Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarrekening 2017 Blz. 1  
Jaarstukken 2017 Blz. 2  
Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 6  
Wat heeft het gekost ? Blz. 7  
BBV Indicatoren Blz. 8  
Programma Samenleving Blz. 9  
Werk en inkomen Blz. 10  
Wat wilden we bereiken? Blz. 11  
1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 12  
Een programma ontwikkelen waarin activiteiten en projecten voor de gehele onderwijsperiode van basisonderwijs tot HBO/WO samen met bedrijfsleven worden ontwikkeld en uitgevoerd Blz. 13  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Blz. 14  
2. Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid Blz. 15  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 16  
3. Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 17  
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 18  
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 19  
4. Stimulering van werk naar werk en van een uitkering naar werk Blz. 20  
Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen Blz. 21  
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 22  
5. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 23  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 24  
6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 25  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 26  
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 27  
Wat heeft het gekost ? Blz. 28  
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 29  
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 30  
Wat wilden we bereiken? Blz. 31  
01. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 32  
Uitvoeren van de "Wmo 2015" Blz. 33  
02. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 34  
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod Blz. 35  
03. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 36  
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleid en de samenwerkingsafspraken Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders Blz. 37  
04. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 38  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 39  
05. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 40  
Implementatie nota cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid Blz. 41  
06. Verzelfstandiging theater Blz. 42  
Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel Blz. 43  
07. Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 44  
De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota Blz. 45  
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 46  
Subsidieafspraken met opvolger ToBe over inhoudelijke beleidsombuiging Blz. 47  
08. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 48  
Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 49  
09. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 50  
Faciliteren evenementen Blz. 51  
10. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 52  
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt Blz. 53  
11. Overdracht beheer collectie Luigies Blz. 54  
Onderzoek naar alternatieven binnen Plan van Aanpak Blz. 55  
12. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht Blz. 56  
Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties Blz. 57  
13. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018 Blz. 58  
Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties Blz. 59  
14. Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde statushouders (conform taakstelling vanuit Rijk) Blz. 60  
Statushouders die door het COA aan de gemeente gekoppeld worden, worden via het regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toebedeeld aan de corporatie in de betreffende gemeente Blz. 61  
15. Integratie in en participatie aan de Papendrechtse samenleving door statushouders Blz. 62  
Aanbieden van een participatieverklaringstraject Blz. 63  
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders Blz. 64  
Plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht Blz. 65  
16. Waarborgen voortbestaan kinderboerderij Blz. 66  
Invullen bestuurdersrol, financiële borging nabije toekomst, schrijven businessplan (nieuwe structuur Kinderboerderij, borging lange termijn) Blz. 67  
Wat heeft het gekost ? Blz. 68  
Onderwijs en jeugd Blz. 69  
Onderwijs en jeugd Blz. 70  
Wat wilden we bereiken? Blz. 71  
1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen Blz. 72  
Actualiseren van het voorschoolse voorzieningen beleid Blz. 73  
Evalueren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en opstellen van een nieuwe kadernota onderwijs (en jeugd) Blz. 74  
2. Voldoende openbaar onderwijs Blz. 75  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 76  
3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 77  
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 78  
Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 79  
4. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers Blz. 80  
Congres Dare2Cross (voorheen Aerospace meets Maritime) Blz. 81  
De scholen VO uit de Drechtsteden werken samen als platform beta scholen en ontwikkelen activiteiten om de onderzoeksvaardigheden van leerlingen te stimuleren Blz. 82  
De twee scholen VO uit Papendrecht, de gemeente en de bedrijven Fokker, Royal IHC en Iv-groep werken samen met Jet-net Blz. 83  
Leerlijn Aerospace en Maritime Blz. 84  
Netwerkbijeenkomst Vmbo. In het kader van loopbaan oriëntatie en begeleiding Blz. 85  
Onderwijsroute is een activiteit, waar leerlingen Vmbo een dagdeel op bezoek gaan bij twee bedrijven in de regio West-Alblasserwaard Blz. 86  
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 87  
Smart lectures uitbreiden naar Drechtsteden Blz. 88  
Techniekdock is een innovation lab in de Duurzaamheidsfabriek waar workshops worden georganiseerd voor leerlingen basisonderwijs Blz. 89  
Techniekroute is een activiteit, waar leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs naar bedrijven gaan om iets te zien, horen en te doen Blz. 90  
Uitbreiden van de activiteiten tot een  programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 91  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 92  
Verbreden communicatie Blz. 93  
5. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 94  
Evalueren van de Kadernota Jeugd 2010-2014 Blz. 95  
Evalueren van het speelruimtebeleid en onderhouden van de huidige speelplekken Blz. 96  
Het aanbieden van sociaal-culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen Blz. 97  
Jongeren die dreigen uit te vallen worden ondersteund en begeleid op straat en zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid Blz. 98  
6. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen Blz. 99  
Realisatie van nieuwe gezamenlijke huisvesting voor Centrum Jeugd en Gezin en Sociaal Team Blz. 100  
Uitvoeren van de Jeugdwet op lokaal niveau en in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid Blz. 101  
Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg Blz. 102  
Zorgen voor goede informatievoorziening sociaal domein breed richting de gemeenteraad, zodat gestuurd kan worden op resultaten Blz. 103  
7. Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 104  
Halt biedt een aanbod gericht op preventie Blz. 105  
Het mogelijk maken van een open inloop in de wijk (chill-inn) Blz. 106  
Hinderlijke groepen jongeren worden vindplaatsgericht aangepakt Blz. 107  
8. Huisvesting van het jeugd en jongerenwerk Blz. 108  
Oriënteren op de structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 109  
Jeugd Blz. 110  
Onderwijs Blz. 111  
Wat heeft het gekost ? Blz. 112  
Sport Blz. 113  
Wat wilden we bereiken? Blz. 114  
1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 115  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 116  
Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 117  
2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 118  
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 119  
3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 120  
Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum Blz. 121  
4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 122  
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 123  
Wat heeft het gekost ? Blz. 124  
Economie en ondernemen Blz. 125  
Wat wilden we bereiken? Blz. 126  
1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 127  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 128  
2. Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard Blz. 129  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 130  
3. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 131  
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 132  
4. Excellerende topsectoren Blz. 133  
Het organiseren van het innovatiecongres Dare2Cross Blz. 134  
Uitvoeren samenwerkingsprotocol Stichting DEAL! Blz. 135  
5. Verduurzamen economie Blz. 136  
Faciliteren van overleggen tussen bedrijven gericht op kennisdeling over het verduurzamen van bedrijfsprocessen Blz. 137  
Het bevorderen van het gebruik van de Milieubarometer bij bedrijven Blz. 138  
6. Behoud en groei MKB Blz. 139  
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein Blz. 140  
Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs van starters/ZZP'ers ondersteunen en faciliteren Blz. 141  
Faciliteren van Keurmerken Veilig Ondernemen op alle winkelcentra Blz. 142  
Overleg bovenlokale overheden Blz. 143  
Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen Blz. 144  
Relatiebeheer; bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken, ALV's Blz. 145  
Starters/ZZP'ers/MKB ondersteunen Blz. 146  
Wat heeft het gekost ? Blz. 147  
BBV indicatoren Blz. 148  
Programma Ruimte Blz. 149  
Centrum Blz. 150  
Wat wilden we bereiken? Blz. 151  
1. Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 152  
Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum Blz. 153  
2. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen Blz. 154  
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw Blz. 155  
3. Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum door aanpassingen en toevoegingen die duurzame meerwaarde opleveren voor het hart van Papendrecht Blz. 156  
Herontwikkeling huidig pand bibliotheek tot supermarkt Blz. 157  
Oplevering nieuwbouw Den Briel Blz. 158  
4. Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren Blz. 159  
Op- en vaststellen van de Visie Centrumranden Blz. 160  
Wat heeft het gekost? Blz. 161  
Mobiliteit Blz. 162  
Mobiliteit Blz. 163  
Wat wilden we bereiken? Blz. 164  
1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 165  
Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem Blz. 166  
Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden' Blz. 167  
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 168  
Uitvoering geven aan het bovengenoemd uitvoeringsprogramma. Blz. 169  
Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Blz. 170  
2. Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 171  
Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Blz. 172  
Wat heeft het gekost? Blz. 173  
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 174  
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 175  
Wat wilden we bereiken? Blz. 176  
1. Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 177  
Duurzaamheid nieuwbouw woningen bevorderen Blz. 178  
Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 179  
2. Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 180  
Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu Blz. 181  
3. Actueel en uitnodigend beleid Blz. 182  
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 183  
Actueel houden woonvisie Blz. 184  
4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 185  
Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid Blz. 186  
Afronden haalbaarheidsstudie Scholencampus Blz. 187  
Afronding Oostpolder; uitgifte 7 vrije kavels inclusief bouwrijp maken. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD. Blz. 188  
Dijklint Blz. 189  
Faciliteren en aanjagen kleinschalige initiatieven Blz. 190  
Herontwikkeling Lange Tiendweg zone Blz. 191  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 192  
Oplevering project Aalscholver Blz. 193  
Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen Blz. 194  
Projecten centrum Blz. 195  
Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' Blz. 196  
Voorbereiding uitvoering en eerste kaveluitgifte woongebied Land van Matena Blz. 197  
5. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 198  
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 199  
Realisatie Maritieme Campus Boskalis Blz. 200  
6. Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 201  
Openbare verlichting (OVL) Blz. 202  
Uitvoering geven aan de projecten volgens het uitvoeringsplan Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR) Blz. 203  
7. Borging van ruimtelijke kwaliteit Blz. 204  
Handhaving van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond Blz. 205  
Implementatie van de verordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Blz. 206  
Initiëren en stimuleren van vooroverleg Blz. 207  
Invoering omgevingswet Blz. 208  
Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 209  
Opstellen beheersverordening Papendrecht 2016 (nieuw) Blz. 210  
Opstellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Nieuwland Blz. 211  
Opstellen bestemmingsplan Land van Matena Blz. 212  
Vaststellen bestemmingsplan Dijklint Blz. 213  
Vaststellen bestemmingsplan Noordhoek Blz. 214  
Vaststellen herziening bestemmingsplan Sportcentrum Blz. 215  
Vaststellen paraplubestemmingsplan nieuwe (ondergrondse) hoogspanningsverbinding Blz. 216  
Voorbereiden Omgevingsvisie Blz. 217  
Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving Blz. 218  
Wat heeft het gekost? Blz. 219  
Groen, milieu en recreatie Blz. 220  
Wat wilden we bereiken? Blz. 221  
1. Een duurzame samenleving Blz. 222  
Duurzaamheid blijvend opnemen als vast onderdeel in het besluitvormingsproces Blz. 223  
Project Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) Blz. 224  
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai Papendrecht Blz. 225  
Uitvoering Regionaal duurzaamheidsprogramma Blz. 226  
Uitvoering Visie op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht (uitvoeringsprogramma Duurzaam Papendrecht 2017-2020) Blz. 227  
Verbeteren van de luchtkwaliteit en verlagen van de geluidsbelasting Blz. 228  
2. Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 229  
Uitvoering geven aan vastgestelde plannen Blz. 230  
3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken Blz. 231  
Communicatie en participatie Blz. 232  
Flora en Faunawet (Natuurwet) Blz. 233  
Jaaropdracht groen Blz. 234  
Nieuwbouw gemeentewerf/ Afvalbrengstation Blz. 235  
Onderzoek mogelijkheden klimaatadaptatie Blz. 236  
Regionale kennisbank en samenwerking Blz. 237  
Reguliere werkzaamheden Blz. 238  
Uitvoering Verjongingsplan Veerdam Blz. 239  
4. Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied Blz. 240  
Versterking Noordzijde-A15-zone Blz. 241  
5. Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied Blz. 242  
Werkzaamheden inrichting buitenruimte Slobbengors en verbetering verbinding Slobbengors - dijklint. Blz. 243  
6. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 244  
Evaluatie van het huidig speelruimtebeleid en onderhouden van de huidige buitenspeelruimtes Blz. 245  
Wat heeft het gekost? Blz. 246  
Wijkgericht werken Blz. 247  
Wijkgericht werken Blz. 248  
Wat wilden we bereiken ? Blz. 249  
1. Versterking en verbreding wijkgericht werken Blz. 250  
Bewonersinitiatieven Blz. 251  
Een Goed Idee Blz. 252  
Ondersteuning activiteiten Blz. 253  
Puur Papendrecht Blz. 254  
Team Actief Blz. 255  
Wat heeft het gekost? Blz. 256  
Grondexploitatie Blz. 257  
Wat heeft het gekost? Blz. 258  
BBV indicatoren Blz. 259  
Programma Bestuur en Regio Blz. 260  
Bestuur en organisatie Blz. 261  
Wat wilden we bereiken? Blz. 262  
1. Moderne flexibele en adaptieve organisatie Blz. 263  
Doorontwikkeling organisatie, onderdelen verzelfstandigen, opleiden en trainen medewerkers Blz. 264  
Wat heeft het gekost Blz. 265  
Dienstverlening Blz. 266  
Wat wilden we bereiken? Blz. 267  
1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht Blz. 268  
Uitvoeren van de 12 deelprojecten van het programmaplan dienstverlening Blz. 269  
2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht Blz. 270  
Onderzoek extern en intern (vergunningverleners Puza) Blz. 271  
3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden Blz. 272  
Doorontwikkelen van het BOA-team Blz. 273  
4. Inwoners voelen zich veilig binnen Papendrecht Blz. 274  
Preventiemaatregelen uitvoeren om overlast en woninginbraken te voorkomen Blz. 275  
Uitvoeren van het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 2016-2020 Blz. 276  
Wat heeft het gekost? Blz. 277  
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 278  
Wat wilden we bereiken? Blz. 279  
1. Jongerenoverlast beperken Blz. 280  
De gemeente werkt samen met winkeliers en andere instanties aan oplossingen om de overlast en verloedering tegen te gaan en het wederzijds begrip te vergroten Blz. 281  
2. Verloedering tegengaan Blz. 282  
De gemeente werkt samen met winkeliers en andere instanties aan oplossingen om de overlast en verloedering tegen te gaan en het wederzijds begrip te vergroten Blz. 283  
3. Verkeersveiligheid bevorderen Blz. 284  
Via uitvoeringsprogramma ‘Papendrecht bereikbaar’ Blz. 285  
4. Voorkomen woninginbraken en brandveilig maken woningen Blz. 286  
De deelnemers van het uitvoeringskader zetten zich ook de komende jaren in op onder meer het voorkomen van woninginbraak en het brandveilig maken van woningen. Dit alles in samenspraak met de bewoners Blz. 287  
5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid Blz. 288  
De gemeente en andere overheidsorganen stimuleren burgers vaker dan vroeger verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld als buurtbewoner of ouder Blz. 289  
6. Voorkomen en beheersen van risico's Blz. 290  
De gemeente zet met onder meer de partners brandweer, politie en GHOR in om risico's te voorkomen en te beheersen, die kunnen ontstaan door branden, zware ongevallen en rampen Blz. 291  
7. Versterking centrale rol Veiligheidsregio ZHZ om o.a. kwaliteit bevolkingszorg te verbeteren Blz. 292  
Het bureau Gemeente is onderdeel geworden van de Veiligheidsregio als afdeling VRC. Voor gemeenten is het noodzakelijk om zorg te dragen dat de gemeentelijke kolompositie behouden blijft tussen de andere kolommen Blz. 293  
8. Verbeteren brandveilige leefomgeving Blz. 294  
Aandacht voor niet-zelfredzamen. In de afgelopen jaren is ingezet op zorgcontinuïteit in zorginstellingen, maar ook op ouderen die op een steeds oudere leeftijd zelfstandig blijven (met de nodige ondersteuning) Blz. 295  
Wat heeft het gekost? Blz. 296  
Communicatie Blz. 297  
Wat wilden we bereiken? Blz. 298  
1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal Blz. 299  
Teksten schrijven op B1 niveau Blz. 300  
2. Concretisering Papendrecht promotie Blz. 301  
In samenwerking met betrokkenen in de samenleving promotie van Papendrecht verder vorm geven Blz. 302  
3. Van buiten naar binnen denken en handelen Blz. 303  
Meer in beeld brengen van initiatieven van inwoners Blz. 304  
4. Doorontwikkeling website Blz. 305  
De website zal in 2017 verder worden vereenvoudigd en ingericht voor optimaal gebruik door bewoners Blz. 306  
5. Social media verder ontwikkelen Blz. 307  
Aanschaf monitoring-software Blz. 308  
Wat heeft het gekost? Blz. 309  
Regio Blz. 310  
Wat wilden we bereiken? Blz. 311  
1. Aandacht voor onze regionale speerpunten Blz. 312  
Telkens benadrukken dat de inzet voor onze speerpunten van groot belang is Blz. 313  
2. Continuering regionale samenwerking Blz. 314  
Actief participeren in het regionale netwerk, met name om de sociaal economische kracht van de regio te versterken Blz. 315  
3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard Blz. 316  
Opvoeren overleg met gemeenten in de West-Alblasserwaard Blz. 317  
Voorzieningen in Papendrecht op hoog niveau houden (o.a. sport en onderwijs) Blz. 318  
Wat heeft het gekost? Blz. 319  
BBV Indicatoren Blz. 320  
Paragrafen Blz. 321  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 322  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 323  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 324  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 325  
Toelichting op de risico's Blz. 326  
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 327  
Financiële kengetallen Blz. 328  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 329  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 330  
Openbare ruimte algemeen Blz. 331  
Riolering Blz. 332  
Wegen Blz. 333  
Groen Blz. 334  
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-begroting) Blz. 335  
Openbare verlichting Blz. 336  
Civiele constructies (zoals bruggen en duikers) Blz. 337  
Speelruimten Blz. 338  
Water en baggeren Blz. 339  
Havens Blz. 340  
Gebouwen Blz. 341  
Parkeergarages Blz. 342  
Elektrische laadpalen Blz. 343  
3. Financiering Blz. 344  
3. Financiering Blz. 345  
Algemeen Blz. 346  
Relatiebeheer Blz. 347  
Risicobeheer Blz. 348  
4. Lokale heffingen Blz. 349  
4. Lokale heffingen Blz. 350  
Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 351  
Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000) Blz. 352  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 353  
Overige lokale heffingen Blz. 354  
5. Grondbeleid Blz. 355  
5. Grondbeleid Blz. 356  
Totaal grondexploitaties per 01-01-2018 Blz. 357  
6. Verbonden Partijen Blz. 358  
6. Verbonden Partijen Blz. 359  
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Blz. 360  
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 361  
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 362  
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 363  
Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk Blz. 364  
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 365  
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 366  
Eneco groep NV Blz. 367  
Stedin groep NV Blz. 368  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 369  
Oasen NV Blz. 370  
Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 371  
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 372  
7. Bedrijfsvoering Blz. 373  
7. Bedrijfsvoering Blz. 374  
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 375  
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 376  
Reserves Blz. 377  
Reserves Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 378  
Mutaties reserves Blz. 379  
Reserves Programma Samenleving Blz. 380  
Mutaties reserves Blz. 381  
Reserves Programma Ruimte Blz. 382  
Mutaties reserves Blz. 383  
Reserves Programma Bestuur en Regio Blz. 384  
Mutaties reserves Blz. 385