Uitgaven

22,43%

€ -20.657

x € 1.000
22,43% Complete

Inkomsten

71,32%

€ 66.111

x € 1.000
71,32% Complete

Saldo

7435,68%

€ 45.454

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

22,43%

€ -20.657

x € 1.000
22,43% Complete

Inkomsten

71,32%

€ 66.111

x € 1.000
71,32% Complete

Saldo

7435,68%

€ 45.454

x € 1.000

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Consolideren van de structurele inzet van dienstverlening op alle dienstverleningskanalen

Zo gaan we dat doen

Verbeteren en consolideren van de informatievoorziening (waaronder met betrekking tot laaggeletterdheid)

Zo gaan we dat doen

Consolideren van de wettelijke verplichting ten aanzien van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijk vastgoed en gronden portefeuille die aansluit bij de maatschappelijke en actuele strategische doelstellingen

Zo gaan we dat doen

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Zo gaan we dat doen

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Zo gaan we dat doen

0.4b ICT

Wat willen we bereiken?

Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data

Zo gaan we dat doen

Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening

Zo gaan we dat doen

Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek

Zo gaan we dat doen

Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal

Zo gaan we dat doen

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren schuldpositie en renterisico

Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico.

Zo gaan we dat doen

0.61 OZB woningen

Inleiding

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Zo gaan we dat doen

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Zo gaan we dat doen

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Zo gaan we dat doen

Structureel sluitende begroting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Bestuur -2.551 -2.351 -2.800 -2.737 -2.748 -2.740
Mutaties reserves -28.489 -40 -4.500 0 0 0
Burgerzaken -851 -1.035 -1.047 -1.064 -1.024 -1.024
Overhead -10.926 -11.327 -11.232 -11.041 -11.357 -11.633
Treasury -5.603 1.180 1.190 1.230 1.078 1.135
OZB woningen -129 -59 -59 -59 -59 -59
OZB niet-woningen -204 -189 -186 -186 -186 -186
Belastingen overig -5 0 0 0 0 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 -131 -145 -161 -178
Overige baten en lasten -142 -1.541 -1.892 -3.020 -4.469 -5.756
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -48.900 -15.361 -20.657 -17.022 -18.927 -20.441
Baten
Bestuur 2 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 7.600 1.139 4.401 1.063 886 731
Burgerzaken 325 344 342 312 312 312
Overhead 524 387 200 240 240 240
Treasury 28.619 251 249 426 426 426
OZB woningen 3.865 3.916 5.106 5.121 5.176 5.176
OZB niet-woningen 2.146 2.228 2.896 2.896 2.931 2.931
Parkeerbelasting 50 40 54 54 54 54
Belastingen overig 1.000 1.000 0 0 0 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 48.590 48.810 52.845 52.566 53.201 54.086
Overige baten en lasten 94 278 18 118 218 318
Totaal Baten 92.815 58.393 66.111 62.795 63.443 64.273