Uitgaven

52,38%
€ -39.985.000
52,38% Complete

Inkomsten

14,45%
€ 11.813.000
14,45% Complete

Saldo

519,1%
€ -28.172.000

Programma Samenleving

Uitgaven

52,38%
€ -39.985.000
52,38% Complete

Inkomsten

14,45%
€ 11.813.000
14,45% Complete

Saldo

519,1%
€ -28.172.000
11.813.000 Inkomsten
-39.985.000 Uitgaven
-28.172.000 Saldo
  • Werk en inkomen
  • Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
  • Onderwijs en jeugd
  • Sport
  • Economie en ondernemen

Werk en inkomen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen

Terug naar navigatie - 1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Terug naar navigatie - 6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Belang werk inkomen -9.595.000 -9.233.000 -9.071.000 -9.399.000 -328.000
Invoering participatiewet -3.287.000 -3.084.000 -4.035.000 -3.939.000 96.000
Werkgelegenheid -331.000 -258.000 -258.000 -228.000 30.000
Totaal Lasten -13.213.000 -12.575.000 -13.364.000 -13.566.000 -202.000
Baten
Belang werk inkomen 6.645.000 6.482.000 6.524.000 6.963.000 439.000
Invoering participatiewet 128.000 40.000 64.000 78.000 14.000
Werkgelegenheid 30.000 29.000 15.000 15.000 0
Totaal Baten 6.803.000 6.551.000 6.603.000 7.056.000 453.000

Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

07. Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur

Terug naar navigatie - 07. Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/WMO -13.038.000 -14.171.000 -14.671.000 -14.439.000 232.000
AWBZ/WMO 0 0 0 0 0
Gezondheid -549.000 -425.000 -457.000 -438.000 19.000
Cultuur -3.546.000 -3.009.000 -2.928.000 -3.013.000 -85.000
Totaal Lasten -17.133.000 -17.605.000 -18.056.000 -17.890.000 166.000
Baten
Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/WMO 1.377.000 77.000 703.000 954.000 251.000
AWBZ/WMO 0 0 0 0 0
Gezondheid 11.000 11.000 175.000 215.000 40.000
Cultuur 2.119.000 1.070.000 1.221.000 1.435.000 214.000
Totaal Baten 3.507.000 1.158.000 2.099.000 2.604.000 505.000

Onderwijs en jeugd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit

Terug naar navigatie - 3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

4. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers

Terug naar navigatie - 4. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

5. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Terug naar navigatie - 5. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

6. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen

Terug naar navigatie - 6. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd

Jeugdhulp
Het Centrum Jeugd en Gezin Papendrecht vormt de toegang van de Jeugdhulp in Papendrecht. Hulp- en ondersteuningsvragen worden opgepakt aan de hand van de nieuwe werkwijze door de jeugdprofessionals binnen het Centrum Jeugd en Gezin.
De jeugdhulp wordt samen met 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid ingekocht door de Serviceorganisatie ZHZ. In het lokaal en regionaal uitvoeringsprogramma zijn de doelen beschreven om werkelijk te komen tot een verbeterde jeugdhulp. Bijvoorbeeld het werkelijk invoeren van de nieuwe principes zoals één gezin, één plan, één contactpersoon en praten met ouders en jongeren en niet over. Naast de lokale inzet vraagt het ook om aansluiting op de regionale werkwijze, bijvoorbeeld op het terrein van Jeugd & Veiligheid.
Het aantal kinderen en jongeren dat gebruik maakt van ondersteuning binnen de Jeugdhulp is in beeld. Dit betekent sturen op resultaten en invoeren van de budgetverantwoordelijkheid bij het jeugdteam.
Het Rijk heeft met invoering van de Jeugdwet een macrokorting opgelegd van 15% verspreid over drie jaar, respectievelijk 6% in 2015, 5% in 2016 en 4% in 2017. Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de frictiekosten (Regionaal Transitiearrangement, 18 oktober 2013). De invoering van het objectief verdeelmodel door het Rijk betekent een extra korting van 1,27% op Zuid-Holland Zuid niveau met ingang van 2016. De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2016 van de serviceorganisatie. Het budget jeugdhulp Papendrecht 2016 is in de meicirculaire 2015 vastgesteld op € 5,7 miljoen.

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

Het hebben van een startkwalificatie is een belangrijke voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke participatie, voor meedoen in de samenleving. Meedoen is niet alleen belangrijk voor iemands eigenwaarde en economische positie, maar ook voor de samenleving vanwege de economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het belangrijk is om de interesses en talenten van de Papendrechters, in het bijzonder van de kinderen en jongeren, te ontdekken, te ontwikkelen en te behouden voor de regio. De gemeente creëert daarbij de randvoorwaarden door samen met de scholen en andere relevante partners te komen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid met voldoende en breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs. In dit kader zijn de gemeente en de twee Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs in 2015 gestart met een traject dat erop gericht is binnen deze bestuursperiode een besluit te nemen over de realisatie van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept waarmee de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs wordt vergroot. Verder ligt de focus op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten, het versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en de zorg voor jeugdigen, de voortzetting van de maatschappelijke stage, het bieden van voor- en vroegschoolse educatie en het stimuleren van de samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs.

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Onderwijs -3.505.000 -3.062.000 -3.151.000 -2.982.000 169.000
Jeugd -437.000 -339.000 -278.000 -268.000 10.000
Totaal Lasten -3.942.000 -3.401.000 -3.429.000 -3.250.000 179.000
Baten
Onderwijs 751.000 141.000 357.000 342.000 -15.000
Jeugd 21.000 6.000 6.000 3.000 -3.000
Totaal Baten 772.000 147.000 363.000 345.000 -18.000

Sport

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen

Terug naar navigatie - 1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Sport -3.810.000 -3.460.000 -3.757.000 -4.235.000 -478.000
Baten
Sport 1.550.000 913.000 916.000 1.289.000 373.000

Economie en ondernemen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

5. Verduurzamen economie

Terug naar navigatie - 5. Verduurzamen economie

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

6. Behoud en groei MKB

Terug naar navigatie - 6. Behoud en groei MKB

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen -930.000 -469.000 -1.051.000 -1.044.000 7.000
Totaal Lasten -930.000 -469.000 -1.051.000 -1.044.000 7.000
Baten
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen 501.000 53.000 556.000 519.000 -37.000
Totaal Baten 501.000 53.000 556.000 519.000 -37.000