Uitgaven

7,97%

€ -6.084.000

7,97% Complete

Inkomsten

1,26%

€ 1.028.000

1,26% Complete

Saldo

93,16%

€ -5.056.000

Programma Bestuur en Regio

Uitgaven

7,97%

€ -6.084.000

7,97% Complete

Inkomsten

1,26%

€ 1.028.000

1,26% Complete

Saldo

93,16%

€ -5.056.000

Begroting

1.028.000 Inkomsten
-6.084.000 Uitgaven
-5.056.000 Saldo
  • Bestuur en organisatie
  • Dienstverlening
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Communicatie
  • Regio

Bestuur en organisatie

Wat heeft het gekost

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Bestuur -3.437.000 -1.860.000 -2.116.000 -1.846.000 270.000
Organisatie 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -3.437.000 -1.860.000 -2.116.000 -1.846.000 270.000
Baten
Bestuur 442.000 0 0 190.000 190.000
Organisatie 0 0 0 0 0
Totaal Baten 442.000 0 0 190.000 190.000

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

4. Inwoners voelen zich veilig binnen Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Dienstverlening -1.401.000 -1.169.000 -1.201.000 -1.342.000 -141.000
Baten
Dienstverlening 590.000 576.000 576.000 657.000 81.000

Openbare Orde en Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

1. Jongerenoverlast beperken

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

2. Verloedering tegengaan

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

3. Verkeersveiligheid bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

4. Voorkomen woninginbraken en brandveilig maken woningen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

6. Voorkomen en beheersen van risico's

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

7. Versterking centrale rol Veiligheidsregio ZHZ om o.a. kwaliteit bevolkingszorg te verbeteren

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

8. Verbeteren brandveilige leefomgeving

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Openbare orde en veiligheid -2.038.000 -2.391.000 -2.241.000 -2.190.000 51.000
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast -58.000 -33.000 -33.000 -35.000 -2.000
Totaal Lasten -2.096.000 -2.424.000 -2.274.000 -2.225.000 49.000
Baten
Openbare orde en veiligheid 2.000 139.000 184.000 161.000 -23.000
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast 20.000 21.000 21.000 20.000 -1.000
Totaal Baten 22.000 160.000 205.000 181.000 -24.000

Communicatie

Wat wilden we bereiken?

1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

2. Concretisering Papendrecht promotie

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

3. Van buiten naar binnen denken en handelen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

4. Doorontwikkeling website

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

5. Social media verder ontwikkelen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Communicatie -175.000 -145.000 -145.000 -158.000 -13.000
Baten
Communicatie 0 0 0 0 0

Regio

Wat wilden we bereiken?

1. Aandacht voor onze regionale speerpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

2. Continuering regionale samenwerking

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Regio -902.000 -992.000 -657.000 -513.000 144.000
Baten
Regio 0 0 0 0 0

BBV Indicatoren