1. Blz. 1 Jaarrekening 2016
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2016
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 7 Wat heeft het gekost?
    2. Blz. 8 Storting vanuit of naar de reserves
   3. Blz. 9 Programma Samenleving
    1. Blz. 10 Programma Samenleving
    2. Blz. 11 Werk en inkomen
     1. Blz. 12 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 13 1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen
       1. Blz. 14 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt
      2. Blz. 15 2. Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid
       1. Blz. 16 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
      3. Blz. 17 3. Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 18 Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering
       2. Blz. 19 Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen
      4. Blz. 20 4. Stimulering van werk naar werk en van een uitkering naar werk
       1. Blz. 21 Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen
       2. Blz. 22 Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken
      5. Blz. 23 5. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)
       1. Blz. 24 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
      6. Blz. 25 6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners
       1. Blz. 26 Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven
       2. Blz. 27 Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden
     2. Blz. 28 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 29 Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
     1. Blz. 30 Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
     2. Blz. 31 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 32 1.1. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft
       1. Blz. 33 Uitvoeren van de "Wmo 2015"
      2. Blz. 34 1.2. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn
       1. Blz. 35 Verbinden van maatschappelijke organisaties bij invulling van lokaal maatwerk waardoor nieuwe voorzieningen tot stand komen dan wel bestaande voorzieningen beter benut worden
      3. Blz. 36 1.3. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
       1. Blz. 37 Monitoren praktijksituaties bij zoeken naar mogelijkheden langer zelfstandig te blijven wonen
      4. Blz. 38 1.4. Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders
       1. Blz. 39 Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest.
      5. Blz. 40 1.5. Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving
       1. Blz. 41 Bieden van maatschappelijke begeleiding aan vergunninghouders
      6. Blz. 42 1.6. Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland
       1. Blz. 43 Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie.
      7. Blz. 44 2.1. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen
       1. Blz. 45 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners
      8. Blz. 46 3.1. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur
       1. Blz. 47 De Culturele Adviesraad uitnodigen een voorstel voor de actualisering van de Nota Cultuurbeleid te doen
      9. Blz. 48 3.2. Verzelfstandiging theater
       1. Blz. 49 Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een voorstel
      10. Blz. 50 3.3. Kinderen van Papendrecht kennis laten maken met cultuur
       1. Blz. 51 Bij de subsidieafspraken met ToBe meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten scholen
       2. Blz. 52 De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota
       3. Blz. 53 Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs
      11. Blz. 54 3.4. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen
       1. Blz. 55 Faciliteren evenementen
      12. Blz. 56 3.5. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 57 Onderzoek naar en verbinden van mogelijke samenwerkingspartners
      13. Blz. 58 3.6. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
       1. Blz. 59 Samen met de bibliotheek een ontwikkelingslijn/plan ontwikkelen en implementeren. Hierbij worden tevens de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht
      14. Blz. 60 3.7. Overdracht beheer collectie Luigies
       1. Blz. 61 Onderzoek naar alternatieven binnen Plan van Aanpak
      15. Blz. 62 3.8. Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen
       1. Blz. 63 Onderzoek naar mogelijkheden in de markt zetten van producten
      16. Blz. 64 4.1. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht
       1. Blz. 65 Beleid maatschappelijke accommodaties, ter ondersteuning voor inzet, onderhoud en beheer van maatschappelijke accommodaties
      17. Blz. 66 4.2. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018
       1. Blz. 67 Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het college programma 2014-2018
     3. Blz. 68 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 69 Onderwijs en jeugd
     1. Blz. 70 Onderwijs en jeugd
     2. Blz. 71 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 72 1.1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 73 De notitie Voorschoolse voorzieningen 2010-2014 en samenwerkingsovereenkomst Kansen voor Kinderen II worden geëvalueerd en geactualiseerd
       2. Blz. 74 Uitvoeren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en de tussenevaluatie van deze kadernota
      2. Blz. 75 1.2. Voldoende openbaar onderwijs
       1. Blz. 76 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet Onderwijs
      3. Blz. 77 1.3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit
       1. Blz. 78 Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
      4. Blz. 79 2.1. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers
       1. Blz. 80 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs
      5. Blz. 81 3.1. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 82 Uitvoeren van het speelruimtebeleid
      6. Blz. 83 3.2. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen
       1. Blz. 84 Uitvoeren van de gemeentelijke taak bij de decentralisatie jeugdzorg
      7. Blz. 85 3.3. Het verminderen van jongerenoverlast
       1. Blz. 86 Het mogelijk maken van een open inloop in de wijk (chill-inn)
      8. Blz. 87 3.4. Verzelfstandiging van het jeugd- en jongerenwerk
       1. Blz. 88 1e fase onderzoek naar verzelfstandiging
      9. Blz. 89 3.5. Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
       1. Blz. 90 Oriënteren op de structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
     3. Blz. 91 Jeugd
     4. Blz. 92 Onderwijs
     5. Blz. 93 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 94 Sport
     1. Blz. 95 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 96 1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen
       1. Blz. 97 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering
       2. Blz. 98 Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten
      2. Blz. 99 2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht
       1. Blz. 100 Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen
      3. Blz. 101 3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder
       1. Blz. 102 Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum
      4. Blz. 103 4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)
       1. Blz. 104 Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning
     2. Blz. 105 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 106 Economie en ondernemen
     1. Blz. 107 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 108 1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen
       1. Blz. 109 Overleg tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven
       2. Blz. 110 Promoten van Papendrecht als vestigingslocatie voor bedrijven
      2. Blz. 111 2. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
       1. Blz. 112 Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
      3. Blz. 113 3. Excellerende topsectoren
       1. Blz. 114 Regionaal georganiseerde lobby bovenregionaal en richting Brussel
       2. Blz. 115 Regionale promotie en acquisitie
       3. Blz. 116 Revitaliseren van en bieden van ruimte voor bedrijven(terreinen)
       4. Blz. 117 Stimuleren innovatie en cross-overs
      4. Blz. 118 4. Behoud en groei MKB
       1. Blz. 119 Ruimte voor starters en ondernemen in wijken
       2. Blz. 120 Sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel
       3. Blz. 121 Vermindering van regels voor ondernemers
      5. Blz. 122 5. Verduurzamen economie
       1. Blz. 123 Verduurzamen van werklocaties en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen
     2. Blz. 124 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 125 Mutaties reserve(s)
   4. Blz. 126 Programma Ruimte
    1. Blz. 127 Programma Ruimte
    2. Blz. 128 Centrum
     1. Blz. 129 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 130 1. Verhoging van de dynamiek in het centrum
       1. Blz. 131 Evenementen en activiteiten in het centrum faciliteren
       2. Blz. 132 Het marktplein wordt heringericht tot multifunctioneel (evenementen)plein
      2. Blz. 133 2. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen
       1. Blz. 134 De locatie Den Briel ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde
       2. Blz. 135 De locatie Veerpromenade ontwikkelen met duurzame toegevoegde waarde
      3. Blz. 136 3. Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren
       1. Blz. 137 Visie centrumranden opstellen (aandacht voor toegangs- en looproutes en verbinding jachthaven)
     2. Blz. 138 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 139 Mobiliteit
     1. Blz. 140 Mobiliteit
     2. Blz. 141 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 142 1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 143 Actualisatie parkeerbeleid
       2. Blz. 144 Evaluatie parkeerbeleid
       3. Blz. 145 Op Basis van GVVP (beleid) opstellen van een uitvoeringsprogramma
       4. Blz. 146 Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3
      2. Blz. 147 2. Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 148 Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid
     3. Blz. 149 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 150 Wonen en ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 151 Wonen en ruimtelijke kwaliteit
     2. Blz. 152 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 153 1.1. Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad
       1. Blz. 154 Duurzaamheid nieuwbouw woningen bevorderen
       2. Blz. 155 Mogelijkheden om langer thuis te wonen bevorderen
      2. Blz. 156 1.2. Aantrekkelijk woonmilieu
       1. Blz. 157 Het ontwikkelen van Land van Matena als rustig groen woonmilieu
      3. Blz. 158 1.3. Actueel en uitnodigend beleid
       1. Blz. 159 Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie
       2. Blz. 160 Actueel houden woonvisie
      4. Blz. 161 2.1. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave
       1. Blz. 162 Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven
       2. Blz. 163 Afronding Oostpolder
       3. Blz. 164 Herontwikkeling Lange Tiendweg zone
       4. Blz. 165 Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit
       5. Blz. 166 Ontwikkeling Land van Matena
       6. Blz. 167 Versterken blauwe en groene structuur en kwaliteit
      5. Blz. 168 2.2. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 169 Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors
       2. Blz. 170 Uitvoeren revitalisering bedrijventerrein Oosteind
      6. Blz. 171 2.3. Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte
       1. Blz. 172 Uitvoering geven aan de projecten volgens het uitvoeringsplan Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR)
      7. Blz. 173 2.4. Borging van ruimtelijke kwaliteit
       1. Blz. 174 Actueel gemeentebreed ruimtelijk beleid als handelingskader voor de gemeente en als basis voor het beoordelen van initiatieven
       2. Blz. 175 Bevorderen van de kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving .
       3. Blz. 176 Tijdig en goed reageren op zich aandienende ruimtelijke ontwikkelingen.
       4. Blz. 177 Vastleggen tienjarige cyclus ruimtelijke plannen
     3. Blz. 178 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 179 Groen, milieu en recreatie
     1. Blz. 180 Groen, milieu en recreatie
     2. Blz. 181 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 182 1.1. Een duurzame samenleving
       1. Blz. 183 Actief voorlichting geven over duurzaamheid geven aan inwoners, bedrijven en instellingen en, indien mogelijk, faciliteren van duurzame ideeën en initiatieven.
       2. Blz. 184 Het bevorderen van afvalscheiding in samenhang met een goed functionerend afvalbrengstation (ABS)
       3. Blz. 185 Invoeren ecologisch verantwoorde manier van onkruidbestrijding
       4. Blz. 186 Vermindering van concentraties fijnstof en geluid- en verkeershinder
      2. Blz. 187 1.2. Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente
       1. Blz. 188 Op een structurele, duurzame en beleidsmatige wijze waarborgen groene karakter
      3. Blz. 189 2.1. Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied
       1. Blz. 190 Onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve en landschappelijke versterking van het gebied ten noorden van de A15
      4. Blz. 191 2.2. Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied
       1. Blz. 192 Aandacht geven bij uitwerking groenstructuur Slobbengors
      5. Blz. 193 2.3. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden
       1. Blz. 194 Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma speelruimtebeleid 2011-2016
     3. Blz. 195 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 196 Wijkgericht werken
     1. Blz. 197 Wijkgericht werken
     2. Blz. 198 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 199 1. Versterking en verbreding wijkgericht werken
       1. Blz. 200 Inzetten versterking wijkgericht werken en bevordering sociale cohesie in de wijken.
     3. Blz. 201 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 202 Grondexploitatie
    8. Blz. 203 Mutaties reserve(s)
   5. Blz. 204 Programma Bestuur en Regio
    1. Blz. 205 Programma Bestuur en Regio
    2. Blz. 206 Bestuur en organisatie
     1. Blz. 207 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 208 Doorontwikkeling organisatie
       1. Blz. 209 Blijvend professionaliseren P&C-cyclus
       2. Blz. 210 Vergroten flexibele inzetbaarheid ambtelijk apparaat
      2. Blz. 211 Regie versterken opdrachtgeverschap en control
       1. Blz. 212 Organisatiebreed inzetten op opdrachtgericht werken
      3. Blz. 213 Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid
       1. Blz. 214 Noodzakelijk en doelmatig groot onderhoud gemeentehuis
     2. Blz. 215 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 216 Dienstverlening
     1. Blz. 217 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 218 Leveren van meer maatwerk dienstverlening
       1. Blz. 219 Openingstijden balie en telefonie in lijn brengen met klantstroom en waar mogelijk aanpassen op behoefte en mogelijkheden
      2. Blz. 220 Ontwikkelen van digitalisering van de dienstverlening in relatie tot social media
       1. Blz. 221 Inwoners, bedrijven en instellingen op een moderne wijze betrekken bij de gemeente
      3. Blz. 222 Ontwikkeling toezicht en handhaving
       1. Blz. 223 Onderzoek naar kosten/baten en wensen en mogelijkheden
      4. Blz. 224 Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel
       1. Blz. 225 Bieden van keuzevrijheid door producten en diensten via alle dienstverleningskanalen beschikbaar te blijven stellen
      5. Blz. 226 Programmaplan dienstverlening 2016-2020
       1. Blz. 227 Opstellen programmaplan en besluitvorming door college en raad
     2. Blz. 228 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 229 Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 230 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 231 Inwoners voelen zich veilig in hun eigen huis en buurt
       1. Blz. 232 Benadrukken eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor veiligheid in de leefomgeving
       2. Blz. 233 Overleg met inwoners over veiligheidsaspecten per wijk
       3. Blz. 234 Preventiemaatregelen inzetten om overlast, woninginbraken e.d. te voorkomen
       4. Blz. 235 Uitvoeren van het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 2016-2020
      2. Blz. 236 Verdere samenwerking in de veiligheidsketen
       1. Blz. 237 Voortzetten verbetering samenwerking
     2. Blz. 238 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 239 Communicatie
     1. Blz. 240 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 241 Papendrecht op de kaart
       1. Blz. 242 Gebruik maken van de mogelijkheden voor marketing en promotie
      2. Blz. 243 Versterken invloed inwoners, bedrijven en instellingen bij beleidsvorming en -uitvoering
       1. Blz. 244 Gebruik maken van communicatievormen die meningsvorming ondersteunen, zoals social media
       2. Blz. 245 Inwoners, bedrijven en instellingen meer bij beleid en uitvoering betrekken
     2. Blz. 246 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 247 Regio
     1. Blz. 248 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 249 Continuering regionale samenwerking
       1. Blz. 250 Sturing versterken mogelijkheden verbonden partijen
     2. Blz. 251 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 252 Mutaties reserve(s)
   6. Blz. 253 Paragrafen
    1. Blz. 254 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 255 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    2. Blz. 256 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 257 2. Onderhoud kapitaalgoederen
    3. Blz. 258 3. Financiering
     1. Blz. 259 3. Financiering
    4. Blz. 260 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 261 4. Lokale heffingen
    5. Blz. 262 5. Grondbeleid
     1. Blz. 263 5. Grondbeleid
    6. Blz. 264 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 265 6. Verbonden Partijen
    7. Blz. 266 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 267 7. Bedrijfsvoering
    8. Blz. 268 8. Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 269 8. Interbestuurlijk toezicht
   7. Blz. 270 BBV indicatoren
    1. Blz. 271 BBV indicatoren
   8. Blz. 272 Reserves
    1. Blz. 273 Mutaties Reserves
     1. Blz. 274 Reserves
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap