BBV indicatoren

BBV indicatoren

Terug naar navigatie - BBV indicatoren

Taakveld

 

Omschrijving

Eenheid

Bron

Indicator

Jaartal

Bestuur en ondersteuning

1

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

5,34 fte

2016

2

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

5,07 fte

2016

3

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

€ 697,31

2016

4

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

11,97%

2016

5

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

12,75%

2016

Veiligheid

6

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

120,5

2016

7

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

0,8

2014

8

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

3,1

2016

9

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

3,1

2016

10

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

3,1

2016

11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

6,2

2016

Verkeer en Vervoer

12

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

VeiligheidNL

7%

2015

13

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNL

8%

2015

Economie

14

Functiemenging

%

LISA

49,1%

2016

15

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Atlas voor Gemeenten

66

2013

16

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

93,1

2016

Onderwijs

17

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

1,38

2016

18

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

27,14

2016

19

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

1,6%

2014

Sport, Cultuur & Recreatie

20

Niet sporters

%

RIVM

48,4%

2012

Sociaal Domein

21

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

681,8

2016

22

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

1,34%

2015

23

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

5,16%

2015

24

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

67,5%

2016

25

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

7,65%

2012

26

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

0,38%

2015

27

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

27,9

2016

28

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

CBS

4,5

2016

29

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

8,7%

2016

30

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

1,0%

2016

31

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

0,3%

2016

32

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

25

2016

Volks gezondheid & Milieu

33

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

247

2015

34

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

0,9%

2015

Volkshuisvesteing & Ruimtelijke Ordening & Stedelijke Vernieuwing

35

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

188

2016

36

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

0,1

2014

37

Demografische druk

%

CBS

78,3%

2016

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

751

2016

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

751

2016