Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Overschot in realistischer perspectief

Ook dit jaar is sprake van een overschot. Niet meer zo substantieel als vorig jaar, maar een overschot met een omvang van circa € 5.427.000 voor bestemming. Papendrecht is een gemeente die relatief sober en doelmatig omgaat met onze financiële middelen. Daar zijn we al jaren trots op en dat zijn we nog steeds. Ondanks dat de afgelopen vier jaren mooie dingen zijn gerealiseerd, zijn onze financiën nog steeds op orde. Een compliment waard voor degenen die plannen voorbereiden en degenen die daarover besluiten nemen. Toch is het van belang om aandacht te besteden aan nog meer realistisch begroten zodat de kloof tussen begroting en rekening minder groot wordt. Dit vraagt ook om nader onderzoek. Misschien ramen we wel te ruim? Wellicht denken we meer aan te kunnen en te realiseren dan we kunnen waarmaken? Misschien hebben we de afgelopen jaren geluk gehad met de markt? Om de verschillen te duiden is in de analyse relatief eenvoudig, maar om de echte verklaring te vinden vergt nader onderzoek.

Economisch herstel zet verder door

Op basis van cijfers van het Centraal Plan Bureau in de Policy brief van 6 maart 2018 ziet de groei van de Nederlandse economie er als volgt uit:

Dit zijn mooie cijfers die voor een groot deel ook zijn aangewakkerd door de groei in de overheidsinvesteringen.

Gelukkig zien we die mooie cijfers ook terug in een daling van de werkloosheid:

Een derde belangrijke pijler voor de economie is de inflatie. Die loopt ook langzaam op, zie de volgende cijfers:

Aan het einde van de collegeperiode zijn wij van mening dat bijna het gehele collegeprogramma is uitgevoerd. Dat is een prestatie waar de gehele gemeente trots op mag zijn. Dit wordt nog versterkt door de wetenschap dat buiten het collegeprogramma om ook nog veel activiteiten zijn opgepakt en plannen zijn uitgevoerd. In deze steeds turbulenter wordende wereld is een termijn van vier jaar lang om te kunnen overzien. We moeten ons aanpassen. Dat geldt voor onze werkwijzen en houding als overheid, maar ook voor de plannen en het inzetten van middelen. We zijn verheugd over alle zaken die gerealiseerd zijn, maar een aantal realisaties maakt ons extra trots.

Dit zijn:

 • Verzelfstandiging theater en sportcentrum
 • Gebouw Den Briel
 • Marktplein
 • Open en transparant gemeentehuis
 • Aanpak winkelcentrum (De Nieuwe Winkelstraat)
 • Parkeren in het centrum geregeld
 • Verstevigde positie in de regio
 • Onze eigen directe dienstverlening aan de burgers
 • Efficiëntere werkwijzen (met minder mensen minstens hetzelfde doen)
 • De in gang gezette bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Fokker

  In de jaarstukken 2017 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en geven inzicht in wat we hebben gerealiseerd tegen welke kosten. In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties. Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2017. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken. De opbouw van het jaarverslag is overeenkomstig de begroting 2017.

   

  In de jaarrekening staan de bestede en ontvangen middelen in het jaar 2017. De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorgaande jaar, zodat uw raad de rekening kan vaststellen.


  De jaarrekening bestaat uit diverse documenten.

 • De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het verslagjaar 2017.
 • De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar 2017. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo van de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens een bestemmingsvoorstel gegeven aan dit resultaat.