Uitgaven

7,36%

€ -6.775

x € 1.000
7,36% Complete

Inkomsten

4,31%

€ 3.995

x € 1.000
4,31% Complete

Saldo

454,82%

€ -2.780

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

7,36%

€ -6.775

x € 1.000
7,36% Complete

Inkomsten

4,31%

€ 3.995

x € 1.000
4,31% Complete

Saldo

454,82%

€ -2.780

x € 1.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving

Door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht.

Zo gaan we dat doen

Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen

Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave).

Zo gaan we dat doen

Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst

Door te werken aan een omgevingsplan 1.0

Zo gaan we dat doen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?

Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum

Zo gaan we dat doen

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij grote(re) investeringen vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)

Zo gaan we dat doen

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie

Zo gaan we dat doen

Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Ruimtelijke ordening -369 -312 -282 -282 -282 -282
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -13.076 -10.970 -3.206 -2.242 -270 -254
Wonen en bouwen -3.661 -3.061 -3.288 -3.117 -3.117 -3.116
Totaal Lasten -17.106 -14.343 -6.775 -5.641 -3.669 -3.652
Baten
Ruimtelijke ordening 47 51 51 51 51 51
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 13.936 10.757 2.064 2.320 17 0
Wonen en bouwen 3.439 2.211 1.880 1.730 1.730 1.730
Totaal Baten 17.423 13.019 3.995 4.101 1.797 1.781

Statistiek Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing