen?

4. Doorontwikkeling website

Hoe gaan we dat doen?

5. Social media verder ontwikkelen

Hoe gaan we dat doen?

Regio

Wat willen we bereiken?

1. Aandacht voor onze regionale speerpunten

Hoe gaan we dat doen?

2. Continuering regionale samenwerking

Hoe gaan we dat doen?

3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard

Hoe gaan we dat doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Programma Bestuur -6.589.149,00 -6.577.563,00 -6.394.228,00 -6.281.985,00 -6.435.872,00
Baten
Programma Bestuur 746.200,00 712.900,00 439.900,00 405.900,00 405.900,00