Meer
Publicatiedatum: 19-05-2017

Inhoud

Programma Ruimte

Legenda

  • Centrum
  • Mobiliteit
  • Wonen en ruimtelijke kwaliteit
  • Groen, milieu en recreatie
  • Wijkgericht werken
  • Grondexploitatie
34.296.000 Inkomsten
41.060.000 Uitgaven
-6.764.000 Saldo

Programma Ruimte

In 2016 is een efficiencyonderzoek uitgevoerd naar de buitendienst (wijkonderhoud) van de afdeling Beheer en Uitvoering. Hieruit zijn aanbevelingen naar voren gekomen die zijn opgepakt. Een maatregel is een bedrijfsplan wijkonderhoud op te stellen en te werken met jaarplannen waarin jaarlijks onder andere het areaal, de werkzaamheden en bijbehorend kwaliteitsniveau worden vastgelegd. In 2016 is de verzelfstandiging van theater en sportcentrum naar de besluitvormende fase gebracht. Daarnaast is volop in de breedte ingezet op het betrekken van bewoners. Voorbeelden zijn het inzetten van inwoners bij (fiets)schouwrondes, maar ook wijkgericht werken (lancering Puurpapendrecht.nl en invoering goed idee voor de wijk). Ook is in 2016 gestart met een Quickscan naar de locatie en exploitatie vormen voor een toekomstig afvalbrengstation. Hierbij wordt ook de situatie van de gemeentewerf betrokken.

De projecten in de buitenruimte kennen een samenhang in de uitvoering. Dat betekent dat vertraging in het ene project ook een vertraging elders tot gevolg heeft. De te hoog gebleken ambitie heeft tot gevolg gehad dat een aantal werken niet is uitgevoerd of is vertraagd.

Wij zijn trots op de realisatie van het Marktplein, dat met het festival 'de markt op' is gevierd. Voor het project Land van Matena is een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De wijze waarop dat is georganiseerd is enthousiast ontvangen. De opbrengst is ook veelbelovend. De start van de uitgifte kavels Land van Matena en bedrijvenstrook is helaas nog niet gerealiseerd. De start van de uitvoering herinrichting Slobbengors en gunning hoofdkantoor vinden wij een succes. Ten aanzien van de actualisatie van het parkeerbeleid is veel voorbereidend werk verricht. Een besluit is nog niet genomen in afwachting van het onderzoek naar verdergaande mogelijkheden.

Wij reageren goed op zich aandienende ruimtelijke ontwikkelingen door gebruik te maken van zich voordoende kansen. Er is in 2016 een bedrag van € 202.000 meer, ten opzichte van de geraamde € 594.000, aan bouwleges ontvangen. Dit komt doordat er voor een aantal omvangrijke bouwplannen vooroverleg gevoerd is en in 2016 heeft geresulteerd in het verlenen van een aantal omgevingsvergunningen (o.a. de nieuwbouw van een kantoor voor Baggermaatschappij Boskalis met bruto vloer oppervlak 16.000m2 en inhoud 64.00m3 en de nieuwbouw van een kantoorgebouw voor Scheepswerf Slob).

Mutaties reserve(s)

Exploitatie Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Stortingen 751.000 597.000 3.809.000 3.250.000 -192.000
Onttrekkingen 187.000 160.000 2.348.000 1.969.000 -192.000
Mutaties reserves -564.000 -437.000 -1.461.000 -1.281.000 0
Gerealiseerd resultaat -564.000 -437.000 -1.461.000 -1.281.000 0