Uitgaven

38,85%
€ -35.778
x €1.000
38,85% Complete

Inkomsten

9,79%
€ 9.071
x €1.000
9,79% Complete

Saldo

4368,91%
€ -26.707
x €1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

38,85%
€ -35.778
x €1.000
38,85% Complete

Inkomsten

9,79%
€ 9.071
x €1.000
9,79% Complete

Saldo

4368,91%
€ -26.707
x €1.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt en verlaagt drempels.

Terug naar navigatie - Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt en verlaagt drempels.

Zo gaan we dat doen

Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen

Terug naar navigatie - Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen

Terug naar navigatie - Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen

Zo gaan we dat doen

Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers

Terug naar navigatie - Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers

Terug naar navigatie - Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers

Zo gaan we dat doen

6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving

Terug naar navigatie - Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving

Hierbij streven wij ernaar om zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en ondersteuning.

Zo gaan we dat doen

Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar

Met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig.

Zo gaan we dat doen

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief

Terug naar navigatie - Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief

Zo gaan we dat doen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd

Terug naar navigatie - Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd

Zo gaan we dat doen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Terug naar navigatie - Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Zo gaan we dat doen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Terug naar navigatie - Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Zo gaan we dat doen

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Terug naar navigatie - Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben vanwege huiselijk geweld terecht kunnen.

Zo gaan we dat doen

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.604 -2.747 -2.668 -2.686 -2.565 -2.560
Wijkteams -1.749 -1.841 -1.729 -1.644 -1.644 -1.644
Inkomensregelingen -12.650 -10.073 -10.681 -10.781 -10.769 -10.729
Begeleide participatie -2.254 -2.117 -1.963 -1.957 -1.935 -1.889
Arbeidsparticipatie -1.418 -1.707 -1.975 -1.979 -1.980 -1.962
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -513 -527 -611 -656 -701 -757
Maatwerkdienstverlening 18+ -6.933 -7.176 -8.053 -8.464 -8.891 -9.299
Maatwerkdienstverlening 18- -6.297 -5.483 -6.609 -6.441 -6.445 -6.445
Ge?scaleerde zorg 18+ -294 -398 -386 -392 -323 -323
Ge?scaleerde zorg 18- -1.140 -1.141 -1.103 -1.103 -1.103 -1.103
Totaal Lasten -35.852 -33.210 -35.778 -36.102 -36.355 -36.710
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 859 380 373 373 373 373
Inkomensregelingen 10.304 7.628 8.058 8.058 8.058 8.058
Begeleide participatie 42 40 40 40 40 40
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ 1 0 0 0 0 0
Ge?scaleerde zorg 18+ 936 500 600 540 480 420
Totaal Baten 12.142 8.548 9.071 9.011 8.951 8.891