Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleid en de samenwerkingsafspraken Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders

Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleid en de samenwerkingsafspraken Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbiedersToelichting

--
Kwaliteit

In 2017 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om casussen aan te melden bij de doe-tafel. Dit heeft geresulteerd in een duurzame oplossing.
In 2017 is volgens het convenant preventie huisuitzettingen gehandeld. De afspraken tussen Woonkracht10 en Sterk Papendrecht zijn verscherpt waardoor de samenwerking is verbeterd. Het toepassen van de afspraken uit het convenant en de verbeterde samenwerking hebben ertoe geleid dat het aantal huisuitzettingen ten opzichte van het voorgaande jaar is afgenomen.
Gelet op de pilot Beschermd Thuis (mensen die op de wachtlijst staan voor een Beschermd Wonen voorziening of al in een voorziening zijn opgenomen kunnen onder bepaalde voorwaarden en begeleiding zelfstandig wonen) is ook in de PALT afspraken aandacht gevraagd voor geschikte huisvesting.