Meer
Publicatiedatum: 19-10-2016

Inhoud

Uitgaven

46,92%

€ -37.608.028,00

46,92% Complete

Inkomsten

10,89%

€ 8.938.284,00

10,89% Complete

Saldo

1495,01%

€ -28.669.744,00

Programma Samenleving

Uitgaven

46,92%

€ -37.608.028,00

46,92% Complete

Inkomsten

10,89%

€ 8.938.284,00

10,89% Complete

Saldo

1495,01%

€ -28.669.744,00

Inhoud

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

2. Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid

3. Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd

4. Stimulering van werk naar werk en van een uitkering naar werk

5. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)

Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur

Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur

Dit programma omvat de onderdelen:

  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Gezondheid
  • Cultuur
  • Maatschappelijke accommodaties

Wat willen we bereiken?

01. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

Hoe gaan we dat doen?

02. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Het Sociaal Team Papendrecht fungeert hierbij als een eerste entree voor volwassenen met vragen of problemen op het snijvlak van wonen zorg en ondersteuning. Vanaf medio 2017 wordt het Sociaal Team samen met het CJG gehuisvest in het nieuwbouwproject Den Briel.

 

03. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen

04. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen

05. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur

08. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

09. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen

Hoe gaan we dat doen?

10. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek

11. Overdracht beheer collectie Luigies

12. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht

13. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018

Onderwijs en jeugd

Onderwijs en jeugd

Dit programma omvat de onderdelen:

  • Onderwijs
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Jeugd

Wat willen we bereiken?

8. Huisvesting van het jeugd en jongerenwerk

Jeugd

Jeugdhulp
Het Centrum Jeugd en Gezin Papendrecht vormt de toegang van de Jeugdhulp in Papendrecht. Hulp- en ondersteuningsvragen worden opgepakt aan de hand van de nieuwe werkwijze door de jeugdprofessionals binnen het Centrum Jeugd en Gezin.
De jeugdhulp wordt samen met 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid ingekocht door de Serviceorganisatie ZHZ. In het lokaal en regionaal uitvoeringsprogramma zijn de doelen beschreven om werkelijk te komen tot een verbeterde jeugdhulp. Bijvoorbeeld het werkelijk invoeren van de nieuwe principes zoals één gezin, één plan, één contactpersoon en praten met ouders en jongeren en niet over. Naast de lokale inzet vraagt het ook om aansluiting op de regionale werkwijze, bijvoorbeeld op het terrein van Jeugd & Veiligheid.
Het aantal kinderen en jongeren dat gebruik maakt van ondersteuning binnen de Jeugdhulp is in beeld. Dit betekent sturen op resultaten en invoeren van de budgetverantwoordelijkheid bij het jeugdteam.
Het Rijk heeft met invoering van de Jeugdwet een macrokorting opgelegd van 15% verspreid over drie jaar, respectievelijk 6% in 2015, 5% in 2016 en 4% in 2017. Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de frictiekosten (Regionaal Transitiearrangement, 18 oktober 2013). De invoering van het objectief verdeelmodel door het Rijk betekent een extra korting van 1,27% op Zuid-Holland Zuid niveau met ingang van 2016. De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2016 van de serviceorganisatie. Het budget jeugdhulp Papendrecht 2016 is in de meicirculaire 2015 vastgesteld op 5.701.941 euro.

Onderwijs

Het hebben van een startkwalificatie is een belangrijke voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke participatie, voor meedoen in de samenleving. Meedoen is niet alleen belangrijk voor iemands eigenwaarde en economische positie, maar ook voor de samenleving vanwege de economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het belangrijk is om de interesses en talenten van de Papendrechters, in het bijzonder van de kinderen en jongeren, te ontdekken, te ontwikkelen en te behouden voor de regio. De gemeente creëert daarbij de randvoorwaarden door samen met de scholen en andere relevante partners te komen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid met voldoende en breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs. In dit kader zijn de gemeente en de twee Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs in 2015 gestart met een traject dat erop gericht is binnen deze bestuursperiode een besluit te nemen over de realisatie van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept waarmee de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs wordt vergroot. Verder ligt de focus op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten, het versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en de zorg voor jeugdigen, de voortzetting van de maatschappelijke stage, het bieden van voor- en vroegschoolse educatie en het stimuleren van de samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs.

Sport

Wat willen we bereiken?

Economie en ondernemen

Wat willen we bereiken?

1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen

2. Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard

Voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen. Dit in samenwerking met de bestaande en nieuwe partners in deze sectoren binnen Papendrecht

3. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven

Een arbeidsaanbod dat aansluit op de behoeftes van het lokale bedrijfsleven

4. Excellerende topsectoren

Het actief promoten, acquireren en laten samenwerken van bedrijven in de topsectoren en het stimuleren van innovatie en cross-overs

Wat mag het kosten?

Exploitatie Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Programma Samenleving -37.608.028,00 -34.988.424,00 -34.890.777,00 -34.515.286,00 -34.581.833,00
Baten
Programma Samenleving 8.938.284,00 9.005.184,00 9.002.684,00 9.002.684,00 9.002.684,00

Wat mag het kosten per taakveld?

Prog Omschrijving programma Taakveld Taakveld Omschrijving Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Uitgaven 2018 Inkomsten 2018 Uitgaven 2019 Inkomsten 2019 Uitgaven 2020 Inkomsten 2020 Uitgaven 2021 Inkomsten 2021
1 Samenleving 0.10 Mutaties reserves 97.835 116.000 19.385 116.000 18.419 116.000 17.443 116.000 16.457 116.000
    2.3 Recreatieve havens 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0
    3.1 Economische ontwikkeling 439.953 0 379.953 0 378.953 0 377.953 0 376.953 0
    3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 28.663 53.100 28.663 53.100 28.663 53.100 28.663 53.100 28.663 53.100
    3.4 Economische promotie 87.684 0 87.684 0 87.684 0 87.684 0 87.684 0
    4.2 Onderwijshuisvesting 1.980.321 7.600 1.208.196 7.600 1.225.434 7.600 1.243.548 7.600 1.262.573 7.600
    4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.243.743 60.470 1.143.432 60.470 1.141.871 60.470 1.159.889 60.470 1.143.987 60.470
    5.1 Sportbeleid en activering 167.813 12.300 166.813 12.300 165.713 12.300 165.713 12.300 165.713 12.300
    5.2 Sportaccommodaties 3.292.164 900.600 2.223.779 967.500 2.284.631 980.000 2.263.368 980.000 2.249.601 980.000
    5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.656.911 560.600 1.478.593 560.600 1.482.194 560.600 1.485.975 560.600 1.489.944 560.600
    5.4 Musea 23.608 0 23.608 0 23.608 0 23.608 0 23.608 0
    5.6 Media 654.199 133.952 624.580 133.952 618.829 133.952 619.147 133.952 619.482 133.952
    5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 80.045 10.200 80.045 10.200 80.045 10.200 80.045 10.200 80.045 10.200
    6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.965.180 511.027 2.846.230 511.027 2.913.221 496.027 2.754.748 496.027 2.833.488 496.027
    6.2 Wijkteams 1.486.724 0 1.488.951 0 1.489.872 0 1.489.877 0 1.489.877 0
    6.3 Inkomensregelingen 8.771.040 6.482.000 8.676.040 6.482.000 8.568.540 6.482.000 8.473.540 6.482.000 8.473.540 6.482.000
    6.4 Begeleide participatie 2.384.292 39.910 2.205.806 39.910 2.076.810 39.910 1.935.587 39.910 1.869.112 39.910
    6.5 Arbeidsparticipatie 1.192.074 40.000 1.201.198 40.000 1.229.508 40.000 1.249.823 40.000 1.305.561 40.000
    6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 417.000 0 417.000 0 417.000 0 417.000 0 417.000 0
    6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.043.793 0 5.030.211 0 5.002.613 0 4.983.521 0 4.958.284 0
    6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.444.929 0 4.506.620 0 4.504.680 0 4.505.661 0 4.537.768 0
    6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 56.598 0 56.598 0 56.598 0 56.598 0 56.598 0
    6.82 Geëscaleerde zorg 18- 636.857 0 638.916 0 639.768 0 639.772 0 639.772 0
    7.1 Volksgezondheid 456.102 10.525 455.623 10.525 455.623 10.525 455.623 10.525 455.623 10.525