Uitgaven

39,13%
€ 39.028.000
39,13% Complete

Inkomsten

11,98%
€ 13.133.000
11,98% Complete

Saldo

262,23%
€ -25.895.000

Programma Samenleving

Uitgaven

39,13%
€ 39.028.000
39,13% Complete

Inkomsten

11,98%
€ 13.133.000
11,98% Complete

Saldo

262,23%
€ -25.895.000
13.133.000 Inkomsten
39.028.000 Uitgaven
-25.895.000 Saldo
  • Werk en inkomen
  • Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
  • Onderwijs en jeugd
  • Sport
  • Economie en ondernemen

Programma Samenleving

Terug naar navigatie - Programma Samenleving

Papendrecht is een prettige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Papendrecht streeft er naar een gemeente te zijn en te blijven, waarin samenhang, binding, geborgenheid en voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur, zorg, jeugd, recreatie, welzijn en winkelaanbod in de nabije omgeving aanwezig zijn. Om hierin blijvend te voorzien zoeken we naar andere werkwijzen, het (intern) verzelfstandigen en/of het afstoten van taken.

Wij bevorderen de sociale samenhang in onze samenleving en vergroten de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Dit kan door van de eigen kracht van onze inwoners en het zoveel mogelijk benutten van de kracht van de sociale omgeving uit te gaan. Wij ondersteunen waar nodig met algemene voorzieningen, maar soms ook met maatwerk of gespecialiseerde hulp (voor kwetsbare groepen).

We zoeken naar creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen, samen met inwoners, bedrijven en instellingen. Papendrecht zoekt dan ook nadrukkelijk de samenwerking en verbinding met hen. Ook de samenwerking met andere gemeenten, met inachtneming van onze zelfstandigheid, helpt ons om het (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat te behouden.

In 2016 is een eerste aanzet gegeven om na de transitie in 2015, in 2016 over te gaan naar de realisatie van de transformatie binnen het Sociaal Domein. Hiervoor zijn diverse werksessies ingericht tot het ontschotten en versterken van het beleid en hebben wij diverse verbindingen gelegd. Specifiek is o.a. ingezet op verbeteren van jeugdhulp en aanpak van problematische schulden. Ook is gesproken met gebruikers van de verschillende voorzieningen om te horen hoe de ervaringen in de praktijk zijn.
Naar aanleiding van de beëindiging van het door Rivas geleverde maatschappelijk werk, is van dit probleem een kans gemaakt door een subsidietender Maatschappelijke Dienstverlening (vorm van maatschappelijk aanbesteden) uit te schrijven en is met betrekking tot voorwaarden en beschrijving van het te behalen maatschappelijk effect een nieuwe aanbieder geselecteerd. Veel aandacht is besteed aan het van buiten naar binnen werken, zowel vanuit de behoefte van inwoners alsook (maatschappelijke) organisaties.
Het Sociaal Team Papendrecht is verder ontwikkeld, op de kaart gezet en er is flink geïnvesteerd in de relatie met CJG, BWI en SDD. Hierdoor is de dienstverlening voor onze inwoners die tijdelijke extra zorg en ondersteuning nodig hebben verbeterd. Met gezamenlijke huisvesting van Sociaal Team, CJG en BWI wordt dit verder gefaciliteerd.
De voorzieningen op het gebied van onderwijshuisvesting zijn verbeterd door de uitvoering van het IHP door de scholen. Ook is gestart met het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van het VO. Dit laatste traject is eind 2016 vertraagd, zodat in 2017 samen met de raad een heroriëntatie over het te volgen proces plaatsvindt.
Op het gebied van maatschappelijk vastgoed zijn veel voorbereidende stappen gezet en is de visie vastgesteld. Realisatie van diverse projecten wordt echter pas in 2017 concreet, omdat bij de verschillende partijen veel (soms tegenstrijdige) wensen zijn, zodat realisatie van plannen meer tijd kost.

Werk en inkomen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Terug naar navigatie - 6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Belang werk inkomen 8.311.000 8.877.000 9.576.000 9.595.000 -19.000
Invoering participatiewet 3.896.000 3.108.000 3.475.000 3.287.000 188.000
Werkgelegenheid 347.000 322.000 337.000 331.000 7.000
Totaal lasten 12.554.000 12.307.000 13.388.000 13.213.000 176.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Belang werk inkomen 6.258.000 6.008.000 6.502.000 6.645.000 143.000
Invoering participatiewet 14.000 0 76.000 128.000 52.000
Werkgelegenheid 50.000 29.000 44.000 30.000 -14.000
Totaal baten 6.322.000 6.037.000 6.622.000 6.803.000 181.000
Resultaat -6.232.000 -6.270.000 -6.766.000 -6.410.000 5.000

Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

1.2. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Terug naar navigatie - 1.2. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.3. Kinderen van Papendrecht kennis laten maken met cultuur

Terug naar navigatie - 3.3. Kinderen van Papendrecht kennis laten maken met cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.1. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht

Terug naar navigatie - 4.1. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/Wn 12.465.000 14.110.000 13.844.000 13.038.000 807.000
AWBZ/WMO 0 0 0 0 0
Gezondheid 594.000 432.000 578.000 549.000 28.000
Cultuur 3.300.000 3.115.000 3.563.000 3.546.000 17.000
Totaal lasten 16.359.000 17.657.000 17.985.000 17.133.000 852.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/Wn 27.000 21.000 523.000 1.377.000 855.000
AWBZ/WMO 0 0 0 0 0
Gezondheid 11.000 11.000 11.000 11.000 0
Cultuur 1.138.000 1.108.000 1.913.000 2.119.000 207.000
Totaal baten 1.176.000 1.140.000 2.447.000 3.507.000 1.062.000
Resultaat -15.183.000 -16.517.000 -15.538.000 -13.626.000 210.000

Onderwijs en jeugd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

1.1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen

Terug naar navigatie - 1.1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.1. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers

Terug naar navigatie - 2.1. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Onderwijs 3.372.000 3.185.000 3.676.000 3.505.000 171.000
Jeugd 503.000 571.000 495.000 437.000 58.000
Totaal lasten 3.875.000 3.756.000 4.171.000 3.942.000 229.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Onderwijs 329.000 163.000 715.000 751.000 36.000
Jeugd 14.000 26.000 13.000 21.000 8.000
Totaal baten 343.000 189.000 728.000 772.000 44.000
Resultaat -3.532.000 -3.567.000 -3.443.000 -3.170.000 -185.000

Sport

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen

Terug naar navigatie - 1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Sport 3.837.000 3.704.000 3.685.000 3.810.000 -125.000
Totaal lasten 3.837.000 3.704.000 3.685.000 3.810.000 -125.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Sport 968.000 902.000 1.399.000 1.550.000 151.000
Totaal baten 968.000 902.000 1.399.000 1.550.000 151.000
Resultaat -2.869.000 -2.802.000 -2.286.000 -2.260.000 276.000

Economie en ondernemen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

3. Excellerende topsectoren

Terug naar navigatie - 3. Excellerende topsectoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4. Behoud en groei MKB

Terug naar navigatie - 4. Behoud en groei MKB

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen 410.000 393.000 777.000 930.000 -153.000
Totaal lasten 410.000 393.000 777.000 930.000 -153.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen 48.000 53.000 388.000 501.000 113.000
Totaal baten 48.000 53.000 388.000 501.000 113.000
Resultaat -362.000 -340.000 -389.000 -429.000 266.000

Mutaties reserve(s)

Terug naar navigatie - Mutaties reserve(s)
Exploitatie Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Stortingen 90.000 94.000 94.000 94.000 0
Onttrekkingen 190.000 1.416.000 2.619.000 2.544.000 -75.000
Mutaties reserves 100.000 1.322.000 2.525.000 2.450.000 -75.000
Gerealiseerd resultaat 100.000 1.322.000 2.525.000 2.450.000 -75.000