Terug

Flora en Faunawet (Natuurwet)

Flora en Faunawet (Natuurwet)<

Toelichting

--

Kwaliteit

Voor bescherming van flora en fauna worden voorafgaande aan baggerwerkzaamheden ecologische quick-scans uitgevoerd. Bij de uitvoering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de quick-scans. Zo nodig adviseert een ecoloog tijdens de uitvoering van werken.

Gezamenlijk met andere Drechtsteden gemeenten is de ‘Uitwerking Gedragscode Stadswerk’ - bestendig beheer en onderhoud soortbescherming in de Drechtsteden – opgesteld. De gedragscode van Stadswerk is uitgewerkt naar aanleiding van de nieuwe Wet natuurbescherming die in 2017 in werking is getreden. Vaststelling gedragscode vindt plaats in 2018.

Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud