Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Programmabegroting 2022 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 10  
0.1 Bestuur Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 13  
Doorlopend samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's. Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs&arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie Blz. 14  
Bespreken van de regionale speerpunten binnen de eigen gemeente en van daaruit (slim) samenwerken in de regio Blz. 15  
Invullen van het lokale accounthouderschap met betrekking op de sturing op de regionale verbonden partijen Blz. 16  
Vormgeven van de nieuwe samenwerkingsvormen binnen de Drechtsteden. Per 1 januari 2022 hebben we een GR sociaal en een Servicegemeente (inclusief het invullen van het dienstverleningsconcept daarvoor) Blz. 17  
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 18  
Volgens de aanbevelingen Foto van de Democratie richten op de kwaliteit van participatie, waaronder verbeteren van de loketfunctie Blz. 19  
Opstellen van een participatiekalender en twee keer per jaar uitgeven van een participatiekrant Blz. 20  
Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven Blz. 21  
Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen Blz. 22  
0.2 Burgerzaken Blz. 23  
Doelstellingen Blz. 24  
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 25  
Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren van verschillende E-diensten Blz. 26  
Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten (ook met e-diensten). In 2022 gaat het om de producten verkiezing, adreswijziging en overlijden Blz. 27  
Uitwerken processen digitaliseren, waaronder E-diensten om processen zaakgericht af te handelen Blz. 28  
Doorlopend verbeteren en uitbreiden van de dienstverlening voor kwetsbare groepen, als onderdeel van een inclusieve gemeente Blz. 29  
Consolideren van de structurele inzet van dienstverlening op alle dienstverleningskanalen Blz. 30  
Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest. We onderzoeken de mogelijkheden voor het kunnen genereren van managementinformatie of stuurinformatie Blz. 31  
Verder uitwerken van de aansluiting op MijnOverheid voor zover dat in 2021 nog niet is gerealiseerd Blz. 32  
Verbeteren en consolideren van de informatievoorziening (waaronder met betrekking tot laaggeletterdheid) Blz. 33  
Om de informatievoorziening voor iedereen (met aandacht voor laaggeletterden) toegankelijk te maken en te houden, maken we gebruik van diverse hulpmiddelen om de teksten leesbaar te maken en te visualiseren Blz. 34  
Consolideren van de wettelijke verplichting ten aanzien van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 35  
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude en ondermijning van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 36  
Continue inzet op behoud van de kwaliteit van de BRP door zelfstandige controles, dan wel in samenwerking met ketenpartners. Het betreft hier wekelijkse controles op kwaliteit. De totaalverantwoording voor de kwaliteit vindt plaats via ENSIA Blz. 37  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 38  
Doelstellingen Blz. 39  
Gemeentelijk vastgoed en gronden portefeuille die aansluit bij de maatschappelijke en actuele strategische doelstellingen Blz. 40  
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed Blz. 41  
Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en eigendom van gemeentelijke grondposities Blz. 42  
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 43  
Het opleveren van een verduurzamingsplan op voor het gemeentelijk vastgoed, afgestemd op het toekomstperspectief van de panden Blz. 44  
Het maken van een start met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen die onderdeel zijn van het verduurzamingsplan Blz. 45  
Het (planmatig) onderhoud uitvoeren op een zo duurzaam mogelijke wijze Blz. 46  
Verduurzaming meenemen als één van de uitgangspunten in het nieuw op te leveren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032 Blz. 47  
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 48  
Doelstellingen Blz. 49  
Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 50  
Uitvoeren van het programma Lerende organisatie onder andere door het benadrukken van de rol van medewerkers gericht op interne samenwerking en de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten Blz. 51  
Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent onder andere door continuering traineeprogramma Blz. 52  
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie (gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt die om meer en andere zaken vraagt) en versterken 'werkgeversmerk' Blz. 53  
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 54  
Het bieden van een langere termijn inzicht in de consequenties van organisatieontwikkeling op de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief) Blz. 55  
Teamleiders faciliteren in de toepassing van het bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP) Blz. 56  
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Blz. 57  
Faciliteren van de P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden Blz. 58  
Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe gesprekscyclus Blz. 59  
Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers en benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers Blz. 60  
Het vinden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken) Blz. 61  
0.4b ICT Blz. 62  
Doelstellingen Blz. 63  
Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data Blz. 64  
Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie Blz. 65  
Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening Blz. 66  
Ontwikkelen eerste versie Digital Twin Papendrecht (3D stadsmodel) enerzijds ter voorbereiding op verschillende wettelijke ontwikkelingen, anderzijds ter ondersteuning van de maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en klimaatmaatregel Blz. 67  
Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan (Geo-informatieplan) Blz. 68  
Uitwerken visie op de nieuwe Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Landelijk doel is meer samenhang te brengen in de bestaande geo basisregistraties, zoals de BAG en BGT, inclusief doorontwikkeling naar 3D Blz. 69  
Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Blz. 70  
Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet Blz. 71  
Uitrollen van ondersteunende software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en toezien op koppeling met de geo basisregistraties Blz. 72  
Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek Blz. 73  
Uitbreiden van het aanbod van e-diensten op basis van de roadmap van de leverancier om de gemeentelijke digitale dienstverlening te vergroten Blz. 74  
Leveren van Papendrechtse input om te zorgen voor een soepele regionale implementatie en overgang naar Office 365 Blz. 75  
Implementeren formatie/capaciteits- adviezen uit het Berenschot rapport 2021 in relatie tot de ambities van de gemeente Blz. 76  
Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid Blz. 77  
Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2021 Blz. 78  
Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen in de vorm van DPIA's(Data Protection Impact Assessment) en BRA's (Basis Risico Analyse) Blz. 79  
Uitwerken van de processen met de grootste risico's en het benoemen en nemen van maatregelen om deze risico's te mitigeren Blz. 80  
Continueren van bewustzijnscampagnes over privacy en informatieveiligheid Blz. 81  
Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal Blz. 82  
Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar het SCD aan te dragen via storyboards Blz. 83  
Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening Blz. 84  
Organiseren van trainingen en cursussen om databewustzijn verder te vergroten Blz. 85  
Starten van minimaal 2 dataprojecten ter ondersteuning van sturing en besluitvorming Blz. 86  
Aanjagen van datagestuurd werken door het opzetten van een pilotproject Blz. 87  
Onderzoeken van de gevolgen van de adviezen uit het Berenschot rapport 2021 voor de benodigde formatie van informatievoorzieningsfuncties in Papendrecht Blz. 88  
0.5 Treasury Blz. 89  
Inleiding Blz. 90  
Doelstellingen Blz. 91  
Optimaliseren schuldpositie en renterisico Blz. 92  
Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen Blz. 93  
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 94  
0.61 OZB woningen Blz. 95  
Inleiding Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Blz. 98  
Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten Blz. 99  
0.62 OZB niet-woningen Blz. 100  
Inleiding Blz. 101  
Doelstellingen Blz. 102  
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Blz. 103  
Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten Blz. 104  
0.63 Parkeerbelasting Blz. 105  
Doelstellingen Blz. 106  
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 107  
Niet van toepassing omdat wij geen betaald straatparkeren kennen Blz. 108  
0.64 Belastingen overig Blz. 109  
Doelstellingen Blz. 110  
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Blz. 111  
Efficiency in processen Blz. 112  
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 113  
Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen Blz. 114  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 115  
Doelstellingen Blz. 116  
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 117  
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden Blz. 118  
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 119  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
Presenteren van een reële meerjarenbegroting Blz. 122  
Inzichtelijk maken van volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie Blz. 123  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 124  
Doelstellingen Blz. 125  
Beperken van administratieve lasten Blz. 126  
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 127  
0.10 Mutaties reserves Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 130  
Beperken aantal reserves Blz. 131  
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 132  
Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie Blz. 133  
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 134  
Monitoren en beperken van risico's Blz. 135  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 136  
Doelstellingen Blz. 137  
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 138  
Gedegen financieel beleid op basis van ingecalculeerde risico's Blz. 139  
Structureel sluitende begroting Blz. 140  
Volgen rijksbeleid bekostiging (nieuwe) gemeentelijke taken Blz. 141  
Tijdig bijsturen met structurele maatregelen wanneer nodig Blz. 142  
Actiever gebruik maken van ken- en stuurgetallen Blz. 143  
Borgen uitkomst ombuigingsproces Blz. 144  
Wat mag het kosten? Blz. 145  
1. Veiligheid Blz. 146  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 147  
Doelstellingen Blz. 148  
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 149  
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 150  
Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Blz. 151  
Bijdragen aan het onderhouden van de regionale crisisorganisatie Blz. 152  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 153  
Doelstellingen Blz. 154  
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 155  
Onderzoeken mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 156  
Uitvoeren 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid'. Leveren van een bijdrage aan het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan Blz. 157  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 158  
Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten is een speerpunt Blz. 159  
Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 160  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak Blz. 161  
Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole Blz. 162  
Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden Blz. 163  
Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden Blz. 164  
Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen Blz. 165  
Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid' Blz. 166  
Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 167  
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 168  
Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning Blz. 169  
Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico Blz. 170  
Samen met partners in beeld brengen en bespreken van complexe gezinssituaties en afspraken maken over het plan van aanpak Blz. 171  
Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen Blz. 172  
Wat mag het kosten? Blz. 173  
Statistieken veiligheid Blz. 174  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 175  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 176  
Doelstellingen Blz. 177  
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 178  
Afspraken maken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidieaanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten Blz. 179  
Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie zoals School op seef en de Mono-campagne Blz. 180  
Opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan waarbij we nadrukkelijk aansluiting zoeken bij de Omgevingsvisie. Parallel hieraan maken we verdiepingsslagen als uitwerking van de verschillende beleidsterreinen op basis van het Mobiliteitsplan. Blz. 181  
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 182  
Deelnemen aan de MIRT-verkenning A15 Papendrecht –Gorinchem, gericht op de verbreding van de A15 Blz. 183  
Uitvoeren van een verdiepingsslag op basis van regionaal uitgevoerd onderzoek naar sluipverkeer (onder andere over de Burgemeester Keijzerweg) Blz. 184  
In stand houden van kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten Blz. 185  
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van (groot) onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, openbare verlichting of integrale vervangingsprojecten Blz. 186  
Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan, waarbij ook klimaat adaptieve maatregelen om hitte stress te voorkomen in de openbare ruimte worden toegepast (Wipmolen/Staringlaan) Blz. 187  
Start voorbereiding en uitvoering haalbaarheidsstudies vervanging Loswal Blz. 188  
Stimuleren van het fietsgebruik Blz. 189  
Het koppelen van het ontwikkelplan fietsstructuur aan het Mobiliteitsplan, met als mogelijke fysieke maatregelen nabij de (brom)fietsoversteek Andoornlaan en rondom de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg Blz. 190  
Electrische mobiliteit bevorderen Blz. 191  
In 2022 leggen van de basis voor een concessie voor een reguliere laadpaal infrastructuur. Daarnaast voeren we een aparte pilot rondom snelladen uit Blz. 192  
Monitoren van het gebruik van de Smart Stand Alone fietsenstalling aan de Burgemeester Keijzerweg Blz. 193  
2.2 Parkeren Blz. 194  
Doelstellingen Blz. 195  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 196  
Parkeergarage De Meent volledig inzetbaar houden voor bezoekers van het winkelcentrum. Voor de parkeergarage De Overtoom monitoren we ontwikkelingen rondom het winkelaanbod en afhankelijk hiervan kijken we naar nieuwe huurders en/of maatregelen Blz. 197  
Het in stand houden (en voorbereiden van de evaluatie) van de proef met betrekking tot de overdekte fietsenstalling Blz. 198  
2.3 Recreatieve havens Blz. 199  
Doelstellingen Blz. 200  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 201  
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 202  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 203  
Doelstellingen Blz. 204  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 205  
Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven Blz. 206  
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 207  
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam Blz. 208  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 209  
Doelstellingen Blz. 210  
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 211  
Openbaar Vervoer krijgt binnen het nieuwe Mobiliteitsplan een plaats en tevens volgt hiervan een (beleids)uitwerking Blz. 212  
Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente (fase 2) Blz. 213  
Stimuleren van het gebruik maken van aanvullende (kleinschalige en fijnmazige) OV-systemen. Hierbij geven we een impuls aan het vervoer over water via een driejarige pilot innovatief Personenvervoer Over Water (iPOW) (watertaxi-achtig systeem) Blz. 214  
Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer Blz. 215  
Op basis van een nieuwe concessie met de waterbus (Blue Amigo) inzetten op comfortabel, snel, frequent en duurzaam (deels elektrisch) openbaar vervoer Blz. 216  
Wat mag het kosten ? Blz. 217  
3. Economie Blz. 218  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 219  
Doelstellingen Blz. 220  
Voeren van accountmanagement Blz. 221  
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" en werken aan een visie op de toekomst. Blz. 222  
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester Blz. 223  
Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen Blz. 224  
Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media Blz. 225  
Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen Blz. 226  
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Blz. 227  
Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven Blz. 228  
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 229  
Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen, zoals circulaire economie Blz. 230  
Stimuleren van de regionale economie Blz. 231  
Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities Blz. 232  
Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 233  
Deelnemen in regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities) Blz. 234  
Deelnemen aan het digitale Ondernemersplein onder regie van de Kamer van Koophandel Blz. 235  
Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling Blz. 236  
Formeel afsluiten van het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt en het nadenken over een vervolg. Blz. 237  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 238  
Doelstellingen Blz. 239  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 240  
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 241  
Faciliteren van samenwerkingsverbanden zoals Keurmerk veilig ondernemen Blz. 242  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 243  
Doelstellingen Blz. 244  
Invulling geven aan online en offline bedrijvenloket Blz. 245  
Up to date houden van informatie (online en offline) en het centraal positioneren van de accountmanager Blz. 246  
Het verzenden van een welkomstfolder aan nieuwe bedrijven Blz. 247  
3.4 Economische promotie Blz. 248  
Doelstellingen Blz. 249  
Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen Blz. 250  
Papendrecht Verrast in Business faciliteren Blz. 251  
Samen met partnerorganisaties promoten van Papendrecht en de Drechtsteden als vestigingslocatie en economische hotspot Blz. 252  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie Blz. 253  
Uitvoeren van Onderwijs en Arbeidsmarkt versterkende activiteiten. Zie ook onderdeel 3.1, maatregel 4a. Blz. 254  
Statistieken Economie Blz. 255  
Wat mag het kosten? Blz. 256  
4. Onderwijs Blz. 257  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 258  
Doelstellingen Blz. 259  
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 260  
Wettelijk toezicht houden op het openbaar basisonderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 261  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 262  
Doelstellingen Blz. 263  
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 264  
Adviseren over de spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 265  
Nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032 opstellen Blz. 266  
Actualiseren van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs uit 2015 Blz. 267  
Uitbereiding IKC (Integraal Kind Centrum) Oranje Nassauschool Blz. 268  
Afronding IHP 2013-2022 door renovatie IKC De Wielen Blz. 269  
Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 270  
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO Blz. 271  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 272  
Doelstellingen Blz. 273  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 274  
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op) (taal)achterstand Blz. 275  
Streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 276  
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 277  
Uitvoeren van regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten Blz. 278  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 279  
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand Blz. 280  
Uitvoering geven aan het Nationaal Programma Onderwijs Blz. 281  
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 282  
Meedenken en meepraten over de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 283  
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden, onder meer door de inzet van matchmakers Blz. 284  
Statistieken onderwijs Blz. 285  
Wat mag het kosten? Blz. 286  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 287  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 288  
Doelstellingen Blz. 289  
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 290  
Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving Blz. 291  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 292  
Uitvoering van de in 2021 vastgestelde nota 'Verbinding door sport en bewegen' conform de aangegeven routes Blz. 293  
Sportaanbieders faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport en bewegen in aanraking te brengen: Blz. 294  
In samenwerking met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, economie en volksgezondheid werken aan het bevorderen van de sociale ontwikkeling, het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid Conform route 3 Blz. 295  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 296  
Doelstellingen Blz. 297  
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 298  
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 299  
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties Blz. 300  
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum Blz. 301  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 302  
Doelstellingen Blz. 303  
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 304  
Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning binnen het sociaal domein Blz. 305  
Ondersteunen van het cultuurprogramma 'Cultuur Dichtbij' voor senioren. Het gaat om het organiseren van professionele culturele activiteiten bij mensen thuis, in een wijkcentrum of op een dagbestedingslocatie Blz. 306  
Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 307  
Intensiveren van de samenwerking tussen lokale aanbieders om te komen tot een gezamenlijk cultureel aanbod en voortzetten van samenwerking om een cultuur-educatieprogramma aan te bieden voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 308  
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 309  
De vraag naar en behoefte aan cultuur (bv. bij het onderwijs) inventariseren via de cultuurmakelaar in samenwerking met de cultuuraanbieders Blz. 310  
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ een modern cultuuraanbod en cultuureducatie tot stand brengen Blz. 311  
Faciliteren van evenementen Blz. 312  
Faciliteren van culturele activiteiten en evenementen door maatschappelijke instellingen, ondernemers en anderen (onder andere op het Marktplein) Blz. 313  
Faciliteren van het gesprek om maatschappelijke partners te enthousiasmeren met een ondersteunende houding. De insteek is om jaarlijks culturele activiteiten en evenementen plaats te laten vinden Blz. 314  
5.4 Musea Blz. 315  
Doelstellingen Blz. 316  
Faciliteren van initiatieven met betrekking tot de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 317  
Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven Blz. 318  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 319  
Doelstellingen Blz. 320  
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 321  
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 322  
Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie Blz. 323  
Borgen en bewaken van de kwaliteit van de historische structuren bij herinrichting van delen van het dijklint die in 2022 uitgevoerd gaat worden Blz. 324  
Toetsen van initiatieven van derden in hoeverre die passen in de historische structuren (er zijn geen financiële middelen om zelf actief aan de historische structuren te werken) Blz. 325  
In beeld brengen cultuurhistorie Blz. 326  
Indien nodig leveren van een bijdrage aan de erfgoedtafel Waterdriehoek, waarin het maritiem erfgoed wordt geborgd in de driehoek (Dordrecht, Kinderdijk, Biesbosch) Blz. 327  
5.6 Media Blz. 328  
Doelstellingen Blz. 329  
Implementatie van de ombuiging van de Bibliotheek AanZet met een accent op herhuisvesting Blz. 330  
Meedenken met de bibliotheek over de (beoogde) huisvesting in het gemeentehuis Blz. 331  
Goed beheren van de Rietgorscollectie Blz. 332  
Het eigen beheer van het niet in Dordrecht ondergebrachte deel van de Rietgorscollectie uit laten voeren door vrijwilligers Blz. 333  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 334  
Doelstellingen Blz. 335  
Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht (diverser, aantrekkelijker groen en meer groen) Blz. 336  
Het beheer en onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd vanuit het Groen Beleidsplan 2014-2024 en het Groenbeheerplan binnen de beschikbare middelen Blz. 337  
Opstellen groenbeheerplan (loopt mogelijk door tot en met 2023) Blz. 338  
Samenwerken met inwoners en maatschappelijke partners aan een natuurinclusief Papendrecht Blz. 339  
Versterken ecologische functie gericht op een natuurinclusief Papendrecht Blz. 340  
Het verder versterken van de biodiversiteit langs de A15 en aanleggen van ecologische verbindingen bij de N3 met ondersteuning van Rijkswaterstaat (subsidie) Blz. 341  
Natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoen wordt op 30% van het onderhouden areaal uitgevoerd Blz. 342  
We betrekken ecologische experts bij omvangrijke projecten in de openbare ruimte Blz. 343  
In 2022 zetten we het natuurvriendelijk maaibeleid voort. Zo zorgen we voor voedsel, schuilgelegenheid en huisvesting voor fauna en voor afwisselende flora. De ontwikkeling van de bloemrijke vegetaties heeft een aantal jaren nodig Blz. 344  
Voldoende speelgelegenheden aanbieden Blz. 345  
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen Blz. 346  
In aansluiting op het bijgestelde investeringskrediet wordt bij de vervanging van speeltoestellen ook aandacht geschonken aan andere vormen van buiten spelen als natuurlijk spelen en speelaanleidingen Blz. 347  
Versterken recreatieve functie Blz. 348  
Verkenning versterken recreatieve functie A-15 park Blz. 349  
Versterken kwaliteit watergangen Blz. 350  
Op een aantal locaties onderzoek uitvoeren naar andere onderhouds- en beheermethodes van de watergangen, om deze in meer ecologische balans te krijgen. Hierbij aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en ecologie en kosten Blz. 351  
Het op diepte houden van de watergangen vindt plaats vanuit het meerjarig beheer- en onderhoudsplan baggeren vijvers en watergangen, waarbij ook het waterschap wordt meegenomen in het belang van ecologisch beheer Blz. 352  
Wat mag het kosten? Blz. 353  
Statistiek sport, cultuur en recreatie Blz. 354  
6. Sociaal Domein Blz. 355  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 356  
Doelstellingen Blz. 357  
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt en verlaagt drempels. Blz. 358  
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten Blz. 359  
Stimuleren maatschappelijke initiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren Blz. 360  
Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen Blz. 361  
Initiatieven integraal bekijken en maximaal mogelijk maken Blz. 362  
Puur Papendrecht ontwikkelt, in samenwerking met Sterk Papendrecht Vrijwilligerspunt, zich verder als sociale marktplaats (online en offline) Blz. 363  
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 364  
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners Blz. 365  
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 366  
In gesprek gaan bij initiatieven om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de plannen verder uit te werken Blz. 367  
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 368  
In co-creatie met maatschappelijke partners de preventiemogelijkheden versterken en bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp aan de hand van een Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) Blz. 369  
Uitvoering geven aan het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht door Suppord te richten op vroegtijdige signalering, versterken doelgroep, voorkomen duurdere zorg en goede samenwerking met Sterk Papendrecht en het onderwijs Blz. 370  
Versterken van de stevige sociale basis van voorzieningen (zoals ouderenbonden, Bij Bosshardt-huis en Odensehuis), conform het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 Blz. 371  
Uitvoering geven aan de uitkomsten van de woonzorganalyse en de actieagenda 'Ouderen en Wonen' in samenwerking met maatschappelijke partners Blz. 372  
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers Blz. 373  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen mantelzorgers attenderen op ondersteuningsmogelijkheden en het verder vormgeven van het ondersteuningsaanbod om hen adequaat te steunen bij hun zorgtaken Blz. 374  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen uiting geven aan de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet Blz. 375  
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers Blz. 376  
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Blz. 377  
Promoten, stimuleren en aanjagen van vrijwilligerswerk via het platform PuurPapendrecht en via activiteiten georganiseerd door Sterk Papendrecht Blz. 378  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners uiting geven aan de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet Blz. 379  
Integratie en participatie van statushouders Blz. 380  
Vanaf 1 januari 2022 uitvoering geven aan de taken in het kader van de nieuwe Wet inburgering (in samenwerking met onder meer de SDD en Vluchtelingenwerk) Blz. 381  
6.2 Wijkteams Blz. 382  
Doelstellingen Blz. 383  
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving Blz. 384  
Vanuit het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 initiëren van verschillende acties om een zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven en waar mogelijk te versterken. Jaarlijks zorgen voor het opstellen van een uitvoeringsagenda sociaal domein Blz. 385  
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar Blz. 386  
Samen met Sterk Papendrecht, de scholen en andere gelieerde instellingen die professioneel actief zijn met jeugdigen, inzetten op een stevige samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) aan de hand van nieuwe lokale samenwerkingsafspraken Blz. 387  
Samen met Sterk Papendrecht, zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen bestendigen van een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 388  
Uitvoering geven aan het Convenant Preventiehuisuitzetting Blz. 389  
Opstellen van prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht die continu stapsgewijs worden doorontwikkeld Blz. 390  
Invulling geven aan het lokaal opdrachtgeverschap richting Stichting Jeugdteams Blz. 391  
Door de inzet van Buurtbemiddeling door Sterk Papendrecht, in samenwerking met Woonkracht 10, beperken van burenoverlast Blz. 392  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 393  
Doelstellingen Blz. 394  
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 395  
Samen met SDD, Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en andere maatschappelijke partners lokaal invulling geven aan de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Blz. 396  
Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) Blz. 397  
In het kader van de verwachte boeggolf aan schulden door de coronacrisis wordt samen met maatschappelijke instellingen vorm gegeven aan een actieplan om financiële problematiek onder inwoners verder te bestrijden en te voorkomen Blz. 398  
6.4 Begeleide participatie Blz. 399  
Doelstellingen Blz. 400  
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 401  
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 402  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 403  
Doelstellingen Blz. 404  
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 405  
Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 406  
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 407  
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 408  
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 409  
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Blz. 410  
Invulling geven aan het lokaal opdrachtgeverschap richting participatieplekken bij lokale bedrijven en organisaties Blz. 411  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 412  
Doelstellingen Blz. 413  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 414  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 415  
Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht Blz. 416  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 417  
Doelstellingen Blz. 418  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 419  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 420  
Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht Blz. 421  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 422  
Doelstellingen Blz. 423  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 424  
Uitvoering geven aan beleidskaders en de regionale samenwerking Blz. 425  
Uitvoering geven aan een hervormingsagenda jeugd die voortvloeit uit de arbitrage afspraken tussen Rijk en VNG Blz. 426  
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 427  
Doelstellingen Blz. 428  
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Blz. 429  
Op basis van een regionale samenwerkingsagenda met aanbieders wordt inhoud gegeven aan de beweging beschermd thuis Blz. 430  
Op basis van een regionale samenwerkingsovereenkomst wordt door Dordrecht (als centrumgemeente) invulling gegeven aan de maatwerkvoorzieningen op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang Blz. 431  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 432  
Doelstellingen Blz. 433  
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 434  
Uitvoering geven aan de beleidskaders en de regionale samenwerking Blz. 435  
Statistiek Sociaal domein Blz. 436  
Wat mag het kosten? Blz. 437  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 438  
7.1 Volksgezondheid Blz. 439  
Doelstellingen Blz. 440  
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 441  
Regie voeren op de uitvoering van de basistaken van de wettelijke jeugdgezondheidszorg (JGZ) Blz. 442  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid Blz. 443  
Faciliteren van de samenwerking om vroegtijdig problemen bij jeugdigen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen Blz. 444  
7.2 Riolering Blz. 445  
Doelstellingen Blz. 446  
Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 Blz. 447  
Bij nieuwe bouwontwikkelingen 20 mm regenwater bergen op eigen terrein Blz. 448  
Uitvoeren van onderhoud en beheer aan de riolering en gemalen Blz. 449  
Vervanging van riolering wordt integraal opgepakt samen met wegen, groen en klimaat adaptieve maatregelen Blz. 450  
Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken Blz. 451  
Het samen met overige gemeenten en waterschap opstellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2023- 2027 voor de polder Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Blz. 452  
In samenwerking met partners als Woonkracht10 en andere organisaties het stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op privaat (en publiek) terrein Blz. 453  
Opstellen van een uitvoeringsplan om de effecten van hevige regenbuien te beperken. Dit als uitwerking van het samenhangend model voor watergangen (van Waterschap) en riolering (van Papendrecht) Blz. 454  
Uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging, aanvullen van grondwater en aanleg groen voor schaduw en verkoeling bij reconstructies in wegen, groen en groene daken Blz. 455  
7.3 Afval Blz. 456  
Doelstellingen Blz. 457  
Inzamelen van huishoudelijk afval door HVC en op het afvalbrengstation Blz. 458  
Het inzamelen van huisvuil, afkomstig van bewoners aan huis, van verzamelpunten in de wijken en van het afvalbrengstation Blz. 459  
Onderhouden, beheren en vervangen van de inzamelvoorzieningen Blz. 460  
Uitvoeren van de gemeentelijke afvaltaak en andere daarmee samenhangende taken Blz. 461  
Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling Blz. 462  
Voorlichting blijven geven aan bewoners over huishoudelijk afval, stimuleren hergebruik en faciliteren van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 463  
Samen met scholen evalueren van voorlichting over afvalscheiding, wijze van afvalscheiding, inventarisatie van eventuele verbeterpunten. Dit met het doel de voorlichting afvalscheiding en gescheiden inzameling op scholen te verbeteren Blz. 464  
Zorgen voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem Blz. 465  
Na besluitvorming over de business case Afvalinzameling in de gemeenteraad voorbereiden en uitvoeren van verbetermaatregelen (no regret) op korte termijn zoals invoering GFT inzameling bij hoogbouw Blz. 466  
Het voorbereiden van het inzamelsysteem Papendrecht voor de komende jaren met o.a. verbetering inzameling huis aan huis van restafval en andere afvalstromen. Dit conform de door de gemeenteraad vastgestelde business case afvalinzameling Blz. 467  
7.4 Milieubeheer Blz. 468  
Doelstellingen Blz. 469  
Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat Blz. 470  
In overleg met betrokken gemeenten en TenneT verder uitwerken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van de 380 kV hoogspanningsverbinding te verkleinen Blz. 471  
In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van milieuthema's ten behoeve van het Omgevingsplan + projectontwikkelingen, woningbouwopgaven (geluid en omgevingsveiligheid) Blz. 472  
Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op het moment van de invoering van de Omgevingswet Blz. 473  
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2022 uitvoering milieutaken door OZHZ' Blz. 474  
Advisering over vergunningverlening Chemours/DuPont Blz. 475  
Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). Blz. 476  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 477  
Doelstellingen Blz. 478  
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 479  
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 480  
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats Blz. 481  
Toepassen van gedifferentieerde tarieven (en inventariseren van de gevolgen daarvan) Blz. 482  
Onderzoek mogelijkheden herinrichting begraafplaats Blz. 483  
Wat mag het kosten? Blz. 484  
Statistieken Volksgezondheid en Milieu Blz. 485  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 486  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 487  
Doelstellingen Blz. 488  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving Blz. 489  
Bestemmingsplannen opstellen om gewenste (woningbouw) ontwikkelingen mogelijk te maken en het actueel houden van de beheersverordeningen door middel van een veegbeheersverordening, zodat de overgang naar de Omgevingswet soepel verloopt Blz. 490  
Gelet op het ingewikkelde overgangsrecht van de Omgevingswet aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-7-2022 hun verzoek voor een bestemmingsplan of buitenplanse afwijking in te dienen Blz. 491  
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen voor een omgevingsvergunning Blz. 492  
In beeld brengen van de financiële en personele consequenties door de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen per 1 -7-2022, waarbij (private) kwaliteitsborgers de bouwkwaliteit gaan toetsen en toezicht op de bouw gaan houden Blz. 493  
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving Blz. 494  
Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen Blz. 495  
Beeldbepalende locaties (indien aan de orde) herontwikkelen Blz. 496  
Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte van derden en het initiëren en mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen Blz. 497  
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst Blz. 498  
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 499  
In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening Blz. 500  
In 2022 vaststellen van een eerste omgevingsplan Blz. 501  
verder voorbereiden en uitwerken van nadeelcompensatie, legesverordening en DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), etc. Blz. 502  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 503  
Doelstellingen Blz. 504  
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 505  
Uitwerken planontwikkeling locatie Veerpromenade Blz. 506  
Opstellen bestemmingsplan en opnemen van de locatie PC Hooftlaan 180 in de grondexploitatie Centrum Blz. 507  
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij grote(re) investeringen vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 508  
Afronding realisatie woningbouw Kombuis Blz. 509  
Afronden van woongebied Land van Matena en Tiendzone, waaronder het woonrijp maken van de buitenruimte Blz. 510  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 511  
Doelstellingen Blz. 512  
Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 513  
Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu Blz. 514  
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen Blz. 515  
Verder uitvoeren van de motie Ouderen en Wonen Blz. 516  
Bij de realisatie project Kombuis gaat het om het afronden van de bouw van 30 woningen in de Oostpolder en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van woonrijp-maken van het woongebied Blz. 517  
Ook in 2022 voeren we het Papendrechts Woonplan uit met daarbij aandacht voor alternatieve samenlevingsvormen, Conform raadsinformatiebrief van mei 2021 Blz. 518  
Actualiseren van de lokale PALT behorend bij regionale PALT en uitvoeren meerjaren prestatieafspraken PALT 2022-2023 op basis van een verkenning in de commissie Ruimte Blz. 519  
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen (het gaat om mensen die niet vallen onder de reguliere urgentieregeling). Opvolgen contingent afspraken (op basis van regionale afspraken, uitvoering in 2022) Blz. 520  
Naast projecten die definitief worden gerealiseerd zijn we constant bezig met locaties om die in ontwikkeling te brengen. In de tweede helft van 2022 zal dat tot nieuwe productie leiden Blz. 521  
Op basis van de groeiagenda wonen faciliteren we onze autonome groei en streven we naar een bijdrage aan de groeiagenda. De businesscase ruimte en bouwen levert een bijdrage om het aantal locaties te kunnen vergroten Blz. 522  
Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 523  
Handelingsperspectief bieden aan ondernemers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed Blz. 524  
Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en extra promoten van het in 2020 opgerichte loket Zakelijk Drechtsteden Blz. 525  
De RES 1.0 is vastgesteld en moet worden geborgd in het lokale beleid in afstemming met ambities uit aangrenzende domeinen Blz. 526  
Het eerste uitgangspunt van de Transitievisie Warmte is dat we voortvarend aan de slag gaan met isolatie en andere vormen van energiebesparing Blz. 527  
Samen met WK10, HVC en Stedin clusteraanpakken opstellen en uitvoeren in wijken die voor 2030 van het aardgas gaan. Dit doen we stap voor stap Blz. 528  
Afhankelijk van toekenning van subsidie voor een proeftuin aardgasvrije wijken door BZK eind 2021 gaan we hier met de verschillende stakeholders uitvoering aan geven Blz. 529  
Gebruik maken van mogelijkheden om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen Blz. 530  
Handelingsperspectief bieden aan inwoners en zo besparen en verduurzamen van energie stimuleren Blz. 531  
Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen, conform de omgevingsvisie Blz. 532  
Uitvoeren van acties voor ondernemers vanuit het Jaarprogramma en de E-agenda OZHZ Blz. 533  
Wat mag het kosten? Blz. 534  
Statistiek Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 535  
Paragrafen Blz. 536  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 537  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 538  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 539  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 540  
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 541  
Financiële kengetallen Blz. 542  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 543  
Inleiding Blz. 544  
Kerncijfers (in beheer) van Papendrecht Blz. 545  
Beheervisie Blz. 546  
Beleidskaders Blz. 547  
Vastgoed Blz. 548  
Regionale samenwerking Blz. 549  
Financiering van werken Blz. 550  
Geplande werkzaamheden jaarschijven 2022 t/m 2026 Blz. 551  
3. Financiering Blz. 552  
Financiering Blz. 553  
Algemeen Blz. 554  
Financieringspostitie Blz. 555  
Renterisico's Blz. 556  
Kredietrisico's Blz. 557  
4. Lokale heffingen Blz. 558  
Lokale heffingen Blz. 559  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 560  
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten (x 1.000) Blz. 561  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 562  
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Blz. 563  
Afvalstoffenheffing Blz. 564  
Rioolheffing Blz. 565  
Vergelijking andere gemeenten Blz. 566  
Benchmark lokale lasten Blz. 567  
Overige lokale heffingen Blz. 568  
Kwijtschelding Blz. 569  
5. Grondbeleid Blz. 570  
5. Grondbeleid Blz. 571  
6. Verbonden Partijen Blz. 572  
Inleiding Blz. 573  
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Blz. 574  
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 575  
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 576  
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 577  
Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtwerk Blz. 578  
Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 579  
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 580  
Stedin Groep Blz. 581  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 582  
Oasen NV Blz. 583  
Regionale Onwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 584  
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 585  
Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 586  
7. Bedrijfsvoering Blz. 587  
Ontwikkeling organisatie en ontwikkeling HRM Blz. 588  
Juridische kwaliteitszorg Blz. 589  
Informatiemanagement en ICT Blz. 590