1. Blz. 1 Begroting 2017
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2017
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 7 Wat mag het kosten?
    2. Blz. 8 Wat mag het kosten per taakveld?
   3. Blz. 9 Programma Samenleving
    1. Blz. 10 Werk en inkomen
     1. Blz. 11 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 12 1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen
       1. Blz. 13 Een programma ontwikkelen waarin activiteiten en projecten voor de gehele onderwijsperiode van basisonderwijs tot HBO/WO samen met bedrijfsleven worden ontwikkeld en uitgevoerd
       2. Blz. 14 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt
      2. Blz. 15 2. Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid
       1. Blz. 16 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
      3. Blz. 17 3. Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 18 Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering
       2. Blz. 19 Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen
      4. Blz. 20 4. Stimulering van werk naar werk en van een uitkering naar werk
       1. Blz. 21 Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen
       2. Blz. 22 Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken
      5. Blz. 23 5. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)
       1. Blz. 24 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
      6. Blz. 25 6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners
       1. Blz. 26 Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven
       2. Blz. 27 Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden
    2. Blz. 28 Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
     1. Blz. 29 Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
     2. Blz. 30 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 31 01. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft
       1. Blz. 32 Uitvoeren van de "Wmo 2015"
      2. Blz. 33 02. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn
       1. Blz. 34 Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod
      3. Blz. 35 03. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
       1. Blz. 36 Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleid en de samenwerkingsafspraken Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders
      4. Blz. 37 04. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen
       1. Blz. 38 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners
      5. Blz. 39 05. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur
       1. Blz. 40 Implementatie nota cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid
      6. Blz. 41 06. Verzelfstandiging theater
       1. Blz. 42 Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel
      7. Blz. 43 07. Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur
       1. Blz. 44 De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota
       2. Blz. 45 Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs
       3. Blz. 46 Subsidieafspraken met opvolger ToBe over inhoudelijke beleidsombuiging
      8. Blz. 47 08. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 48 Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners
      9. Blz. 49 09. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen
       1. Blz. 50 Faciliteren evenementen
      10. Blz. 51 10. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
       1. Blz. 52 Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt
      11. Blz. 53 11. Overdracht beheer collectie Luigies
       1. Blz. 54 Onderzoek naar alternatieven binnen Plan van Aanpak
      12. Blz. 55 12. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht
       1. Blz. 56 Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties
      13. Blz. 57 13. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018
       1. Blz. 58 Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties
    3. Blz. 59 Onderwijs en jeugd
     1. Blz. 60 Onderwijs en jeugd
     2. Blz. 61 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 62 1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 63 Actualiseren van het voorschoolse voorzieningen beleid
       2. Blz. 64 Evalueren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en opstellen van een nieuwe kadernota onderwijs (en jeugd)
      2. Blz. 65 2. Voldoende openbaar onderwijs
       1. Blz. 66 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs
      3. Blz. 67 3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit
       1. Blz. 68 Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
       2. Blz. 69 Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
      4. Blz. 70 4. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers
       1. Blz. 71 Congres Dare2Cross (voorheen Aerospace meets Maritime)
       2. Blz. 72 De scholen VO uit de Drechtsteden werken samen als platform beta scholen en ontwikkelen activiteiten om de onderzoeksvaardigheden van leerlingen te stimuleren
       3. Blz. 73 De twee scholen VO uit Papendrecht, de gemeente en de bedrijven Fokker, Royal IHC en Iv-groep werken samen met Jet-net
       4. Blz. 74 Leerlijn Aerospace en Maritime
       5. Blz. 75 Netwerkbijeenkomst Vmbo. In het kader van loopbaan oriëntatie en begeleiding
       6. Blz. 76 Onderwijsroute is een activiteit, waar leerlingen Vmbo een dagdeel op bezoek gaan bij twee bedrijven in de regio West-Alblasserwaard
       7. Blz. 77 Overkoepelend certificaat technologie
       8. Blz. 78 Smart lectures uitbreiden naar Drechtsteden
       9. Blz. 79 Techniekdock is een innovation lab in de Duurzaamheidsfabriek waar workshops worden georganiseerd voor leerlingen basisonderwijs
       10. Blz. 80 Techniekroute is een activiteit, waar leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs naar bedrijven gaan om iets te zien, horen en te doen
       11. Blz. 81 Uitbreiden van de activiteiten tot een  programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO
       12. Blz. 82 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs
       13. Blz. 83 Verbreden communicatie
      5. Blz. 84 5. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 85 Evalueren van de Kadernota Jeugd 2010-2014
       2. Blz. 86 Evalueren van het speelruimtebeleid en onderhouden van de huidige speelplekken
       3. Blz. 87 Het aanbieden van sociaal-culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen
       4. Blz. 88 Jongeren die dreigen uit te vallen worden ondersteund en begeleid op straat en zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid
      6. Blz. 89 6. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen
       1. Blz. 90 Realisatie van nieuwe gezamenlijke huisvesting voor Centrum Jeugd en Gezin en Sociaal Team
       2. Blz. 91 Uitvoeren van de Jeugdwet op lokaal niveau en in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid
       3. Blz. 92 Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg
       4. Blz. 93 Zorgen voor goede informatievoorziening sociaal domein breed richting de gemeenteraad, zodat gestuurd kan worden op resultaten
      7. Blz. 94 7. Het verminderen van jongerenoverlast
       1. Blz. 95 Halt biedt een aanbod gericht op preventie
       2. Blz. 96 Het mogelijk maken van een open inloop in de wijk (chill-inn)
       3. Blz. 97 Hinderlijke groepen jongeren worden vindplaatsgericht aangepakt
      8. Blz. 98 8. Huisvesting van het jeugd en jongerenwerk
       1. Blz. 99 Oriënteren op de structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
     3. Blz. 100 Jeugd
     4. Blz. 101 Onderwijs
    4. Blz. 102 Sport
     1. Blz. 103 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 104 1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen
       1. Blz. 105 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering
       2. Blz. 106 Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten
      2. Blz. 107 2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht
       1. Blz. 108 Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen
      3. Blz. 109 3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder
       1. Blz. 110 Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum
      4. Blz. 111 4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)
       1. Blz. 112 Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning
    5. Blz. 113 Economie en ondernemen
     1. Blz. 114 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 115 1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen
       1. Blz. 116 Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht
      2. Blz. 117 2. Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard
       1. Blz. 118 Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht
      3. Blz. 119 3. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
       1. Blz. 120 Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
      4. Blz. 121 4. Excellerende topsectoren
       1. Blz. 122 Het organiseren van het innovatiecongres Dare2Cross
       2. Blz. 123 Uitvoeren samenwerkingsprotocol Stichting DEAL!
      5. Blz. 124 5. Verduurzamen economie
       1. Blz. 125 Faciliteren van overleggen tussen bedrijven gericht op kennisdeling over het verduurzamen van bedrijfsprocessen
       2. Blz. 126 Het bevorderen van het gebruik van de Milieubarometer bij bedrijven
      6. Blz. 127 6. Behoud en groei MKB
       1. Blz. 128 Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein
       2. Blz. 129 Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs van starters/ZZP'ers ondersteunen en faciliteren
       3. Blz. 130 Faciliteren van Keurmerken Veilig Ondernemen op alle winkelcentra
       4. Blz. 131 Overleg bovenlokale overheden
       5. Blz. 132 Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen
       6. Blz. 133 Relatiebeheer; bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken, ALV's
       7. Blz. 134 Starters/ZZP'ers/MKB ondersteunen
    6. Blz. 135 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 136 Wat mag het kosten per taakveld?
   4. Blz. 137 Programma Ruimte
    1. Blz. 138 Centrum
     1. Blz. 139 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 140 1. Verhoging van de dynamiek in het centrum
       1. Blz. 141 Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum
      2. Blz. 142 2. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen
       1. Blz. 143 Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw
      3. Blz. 144 3. Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum door aanpassingen en toevoegingen die duurzame meerwaarde opleveren voor het hart van Papendrecht
       1. Blz. 145 Herontwikkeling huidig pand bibliotheek tot supermarkt
       2. Blz. 146 Oplevering nieuwbouw Den Briel
      4. Blz. 147 4. Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren
       1. Blz. 148 Op- en vaststellen van de Visie Centrumranden
    2. Blz. 149 Mobiliteit
     1. Blz. 150 Mobiliteit
     2. Blz. 151 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 152 1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 153 Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem
       2. Blz. 154 Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden'
       3. Blz. 155 Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3
       4. Blz. 156 Uitvoering geven aan het bovengenoemd uitvoeringsprogramma.
       5. Blz. 157 Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid
      2. Blz. 158 2. Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 159 Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid
    3. Blz. 160 Wonen en ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 161 Wonen en ruimtelijke kwaliteit
     2. Blz. 162 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 163 1. Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad
       1. Blz. 164 Duurzaamheid nieuwbouw woningen bevorderen
       2. Blz. 165 Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen
      2. Blz. 166 2. Aantrekkelijk woonmilieu
       1. Blz. 167 Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu
      3. Blz. 168 3. Actueel en uitnodigend beleid
       1. Blz. 169 Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie
       2. Blz. 170 Actueel houden woonvisie
      4. Blz. 171 4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave
       1. Blz. 172 Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid
       2. Blz. 173 Afronden haalbaarheidsstudie Scholencampus
       3. Blz. 174 Afronding Oostpolder; uitgifte 7 vrije kavels inclusief bouwrijp maken. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD.
       4. Blz. 175 Dijklint
       5. Blz. 176 Faciliteren en aanjagen kleinschalige initiatieven
       6. Blz. 177 Herontwikkeling Lange Tiendweg zone
       7. Blz. 178 Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena
       8. Blz. 179 Oplevering project Aalscholver
       9. Blz. 180 Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen
       10. Blz. 181 Projecten centrum
       11. Blz. 182 Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'
       12. Blz. 183 Voorbereiding uitvoering en eerste kaveluitgifte woongebied Land van Matena
      5. Blz. 184 5. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 185 Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors
       2. Blz. 186 Realisatie Maritieme Campus Boskalis
      6. Blz. 187 6. Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte
       1. Blz. 188 Openbare verlichting (OVL)
       2. Blz. 189 Uitvoering geven aan de projecten volgens het uitvoeringsplan Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR)
      7. Blz. 190 7. Borging van ruimtelijke kwaliteit
       1. Blz. 191 Handhaving van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond
       2. Blz. 192 Implementatie van de verordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
       3. Blz. 193 Initiëren en stimuleren van vooroverleg
       4. Blz. 194 Invoering omgevingswet
       5. Blz. 195 Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning
       6. Blz. 196 Opstellen beheersverordening Papendrecht 2016 (nieuw)
       7. Blz. 197 Opstellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Nieuwland
       8. Blz. 198 Opstellen bestemmingsplan Land van Matena
       9. Blz. 199 Vaststellen bestemmingsplan Dijklint
       10. Blz. 200 Vaststellen bestemmingsplan Noordhoek
       11. Blz. 201 Vaststellen herziening bestemmingsplan Sportcentrum
       12. Blz. 202 Vaststellen paraplubestemmingsplan nieuwe (ondergrondse) hoogspanningsverbinding
       13. Blz. 203 Voorbereiden Omgevingsvisie
       14. Blz. 204 Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving
    4. Blz. 205 Groen, milieu en recreatie
     1. Blz. 206 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 207 1. Een duurzame samenleving
       1. Blz. 208 Duurzaamheid blijvend opnemen als vast onderdeel in het besluitvormingsproces
       2. Blz. 209 Project Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)
       3. Blz. 210 Uitvoering Actieplan omgevingslawaai Papendrecht
       4. Blz. 211 Uitvoering Regionaal duurzaamheidsprogramma
       5. Blz. 212 Uitvoering Visie op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht (uitvoeringsprogramma Duurzaam Papendrecht 2017-2020)
       6. Blz. 213 Verbeteren van de luchtkwaliteit en verlagen van de geluidsbelasting
      2. Blz. 214 2. Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente
       1. Blz. 215 Uitvoering geven aan vastgestelde plannen
      3. Blz. 216 3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken
       1. Blz. 217 Communicatie en participatie
       2. Blz. 218 Flora en Faunawet (Natuurwet)
       3. Blz. 219 Jaaropdracht groen
       4. Blz. 220 Nieuwbouw gemeentewerf/ Afvalbrengstation
       5. Blz. 221 Onderzoek mogelijkheden klimaatadaptatie
       6. Blz. 222 Regionale kennisbank en samenwerking
       7. Blz. 223 Reguliere werkzaamheden
       8. Blz. 224 Uitvoering Verjongingsplan Veerdam
      4. Blz. 225 4. Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied
       1. Blz. 226 Versterking Noordzijde-A15-zone
      5. Blz. 227 5. Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied
       1. Blz. 228 Werkzaamheden inrichting buitenruimte Slobbengors en verbetering verbinding Slobbengors - dijklint.
      6. Blz. 229 6. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden
       1. Blz. 230 Evaluatie van het huidig speelruimtebeleid en onderhouden van de huidige buitenspeelruimtes
    5. Blz. 231 Wijkgericht werken
     1. Blz. 232 Wijkgericht werken
     2. Blz. 233 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 234 1. Versterking en verbreding wijkgericht werken
       1. Blz. 235 Bewonersinitiatieven
       2. Blz. 236 Een Goed Idee
       3. Blz. 237 Ondersteuning activiteiten
       4. Blz. 238 Puur Papendrecht
       5. Blz. 239 Team Actief
    6. Blz. 240 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 241 Wat mag het kosten per taakveld?
   5. Blz. 242 Programma Bestuur en Regio
    1. Blz. 243 Bestuur en organisatie
     1. Blz. 244 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 245 1. Moderne flexibele en adaptieve organisatie
       1. Blz. 246 Doorontwikkeling organisatie, onderdelen verzelfstandigen, opleiden en trainen medewerkers
    2. Blz. 247 Dienstverlening
     1. Blz. 248 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 249 1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
       1. Blz. 250 Uitvoeren van de 12 deelprojecten van het programmaplan dienstverlening
      2. Blz. 251 2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
       1. Blz. 252 Onderzoek extern en intern (vergunningverleners Puza)
      3. Blz. 253 3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden
       1. Blz. 254 Doorontwikkelen van het BOA-team
      4. Blz. 255 4. Inwoners voelen zich veilig binnen Papendrecht
       1. Blz. 256 Preventiemaatregelen uitvoeren om overlast en woninginbraken te voorkomen
       2. Blz. 257 Uitvoeren van het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 2016-2020
    3. Blz. 258 Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 259 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 260 1. Jongerenoverlast beperken
       1. Blz. 261 De gemeente werkt samen met winkeliers en andere instanties aan oplossingen om de overlast en verloedering tegen te gaan en het wederzijds begrip te vergroten
      2. Blz. 262 2. Verloedering tegengaan
       1. Blz. 263 De gemeente werkt samen met winkeliers en andere instanties aan oplossingen om de overlast en verloedering tegen te gaan en het wederzijds begrip te vergroten
      3. Blz. 264 3. Verkeersveiligheid bevorderen
       1. Blz. 265 Via uitvoeringsprogramma ‘Papendrecht bereikbaar’
      4. Blz. 266 4. Voorkomen woninginbraken en brandveilig maken woningen
       1. Blz. 267 De deelnemers van het uitvoeringskader zetten zich ook de komende jaren in op onder meer het voorkomen van woninginbraak en het brandveilig maken van woningen. Dit alles in samenspraak met de bewoners
      5. Blz. 268 5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid
       1. Blz. 269 De gemeente en andere overheidsorganen stimuleren burgers vaker dan vroeger verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld als buurtbewoner of ouder
      6. Blz. 270 6. Voorkomen en beheersen van risico's
       1. Blz. 271 De gemeente zet met onder meer de partners brandweer, politie en GHOR in om risico's te voorkomen en te beheersen, die kunnen ontstaan door branden, zware ongevallen en rampen
      7. Blz. 272 7. Versterking centrale rol Veiligheidsregio ZHZ om o.a. kwaliteit bevolkingszorg te verbeteren
       1. Blz. 273 Het bureau Gemeente is onderdeel geworden van de Veiligheidsregio als afdeling VRC. Voor gemeenten is het noodzakelijk om zorg te dragen dat de gemeentelijke kolompositie behouden blijft tussen de andere kolommen
      8. Blz. 274 8. Verbeteren brandveilige leefomgeving
       1. Blz. 275 Aandacht voor niet-zelfredzamen. In de afgelopen jaren is ingezet op zorgcontinuïteit in zorginstellingen, maar ook op ouderen die op een steeds oudere leeftijd zelfstandig blijven (met de nodige ondersteuning)
    4. Blz. 276 Communicatie
     1. Blz. 277 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 278 1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal
       1. Blz. 279 Teksten schrijven op B1 niveau
      2. Blz. 280 2. Concretisering Papendrecht promotie
       1. Blz. 281 In samenwerking met betrokkenen in de samenleving promotie van Papendrecht verder vorm geven
      3. Blz. 282 3. Van buiten naar binnen denken en handelen
       1. Blz. 283 Meer in beeld brengen van initiatieven van inwoners
      4. Blz. 284 4. Doorontwikkeling website
       1. Blz. 285 De website zal in 2017 verder worden vereenvoudigd en ingericht voor optimaal gebruik door bewoners
      5. Blz. 286 5. Social media verder ontwikkelen
       1. Blz. 287 Aanschaf monitoring-software
    5. Blz. 288 Regio
     1. Blz. 289 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 290 1. Aandacht voor onze regionale speerpunten
       1. Blz. 291 Telkens benadrukken dat de inzet voor onze speerpunten van groot belang is
      2. Blz. 292 2. Continuering regionale samenwerking
       1. Blz. 293 Actief participeren in het regionale netwerk, met name om de sociaal economische kracht van de regio te versterken
      3. Blz. 294 3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard
       1. Blz. 295 Opvoeren overleg met gemeenten in de West-Alblasserwaard
       2. Blz. 296 Voorzieningen in Papendrecht op hoog niveau houden (o.a. sport en onderwijs)
    6. Blz. 297 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 298 Paragrafen
    1. Blz. 299 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 300 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 301 Financiële kengetallen en bevindingen
    2. Blz. 302 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 303 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 304 Kerncijfers Papendrecht & Beheervisie
     3. Blz. 305 Beleidskaders
     4. Blz. 306 Riolering
     5. Blz. 307 Wegen
     6. Blz. 308 Groen
     7. Blz. 309 Openbare verlichting
     8. Blz. 310 Civiele constructies
     9. Blz. 311 Speelruimten
     10. Blz. 312 Baggeren
     11. Blz. 313 Parkeergarages
     12. Blz. 314 Gebouwen
     13. Blz. 315 Regionale samenwerking
     14. Blz. 316 Activiteiten in 2017
     15. Blz. 317 Activiteiten 2018
    3. Blz. 318 3. Financiering
     1. Blz. 319 3. Financiering
    4. Blz. 320 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 321 4. Lokale heffingen
    5. Blz. 322 5. Grondbeleid
     1. Blz. 323 5. Grondbeleid
     2. Blz. 324 Meerjarenbegroting 2017 - 2021 en Totaal grondexploitaties per 1-1-16
    6. Blz. 325 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 326 6. Verbonden Partijen
     2. Blz. 327 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
     3. Blz. 328 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
     4. Blz. 329 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
     5. Blz. 330 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
     6. Blz. 331 Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk
     7. Blz. 332 Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
     8. Blz. 333 Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     9. Blz. 334 Eneco Holding NV
     10. Blz. 335 Bank Nederlandse Gemeenten NV
     11. Blz. 336 Oasen NV
     12. Blz. 337 Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden
     13. Blz. 338 Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV
    7. Blz. 339 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 340 7. Bedrijfsvoering
   7. Blz. 341 BBV indicatoren
    1. Blz. 342 BBV indicatoren
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap