Meer
Publicatiedatum: 19-05-2017

Inhoud

Programma Samenleving

Legenda

  • Werk en inkomen
  • Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
  • Onderwijs en jeugd
  • Sport
  • Economie en ondernemen
13.133.000 Inkomsten
39.028.000 Uitgaven
-25.895.000 Saldo

Programma Samenleving

Papendrecht is een prettige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Papendrecht streeft er naar een gemeente te zijn en te blijven, waarin samenhang, binding, geborgenheid en voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur, zorg, jeugd, recreatie, welzijn en winkelaanbod in de nabije omgeving aanwezig zijn. Om hierin blijvend te voorzien zoeken we naar andere werkwijzen, het (intern) verzelfstandigen en/of het afstoten van taken.

Wij bevorderen de sociale samenhang in onze samenleving en vergroten de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Dit kan door van de eigen kracht van onze inwoners en het zoveel mogelijk benutten van de kracht van de sociale omgeving uit te gaan. Wij ondersteunen waar nodig met algemene voorzieningen, maar soms ook met maatwerk of gespecialiseerde hulp (voor kwetsbare groepen).

We zoeken naar creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen, samen met inwoners, bedrijven en instellingen. Papendrecht zoekt dan ook nadrukkelijk de samenwerking en verbinding met hen. Ook de samenwerking met andere gemeenten, met inachtneming van onze zelfstandigheid, helpt ons om het (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat te behouden.

In 2016 is een eerste aanzet gegeven om na de transitie in 2015, in 2016 over te gaan naar de realisatie van de transformatie binnen het Sociaal Domein. Hiervoor zijn diverse werksessies ingericht tot het ontschotten en versterken van het beleid en hebben wij diverse verbindingen gelegd. Specifiek is o.a. ingezet op verbeteren van jeugdhulp en aanpak van problematische schulden. Ook is gesproken met gebruikers van de verschillende voorzieningen om te horen hoe de ervaringen in de praktijk zijn.
Naar aanleiding van de beëindiging van het door Rivas geleverde maatschappelijk werk, is van dit probleem een kans gemaakt door een subsidietender Maatschappelijke Dienstverlening (vorm van maatschappelijk aanbesteden) uit te schrijven en is met betrekking tot voorwaarden en beschrijving van het te behalen maatschappelijk effect een nieuwe aanbieder geselecteerd. Veel aandacht is besteed aan het van buiten naar binnen werken, zowel vanuit de behoefte van inwoners alsook (maatschappelijke) organisaties.
Het Sociaal Team Papendrecht is verder ontwikkeld, op de kaart gezet en er is flink geïnvesteerd in de relatie met CJG, BWI en SDD. Hierdoor is de dienstverlening voor onze inwoners die tijdelijke extra zorg en ondersteuning nodig hebben verbeterd. Met gezamenlijke huisvesting van Sociaal Team, CJG en BWI wordt dit verder gefaciliteerd.
De voorzieningen op het gebied van onderwijshuisvesting zijn verbeterd door de uitvoering van het IHP door de scholen. Ook is gestart met het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van het VO. Dit laatste traject is eind 2016 vertraagd, zodat in 2017 samen met de raad een heroriëntatie over het te volgen proces plaatsvindt.
Op het gebied van maatschappelijk vastgoed zijn veel voorbereidende stappen gezet en is de visie vastgesteld. Realisatie van diverse projecten wordt echter pas in 2017 concreet, omdat bij de verschillende partijen veel (soms tegenstrijdige) wensen zijn, zodat realisatie van plannen meer tijd kost.

Mutaties reserve(s)

Exploitatie Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Stortingen 90.000 94.000 94.000 94.000 0
Onttrekkingen 190.000 1.416.000 2.619.000 2.544.000 -75.000
Mutaties reserves 100.000 1.322.000 2.525.000 2.450.000 -75.000
Gerealiseerd resultaat 100.000 1.322.000 2.525.000 2.450.000 -75.000