Sitemap

Begroting 2017 Blz. 1
Programmabegroting 2017 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 6
Wat mag het kosten? Blz. 7
Wat mag het kosten per taakveld? Blz. 8
Programma Samenleving Blz. 9
Werk en inkomen Blz. 10
Wat willen we bereiken? Blz. 11
1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 12
Een programma ontwikkelen waarin activiteiten en projecten voor de gehele onderwijsperiode van basisonderwijs tot HBO/WO samen met bedrijfsleven worden ontwikkeld en uitgevoerd Blz. 13
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Blz. 14
2. Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid Blz. 15
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 16
3. Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 17
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 18
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 19
4. Stimulering van werk naar werk en van een uitkering naar werk Blz. 20
Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen Blz. 21
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 22
5. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 23
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 24
6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 25
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 26
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 27
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 28
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 29
Wat willen we bereiken? Blz. 30
01. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 31
Uitvoeren van de "Wmo 2015" Blz. 32
02. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 33
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod Blz. 34
03. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 35
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleid en de samenwerkingsafspraken Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders Blz. 36
04. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 37
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 38
05. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 39
Implementatie nota cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid Blz. 40
06. Verzelfstandiging theater Blz. 41
Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel Blz. 42
07. Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 43
De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota Blz. 44
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 45
Subsidieafspraken met opvolger ToBe over inhoudelijke beleidsombuiging Blz. 46
08. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 47
Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 48
09. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 49
Faciliteren evenementen Blz. 50
10. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 51
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt Blz. 52
11. Overdracht beheer collectie Luigies Blz. 53
Onderzoek naar alternatieven binnen Plan van Aanpak Blz. 54
12. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht Blz. 55
Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties Blz. 56
13. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018 Blz. 57
Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties Blz. 58
Onderwijs en jeugd Blz. 59
Onderwijs en jeugd Blz. 60
Wat willen we bereiken? Blz. 61
1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen Blz. 62
Actualiseren van het voorschoolse voorzieningen beleid Blz. 63
Evalueren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en opstellen van een nieuwe kadernota onderwijs (en jeugd) Blz. 64
2. Voldoende openbaar onderwijs Blz. 65
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 66
3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 67
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 68
Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 69
4. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers Blz. 70
Congres Dare2Cross (voorheen Aerospace meets Maritime) Blz. 71
De scholen VO uit de Drechtsteden werken samen als platform beta scholen en ontwikkelen activiteiten om de onderzoeksvaardigheden van leerlingen te stimuleren Blz. 72
De twee scholen VO uit Papendrecht, de gemeente en de bedrijven Fokker, Royal IHC en Iv-groep werken samen met Jet-net Blz. 73
Leerlijn Aerospace en Maritime Blz. 74
Netwerkbijeenkomst Vmbo. In het kader van loopbaan oriëntatie en begeleiding Blz. 75
Onderwijsroute is een activiteit, waar leerlingen Vmbo een dagdeel op bezoek gaan bij twee bedrijven in de regio West-Alblasserwaard Blz. 76
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 77
Smart lectures uitbreiden naar Drechtsteden Blz. 78
Techniekdock is een innovation lab in de Duurzaamheidsfabriek waar workshops worden georganiseerd voor leerlingen basisonderwijs Blz. 79
Techniekroute is een activiteit, waar leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs naar bedrijven gaan om iets te zien, horen en te doen Blz. 80
Uitbreiden van de activiteiten tot een  programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 81
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 82
Verbreden communicatie Blz. 83
5. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 84
Evalueren van de Kadernota Jeugd 2010-2014 Blz. 85
Evalueren van het speelruimtebeleid en onderhouden van de huidige speelplekken Blz. 86
Het aanbieden van sociaal-culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen Blz. 87
Jongeren die dreigen uit te vallen worden ondersteund en begeleid op straat en zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid Blz. 88
6. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen Blz. 89
Realisatie van nieuwe gezamenlijke huisvesting voor Centrum Jeugd en Gezin en Sociaal Team Blz. 90
Uitvoeren van de Jeugdwet op lokaal niveau en in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid Blz. 91
Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg Blz. 92
Zorgen voor goede informatievoorziening sociaal domein breed richting de gemeenteraad, zodat gestuurd kan worden op resultaten Blz. 93
7. Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 94
Halt biedt een aanbod gericht op preventie Blz. 95
Het mogelijk maken van een open inloop in de wijk (chill-inn) Blz. 96
Hinderlijke groepen jongeren worden vindplaatsgericht aangepakt Blz. 97
8. Huisvesting van het jeugd en jongerenwerk Blz. 98
Oriënteren op de structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 99
Jeugd Blz. 100
Onderwijs Blz. 101
Sport Blz. 102
Wat willen we bereiken? Blz. 103
1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 104
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 105
Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 106
2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 107
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 108
3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 109
Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum Blz. 110
4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 111
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 112
Economie en ondernemen Blz. 113
Wat willen we bereiken? Blz. 114
1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 115
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 116
2. Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard Blz. 117
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 118
3. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 119
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 120
4. Excellerende topsectoren Blz. 121
Het organiseren van het innovatiecongres Dare2Cross Blz. 122
Uitvoeren samenwerkingsprotocol Stichting DEAL! Blz. 123
5. Verduurzamen economie Blz. 124
Faciliteren van overleggen tussen bedrijven gericht op kennisdeling over het verduurzamen van bedrijfsprocessen Blz. 125
Het bevorderen van het gebruik van de Milieubarometer bij bedrijven Blz. 126
6. Behoud en groei MKB Blz. 127
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein Blz. 128
Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs van starters/ZZP'ers ondersteunen en faciliteren Blz. 129
Faciliteren van Keurmerken Veilig Ondernemen op alle winkelcentra Blz. 130
Overleg bovenlokale overheden Blz. 131
Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen Blz. 132
Relatiebeheer; bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken, ALV's Blz. 133
Starters/ZZP'ers/MKB ondersteunen Blz. 134
Wat mag het kosten? Blz. 135
Wat mag het kosten per taakveld? Blz. 136
Programma Ruimte Blz. 137
Centrum Blz. 138
Wat willen we bereiken? Blz. 139
1. Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 140
Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum Blz. 141
2. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen Blz. 142
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw Blz. 143
3. Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum door aanpassingen en toevoegingen die duurzame meerwaarde opleveren voor het hart van Papendrecht Blz. 144
Herontwikkeling huidig pand bibliotheek tot supermarkt Blz. 145
Oplevering nieuwbouw Den Briel Blz. 146
4. Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren Blz. 147
Op- en vaststellen van de Visie Centrumranden Blz. 148
Mobiliteit Blz. 149
Mobiliteit Blz. 150
Wat willen we bereiken? Blz. 151
1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 152
Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem Blz. 153
Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden' Blz. 154
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 155
Uitvoering geven aan het bovengenoemd uitvoeringsprogramma. Blz. 156
Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Blz. 157
2. Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 158
Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Blz. 159
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 160
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 161
Wat willen we bereiken? Blz. 162
1. Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 163
Duurzaamheid nieuwbouw woningen bevorderen Blz. 164
Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 165
2. Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 166
Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu Blz. 167
3. Actueel en uitnodigend beleid Blz. 168
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 169
Actueel houden woonvisie Blz. 170
4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 171
Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid Blz. 172
Afronden haalbaarheidsstudie Scholencampus Blz. 173
Afronding Oostpolder; uitgifte 7 vrije kavels inclusief bouwrijp maken. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD. Blz. 174
Dijklint Blz. 175
Faciliteren en aanjagen kleinschalige initiatieven Blz. 176
Herontwikkeling Lange Tiendweg zone Blz. 177
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 178
Oplevering project Aalscholver Blz. 179
Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen Blz. 180
Projecten centrum Blz. 181
Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' Blz. 182
Voorbereiding uitvoering en eerste kaveluitgifte woongebied Land van Matena Blz. 183
5. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 184
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 185
Realisatie Maritieme Campus Boskalis Blz. 186
6. Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 187
Openbare verlichting (OVL) Blz. 188
Uitvoering geven aan de projecten volgens het uitvoeringsplan Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR) Blz. 189
7. Borging van ruimtelijke kwaliteit Blz. 190
Handhaving van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond Blz. 191
Implementatie van de verordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Blz. 192
Initiëren en stimuleren van vooroverleg Blz. 193
Invoering omgevingswet Blz. 194
Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 195
Opstellen beheersverordening Papendrecht 2016 (nieuw) Blz. 196
Opstellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Nieuwland Blz. 197
Opstellen bestemmingsplan Land van Matena Blz. 198
Vaststellen bestemmingsplan Dijklint Blz. 199
Vaststellen bestemmingsplan Noordhoek Blz. 200
Vaststellen herziening bestemmingsplan Sportcentrum Blz. 201
Vaststellen paraplubestemmingsplan nieuwe (ondergrondse) hoogspanningsverbinding Blz. 202
Voorbereiden Omgevingsvisie Blz. 203
Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving Blz. 204
Groen, milieu en recreatie Blz. 205
Wat willen we bereiken? Blz. 206
1. Een duurzame samenleving Blz. 207
Duurzaamheid blijvend opnemen als vast onderdeel in het besluitvormingsproces Blz. 208
Project Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) Blz. 209
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai Papendrecht Blz. 210
Uitvoering Regionaal duurzaamheidsprogramma Blz. 211
Uitvoering Visie op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht (uitvoeringsprogramma Duurzaam Papendrecht 2017-2020) Blz. 212
Verbeteren van de luchtkwaliteit en verlagen van de geluidsbelasting Blz. 213
2. Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 214
Uitvoering geven aan vastgestelde plannen Blz. 215
3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken Blz. 216
Communicatie en participatie Blz. 217
Flora en Faunawet (Natuurwet) Blz. 218
Jaaropdracht groen Blz. 219
Nieuwbouw gemeentewerf/ Afvalbrengstation Blz. 220
Onderzoek mogelijkheden klimaatadaptatie Blz. 221
Regionale kennisbank en samenwerking Blz. 222
Reguliere werkzaamheden Blz. 223
Uitvoering Verjongingsplan Veerdam Blz. 224
4. Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied Blz. 225
Versterking Noordzijde-A15-zone Blz. 226
5. Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied Blz. 227
Werkzaamheden inrichting buitenruimte Slobbengors en verbetering verbinding Slobbengors - dijklint. Blz. 228
6. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 229
Evaluatie van het huidig speelruimtebeleid en onderhouden van de huidige buitenspeelruimtes Blz. 230
Wijkgericht werken Blz. 231
Wijkgericht werken Blz. 232
Wat willen we bereiken? Blz. 233
1. Versterking en verbreding wijkgericht werken Blz. 234
Bewonersinitiatieven Blz. 235
Een Goed Idee Blz. 236
Ondersteuning activiteiten Blz. 237
Puur Papendrecht Blz. 238
Team Actief Blz. 239
Wat mag het kosten? Blz. 240
Wat mag het kosten per taakveld? Blz. 241
Programma Bestuur en Regio Blz. 242
Bestuur en organisatie Blz. 243
Wat willen we bereiken? Blz. 244
1. Moderne flexibele en adaptieve organisatie Blz. 245
Doorontwikkeling organisatie, onderdelen verzelfstandigen, opleiden en trainen medewerkers Blz. 246
Dienstverlening Blz. 247
Wat willen we bereiken? Blz. 248
1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht Blz. 249
Uitvoeren van de 12 deelprojecten van het programmaplan dienstverlening Blz. 250
2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht Blz. 251
Onderzoek extern en intern (vergunningverleners Puza) Blz. 252
3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden Blz. 253
Doorontwikkelen van het BOA-team Blz. 254
4. Inwoners voelen zich veilig binnen Papendrecht Blz. 255
Preventiemaatregelen uitvoeren om overlast en woninginbraken te voorkomen Blz. 256
Uitvoeren van het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 2016-2020 Blz. 257
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 258
Wat willen we bereiken? Blz. 259
1. Jongerenoverlast beperken Blz. 260
De gemeente werkt samen met winkeliers en andere instanties aan oplossingen om de overlast en verloedering tegen te gaan en het wederzijds begrip te vergroten Blz. 261
2. Verloedering tegengaan Blz. 262
De gemeente werkt samen met winkeliers en andere instanties aan oplossingen om de overlast en verloedering tegen te gaan en het wederzijds begrip te vergroten Blz. 263
3. Verkeersveiligheid bevorderen Blz. 264
Via uitvoeringsprogramma ‘Papendrecht bereikbaar’ Blz. 265
4. Voorkomen woninginbraken en brandveilig maken woningen Blz. 266
De deelnemers van het uitvoeringskader zetten zich ook de komende jaren in op onder meer het voorkomen van woninginbraak en het brandveilig maken van woningen. Dit alles in samenspraak met de bewoners Blz. 267
5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid Blz. 268
De gemeente en andere overheidsorganen stimuleren burgers vaker dan vroeger verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld als buurtbewoner of ouder Blz. 269
6. Voorkomen en beheersen van risico's Blz. 270
De gemeente zet met onder meer de partners brandweer, politie en GHOR in om risico's te voorkomen en te beheersen, die kunnen ontstaan door branden, zware ongevallen en rampen Blz. 271
7. Versterking centrale rol Veiligheidsregio ZHZ om o.a. kwaliteit bevolkingszorg te verbeteren Blz. 272
Het bureau Gemeente is onderdeel geworden van de Veiligheidsregio als afdeling VRC. Voor gemeenten is het noodzakelijk om zorg te dragen dat de gemeentelijke kolompositie behouden blijft tussen de andere kolommen Blz. 273
8. Verbeteren brandveilige leefomgeving Blz. 274
Aandacht voor niet-zelfredzamen. In de afgelopen jaren is ingezet op zorgcontinuïteit in zorginstellingen, maar ook op ouderen die op een steeds oudere leeftijd zelfstandig blijven (met de nodige ondersteuning) Blz. 275
Communicatie Blz. 276
Wat willen we bereiken? Blz. 277
1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal Blz. 278
Teksten schrijven op B1 niveau Blz. 279
2. Concretisering Papendrecht promotie Blz. 280
In samenwerking met betrokkenen in de samenleving promotie van Papendrecht verder vorm geven Blz. 281
3. Van buiten naar binnen denken en handelen Blz. 282
Meer in beeld brengen van initiatieven van inwoners Blz. 283
4. Doorontwikkeling website Blz. 284
De website zal in 2017 verder worden vereenvoudigd en ingericht voor optimaal gebruik door bewoners Blz. 285
5. Social media verder ontwikkelen Blz. 286
Aanschaf monitoring-software Blz. 287
Regio Blz. 288
Wat willen we bereiken? Blz. 289
1. Aandacht voor onze regionale speerpunten Blz. 290
Telkens benadrukken dat de inzet voor onze speerpunten van groot belang is Blz. 291
2. Continuering regionale samenwerking Blz. 292
Actief participeren in het regionale netwerk, met name om de sociaal economische kracht van de regio te versterken Blz. 293
3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard Blz. 294
Opvoeren overleg met gemeenten in de West-Alblasserwaard Blz. 295
Voorzieningen in Papendrecht op hoog niveau houden (o.a. sport en onderwijs) Blz. 296
Wat mag het kosten? Blz. 297
Paragrafen Blz. 298
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 299
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 300
Financiële kengetallen en bevindingen Blz. 301
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 302
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 303
Kerncijfers Papendrecht & Beheervisie Blz. 304
Beleidskaders Blz. 305
Riolering Blz. 306
Wegen Blz. 307
Groen Blz. 308
Openbare verlichting Blz. 309
Civiele constructies Blz. 310
Speelruimten Blz. 311
Baggeren Blz. 312
Parkeergarages Blz. 313
Gebouwen Blz. 314
Regionale samenwerking Blz. 315
Activiteiten in 2017 Blz. 316
Activiteiten 2018 Blz. 317
3. Financiering Blz. 318
3. Financiering Blz. 319
4. Lokale heffingen Blz. 320
4. Lokale heffingen Blz. 321
5. Grondbeleid Blz. 322
5. Grondbeleid Blz. 323
Meerjarenbegroting 2017 - 2021 en Totaal grondexploitaties per 1-1-16 Blz. 324
6. Verbonden Partijen Blz. 325
6. Verbonden Partijen Blz. 326
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Blz. 327
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 328
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 329
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 330
Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk Blz. 331
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 332
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 333
Eneco Holding NV Blz. 334
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 335
Oasen NV Blz. 336
Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 337
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 338
7. Bedrijfsvoering Blz. 339
7. Bedrijfsvoering Blz. 340
BBV indicatoren Blz. 341
BBV indicatoren Blz. 342
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap