1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 7 0.1 Bestuur
     1. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 Doorontwikkelen regionale samenwerking
       1. Blz. 10 Doorlopend samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's. Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs&arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie
       2. Blz. 11 Bespreken van de regionale speerpunten binnen de eigen gemeente en van daaruit (slim) samenwerken in de regio
       3. Blz. 12 Invullen van het lokale accounthouderschap met betrekking op de sturing op de regionale verbonden partijen
       4. Blz. 13 Vormgeven van de nieuwe samenwerkingsvormen binnen de Drechtsteden. Per 1 januari 2022 hebben we een GR sociaal en een Servicegemeente (inclusief het invullen van het dienstverleningsconcept daarvoor)
      2. Blz. 14 Samenleving meer betrekken bij het besturen
       1. Blz. 15 Volgens de aanbevelingen Foto van de Democratie richten op de kwaliteit van participatie, waaronder verbeteren van de loketfunctie
       2. Blz. 16 Opstellen van een participatiekalender en twee keer per jaar uitgeven van een participatiekrant
       3. Blz. 17 Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven
       4. Blz. 18 Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen
    2. Blz. 19 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
       1. Blz. 22 Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren van verschillende E-diensten
       2. Blz. 23 Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten (ook met e-diensten). In 2022 gaat het om de producten verkiezing, adreswijziging en overlijden
       3. Blz. 24 Uitwerken processen digitaliseren, waaronder E-diensten om processen zaakgericht af te handelen
       4. Blz. 25 Doorlopend verbeteren en uitbreiden van de dienstverlening voor kwetsbare groepen, als onderdeel van een inclusieve gemeente
      2. Blz. 26 Consolideren van de structurele inzet van dienstverlening op alle dienstverleningskanalen
       1. Blz. 27 Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest. We onderzoeken de mogelijkheden voor het kunnen genereren van managementinformatie of stuurinformatie
       2. Blz. 28 Verder uitwerken van de aansluiting op MijnOverheid voor zover dat in 2021 nog niet is gerealiseerd
      3. Blz. 29 Verbeteren en consolideren van de informatievoorziening (waaronder met betrekking tot laaggeletterdheid)
       1. Blz. 30 Om de informatievoorziening voor iedereen (met aandacht voor laaggeletterden) toegankelijk te maken en te houden, maken we gebruik van diverse hulpmiddelen om de teksten leesbaar te maken en te visualiseren
      4. Blz. 31 Consolideren van de wettelijke verplichting ten aanzien van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
       1. Blz. 32 Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude en ondermijning van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie
       2. Blz. 33 Continue inzet op behoud van de kwaliteit van de BRP door zelfstandige controles, dan wel in samenwerking met ketenpartners. Het betreft hier wekelijkse controles op kwaliteit. De totaalverantwoording voor de kwaliteit vindt plaats via ENSIA
    3. Blz. 34 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
     1. Blz. 35 Doelstellingen
      1. Blz. 36 Gemeentelijk vastgoed en gronden portefeuille die aansluit bij de maatschappelijke en actuele strategische doelstellingen
       1. Blz. 37 Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed
       2. Blz. 38 Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en eigendom van gemeentelijke grondposities
      2. Blz. 39 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
       1. Blz. 40 Het opleveren van een verduurzamingsplan op voor het gemeentelijk vastgoed, afgestemd op het toekomstperspectief van de panden
       2. Blz. 41 Het maken van een start met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen die onderdeel zijn van het verduurzamingsplan
       3. Blz. 42 Het (planmatig) onderhoud uitvoeren op een zo duurzaam mogelijke wijze
       4. Blz. 43 Verduurzaming meenemen als één van de uitgangspunten in het nieuw op te leveren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032
    4. Blz. 44 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)
     1. Blz. 45 Doelstellingen
      1. Blz. 46 Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
       1. Blz. 47 Uitvoeren van het programma Lerende organisatie onder andere door het benadrukken van de rol van medewerkers gericht op interne samenwerking en de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten
       2. Blz. 48 Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent onder andere door continuering traineeprogramma
       3. Blz. 49 Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie (gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt die om meer en andere zaken vraagt) en versterken 'werkgeversmerk'
      2. Blz. 50 Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
       1. Blz. 51 Het bieden van een langere termijn inzicht in de consequenties van organisatieontwikkeling op de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief)
       2. Blz. 52 Teamleiders faciliteren in de toepassing van het bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP)
      3. Blz. 53 Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)
       1. Blz. 54 Faciliteren van de P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden
       2. Blz. 55 Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe gesprekscyclus
       3. Blz. 56 Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers en benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers
       4. Blz. 57 Het vinden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken)
    5. Blz. 58 0.4b ICT
     1. Blz. 59 Doelstellingen
      1. Blz. 60 Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data
       1. Blz. 61 Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie
      2. Blz. 62 Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening
       1. Blz. 63 Ontwikkelen eerste versie Digital Twin Papendrecht (3D stadsmodel) enerzijds ter voorbereiding op verschillende wettelijke ontwikkelingen, anderzijds ter ondersteuning van de maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en klimaatmaatregel
       2. Blz. 64 Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan (Geo-informatieplan)
       3. Blz. 65 Uitwerken visie op de nieuwe Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Landelijk doel is meer samenhang te brengen in de bestaande geo basisregistraties, zoals de BAG en BGT, inclusief doorontwikkeling naar 3D
       4. Blz. 66 Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken).
      3. Blz. 67 Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet
       1. Blz. 68 Uitrollen van ondersteunende software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en toezien op koppeling met de geo basisregistraties
      4. Blz. 69 Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek
       1. Blz. 70 Uitbreiden van het aanbod van e-diensten op basis van de roadmap van de leverancier om de gemeentelijke digitale dienstverlening te vergroten
       2. Blz. 71 Leveren van Papendrechtse input om te zorgen voor een soepele regionale implementatie en overgang naar Office 365
       3. Blz. 72 Implementeren formatie/capaciteits- adviezen uit het Berenschot rapport 2021 in relatie tot de ambities van de gemeente
      5. Blz. 73 Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid
       1. Blz. 74 Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2021
       2. Blz. 75 Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen in de vorm van DPIA's(Data Protection Impact Assessment) en BRA's (Basis Risico Analyse)
       3. Blz. 76 Uitwerken van de processen met de grootste risico's en het benoemen en nemen van maatregelen om deze risico's te mitigeren
       4. Blz. 77 Continueren van bewustzijnscampagnes over privacy en informatieveiligheid
      6. Blz. 78 Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal
       1. Blz. 79 Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar het SCD aan te dragen via storyboards
       2. Blz. 80 Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening
       3. Blz. 81 Organiseren van trainingen en cursussen om databewustzijn verder te vergroten
       4. Blz. 82 Starten van minimaal 2 dataprojecten ter ondersteuning van sturing en besluitvorming
       5. Blz. 83 Aanjagen van datagestuurd werken door het opzetten van een pilotproject
       6. Blz. 84 Onderzoeken van de gevolgen van de adviezen uit het Berenschot rapport 2021 voor de benodigde formatie van informatievoorzieningsfuncties in Papendrecht
    6. Blz. 85 0.5 Treasury
     1. Blz. 86 Inleiding
     2. Blz. 87 Doelstellingen
      1. Blz. 88 Optimaliseren schuldpositie en renterisico
       1. Blz. 89 Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen
       2. Blz. 90 Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad
    7. Blz. 91 0.61 OZB woningen
     1. Blz. 92 Inleiding
     2. Blz. 93 Doelstellingen
      1. Blz. 94 Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten
       1. Blz. 95 Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten
    8. Blz. 96 0.62 OZB niet-woningen
     1. Blz. 97 Inleiding
     2. Blz. 98 Doelstellingen
      1. Blz. 99 Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten
       1. Blz. 100 Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten
    9. Blz. 101 0.63 Parkeerbelasting
     1. Blz. 102 Doelstellingen
      1. Blz. 103 Reguleren van de parkeerdruk in het centrum
       1. Blz. 104 Niet van toepassing omdat wij geen betaald straatparkeren kennen
    10. Blz. 105 0.64 Belastingen overig
     1. Blz. 106 Doelstellingen
      1. Blz. 107 Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten
       1. Blz. 108 Efficiency in processen
      2. Blz. 109 Streven naar kostendekkende tarieven
       1. Blz. 110 Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen
    11. Blz. 111 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
     1. Blz. 112 Doelstellingen
      1. Blz. 113 Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
       1. Blz. 114 Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden
       2. Blz. 115 Monitoren ontwikkelingen in de circulaires
    12. Blz. 116 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 117 Doelstellingen
      1. Blz. 118 Presenteren van een reële meerjarenbegroting
       1. Blz. 119 Inzichtelijk maken van volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie
    13. Blz. 120 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 121 Doelstellingen
      1. Blz. 122 Beperken van administratieve lasten
       1. Blz. 123 Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken
    14. Blz. 124 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 125 Doelstellingen
      1. Blz. 126 Goed inzicht in de reservepositie
       1. Blz. 127 Beperken aantal reserves
      2. Blz. 128 Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
       1. Blz. 129 Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie
      3. Blz. 130 Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
       1. Blz. 131 Monitoren en beperken van risico's
    15. Blz. 132 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
     1. Blz. 133 Doelstellingen
      1. Blz. 134 Sluitende begroting voor het begrotingsjaar
       1. Blz. 135 Gedegen financieel beleid op basis van ingecalculeerde risico's
      2. Blz. 136 Structureel sluitende begroting
       1. Blz. 137 Volgen rijksbeleid bekostiging (nieuwe) gemeentelijke taken
       2. Blz. 138 Tijdig bijsturen met structurele maatregelen wanneer nodig
       3. Blz. 139 Actiever gebruik maken van ken- en stuurgetallen
       4. Blz. 140 Borgen uitkomst ombuigingsproces
    16. Blz. 141 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 142 1. Veiligheid
    1. Blz. 143 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
     1. Blz. 144 Doelstellingen
      1. Blz. 145 Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten
       1. Blz. 146 Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht)
       2. Blz. 147 Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ)
       3. Blz. 148 Bijdragen aan het onderhouden van de regionale crisisorganisatie
    2. Blz. 149 1.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 150 Doelstellingen
      1. Blz. 151 Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken
       1. Blz. 152 Onderzoeken mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren
       2. Blz. 153 Uitvoeren 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid'. Leveren van een bijdrage aan het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan
      2. Blz. 154 Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving
       1. Blz. 155 Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten is een speerpunt
       2. Blz. 156 Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s
       3. Blz. 157 Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak
       4. Blz. 158 Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole
       5. Blz. 159 Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden
       6. Blz. 160 Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden
       7. Blz. 161 Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen
       8. Blz. 162 Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid'
      3. Blz. 163 Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
       1. Blz. 164 Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten
       2. Blz. 165 Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning
      4. Blz. 166 Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico
       1. Blz. 167 Samen met partners in beeld brengen en bespreken van complexe gezinssituaties en afspraken maken over het plan van aanpak
       2. Blz. 168 Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen
    3. Blz. 169 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 170 Statistieken veiligheid
   4. Blz. 171 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 172 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 173 Doelstellingen
      1. Blz. 174 Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 175 Afspraken maken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidieaanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten
       2. Blz. 176 Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie zoals School op seef en de Mono-campagne
       3. Blz. 177 Opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan waarbij we nadrukkelijk aansluiting zoeken bij de Omgevingsvisie. Parallel hieraan maken we verdiepingsslagen als uitwerking van de verschillende beleidsterreinen op basis van het Mobiliteitsplan.
      2. Blz. 178 Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 179 Deelnemen aan de MIRT-verkenning A15 Papendrecht –Gorinchem, gericht op de verbreding van de A15
       2. Blz. 180 Uitvoeren van een verdiepingsslag op basis van regionaal uitgevoerd onderzoek naar sluipverkeer (onder andere over de Burgemeester Keijzerweg)
      3. Blz. 181 In stand houden van kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten
       1. Blz. 182 Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van (groot) onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, openbare verlichting of integrale vervangingsprojecten
       2. Blz. 183 Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan, waarbij ook klimaat adaptieve maatregelen om hitte stress te voorkomen in de openbare ruimte worden toegepast (Wipmolen/Staringlaan)
       3. Blz. 184 Start voorbereiding en uitvoering haalbaarheidsstudies vervanging Loswal
      4. Blz. 185 Stimuleren van het fietsgebruik
       1. Blz. 186 Het koppelen van het ontwikkelplan fietsstructuur aan het Mobiliteitsplan, met als mogelijke fysieke maatregelen nabij de (brom)fietsoversteek Andoornlaan en rondom de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg
      5. Blz. 187 Electrische mobiliteit bevorderen
       1. Blz. 188 In 2022 leggen van de basis voor een concessie voor een reguliere laadpaal infrastructuur. Daarnaast voeren we een aparte pilot rondom snelladen uit
       2. Blz. 189 Monitoren van het gebruik van de Smart Stand Alone fietsenstalling aan de Burgemeester Keijzerweg
    2. Blz. 190 2.2 Parkeren
     1. Blz. 191 Doelstellingen
      1. Blz. 192 Bevorderen gebruik parkeergarages
       1. Blz. 193 Parkeergarage De Meent volledig inzetbaar houden voor bezoekers van het winkelcentrum. Voor de parkeergarage De Overtoom monitoren we ontwikkelingen rondom het winkelaanbod en afhankelijk hiervan kijken we naar nieuwe huurders en/of maatregelen
       2. Blz. 194 Het in stand houden (en voorbereiden van de evaluatie) van de proef met betrekking tot de overdekte fietsenstalling
    3. Blz. 195 2.3 Recreatieve havens
     1. Blz. 196 Doelstellingen
      1. Blz. 197 Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven
       1. Blz. 198 Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
    4. Blz. 199 2.4 Economische havens en waterwegen
     1. Blz. 200 Doelstellingen
      1. Blz. 201 Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)
       1. Blz. 202 Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven
       2. Blz. 203 Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
       3. Blz. 204 Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam
    5. Blz. 205 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 206 Doelstellingen
      1. Blz. 207 Verbeteren van het openbaar vervoer
       1. Blz. 208 Openbaar Vervoer krijgt binnen het nieuwe Mobiliteitsplan een plaats en tevens volgt hiervan een (beleids)uitwerking
       2. Blz. 209 Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente (fase 2)
       3. Blz. 210 Stimuleren van het gebruik maken van aanvullende (kleinschalige en fijnmazige) OV-systemen. Hierbij geven we een impuls aan het vervoer over water via een driejarige pilot innovatief Personenvervoer Over Water (iPOW) (watertaxi-achtig systeem)
       4. Blz. 211 Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer
       5. Blz. 212 Op basis van een nieuwe concessie met de waterbus (Blue Amigo) inzetten op comfortabel, snel, frequent en duurzaam (deels elektrisch) openbaar vervoer
    6. Blz. 213 Wat mag het kosten ?
   5. Blz. 214 3. Economie
    1. Blz. 215 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 216 Doelstellingen
      1. Blz. 217 Voeren van accountmanagement
       1. Blz. 218 Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" en werken aan een visie op de toekomst.
       2. Blz. 219 Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester
       3. Blz. 220 Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen
       4. Blz. 221 Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media
       5. Blz. 222 Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen
      2. Blz. 223 Verbeteren lokaal ondernemersklimaat
       1. Blz. 224 Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven
       2. Blz. 225 Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum
       3. Blz. 226 Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen, zoals circulaire economie
      3. Blz. 227 Stimuleren van de regionale economie
       1. Blz. 228 Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities
       2. Blz. 229 Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven
       3. Blz. 230 Deelnemen in regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities)
       4. Blz. 231 Deelnemen aan het digitale Ondernemersplein onder regie van de Kamer van Koophandel
      4. Blz. 232 Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling
       1. Blz. 233 Formeel afsluiten van het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt en het nadenken over een vervolg.
    2. Blz. 234 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 235 Doelstellingen
      1. Blz. 236 Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 237 Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen
       2. Blz. 238 Faciliteren van samenwerkingsverbanden zoals Keurmerk veilig ondernemen
    3. Blz. 239 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
     1. Blz. 240 Doelstellingen
      1. Blz. 241 Invulling geven aan online en offline bedrijvenloket
       1. Blz. 242 Up to date houden van informatie (online en offline) en het centraal positioneren van de accountmanager
       2. Blz. 243 Het verzenden van een welkomstfolder aan nieuwe bedrijven
    4. Blz. 244 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 245 Doelstellingen
      1. Blz. 246 Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen
       1. Blz. 247 Papendrecht Verrast in Business faciliteren
       2. Blz. 248 Samen met partnerorganisaties promoten van Papendrecht en de Drechtsteden als vestigingslocatie en economische hotspot
      2. Blz. 249 Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie
       1. Blz. 250 Uitvoeren van Onderwijs en Arbeidsmarkt versterkende activiteiten. Zie ook onderdeel 3.1, maatregel 4a.
     2. Blz. 251 Statistieken Economie
    5. Blz. 252 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 253 4. Onderwijs
    1. Blz. 254 4.1 Openbaar basisonderwijs
     1. Blz. 255 Doelstellingen
      1. Blz. 256 Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs
       1. Blz. 257 Wettelijk toezicht houden op het openbaar basisonderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht
    2. Blz. 258 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 259 Doelstellingen
      1. Blz. 260 Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs
       1. Blz. 261 Adviseren over de spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken
       2. Blz. 262 Nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032 opstellen
       3. Blz. 263 Actualiseren van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs uit 2015
       4. Blz. 264 Uitbereiding IKC (Integraal Kind Centrum) Oranje Nassauschool
       5. Blz. 265 Afronding IHP 2013-2022 door renovatie IKC De Wielen
      2. Blz. 266 Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
       1. Blz. 267 Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO
    3. Blz. 268 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
     1. Blz. 269 Doelstellingen
      1. Blz. 270 Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 271 Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op) (taal)achterstand
       2. Blz. 272 Streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren
       3. Blz. 273 Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang
       4. Blz. 274 Uitvoeren van regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten
       5. Blz. 275 Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden
       6. Blz. 276 Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand
       7. Blz. 277 Uitvoering geven aan het Nationaal Programma Onderwijs
      2. Blz. 278 Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)
       1. Blz. 279 Meedenken en meepraten over de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs
       2. Blz. 280 Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden, onder meer door de inzet van matchmakers
     2. Blz. 281 Statistieken onderwijs
    4. Blz. 282 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 283 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 284 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 285 Doelstellingen
      1. Blz. 286 Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen
       1. Blz. 287 Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving
       2. Blz. 288 Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie
       3. Blz. 289 Uitvoering van de in 2021 vastgestelde nota 'Verbinding door sport en bewegen' conform de aangegeven routes
       4. Blz. 290 Sportaanbieders faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport en bewegen in aanraking te brengen:
       5. Blz. 291 In samenwerking met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, economie en volksgezondheid werken aan het bevorderen van de sociale ontwikkeling, het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid Conform route 3
    2. Blz. 292 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 293 Doelstellingen
      1. Blz. 294 Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.
       1. Blz. 295 Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties
       2. Blz. 296 In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties
       3. Blz. 297 Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum
    3. Blz. 298 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 299 Doelstellingen
      1. Blz. 300 Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur
       1. Blz. 301 Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning binnen het sociaal domein
       2. Blz. 302 Ondersteunen van het cultuurprogramma 'Cultuur Dichtbij' voor senioren. Het gaat om het organiseren van professionele culturele activiteiten bij mensen thuis, in een wijkcentrum of op een dagbestedingslocatie
      2. Blz. 303 Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 304 Intensiveren van de samenwerking tussen lokale aanbieders om te komen tot een gezamenlijk cultureel aanbod en voortzetten van samenwerking om een cultuur-educatieprogramma aan te bieden voor scholen en peuterspeelzalen
      3. Blz. 305 Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven
       1. Blz. 306 De vraag naar en behoefte aan cultuur (bv. bij het onderwijs) inventariseren via de cultuurmakelaar in samenwerking met de cultuuraanbieders
       2. Blz. 307 In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ een modern cultuuraanbod en cultuureducatie tot stand brengen
      4. Blz. 308 Faciliteren van evenementen
       1. Blz. 309 Faciliteren van culturele activiteiten en evenementen door maatschappelijke instellingen, ondernemers en anderen (onder andere op het Marktplein)
       2. Blz. 310 Faciliteren van het gesprek om maatschappelijke partners te enthousiasmeren met een ondersteunende houding. De insteek is om jaarlijks culturele activiteiten en evenementen plaats te laten vinden
    4. Blz. 311 5.4 Musea
     1. Blz. 312 Doelstellingen
      1. Blz. 313 Faciliteren van initiatieven met betrekking tot de culturele identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 314 Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven
    5. Blz. 315 5.5 Cultureel erfgoed
     1. Blz. 316 Doelstellingen
      1. Blz. 317 Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 318 Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie
       2. Blz. 319 Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie
       3. Blz. 320 Borgen en bewaken van de kwaliteit van de historische structuren bij herinrichting van delen van het dijklint die in 2022 uitgevoerd gaat worden
       4. Blz. 321 Toetsen van initiatieven van derden in hoeverre die passen in de historische structuren (er zijn geen financiële middelen om zelf actief aan de historische structuren te werken)
      2. Blz. 322 In beeld brengen cultuurhistorie
       1. Blz. 323 Indien nodig leveren van een bijdrage aan de erfgoedtafel Waterdriehoek, waarin het maritiem erfgoed wordt geborgd in de driehoek (Dordrecht, Kinderdijk, Biesbosch)
    6. Blz. 324 5.6 Media
     1. Blz. 325 Doelstellingen
      1. Blz. 326 Implementatie van de ombuiging van de Bibliotheek AanZet met een accent op herhuisvesting
       1. Blz. 327 Meedenken met de bibliotheek over de (beoogde) huisvesting in het gemeentehuis
      2. Blz. 328 Goed beheren van de Rietgorscollectie
       1. Blz. 329 Het eigen beheer van het niet in Dordrecht ondergebrachte deel van de Rietgorscollectie uit laten voeren door vrijwilligers
    7. Blz. 330 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 331 Doelstellingen
      1. Blz. 332 Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht (diverser, aantrekkelijker groen en meer groen)
       1. Blz. 333 Het beheer en onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd vanuit het Groen Beleidsplan 2014-2024 en het Groenbeheerplan binnen de beschikbare middelen
       2. Blz. 334 Opstellen groenbeheerplan (loopt mogelijk door tot en met 2023)
       3. Blz. 335 Samenwerken met inwoners en maatschappelijke partners aan een natuurinclusief Papendrecht
      2. Blz. 336 Versterken ecologische functie gericht op een natuurinclusief Papendrecht
       1. Blz. 337 Het verder versterken van de biodiversiteit langs de A15 en aanleggen van ecologische verbindingen bij de N3 met ondersteuning van Rijkswaterstaat (subsidie)
       2. Blz. 338 Natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoen wordt op 30% van het onderhouden areaal uitgevoerd
       3. Blz. 339 We betrekken ecologische experts bij omvangrijke projecten in de openbare ruimte
       4. Blz. 340 In 2022 zetten we het natuurvriendelijk maaibeleid voort. Zo zorgen we voor voedsel, schuilgelegenheid en huisvesting voor fauna en voor afwisselende flora. De ontwikkeling van de bloemrijke vegetaties heeft een aantal jaren nodig
      3. Blz. 341 Voldoende speelgelegenheden aanbieden
       1. Blz. 342 Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen
       2. Blz. 343 In aansluiting op het bijgestelde investeringskrediet wordt bij de vervanging van speeltoestellen ook aandacht geschonken aan andere vormen van buiten spelen als natuurlijk spelen en speelaanleidingen
      4. Blz. 344 Versterken recreatieve functie
       1. Blz. 345 Verkenning versterken recreatieve functie A-15 park
      5. Blz. 346 Versterken kwaliteit watergangen
       1. Blz. 347 Op een aantal locaties onderzoek uitvoeren naar andere onderhouds- en beheermethodes van de watergangen, om deze in meer ecologische balans te krijgen. Hierbij aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en ecologie en kosten
       2. Blz. 348 Het op diepte houden van de watergangen vindt plaats vanuit het meerjarig beheer- en onderhoudsplan baggeren vijvers en watergangen, waarbij ook het waterschap wordt meegenomen in het belang van ecologisch beheer
    8. Blz. 349 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 350 Statistiek sport, cultuur en recreatie
   8. Blz. 351 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 352 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 353 Doelstellingen
      1. Blz. 354 Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt en verlaagt drempels.
       1. Blz. 355 Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten
       2. Blz. 356 Stimuleren maatschappelijke initiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren
       3. Blz. 357 Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen
       4. Blz. 358 Initiatieven integraal bekijken en maximaal mogelijk maken
       5. Blz. 359 Puur Papendrecht ontwikkelt, in samenwerking met Sterk Papendrecht Vrijwilligerspunt, zich verder als sociale marktplaats (online en offline)
      2. Blz. 360 Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen
       1. Blz. 361 Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners
       2. Blz. 362 Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is
       3. Blz. 363 In gesprek gaan bij initiatieven om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de plannen verder uit te werken
      3. Blz. 364 Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen
       1. Blz. 365 In co-creatie met maatschappelijke partners de preventiemogelijkheden versterken en bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp aan de hand van een Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp)
       2. Blz. 366 Uitvoering geven aan het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht door Suppord te richten op vroegtijdige signalering, versterken doelgroep, voorkomen duurdere zorg en goede samenwerking met Sterk Papendrecht en het onderwijs
       3. Blz. 367 Versterken van de stevige sociale basis van voorzieningen (zoals ouderenbonden, Bij Bosshardt-huis en Odensehuis), conform het Kompas Sociaal Domein 2021-2024
       4. Blz. 368 Uitvoering geven aan de uitkomsten van de woonzorganalyse en de actieagenda 'Ouderen en Wonen' in samenwerking met maatschappelijke partners
      4. Blz. 369 Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers
       1. Blz. 370 Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen mantelzorgers attenderen op ondersteuningsmogelijkheden en het verder vormgeven van het ondersteuningsaanbod om hen adequaat te steunen bij hun zorgtaken
       2. Blz. 371 Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen uiting geven aan de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet
      5. Blz. 372 Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers
       1. Blz. 373 Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
       2. Blz. 374 Promoten, stimuleren en aanjagen van vrijwilligerswerk via het platform PuurPapendrecht en via activiteiten georganiseerd door Sterk Papendrecht
       3. Blz. 375 Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners uiting geven aan de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet
      6. Blz. 376 Integratie en participatie van statushouders
       1. Blz. 377 Vanaf 1 januari 2022 uitvoering geven aan de taken in het kader van de nieuwe Wet inburgering (in samenwerking met onder meer de SDD en Vluchtelingenwerk)
    2. Blz. 378 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 379 Doelstellingen
      1. Blz. 380 Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving
       1. Blz. 381 Vanuit het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 initiëren van verschillende acties om een zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven en waar mogelijk te versterken. Jaarlijks zorgen voor het opstellen van een uitvoeringsagenda sociaal domein
      2. Blz. 382 Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar
       1. Blz. 383 Samen met Sterk Papendrecht, de scholen en andere gelieerde instellingen die professioneel actief zijn met jeugdigen, inzetten op een stevige samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) aan de hand van nieuwe lokale samenwerkingsafspraken
       2. Blz. 384 Samen met Sterk Papendrecht, zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen bestendigen van een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein
       3. Blz. 385 Uitvoering geven aan het Convenant Preventiehuisuitzetting
       4. Blz. 386 Opstellen van prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht die continu stapsgewijs worden doorontwikkeld
       5. Blz. 387 Invulling geven aan het lokaal opdrachtgeverschap richting Stichting Jeugdteams
       6. Blz. 388 Door de inzet van Buurtbemiddeling door Sterk Papendrecht, in samenwerking met Woonkracht 10, beperken van burenoverlast
    3. Blz. 389 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 390 Doelstellingen
      1. Blz. 391 Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief
       1. Blz. 392 Samen met SDD, Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en andere maatschappelijke partners lokaal invulling geven aan de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
       2. Blz. 393 Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer)
       3. Blz. 394 In het kader van de verwachte boeggolf aan schulden door de coronacrisis wordt samen met maatschappelijke instellingen vorm gegeven aan een actieplan om financiële problematiek onder inwoners verder te bestrijden en te voorkomen
    4. Blz. 395 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 396 Doelstellingen
      1. Blz. 397 Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet
       1. Blz. 398 Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk
    5. Blz. 399 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 400 Doelstellingen
      1. Blz. 401 Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk
       1. Blz. 402 Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet
      2. Blz. 403 Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap
       1. Blz. 404 Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie
      3. Blz. 405 Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 406 Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
       2. Blz. 407 Invulling geven aan het lokaal opdrachtgeverschap richting participatieplekken bij lokale bedrijven en organisaties
    6. Blz. 408 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
     1. Blz. 409 Doelstellingen
      1. Blz. 410 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 411 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden
       2. Blz. 412 Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht
    7. Blz. 413 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 414 Doelstellingen
      1. Blz. 415 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 416 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden
       2. Blz. 417 Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht
    8. Blz. 418 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 419 Doelstellingen
      1. Blz. 420 Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen
       1. Blz. 421 Uitvoering geven aan beleidskaders en de regionale samenwerking
       2. Blz. 422 Uitvoering geven aan een hervormingsagenda jeugd die voortvloeit uit de arbitrage afspraken tussen Rijk en VNG
    9. Blz. 423 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
     1. Blz. 424 Doelstellingen
      1. Blz. 425 Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
       1. Blz. 426 Op basis van een regionale samenwerkingsagenda met aanbieders wordt inhoud gegeven aan de beweging beschermd thuis
       2. Blz. 427 Op basis van een regionale samenwerkingsovereenkomst wordt door Dordrecht (als centrumgemeente) invulling gegeven aan de maatwerkvoorzieningen op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang
    10. Blz. 428 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 429 Doelstellingen
      1. Blz. 430 Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben
       1. Blz. 431 Uitvoering geven aan de beleidskaders en de regionale samenwerking
     2. Blz. 432 Statistiek Sociaal domein
    11. Blz. 433 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 434 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 435 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 436 Doelstellingen
      1. Blz. 437 Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners
       1. Blz. 438 Regie voeren op de uitvoering van de basistaken van de wettelijke jeugdgezondheidszorg (JGZ)
       2. Blz. 439 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid
       3. Blz. 440 Faciliteren van de samenwerking om vroegtijdig problemen bij jeugdigen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen
    2. Blz. 441 7.2 Riolering
     1. Blz. 442 Doelstellingen
      1. Blz. 443 Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
       1. Blz. 444 Bij nieuwe bouwontwikkelingen 20 mm regenwater bergen op eigen terrein
       2. Blz. 445 Uitvoeren van onderhoud en beheer aan de riolering en gemalen
       3. Blz. 446 Vervanging van riolering wordt integraal opgepakt samen met wegen, groen en klimaat adaptieve maatregelen
      2. Blz. 447 Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken
       1. Blz. 448 Het samen met overige gemeenten en waterschap opstellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2023- 2027 voor de polder Alblasserwaard- Vijfheerenlanden
       2. Blz. 449 In samenwerking met partners als Woonkracht10 en andere organisaties het stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op privaat (en publiek) terrein
       3. Blz. 450 Opstellen van een uitvoeringsplan om de effecten van hevige regenbuien te beperken. Dit als uitwerking van het samenhangend model voor watergangen (van Waterschap) en riolering (van Papendrecht)
       4. Blz. 451 Uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging, aanvullen van grondwater en aanleg groen voor schaduw en verkoeling bij reconstructies in wegen, groen en groene daken
    3. Blz. 452 7.3 Afval
     1. Blz. 453 Doelstellingen
      1. Blz. 454 Inzamelen van huishoudelijk afval door HVC en op het afvalbrengstation
       1. Blz. 455 Het inzamelen van huisvuil, afkomstig van bewoners aan huis, van verzamelpunten in de wijken en van het afvalbrengstation
       2. Blz. 456 Onderhouden, beheren en vervangen van de inzamelvoorzieningen
       3. Blz. 457 Uitvoeren van de gemeentelijke afvaltaak en andere daarmee samenhangende taken
      2. Blz. 458 Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling
       1. Blz. 459 Voorlichting blijven geven aan bewoners over huishoudelijk afval, stimuleren hergebruik en faciliteren van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval
       2. Blz. 460 Samen met scholen evalueren van voorlichting over afvalscheiding, wijze van afvalscheiding, inventarisatie van eventuele verbeterpunten. Dit met het doel de voorlichting afvalscheiding en gescheiden inzameling op scholen te verbeteren
      3. Blz. 461 Zorgen voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem
       1. Blz. 462 Na besluitvorming over de business case Afvalinzameling in de gemeenteraad voorbereiden en uitvoeren van verbetermaatregelen (no regret) op korte termijn zoals invoering GFT inzameling bij hoogbouw
       2. Blz. 463 Het voorbereiden van het inzamelsysteem Papendrecht voor de komende jaren met o.a. verbetering inzameling huis aan huis van restafval en andere afvalstromen. Dit conform de door de gemeenteraad vastgestelde business case afvalinzameling
    4. Blz. 464 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 465 Doelstellingen
      1. Blz. 466 Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat
       1. Blz. 467 In overleg met betrokken gemeenten en TenneT verder uitwerken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van de 380 kV hoogspanningsverbinding te verkleinen
       2. Blz. 468 In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van milieuthema's ten behoeve van het Omgevingsplan + projectontwikkelingen, woningbouwopgaven (geluid en omgevingsveiligheid)
       3. Blz. 469 Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op het moment van de invoering van de Omgevingswet
       4. Blz. 470 Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2022 uitvoering milieutaken door OZHZ'
       5. Blz. 471 Advisering over vergunningverlening Chemours/DuPont
       6. Blz. 472 Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA).
    5. Blz. 473 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 474 Doelstellingen
      1. Blz. 475 Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting
       1. Blz. 476 Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau
       2. Blz. 477 Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats
       3. Blz. 478 Toepassen van gedifferentieerde tarieven (en inventariseren van de gevolgen daarvan)
       4. Blz. 479 Onderzoek mogelijkheden herinrichting begraafplaats
    6. Blz. 480 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 481 Statistieken Volksgezondheid en Milieu
   10. Blz. 482 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 483 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 484 Doelstellingen
      1. Blz. 485 Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving
       1. Blz. 486 Bestemmingsplannen opstellen om gewenste (woningbouw) ontwikkelingen mogelijk te maken en het actueel houden van de beheersverordeningen door middel van een veegbeheersverordening, zodat de overgang naar de Omgevingswet soepel verloopt
       2. Blz. 487 Gelet op het ingewikkelde overgangsrecht van de Omgevingswet aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-7-2022 hun verzoek voor een bestemmingsplan of buitenplanse afwijking in te dienen
       3. Blz. 488 Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen voor een omgevingsvergunning
       4. Blz. 489 In beeld brengen van de financiële en personele consequenties door de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen per 1 -7-2022, waarbij (private) kwaliteitsborgers de bouwkwaliteit gaan toetsen en toezicht op de bouw gaan houden
       5. Blz. 490 Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving
      2. Blz. 491 Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen
       1. Blz. 492 Beeldbepalende locaties (indien aan de orde) herontwikkelen
       2. Blz. 493 Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte van derden en het initiëren en mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen
      3. Blz. 494 Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst
       1. Blz. 495 Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte
       2. Blz. 496 In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening
       3. Blz. 497 In 2022 vaststellen van een eerste omgevingsplan
       4. Blz. 498 verder voorbereiden en uitwerken van nadeelcompensatie, legesverordening en DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), etc.
    2. Blz. 499 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 500 Doelstellingen
      1. Blz. 501 Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum
       1. Blz. 502 Uitwerken planontwikkeling locatie Veerpromenade
       2. Blz. 503 Opstellen bestemmingsplan en opnemen van de locatie PC Hooftlaan 180 in de grondexploitatie Centrum
      2. Blz. 504 Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij grote(re) investeringen vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)
       1. Blz. 505 Afronding realisatie woningbouw Kombuis
       2. Blz. 506 Afronden van woongebied Land van Matena en Tiendzone, waaronder het woonrijp maken van de buitenruimte
    3. Blz. 507 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 508 Doelstellingen
      1. Blz. 509 Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie
       1. Blz. 510 Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu
       2. Blz. 511 Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen
       3. Blz. 512 Verder uitvoeren van de motie Ouderen en Wonen
       4. Blz. 513 Bij de realisatie project Kombuis gaat het om het afronden van de bouw van 30 woningen in de Oostpolder en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van woonrijp-maken van het woongebied
       5. Blz. 514 Ook in 2022 voeren we het Papendrechts Woonplan uit met daarbij aandacht voor alternatieve samenlevingsvormen, Conform raadsinformatiebrief van mei 2021
       6. Blz. 515 Actualiseren van de lokale PALT behorend bij regionale PALT en uitvoeren meerjaren prestatieafspraken PALT 2022-2023 op basis van een verkenning in de commissie Ruimte
       7. Blz. 516 Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen (het gaat om mensen die niet vallen onder de reguliere urgentieregeling). Opvolgen contingent afspraken (op basis van regionale afspraken, uitvoering in 2022)
       8. Blz. 517 Naast projecten die definitief worden gerealiseerd zijn we constant bezig met locaties om die in ontwikkeling te brengen. In de tweede helft van 2022 zal dat tot nieuwe productie leiden
       9. Blz. 518 Op basis van de groeiagenda wonen faciliteren we onze autonome groei en streven we naar een bijdrage aan de groeiagenda. De businesscase ruimte en bouwen levert een bijdrage om het aantal locaties te kunnen vergroten
      2. Blz. 519 Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie
       1. Blz. 520 Handelingsperspectief bieden aan ondernemers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed
       2. Blz. 521 Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en extra promoten van het in 2020 opgerichte loket Zakelijk Drechtsteden
       3. Blz. 522 De RES 1.0 is vastgesteld en moet worden geborgd in het lokale beleid in afstemming met ambities uit aangrenzende domeinen
       4. Blz. 523 Het eerste uitgangspunt van de Transitievisie Warmte is dat we voortvarend aan de slag gaan met isolatie en andere vormen van energiebesparing
       5. Blz. 524 Samen met WK10, HVC en Stedin clusteraanpakken opstellen en uitvoeren in wijken die voor 2030 van het aardgas gaan. Dit doen we stap voor stap
       6. Blz. 525 Afhankelijk van toekenning van subsidie voor een proeftuin aardgasvrije wijken door BZK eind 2021 gaan we hier met de verschillende stakeholders uitvoering aan geven
       7. Blz. 526 Gebruik maken van mogelijkheden om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen
       8. Blz. 527 Handelingsperspectief bieden aan inwoners en zo besparen en verduurzamen van energie stimuleren
       9. Blz. 528 Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen, conform de omgevingsvisie
       10. Blz. 529 Uitvoeren van acties voor ondernemers vanuit het Jaarprogramma en de E-agenda OZHZ
    4. Blz. 530 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 531 Statistiek Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
   11. Blz. 532 Paragrafen
    1. Blz. 533 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 534 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 535 Structureel weerstandsvermogen
     3. Blz. 536 Incidenteel weerstandsvermogen
     4. Blz. 537 Beoordeling weerstandscapaciteit
     5. Blz. 538 Financiële kengetallen
    2. Blz. 539 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 540 Inleiding
     2. Blz. 541 Kerncijfers (in beheer) van Papendrecht
     3. Blz. 542 Beheervisie
     4. Blz. 543 Beleidskaders
     5. Blz. 544 Vastgoed
     6. Blz. 545 Regionale samenwerking
     7. Blz. 546 Financiering van werken
     8. Blz. 547 Geplande werkzaamheden jaarschijven 2022 t/m 2026
    3. Blz. 548 3. Financiering
     1. Blz. 549 Financiering
     2. Blz. 550 Algemeen
     3. Blz. 551 Financieringspostitie
     4. Blz. 552 Renterisico's
     5. Blz. 553 Kredietrisico's
    4. Blz. 554 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 555 Lokale heffingen
     2. Blz. 556 Ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 557 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten (x 1.000)
     4. Blz. 558 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 559 Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
     6. Blz. 560 Afvalstoffenheffing
     7. Blz. 561 Rioolheffing
     8. Blz. 562 Vergelijking andere gemeenten
     9. Blz. 563 Benchmark lokale lasten
     10. Blz. 564 Overige lokale heffingen
     11. Blz. 565 Kwijtschelding
    5. Blz. 566 5. Grondbeleid
     1. Blz. 567 5. Grondbeleid
    6. Blz. 568 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 569 Inleiding
     2. Blz. 570 Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
     3. Blz. 571 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
     4. Blz. 572 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
     5. Blz. 573 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
     6. Blz. 574 Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtwerk
     7. Blz. 575 Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
     8. Blz. 576 Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     9. Blz. 577 Stedin Groep
     10. Blz. 578 Bank Nederlandse Gemeenten NV
     11. Blz. 579 Oasen NV
     12. Blz. 580 Regionale Onwikkelmaatschappij Drechtsteden
     13. Blz. 581 Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV
     14. Blz. 582 Recreatie en Cultuur holding BV
    7. Blz. 583 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 584 Ontwikkeling organisatie en ontwikkeling HRM
     2. Blz. 585 Juridische kwaliteitszorg
     3. Blz. 586 Informatiemanagement en ICT
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap