Sitemap

Jaarrekening 2016 Blz. 1  
Jaarstukken 2016 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 10  
Wat heeft het gekost? Blz. 11  
Storting vanuit of naar de reserves Blz. 12  
Programma Samenleving Blz. 13  
Programma Samenleving Blz. 14  
Werk en inkomen Blz. 15  
Wat wilden we bereiken? Blz. 16  
1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 17  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Blz. 18  
2. Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid Blz. 19  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 20  
3. Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 21  
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 22  
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 23  
4. Stimulering van werk naar werk en van een uitkering naar werk Blz. 24  
Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen Blz. 25  
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 26  
5. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 27  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 28  
6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 29  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 30  
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 31  
Wat heeft het gekost? Blz. 32  
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 33  
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur Blz. 34  
Wat wilden we bereiken? Blz. 35  
1.1. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 36  
Uitvoeren van de "Wmo 2015" Blz. 37  
1.2. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 38  
Verbinden van maatschappelijke organisaties bij invulling van lokaal maatwerk waardoor nieuwe voorzieningen tot stand komen dan wel bestaande voorzieningen beter benut worden Blz. 39  
1.3. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 40  
Monitoren praktijksituaties bij zoeken naar mogelijkheden langer zelfstandig te blijven wonen Blz. 41  
1.4. Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders Blz. 42  
Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest. Blz. 43  
1.5. Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving Blz. 44  
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan vergunninghouders Blz. 45  
1.6. Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland Blz. 46  
Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie. Blz. 47  
2.1. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 48  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 49  
3.1. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 50  
De Culturele Adviesraad uitnodigen een voorstel voor de actualisering van de Nota Cultuurbeleid te doen Blz. 51  
3.2. Verzelfstandiging theater Blz. 52  
Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel Blz. 53  
3.3. Kinderen van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 54  
Bij de subsidieafspraken met ToBe meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten scholen Blz. 55  
De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota Blz. 56  
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 57  
3.4. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 58  
Faciliteren evenementen Blz. 59  
3.5. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 60  
Onderzoek naar en verbinden van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 61  
3.6. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 62  
Samen met de bibliotheek een ontwikkelingslijn/plan ontwikkelen en implementeren. Hierbij worden tevens de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht Blz. 63  
3.7. Overdracht beheer collectie Luigies Blz. 64  
Onderzoek naar alternatieven binnen Plan van Aanpak Blz. 65  
3.8. Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen Blz. 66  
Onderzoek naar mogelijkheden in de markt zetten van producten Blz. 67  
4.1. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht Blz. 68  
Beleid maatschappelijke accommodaties, ter ondersteuning voor inzet, onderhoud en beheer van maatschappelijke accommodaties Blz. 69  
4.2. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018 Blz. 70  
Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het college programma 2014-2018 Blz. 71  
Wat heeft het gekost? Blz. 72  
Onderwijs en jeugd Blz. 73  
Onderwijs en jeugd Blz. 74  
Wat wilden we bereiken? Blz. 75  
1.1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen Blz. 76  
De notitie Voorschoolse voorzieningen 2010-2014 en samenwerkingsovereenkomst Kansen voor Kinderen II worden geëvalueerd en geactualiseerd Blz. 77  
Uitvoeren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en de tussenevaluatie van deze kadernota Blz. 78  
1.2. Voldoende openbaar onderwijs Blz. 79  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 80  
1.3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 81  
Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 82  
2.1. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers Blz. 83  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs Blz. 84  
3.1. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 85  
Uitvoeren van het speelruimtebeleid Blz. 86  
3.2. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen Blz. 87  
Uitvoeren van de gemeentelijke taak bij de decentralisatie jeugdzorg Blz. 88  
3.3. Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 89  
Het mogelijk maken van een open inloop in de wijk (chill-inn) Blz. 90  
3.4. Verzelfstandiging van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 91  
1e fase onderzoek naar verzelfstandiging Blz. 92  
3.5. Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 93  
Oriënteren op de structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 94  
Jeugd Blz. 95  
Onderwijs Blz. 96  
Wat heeft het gekost? Blz. 97  
Sport Blz. 98  
Wat wilden we bereiken? Blz. 99  
1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 100  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 101  
Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 102  
2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 103  
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 104  
3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 105  
Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum Blz. 106  
4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 107  
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 108  
Wat heeft het gekost? Blz. 109  
Economie en ondernemen Blz. 110  
Wat wilden we bereiken? Blz. 111  
1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 112  
Overleg tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven Blz. 113  
Promoten van Papendrecht als vestigingslocatie voor bedrijven Blz. 114  
2. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 115  
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 116  
3. Excellerende topsectoren Blz. 117  
Regionaal georganiseerde lobby bovenregionaal en richting Brussel Blz. 118  
Regionale promotie en acquisitie Blz. 119  
Revitaliseren van en bieden van ruimte voor bedrijven(terreinen) Blz. 120  
Stimuleren innovatie en cross-overs Blz. 121  
4. Behoud en groei MKB Blz. 122  
Ruimte voor starters en ondernemen in wijken Blz. 123  
Sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel Blz. 124  
Vermindering van regels voor ondernemers Blz. 125  
5. Verduurzamen economie Blz. 126  
Verduurzamen van werklocaties en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen Blz. 127  
Wat heeft het gekost? Blz. 128  
Mutaties reserve(s) Blz. 129  
Programma Ruimte Blz. 130  
Programma Ruimte Blz. 131  
Centrum Blz. 132  
Wat wilden we bereiken? Blz. 133  
1. Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 134  
Evenementen en activiteiten in het centrum faciliteren Blz. 135  
Het marktplein wordt heringericht tot multifunctioneel (evenementen)plein Blz. 136  
2. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen Blz. 137  
De locatie Den Briel ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 138  
De locatie Veerpromenade ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde Blz. 139  
3. Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren Blz. 140  
Visie centrumranden opstellen (aandacht voor toegangs- en looproutes en verbinding jachthaven) Blz. 141  
Wat heeft het gekost? Blz. 142  
Mobiliteit Blz. 143  
Mobiliteit Blz. 144  
Wat wilden we bereiken? Blz. 145  
1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 146  
Actualisatie parkeerbeleid Blz. 147  
Evaluatie parkeerbeleid Blz. 148  
Op Basis van GVVP (beleid) opstellen van een uitvoeringsprogramma Blz. 149  
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 150  
2. Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 151  
Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Blz. 152  
Wat heeft het gekost? Blz. 153  
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 154  
Wonen en ruimtelijke kwaliteit Blz. 155  
Wat wilden we bereiken? Blz. 156  
1.1. Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 157  
Duurzaamheid nieuwbouw woningen bevorderen Blz. 158  
Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 159  
1.2. Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 160  
Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu Blz. 161  
1.3. Actueel en uitnodigend beleid Blz. 162  
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 163  
Actueel houden woonvisie Blz. 164  
2.1. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 165  
Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven Blz. 166  
Afronding Oostpolder Blz. 167  
Herontwikkeling Lange Tiendweg zone Blz. 168  
Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit Blz. 169  
Ontwikkeling Land van Matena Blz. 170  
Versterken blauwe en groene structuur en kwaliteit Blz. 171  
2.2. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 172  
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 173  
Uitvoeren revitalisering bedrijventerrein Oosteind Blz. 174  
2.3. Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 175  
Uitvoering geven aan de projecten volgens het uitvoeringsplan Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR) Blz. 176  
2.4. Borging van ruimtelijke kwaliteit Blz. 177  
Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven Blz. 178  
Bevorderen van de kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving . Blz. 179  
Tijdig en goed reageren op zich aandienende ruimtelijke ontwikkelingen. Blz. 180  
Vastleggen tienjarige cyclus ruimtelijke plannen Blz. 181  
Wat heeft het gekost? Blz. 182  
Groen, milieu en recreatie Blz. 183  
Groen, milieu en recreatie Blz. 184  
Wat wilden we bereiken? Blz. 185  
1.1. Een duurzame samenleving Blz. 186  
Actief voorlichting geven over duurzaamheid geven aan inwoners, bedrijven en instellingen en, indien mogelijk, faciliteren van duurzame ideeën en initiatieven. Blz. 187  
Het bevorderen van afvalscheiding in samenhang met een goed functionerend afvalbrengstation (ABS) Blz. 188  
Invoeren ecologisch verantwoorde manier van onkruidbestrijding Blz. 189  
Vermindering van concentraties fijnstof en geluid- en verkeershinder Blz. 190  
1.2. Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 191  
Op een structurele, duurzame en beleidsmatige wijze waarborgen groene karakter Blz. 192  
2.1. Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied Blz. 193  
Onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve en landschappelijke versterking van het gebied ten noorden van de A15 Blz. 194  
2.2. Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied Blz. 195  
Aandacht geven bij uitwerking groenstructuur Slobbengors Blz. 196  
2.3. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 197  
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma speelruimtebeleid 2011-2016 Blz. 198  
Wat heeft het gekost? Blz. 199  
Wijkgericht werken Blz. 200  
Wijkgericht werken Blz. 201  
Wat wilden we bereiken? Blz. 202  
1. Versterking en verbreding wijkgericht werken Blz. 203  
Inzetten versterking wijkgericht werken en bevordering sociale cohesie in de wijken. Blz. 204  
Wat heeft het gekost? Blz. 205  
Grondexploitatie Blz. 206  
Mutaties reserve(s) Blz. 207  
Programma Bestuur en Regio Blz. 208  
Programma Bestuur en Regio Blz. 209  
Bestuur en organisatie Blz. 210  
Wat wilden we bereiken? Blz. 211  
Doorontwikkeling organisatie Blz. 212  
Blijvend professionaliseren P&C-cyclus Blz. 213  
Vergroten flexibele inzetbaarheid ambtelijk apparaat Blz. 214  
Regie versterken opdrachtgeverschap en control Blz. 215  
Organisatiebreed inzetten op opdrachtgericht werken Blz. 216  
Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid Blz. 217  
Noodzakelijk en doelmatig groot onderhoud gemeentehuis Blz. 218  
Wat heeft het gekost? Blz. 219  
Dienstverlening Blz. 220  
Wat wilden we bereiken? Blz. 221  
Leveren van meer maatwerk dienstverlening Blz. 222  
Openingstijden balie en telefonie in lijn brengen met klantstroom en waar mogelijk aanpassen op behoefte en mogelijkheden Blz. 223  
Ontwikkelen van digitalisering van de dienstverlening in relatie tot social media Blz. 224  
Inwoners, bedrijven en instellingen op een moderne wijze betrekken bij de gemeente Blz. 225  
Ontwikkeling toezicht en handhaving Blz. 226  
Onderzoek naar kosten/baten en wensen en mogelijkheden Blz. 227  
Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel Blz. 228  
Bieden van keuzevrijheid door producten en diensten via alle dienstverleningskanalen beschikbaar te blijven stellen Blz. 229  
Programmaplan dienstverlening 2016-2020 Blz. 230  
Opstellen programmaplan en besluitvorming door college en raad Blz. 231  
Wat heeft het gekost? Blz. 232  
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 233  
Wat wilden we bereiken? Blz. 234  
Inwoners voelen zich veilig in hun eigen huis en buurt Blz. 235  
Benadrukken eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor veiligheid in de leefomgeving Blz. 236  
Overleg met inwoners over veiligheidsaspecten per wijk Blz. 237  
Preventiemaatregelen inzetten om overlast, woninginbraken e.d. te voorkomen Blz. 238  
Uitvoeren van het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 2016-2020 Blz. 239  
Verdere samenwerking in de veiligheidsketen Blz. 240  
Voortzetten verbetering samenwerking Blz. 241  
Wat heeft het gekost? Blz. 242  
Communicatie Blz. 243  
Wat wilden we bereiken? Blz. 244  
Papendrecht op de kaart Blz. 245  
Gebruik maken van de mogelijkheden voor marketing en promotie Blz. 246  
Versterken invloed inwoners, bedrijven en instellingen bij beleidsvorming en -uitvoering Blz. 247  
Gebruik maken van communicatievormen die meningsvorming ondersteunen, zoals social media Blz. 248  
Inwoners, bedrijven en instellingen meer bij beleid en uitvoering betrekken Blz. 249  
Wat heeft het gekost? Blz. 250  
Regio Blz. 251  
Wat wilden we bereiken? Blz. 252  
Continuering regionale samenwerking Blz. 253  
Sturing versterken mogelijkheden verbonden partijen Blz. 254  
Wat heeft het gekost? Blz. 255  
Mutaties reserve(s) Blz. 256  
Paragrafen Blz. 257  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 258  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 259  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 260  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 261  
3. Financiering Blz. 262  
3. Financiering Blz. 263  
4. Lokale heffingen Blz. 264  
4. Lokale heffingen Blz. 265  
5. Grondbeleid Blz. 266  
5. Grondbeleid Blz. 267  
6. Verbonden Partijen Blz. 268  
6. Verbonden Partijen Blz. 269  
7. Bedrijfsvoering Blz. 270  
7. Bedrijfsvoering Blz. 271  
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 272  
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 273  
BBV indicatoren Blz. 274  
BBV indicatoren Blz. 275  
Reserves Blz. 276  
Mutaties Reserves Blz. 277  
Reserves Blz. 278