Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarrekening 2017
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2017
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 7 Wat heeft het gekost ?
    2. Blz. 8 BBV Indicatoren
   3. Blz. 9 Programma Samenleving
    1. Blz. 10 Werk en inkomen
     1. Blz. 11 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 12 1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen
       1. Blz. 13 Een programma ontwikkelen waarin activiteiten en projecten voor de gehele onderwijsperiode van basisonderwijs tot HBO/WO samen met bedrijfsleven worden ontwikkeld en uitgevoerd
       2. Blz. 14 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt
      2. Blz. 15 2. Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid
       1. Blz. 16 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
      3. Blz. 17 3. Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 18 Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering
       2. Blz. 19 Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen
      4. Blz. 20 4. Stimulering van werk naar werk en van een uitkering naar werk
       1. Blz. 21 Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen
       2. Blz. 22 Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken
      5. Blz. 23 5. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)
       1. Blz. 24 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
      6. Blz. 25 6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners
       1. Blz. 26 Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven
       2. Blz. 27 Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden
     2. Blz. 28 Wat heeft het gekost ?
    2. Blz. 29 Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
     1. Blz. 30 Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
     2. Blz. 31 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 32 01. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft
       1. Blz. 33 Uitvoeren van de "Wmo 2015"
      2. Blz. 34 02. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn
       1. Blz. 35 Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod
      3. Blz. 36 03. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
       1. Blz. 37 Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleid en de samenwerkingsafspraken Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders
      4. Blz. 38 04. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen
       1. Blz. 39 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners
      5. Blz. 40 05. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur
       1. Blz. 41 Implementatie nota cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid
      6. Blz. 42 06. Verzelfstandiging theater
       1. Blz. 43 Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel
      7. Blz. 44 07. Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur
       1. Blz. 45 De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota
       2. Blz. 46 Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs
       3. Blz. 47 Subsidieafspraken met opvolger ToBe over inhoudelijke beleidsombuiging
      8. Blz. 48 08. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 49 Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners
      9. Blz. 50 09. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen
       1. Blz. 51 Faciliteren evenementen
      10. Blz. 52 10. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
       1. Blz. 53 Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt
      11. Blz. 54 11. Overdracht beheer collectie Luigies
       1. Blz. 55 Onderzoek naar alternatieven binnen Plan van Aanpak
      12. Blz. 56 12. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht
       1. Blz. 57 Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties
      13. Blz. 58 13. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018
       1. Blz. 59 Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties
      14. Blz. 60 14. Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde statushouders (conform taakstelling vanuit Rijk)
       1. Blz. 61 Statushouders die door het COA aan de gemeente gekoppeld worden, worden via het regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toebedeeld aan de corporatie in de betreffende gemeente
      15. Blz. 62 15. Integratie in en participatie aan de Papendrechtse samenleving door statushouders
       1. Blz. 63 Aanbieden van een participatieverklaringstraject
       2. Blz. 64 Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders
       3. Blz. 65 Plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht
      16. Blz. 66 16. Waarborgen voortbestaan kinderboerderij
       1. Blz. 67 Invullen bestuurdersrol, financiële borging nabije toekomst, schrijven businessplan (nieuwe structuur Kinderboerderij, borging lange termijn)
     3. Blz. 68 Wat heeft het gekost ?
    3. Blz. 69 Onderwijs en jeugd
     1. Blz. 70 Onderwijs en jeugd
     2. Blz. 71 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 72 1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 73 Actualiseren van het voorschoolse voorzieningen beleid
       2. Blz. 74 Evalueren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en opstellen van een nieuwe kadernota onderwijs (en jeugd)
      2. Blz. 75 2. Voldoende openbaar onderwijs
       1. Blz. 76 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs
      3. Blz. 77 3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit
       1. Blz. 78 Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
       2. Blz. 79 Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
      4. Blz. 80 4. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers
       1. Blz. 81 Congres Dare2Cross (voorheen Aerospace meets Maritime)
       2. Blz. 82 De scholen VO uit de Drechtsteden werken samen als platform beta scholen en ontwikkelen activiteiten om de onderzoeksvaardigheden van leerlingen te stimuleren
       3. Blz. 83 De twee scholen VO uit Papendrecht, de gemeente en de bedrijven Fokker, Royal IHC en Iv-groep werken samen met Jet-net
       4. Blz. 84 Leerlijn Aerospace en Maritime
       5. Blz. 85 Netwerkbijeenkomst Vmbo. In het kader van loopbaan oriëntatie en begeleiding
       6. Blz. 86 Onderwijsroute is een activiteit, waar leerlingen Vmbo een dagdeel op bezoek gaan bij twee bedrijven in de regio West-Alblasserwaard
       7. Blz. 87 Overkoepelend certificaat technologie
       8. Blz. 88 Smart lectures uitbreiden naar Drechtsteden
       9. Blz. 89 Techniekdock is een innovation lab in de Duurzaamheidsfabriek waar workshops worden georganiseerd voor leerlingen basisonderwijs
       10. Blz. 90 Techniekroute is een activiteit, waar leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs naar bedrijven gaan om iets te zien, horen en te doen
       11. Blz. 91 Uitbreiden van de activiteiten tot een  programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO
       12. Blz. 92 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs
       13. Blz. 93 Verbreden communicatie
      5. Blz. 94 5. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 95 Evalueren van de Kadernota Jeugd 2010-2014
       2. Blz. 96 Evalueren van het speelruimtebeleid en onderhouden van de huidige speelplekken
       3. Blz. 97 Het aanbieden van sociaal-culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen
       4. Blz. 98 Jongeren die dreigen uit te vallen worden ondersteund en begeleid op straat en zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid
      6. Blz. 99 6. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen
       1. Blz. 100 Realisatie van nieuwe gezamenlijke huisvesting voor Centrum Jeugd en Gezin en Sociaal Team
       2. Blz. 101 Uitvoeren van de Jeugdwet op lokaal niveau en in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid
       3. Blz. 102 Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg
       4. Blz. 103 Zorgen voor goede informatievoorziening sociaal domein breed richting de gemeenteraad, zodat gestuurd kan worden op resultaten
      7. Blz. 104 7. Het verminderen van jongerenoverlast
       1. Blz. 105 Halt biedt een aanbod gericht op preventie
       2. Blz. 106 Het mogelijk maken van een open inloop in de wijk (chill-inn)
       3. Blz. 107 Hinderlijke groepen jongeren worden vindplaatsgericht aangepakt
      8. Blz. 108 8. Huisvesting van het jeugd en jongerenwerk
       1. Blz. 109 Oriënteren op de structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
     3. Blz. 110 Jeugd
     4. Blz. 111 Onderwijs
     5. Blz. 112 Wat heeft het gekost ?
    4. Blz. 113 Sport
     1. Blz. 114 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 115 1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen
       1. Blz. 116 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering
       2. Blz. 117 Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten
      2. Blz. 118 2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht
       1. Blz. 119 Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen
      3. Blz. 120 3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder
       1. Blz. 121 Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum
      4. Blz. 122 4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)
       1. Blz. 123 Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning
     2. Blz. 124 Wat heeft het gekost ?
    5. Blz. 125 Economie en ondernemen
     1. Blz. 126 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 127 1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen
       1. Blz. 128 Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht
      2. Blz. 129 2. Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard
       1. Blz. 130 Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht
      3. Blz. 131 3. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
       1. Blz. 132 Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
      4. Blz. 133 4. Excellerende topsectoren
       1. Blz. 134 Het organiseren van het innovatiecongres Dare2Cross
       2. Blz. 135 Uitvoeren samenwerkingsprotocol Stichting DEAL!
      5. Blz. 136 5. Verduurzamen economie
       1. Blz. 137 Faciliteren van overleggen tussen bedrijven gericht op kennisdeling over het verduurzamen van bedrijfsprocessen
       2. Blz. 138 Het bevorderen van het gebruik van de Milieubarometer bij bedrijven
      6. Blz. 139 6. Behoud en groei MKB
       1. Blz. 140 Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein
       2. Blz. 141 Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs van starters/ZZP'ers ondersteunen en faciliteren
       3. Blz. 142 Faciliteren van Keurmerken Veilig Ondernemen op alle winkelcentra
       4. Blz. 143 Overleg bovenlokale overheden
       5. Blz. 144 Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen
       6. Blz. 145 Relatiebeheer; bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken, ALV's
       7. Blz. 146 Starters/ZZP'ers/MKB ondersteunen
     2. Blz. 147 Wat heeft het gekost ?
    6. Blz. 148 BBV indicatoren
   4. Blz. 149 Programma Ruimte
    1. Blz. 150 Centrum
     1. Blz. 151 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 152 1. Verhoging van de dynamiek in het centrum
       1. Blz. 153 Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum
      2. Blz. 154 2. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen
       1. Blz. 155 Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw
      3. Blz. 156 3. Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum door aanpassingen en toevoegingen die duurzame meerwaarde opleveren voor het hart van Papendrecht
       1. Blz. 157 Herontwikkeling huidig pand bibliotheek tot supermarkt
       2. Blz. 158 Oplevering nieuwbouw Den Briel
      4. Blz. 159 4. Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren
       1. Blz. 160 Op- en vaststellen van de Visie Centrumranden
     2. Blz. 161 Wat heeft het gekost?
    2. Blz. 162 Mobiliteit
     1. Blz. 163 Mobiliteit
     2. Blz. 164 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 165 1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 166 Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem
       2. Blz. 167 Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden'
       3. Blz. 168 Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3
       4. Blz. 169 Uitvoering geven aan het bovengenoemd uitvoeringsprogramma.
       5. Blz. 170 Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid
      2. Blz. 171 2. Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 172 Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid
     3. Blz. 173 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 174 Wonen en ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 175 Wonen en ruimtelijke kwaliteit
     2. Blz. 176 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 177 1. Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad
       1. Blz. 178 Duurzaamheid nieuwbouw woningen bevorderen
       2. Blz. 179 Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen
      2. Blz. 180 2. Aantrekkelijk woonmilieu
       1. Blz. 181 Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu
      3. Blz. 182 3. Actueel en uitnodigend beleid
       1. Blz. 183 Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie
       2. Blz. 184 Actueel houden woonvisie
      4. Blz. 185 4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave
       1. Blz. 186 Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid
       2. Blz. 187 Afronden haalbaarheidsstudie Scholencampus
       3. Blz. 188 Afronding Oostpolder; uitgifte 7 vrije kavels inclusief bouwrijp maken. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD.
       4. Blz. 189 Dijklint
       5. Blz. 190 Faciliteren en aanjagen kleinschalige initiatieven
       6. Blz. 191 Herontwikkeling Lange Tiendweg zone
       7. Blz. 192 Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena
       8. Blz. 193 Oplevering project Aalscholver
       9. Blz. 194 Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen
       10. Blz. 195 Projecten centrum
       11. Blz. 196 Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'
       12. Blz. 197 Voorbereiding uitvoering en eerste kaveluitgifte woongebied Land van Matena
      5. Blz. 198 5. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 199 Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors
       2. Blz. 200 Realisatie Maritieme Campus Boskalis
      6. Blz. 201 6. Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte
       1. Blz. 202 Openbare verlichting (OVL)
       2. Blz. 203 Uitvoering geven aan de projecten volgens het uitvoeringsplan Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR)
      7. Blz. 204 7. Borging van ruimtelijke kwaliteit
       1. Blz. 205 Handhaving van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond
       2. Blz. 206 Implementatie van de verordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
       3. Blz. 207 Initiëren en stimuleren van vooroverleg
       4. Blz. 208 Invoering omgevingswet
       5. Blz. 209 Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning
       6. Blz. 210 Opstellen beheersverordening Papendrecht 2016 (nieuw)
       7. Blz. 211 Opstellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Nieuwland
       8. Blz. 212 Opstellen bestemmingsplan Land van Matena
       9. Blz. 213 Vaststellen bestemmingsplan Dijklint
       10. Blz. 214 Vaststellen bestemmingsplan Noordhoek
       11. Blz. 215 Vaststellen herziening bestemmingsplan Sportcentrum
       12. Blz. 216 Vaststellen paraplubestemmingsplan nieuwe (ondergrondse) hoogspanningsverbinding
       13. Blz. 217 Voorbereiden Omgevingsvisie
       14. Blz. 218 Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving
     3. Blz. 219 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 220 Groen, milieu en recreatie
     1. Blz. 221 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 222 1. Een duurzame samenleving
       1. Blz. 223 Duurzaamheid blijvend opnemen als vast onderdeel in het besluitvormingsproces
       2. Blz. 224 Project Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)
       3. Blz. 225 Uitvoering Actieplan omgevingslawaai Papendrecht
       4. Blz. 226 Uitvoering Regionaal duurzaamheidsprogramma
       5. Blz. 227 Uitvoering Visie op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht (uitvoeringsprogramma Duurzaam Papendrecht 2017-2020)
       6. Blz. 228 Verbeteren van de luchtkwaliteit en verlagen van de geluidsbelasting
      2. Blz. 229 2. Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente
       1. Blz. 230 Uitvoering geven aan vastgestelde plannen
      3. Blz. 231 3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken
       1. Blz. 232 Communicatie en participatie
       2. Blz. 233 Flora en Faunawet (Natuurwet)
       3. Blz. 234 Jaaropdracht groen
       4. Blz. 235 Nieuwbouw gemeentewerf/ Afvalbrengstation
       5. Blz. 236 Onderzoek mogelijkheden klimaatadaptatie
       6. Blz. 237 Regionale kennisbank en samenwerking
       7. Blz. 238 Reguliere werkzaamheden
       8. Blz. 239 Uitvoering Verjongingsplan Veerdam
      4. Blz. 240 4. Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied
       1. Blz. 241 Versterking Noordzijde-A15-zone
      5. Blz. 242 5. Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied
       1. Blz. 243 Werkzaamheden inrichting buitenruimte Slobbengors en verbetering verbinding Slobbengors - dijklint.
      6. Blz. 244 6. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden
       1. Blz. 245 Evaluatie van het huidig speelruimtebeleid en onderhouden van de huidige buitenspeelruimtes
     2. Blz. 246 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 247 Wijkgericht werken
     1. Blz. 248 Wijkgericht werken
     2. Blz. 249 Wat wilden we bereiken ?
      1. Blz. 250 1. Versterking en verbreding wijkgericht werken
       1. Blz. 251 Bewonersinitiatieven
       2. Blz. 252 Een Goed Idee
       3. Blz. 253 Ondersteuning activiteiten
       4. Blz. 254 Puur Papendrecht
       5. Blz. 255 Team Actief
     3. Blz. 256 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 257 Grondexploitatie
     1. Blz. 258 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 259 BBV indicatoren
   5. Blz. 260 Programma Bestuur en Regio
    1. Blz. 261 Bestuur en organisatie
     1. Blz. 262 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 263 1. Moderne flexibele en adaptieve organisatie
       1. Blz. 264 Doorontwikkeling organisatie, onderdelen verzelfstandigen, opleiden en trainen medewerkers
     2. Blz. 265 Wat heeft het gekost
    2. Blz. 266 Dienstverlening
     1. Blz. 267 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 268 1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
       1. Blz. 269 Uitvoeren van de 12 deelprojecten van het programmaplan dienstverlening
      2. Blz. 270 2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
       1. Blz. 271 Onderzoek extern en intern (vergunningverleners Puza)
      3. Blz. 272 3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden
       1. Blz. 273 Doorontwikkelen van het BOA-team
      4. Blz. 274 4. Inwoners voelen zich veilig binnen Papendrecht
       1. Blz. 275 Preventiemaatregelen uitvoeren om overlast en woninginbraken te voorkomen
       2. Blz. 276 Uitvoeren van het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 2016-2020
     2. Blz. 277 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 278 Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 279 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 280 1. Jongerenoverlast beperken
       1. Blz. 281 De gemeente werkt samen met winkeliers en andere instanties aan oplossingen om de overlast en verloedering tegen te gaan en het wederzijds begrip te vergroten
      2. Blz. 282 2. Verloedering tegengaan
       1. Blz. 283 De gemeente werkt samen met winkeliers en andere instanties aan oplossingen om de overlast en verloedering tegen te gaan en het wederzijds begrip te vergroten
      3. Blz. 284 3. Verkeersveiligheid bevorderen
       1. Blz. 285 Via uitvoeringsprogramma ‘Papendrecht bereikbaar’
      4. Blz. 286 4. Voorkomen woninginbraken en brandveilig maken woningen
       1. Blz. 287 De deelnemers van het uitvoeringskader zetten zich ook de komende jaren in op onder meer het voorkomen van woninginbraak en het brandveilig maken van woningen. Dit alles in samenspraak met de bewoners
      5. Blz. 288 5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid
       1. Blz. 289 De gemeente en andere overheidsorganen stimuleren burgers vaker dan vroeger verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld als buurtbewoner of ouder
      6. Blz. 290 6. Voorkomen en beheersen van risico's
       1. Blz. 291 De gemeente zet met onder meer de partners brandweer, politie en GHOR in om risico's te voorkomen en te beheersen, die kunnen ontstaan door branden, zware ongevallen en rampen
      7. Blz. 292 7. Versterking centrale rol Veiligheidsregio ZHZ om o.a. kwaliteit bevolkingszorg te verbeteren
       1. Blz. 293 Het bureau Gemeente is onderdeel geworden van de Veiligheidsregio als afdeling VRC. Voor gemeenten is het noodzakelijk om zorg te dragen dat de gemeentelijke kolompositie behouden blijft tussen de andere kolommen
      8. Blz. 294 8. Verbeteren brandveilige leefomgeving
       1. Blz. 295 Aandacht voor niet-zelfredzamen. In de afgelopen jaren is ingezet op zorgcontinuïteit in zorginstellingen, maar ook op ouderen die op een steeds oudere leeftijd zelfstandig blijven (met de nodige ondersteuning)
     2. Blz. 296 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 297 Communicatie
     1. Blz. 298 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 299 1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal
       1. Blz. 300 Teksten schrijven op B1 niveau
      2. Blz. 301 2. Concretisering Papendrecht promotie
       1. Blz. 302 In samenwerking met betrokkenen in de samenleving promotie van Papendrecht verder vorm geven
      3. Blz. 303 3. Van buiten naar binnen denken en handelen
       1. Blz. 304 Meer in beeld brengen van initiatieven van inwoners
      4. Blz. 305 4. Doorontwikkeling website
       1. Blz. 306 De website zal in 2017 verder worden vereenvoudigd en ingericht voor optimaal gebruik door bewoners
      5. Blz. 307 5. Social media verder ontwikkelen
       1. Blz. 308 Aanschaf monitoring-software
     2. Blz. 309 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 310 Regio
     1. Blz. 311 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 312 1. Aandacht voor onze regionale speerpunten
       1. Blz. 313 Telkens benadrukken dat de inzet voor onze speerpunten van groot belang is
      2. Blz. 314 2. Continuering regionale samenwerking
       1. Blz. 315 Actief participeren in het regionale netwerk, met name om de sociaal economische kracht van de regio te versterken
      3. Blz. 316 3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard
       1. Blz. 317 Opvoeren overleg met gemeenten in de West-Alblasserwaard
       2. Blz. 318 Voorzieningen in Papendrecht op hoog niveau houden (o.a. sport en onderwijs)
     2. Blz. 319 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 320 BBV Indicatoren
   6. Blz. 321 Paragrafen
    1. Blz. 322 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 323 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 324 Structureel weerstandsvermogen
     3. Blz. 325 Incidenteel weerstandsvermogen
     4. Blz. 326 Toelichting op de risico's
     5. Blz. 327 Beoordeling weerstandscapaciteit
     6. Blz. 328 Financiële kengetallen
    2. Blz. 329 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 330 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 331 Openbare ruimte algemeen
     3. Blz. 332 Riolering
     4. Blz. 333 Wegen
     5. Blz. 334 Groen
     6. Blz. 335 Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-begroting)
     7. Blz. 336 Openbare verlichting
     8. Blz. 337 Civiele constructies (zoals bruggen en duikers)
     9. Blz. 338 Speelruimten
     10. Blz. 339 Water en baggeren
     11. Blz. 340 Havens
     12. Blz. 341 Gebouwen
     13. Blz. 342 Parkeergarages
     14. Blz. 343 Elektrische laadpalen
    3. Blz. 344 3. Financiering
     1. Blz. 345 3. Financiering
     2. Blz. 346 Algemeen
     3. Blz. 347 Relatiebeheer
     4. Blz. 348 Risicobeheer
    4. Blz. 349 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 350 4. Lokale heffingen
     2. Blz. 351 Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 352 Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
     4. Blz. 353 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 354 Overige lokale heffingen
    5. Blz. 355 5. Grondbeleid
     1. Blz. 356 5. Grondbeleid
     2. Blz. 357 Totaal grondexploitaties per 01-01-2018
    6. Blz. 358 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 359 6. Verbonden Partijen
     2. Blz. 360 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
     3. Blz. 361 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
     4. Blz. 362 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
     5. Blz. 363 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
     6. Blz. 364 Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk
     7. Blz. 365 Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
     8. Blz. 366 Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     9. Blz. 367 Eneco groep NV
     10. Blz. 368 Stedin groep NV
     11. Blz. 369 Bank Nederlandse Gemeenten NV
     12. Blz. 370 Oasen NV
     13. Blz. 371 Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden
     14. Blz. 372 Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV
    7. Blz. 373 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 374 7. Bedrijfsvoering
    8. Blz. 375 8. Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 376 8. Interbestuurlijk toezicht
   7. Blz. 377 Reserves
    1. Blz. 378 Reserves Algemene Dekkingsmiddelen
     1. Blz. 379 Mutaties reserves
    2. Blz. 380 Reserves Programma Samenleving
     1. Blz. 381 Mutaties reserves
    3. Blz. 382 Reserves Programma Ruimte
     1. Blz. 383 Mutaties reserves
    4. Blz. 384 Reserves Programma Bestuur en Regio
     1. Blz. 385 Mutaties reserves
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap