Uitgaven

38,67%
€ -30.999.135,00
38,67% Complete

Inkomsten

28,95%
€ 23.763.679,00
28,95% Complete

Saldo

377,3%
€ -7.235.456,00

Programma Ruimte

Uitgaven

38,67%
€ -30.999.135,00
38,67% Complete

Inkomsten

28,95%
€ 23.763.679,00
28,95% Complete

Saldo

377,3%
€ -7.235.456,00

Centrum

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - 1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Hoe gaan we dat doen?

Wonen en ruimtelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Terug naar navigatie - 4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Hoe gaan we dat doen?

7. Borging van ruimtelijke kwaliteit

Terug naar navigatie - 7. Borging van ruimtelijke kwaliteit

Een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht.

Via breed gedragen, vraag gestuurde en integrale plannen waarin visie is vertaald in planologische-juridische toetsingskaders, waarmee wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en waarmee helder is wat burgers en ondernemers mogen en kunnen bouwen. Door klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving

Hoe gaan we dat doen?

Groen, milieu en recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. Een duurzame samenleving

Terug naar navigatie - 1. Een duurzame samenleving

Dit betreft activiteiten die gericht zijn op een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat.

Ontwikkelingen die afbreuk doen aan een duurzame toekomst van de gemeente worden zoveel mogelijk voorkomen. Positieve ontwikkelingen worden gefaciliteerd en gestimuleerd.

Hoe gaan we dat doen?

3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken

Terug naar navigatie - 3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken

Hoe gaan we dat doen?

Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. Versterking en verbreding wijkgericht werken

Terug naar navigatie - 1. Versterking en verbreding wijkgericht werken

De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert. Inzet is om goede ideeën op te halen en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in wijken, het versterken van sociale samenhang

Hoe gaan we dat doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Programma Ruimte -30.999.135,00 -27.182.814,00 -24.418.370,00 -23.939.149,00 -22.358.565,00
Baten
Programma Ruimte 23.763.679,00 20.701.698,00 18.203.292,00 17.691.308,00 16.121.238,00

Wat mag het kosten per taakveld?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten per taakveld?
Prog Omschrijving programma Taakveld Taakveld Omschrijving Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Uitgaven 2018 Inkomsten 2018 Uitgaven 2019 Inkomsten 2019 Uitgaven 2020 Inkomsten 2020 Uitgaven 2021 Inkomsten 2021
2 Ruimte     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0.10 Mutaties reserves 913.627 145.000 631.597 155.936 616.837 155.000 606.222 155.000 582.598 213.130
    0.2 Burgerzaken 5.581 0 5.581 0 5.581 0 5.581 0 5.581 0
    0.63 Parkeerbelasting 0 83.600 0 83.600 0 83.600 0 83.600 0 83.600
    1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.1 Verkeer en vervoer 2.659.040 56.000 2.740.745 141.000 2.828.559 141.000 2.834.009 141.000 2.883.281 141.000
    2.2 Parkeren 1.405.012 682.500 942.758 682.500 949.687 682.500 936.536 682.500 954.777 682.500
    2.4 Economische havens en waterwegen 118.962 143.000 117.837 143.000 117.792 143.000 117.747 143.000 117.702 143.000
    2.5 Openbaar vervoer 159.582 0 159.582 0 159.582 0 159.582 0 159.582 0
    3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 921.588 895.661 742.173 658.548 753.141 630.769 755.093 607.991 757.124 573.213
    5.4 Musea 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0
    5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.313.896 111.400 3.276.850 111.400 2.928.518 111.400 2.934.970 111.400 2.924.424 111.400
    6.3 Inkomensregelingen 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0
    7.2 Riolering 1.347.797 2.000.317 1.372.931 2.024.183 1.444.210 2.095.364 1.558.979 2.200.286 1.636.310 2.277.618
    7.3 Afval 3.057.641 3.972.898 2.974.072 3.755.866 2.954.789 3.740.661 2.954.789 3.738.199 2.954.789 3.719.445
    7.4 Milieubeheer 708.909 0 730.909 0 730.909 0 730.909 0 730.909 0
    7.5 Begraafplaatsen en crematoria 345.448 426.000 325.226 428.000 321.034 411.000 320.092 408.000 309.938 408.000
    8.1 Ruimtelijke ordening 342.242 50.400 307.142 50.400 257.142 50.400 257.142 50.400 257.142 50.400
    8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 12.872.354 12.924.890 10.141.354 10.148.890 7.679.354 7.686.890 7.102.354 7.109.890 5.450.354 5.457.890
    8.3 Wonen en bouwen 2.677.256 2.272.013 2.563.857 2.318.375 2.521.035 2.271.708 2.514.944 2.260.042 2.483.854 2.260.042