Uitgaven

8,36%

€ -7.703

x € 1.000
8,36% Complete

Inkomsten

1,13%

€ 1.046

x € 1.000
1,13% Complete

Saldo

1088,89%

€ -6.656

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

8,36%

€ -7.703

x € 1.000
8,36% Complete

Inkomsten

1,13%

€ 1.046

x € 1.000
1,13% Complete

Saldo

1088,89%

€ -6.656

x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Zo gaan we dat doen

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Zo gaan we dat doen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Zo gaan we dat doen

Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders

Zo gaan we dat doen

Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van evenementen

Zo gaan we dat doen

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Zo gaan we dat doen

In beeld brengen cultuurhistorie

Zo gaan we dat doen

5.6 Media

Wat willen we bereiken?

Implementatie van de ombuiging van de Bibliotheek AanZet met een accent op herhuisvesting

Zo gaan we dat doen

Goed beheren van de Rietgorscollectie

Zo gaan we dat doen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht (diverser, aantrekkelijker groen en meer groen)

Zo gaan we dat doen

Versterken ecologische functie gericht op een natuurinclusief Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Voldoende speelgelegenheden aanbieden

Zo gaan we dat doen

Versterken recreatieve functie

Zo gaan we dat doen

Versterken kwaliteit watergangen

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Sportbeleid en activering -216 -316 -299 -232 -232 -232
Sportaccommodaties -2.485 -2.356 -2.529 -2.535 -2.535 -2.610
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.394 -1.410 -1.383 -1.401 -1.408 -1.422
Musea -25 -24 -24 -24 -24 -24
Media -1.207 -659 -573 -538 -508 -508
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.143 -2.885 -2.895 -2.912 -2.990 -3.007
Totaal Lasten -8.470 -7.650 -7.703 -7.642 -7.698 -7.804
Baten
Sportbeleid en activering 4 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties 785 747 812 812 812 812
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 129 95 101 101 101 101
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 235 124 133 133 133 133
Totaal Baten 1.153 966 1.046 1.046 1.046 1.046

Statistiek sport, cultuur en recreatie