Meer
Publicatiedatum: 19-05-2017

Inhoud

Programma Bestuur en Regio

Legenda

  • Bestuur en organisatie
  • Dienstverlening
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Communicatie
  • Regio
1.054.000 Inkomsten
8.011.000 Uitgaven
-6.957.000 Saldo

Programma Bestuur en Regio

De gemeente Papendrecht heeft in 2016 op meerdere manieren de samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen tegen het licht gehouden. Om de bestuurlijke besluitvorming te versterken zijn via de werkgroep bestuurlijke vernieuwing diverse initiatieven genomen om de politiek dichter bij de maatschappij te brengen. Tevens is ook meer ruimte ontstaan voor het direct melden van bewonersinitiatieven. Veel vaker worden gedachten en plannen van burgers omgezet in actie. Meer en meer evenementen worden door de maatschappij geïnitieerd en (voor een groot deel) gefinancierd. De rol van de gemeentelijke overheid is dus aan het veranderen in een richting die we eerder hadden aangekondigd. Meer terughoudend en deels terugtredend. 
Uiteindelijk betekent dat ook een andere rol van bestuurders en zeker ook van ambtenaren. De organisatie moet zich als het ware aanpassen aan de nieuwe eisen die de maatschappij aan het acteren van de overheid stelt. Dat vraagt veel van competenties van medewerkers. De maatschappij en hetgeen de maatschappij vraagt staat voorop in het denken en steeds minder vaak nemen we onze eigen wetten, verordeningen, regels en uitgangspunten als leidend kader (ook al spelen die altijd nog wel een belangrijke rol). Dit proces van verandering heeft zich voor een groot deel reeds in 2016 afgespeeld, maar zal zeker ook nog de komende jaren relevant blijven.

Op het vlak van dienstverlening is het programmaplan voortvarend opgepakt en zijn veel zaken in beweging gezet. Onze organisatie heeft ook twee meer intern gerichte grote projecten in 2016 gestart en (deels) gerealiseerd (organisatieontwikkeling en groot onderhoud gemeentehuis). Deze projecten hebben echter ook een werking naar inwoners, bedrijven en instellingen van Papendrecht. Een inmiddels afgerond project is het groot onderhoud van het gemeentehuis. Het gebouw heeft een geheel nieuwe uitstraling en kent een veel meer open karakter naar bezoekers, die tot en met een deel van de eerste verdieping zonder toegangspoorten kunnen komen. De vergaderkamers en -faciliteiten zijn sterk verbeterd. Het flexibele werkconcept is ingevoerd. Helaas is deze vernieuwde huisvesting niet binnen de financiële kaders af te ronden.
Een ander groot project is de organisatieontwikkeling. Langs zes ontwikkellijnen is gestart met een organisch ontwikkelproces, waar veel medewerkers bij betrokken zijn.

Mutaties reserve(s)

Exploitatie Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Stortingen 0 0 100.000 120.000 -20.000
Onttrekkingen 10.000 360.000 809.000 811.000 2.000
Mutaties reserves 10.000 360.000 709.000 691.000 22.000
Gerealiseerd resultaat 10.000 360.000 709.000 691.000 22.000