Sitemap

Jaarrekening 2016 Blz. 1
Jaarstukken 2016 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 6
Wat heeft het gekost? Blz. 7
Storting vanuit of naar de reserves Blz. 8
Programma Samenleving Blz. 9
Programma Samenleving Blz. 10
Werk en inkomen Blz. 11
Wat wilden we bereiken? Blz. 12
1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 13
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Blz. 14
2. Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid Blz. 15
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 16
3. Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 17
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 18
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 19
4. Stimulering van werk naar werk en van een uitkering naar werk Blz. 20
Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen Blz. 21
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 22
5. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 23
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 24
6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 25
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 26
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 27
Wat heeft het gekost? Blz. 28
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 29
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 30
Wat wilden we bereiken? Blz. 31
1.1. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 32
Uitvoeren van de "Wmo 2015" Blz. 33
1.2. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 34
Verbinden van maatschappelijke organisaties bij invulling van lokaal maatwerk waardoor nieuwe voorzieningen tot stand komen dan wel bestaande voorzieningen beter benut worden Blz. 35
1.3. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 36
Monitoren praktijksituaties bij zoeken naar mogelijkheden langer zelfstandig te blijven wonen Blz. 37
1.4. Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders Blz. 38
Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest. Blz. 39
1.5. Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving Blz. 40
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan vergunninghouders Blz. 41
1.6. Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland Blz. 42
Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie. Blz. 43
2.1. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 44
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 45
3.1. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 46
De Culturele Adviesraad uitnodigen een voorstel voor de actualisering van de Nota Cultuurbeleid te doen Blz. 47
3.2. Verzelfstandiging theater Blz. 48
Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel Blz. 49
3.3. Kinderen van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 50
Bij de subsidieafspraken met ToBe meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten scholen Blz. 51
De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota Blz. 52
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 53
3.4. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 54
Faciliteren evenementen Blz. 55
3.5. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 56
Onderzoek naar en verbinden van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 57
3.6. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 58
Samen met de bibliotheek een ontwikkelingslijn/plan ontwikkelen en implementeren. Hierbij worden tevens de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht Blz. 59
3.7. Overdracht beheer collectie Luigies Blz. 60
Onderzoek naar alternatieven binnen Plan van Aanpak Blz. 61
3.8. Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen Blz. 62
Onderzoek naar mogelijkheden in de markt zetten van producten Blz. 63
4.1. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht Blz. 64
Beleid maatschappelijke accommodaties, ter ondersteuning voor inzet, onderhoud en beheer van maatschappelijke accommodaties Blz. 65
4.2. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018 Blz. 66
Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het college programma 2014-2018 Blz. 67
Wat heeft het gekost? Blz. 68
Onderwijs en jeugd Blz. 69
Onderwijs en jeugd Blz. 70
Wat wilden we bereiken? Blz. 71
1.1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen Blz. 72
De notitie Voorschoolse voorzieningen 2010-2014 en samenwerkingsovereenkomst Kansen voor Kinderen II worden geëvalueerd en geactualiseerd Blz. 73
Uitvoeren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en de tussenevaluatie van deze kadernota Blz. 74
1.2. Voldoende openbaar onderwijs Blz. 75
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 76
1.3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 77
Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 78
2.1. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers Blz. 79
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 80
3.1. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 81
Uitvoeren van het speelruimtebeleid Blz. 82
3.2. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen Blz. 83
Uitvoeren van de gemeentelijke taak bij de decentralisatie jeugdzorg Blz. 84
3.3. Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 85
Het mogelijk maken van een open inloop in de wijk (chill-inn) Blz. 86
3.4. Verzelfstandiging van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 87
1e fase onderzoek naar verzelfstandiging Blz. 88
3.5. Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 89
Oriënteren op de structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 90
Jeugd Blz. 91
Onderwijs Blz. 92
Wat heeft het gekost? Blz. 93
Sport Blz. 94
Wat wilden we bereiken? Blz. 95
1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 96
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 97
Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 98
2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 99
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 100
3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 101
Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum Blz. 102
4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 103
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 104
Wat heeft het gekost? Blz. 105
Economie en ondernemen Blz. 106
Wat wilden we bereiken? Blz. 107
1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 108
Overleg tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven Blz. 109
Promoten van Papendrecht als vestigingslocatie voor bedrijven Blz. 110
2. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 111
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 112
3. Excellerende topsectoren Blz. 113
Regionaal georganiseerde lobby bovenregionaal en richting Brussel Blz. 114
Regionale promotie en acquisitie Blz. 115
Revitaliseren van en bieden van ruimte voor bedrijven(terreinen) Blz. 116
Stimuleren innovatie en cross-overs Blz. 117
4. Behoud en groei MKB Blz. 118
Ruimte voor starters en ondernemen in wijken Blz. 119
Sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel Blz. 120
Vermindering van regels voor ondernemers Blz. 121
5. Verduurzamen economie Blz. 122
Verduurzamen van werklocaties en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen Blz. 123
Wat heeft het gekost? Blz. 124
Mutaties reserve(s) Blz. 125
Programma Ruimte Blz. 126
Programma Ruimte Blz. 127
Centrum Blz. 128
Wat wilden we bereiken? Blz. 129
1. Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 130
Evenementen en activiteiten in het centrum faciliteren Blz. 131
Het marktplein wordt heringericht tot multifunctioneel (evenementen)plein Blz. 132
2. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen Blz. 133
De locatie Den Briel ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 134
De locatie Veerpromenade ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 135
3. Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren Blz. 136
Visie centrumranden opstellen (aandacht voor toegangs- en looproutes en verbinding jachthaven) Blz. 137
Wat heeft het gekost? Blz. 138
Mobiliteit Blz. 139
Mobiliteit Blz. 140
Wat wilden we bereiken? Blz. 141
1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 142
Actualisatie parkeerbeleid Blz. 143
Evaluatie parkeerbeleid Blz. 144
Op Basis van GVVP (beleid) opstellen van een uitvoeringsprogramma Blz. 145
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 146
2. Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 147
Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Blz. 148
Wat heeft het gekost? Blz. 149
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 150
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 151
Wat wilden we bereiken? Blz. 152
1.1. Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 153
Duurzaamheid nieuwbouw woningen bevorderen Blz. 154
Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 155
1.2. Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 156
Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu Blz. 157
1.3. Actueel en uitnodigend beleid Blz. 158
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 159
Actueel houden woonvisie Blz. 160
2.1. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 161
Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven Blz. 162
Afronding Oostpolder Blz. 163
Herontwikkeling Lange Tiendweg zone Blz. 164
Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit Blz. 165
Ontwikkeling Land van Matena Blz. 166
Versterken blauwe en groene structuur en kwaliteit Blz. 167
2.2. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 168
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 169
Uitvoeren revitalisering bedrijventerrein Oosteind Blz. 170
2.3. Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 171
Uitvoering geven aan de projecten volgens het uitvoeringsplan Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR) Blz. 172
2.4. Borging van ruimtelijke kwaliteit Blz. 173
Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven Blz. 174
Bevorderen van de kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving . Blz. 175
Tijdig en goed reageren op zich aandienende ruimtelijke ontwikkelingen. Blz. 176
Vastleggen tienjarige cyclus ruimtelijke plannen Blz. 177
Wat heeft het gekost? Blz. 178
Groen, milieu en recreatie Blz. 179
Groen, milieu en recreatie Blz. 180
Wat wilden we bereiken? Blz. 181
1.1. Een duurzame samenleving Blz. 182
Actief voorlichting geven over duurzaamheid geven aan inwoners, bedrijven en instellingen en, indien mogelijk, faciliteren van duurzame ideeën en initiatieven. Blz. 183
Het bevorderen van afvalscheiding in samenhang met een goed functionerend afvalbrengstation (ABS) Blz. 184
Invoeren ecologisch verantwoorde manier van onkruidbestrijding Blz. 185
Vermindering van concentraties fijnstof en geluid- en verkeershinder Blz. 186
1.2. Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 187
Op een structurele, duurzame en beleidsmatige wijze waarborgen groene karakter Blz. 188
2.1. Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied Blz. 189
Onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve en landschappelijke versterking van het gebied ten noorden van de A15 Blz. 190
2.2. Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied Blz. 191
Aandacht geven bij uitwerking groenstructuur Slobbengors Blz. 192
2.3. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 193
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma speelruimtebeleid 2011-2016 Blz. 194
Wat heeft het gekost? Blz. 195
Wijkgericht werken Blz. 196
Wijkgericht werken Blz. 197
Wat wilden we bereiken? Blz. 198
1. Versterking en verbreding wijkgericht werken Blz. 199
Inzetten versterking wijkgericht werken en bevordering sociale cohesie in de wijken. Blz. 200
Wat heeft het gekost? Blz. 201
Grondexploitatie Blz. 202
Mutaties reserve(s) Blz. 203
Programma Bestuur en Regio Blz. 204
Programma Bestuur en Regio Blz. 205
Bestuur en organisatie Blz. 206
Wat wilden we bereiken? Blz. 207
Doorontwikkeling organisatie Blz. 208
Blijvend professionaliseren P&C-cyclus Blz. 209
Vergroten flexibele inzetbaarheid ambtelijk apparaat Blz. 210
Regie versterken opdrachtgeverschap en control Blz. 211
Organisatiebreed inzetten op opdrachtgericht werken Blz. 212
Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid Blz. 213
Noodzakelijk en doelmatig groot onderhoud gemeentehuis Blz. 214
Wat heeft het gekost? Blz. 215
Dienstverlening Blz. 216
Wat wilden we bereiken? Blz. 217
Leveren van meer maatwerk dienstverlening Blz. 218
Openingstijden balie en telefonie in lijn brengen met klantstroom en waar mogelijk aanpassen op behoefte en mogelijkheden Blz. 219
Ontwikkelen van digitalisering van de dienstverlening in relatie tot social media Blz. 220
Inwoners, bedrijven en instellingen op een moderne wijze betrekken bij de gemeente Blz. 221
Ontwikkeling toezicht en handhaving Blz. 222
Onderzoek naar kosten/baten en wensen en mogelijkheden Blz. 223
Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel Blz. 224
Bieden van keuzevrijheid door producten en diensten via alle dienstverleningskanalen beschikbaar te blijven stellen Blz. 225
Programmaplan dienstverlening 2016-2020 Blz. 226
Opstellen programmaplan en besluitvorming door college en raad Blz. 227
Wat heeft het gekost? Blz. 228
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 229
Wat wilden we bereiken? Blz. 230
Inwoners voelen zich veilig in hun eigen huis en buurt Blz. 231
Benadrukken eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor veiligheid in de leefomgeving Blz. 232
Overleg met inwoners over veiligheidsaspecten per wijk Blz. 233
Preventiemaatregelen inzetten om overlast, woninginbraken e.d. te voorkomen Blz. 234
Uitvoeren van het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 2016-2020 Blz. 235
Verdere samenwerking in de veiligheidsketen Blz. 236
Voortzetten verbetering samenwerking Blz. 237
Wat heeft het gekost? Blz. 238
Communicatie Blz. 239
Wat wilden we bereiken? Blz. 240
Papendrecht op de kaart Blz. 241
Gebruik maken van de mogelijkheden voor marketing en promotie Blz. 242
Versterken invloed inwoners, bedrijven en instellingen bij beleidsvorming en -uitvoering Blz. 243
Gebruik maken van communicatievormen die meningsvorming ondersteunen, zoals social media Blz. 244
Inwoners, bedrijven en instellingen meer bij beleid en uitvoering betrekken Blz. 245
Wat heeft het gekost? Blz. 246
Regio Blz. 247
Wat wilden we bereiken? Blz. 248
Continuering regionale samenwerking Blz. 249
Sturing versterken mogelijkheden verbonden partijen Blz. 250
Wat heeft het gekost? Blz. 251
Mutaties reserve(s) Blz. 252
Paragrafen Blz. 253
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 254
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 255
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 256
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 257
3. Financiering Blz. 258
3. Financiering Blz. 259
4. Lokale heffingen Blz. 260
4. Lokale heffingen Blz. 261
5. Grondbeleid Blz. 262
5. Grondbeleid Blz. 263
6. Verbonden Partijen Blz. 264
6. Verbonden Partijen Blz. 265
7. Bedrijfsvoering Blz. 266
7. Bedrijfsvoering Blz. 267
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 268
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 269
BBV indicatoren Blz. 270
BBV indicatoren Blz. 271
Reserves Blz. 272
Mutaties Reserves Blz. 273
Reserves Blz. 274
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap