Uitgaven

41,16%
€ 41.060.000
41,16% Complete

Inkomsten

31,29%
€ 34.296.000
31,29% Complete

Saldo

68,5%
€ -6.764.000

Programma Ruimte

Uitgaven

41,16%
€ 41.060.000
41,16% Complete

Inkomsten

31,29%
€ 34.296.000
31,29% Complete

Saldo

68,5%
€ -6.764.000
34.296.000 Inkomsten
41.060.000 Uitgaven
-6.764.000 Saldo
  • Centrum
  • Mobiliteit
  • Wonen en ruimtelijke kwaliteit
  • Groen, milieu en recreatie
  • Wijkgericht werken
  • Grondexploitatie

Programma Ruimte

Terug naar navigatie - Programma Ruimte

In 2016 is een efficiencyonderzoek uitgevoerd naar de buitendienst (wijkonderhoud) van de afdeling Beheer en Uitvoering. Hieruit zijn aanbevelingen naar voren gekomen die zijn opgepakt. Een maatregel is een bedrijfsplan wijkonderhoud op te stellen en te werken met jaarplannen waarin jaarlijks onder andere het areaal, de werkzaamheden en bijbehorend kwaliteitsniveau worden vastgelegd. In 2016 is de verzelfstandiging van theater en sportcentrum naar de besluitvormende fase gebracht. Daarnaast is volop in de breedte ingezet op het betrekken van bewoners. Voorbeelden zijn het inzetten van inwoners bij (fiets)schouwrondes, maar ook wijkgericht werken (lancering Puurpapendrecht.nl en invoering goed idee voor de wijk). Ook is in 2016 gestart met een Quickscan naar de locatie en exploitatie vormen voor een toekomstig afvalbrengstation. Hierbij wordt ook de situatie van de gemeentewerf betrokken.

De projecten in de buitenruimte kennen een samenhang in de uitvoering. Dat betekent dat vertraging in het ene project ook een vertraging elders tot gevolg heeft. De te hoog gebleken ambitie heeft tot gevolg gehad dat een aantal werken niet is uitgevoerd of is vertraagd.

Wij zijn trots op de realisatie van het Marktplein, dat met het festival 'de markt op' is gevierd. Voor het project Land van Matena is een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De wijze waarop dat is georganiseerd is enthousiast ontvangen. De opbrengst is ook veelbelovend. De start van de uitgifte kavels Land van Matena en bedrijvenstrook is helaas nog niet gerealiseerd. De start van de uitvoering herinrichting Slobbengors en gunning hoofdkantoor vinden wij een succes. Ten aanzien van de actualisatie van het parkeerbeleid is veel voorbereidend werk verricht. Een besluit is nog niet genomen in afwachting van het onderzoek naar verdergaande mogelijkheden.

Wij reageren goed op zich aandienende ruimtelijke ontwikkelingen door gebruik te maken van zich voordoende kansen. Er is in 2016 een bedrag van € 202.000 meer, ten opzichte van de geraamde € 594.000, aan bouwleges ontvangen. Dit komt doordat er voor een aantal omvangrijke bouwplannen vooroverleg gevoerd is en in 2016 heeft geresulteerd in het verlenen van een aantal omgevingsvergunningen (o.a. de nieuwbouw van een kantoor voor Baggermaatschappij Boskalis met bruto vloer oppervlak 16.000m2 en inhoud 64.00m3 en de nieuwbouw van een kantoorgebouw voor Scheepswerf Slob).

Centrum

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Centrumontwikkeling 4.434.000 3.158.000 12.440.000 13.555.000 -1.115.000
Parkeren 1.628.000 1.593.000 1.621.000 1.567.000 54.000
Totaal lasten 6.062.000 4.751.000 14.061.000 15.122.000 -1.061.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Centrumontwikkeling 2.172.000 2.621.000 12.440.000 12.226.000 -214.000
Parkeren 653.000 748.000 718.000 705.000 -13.000
Totaal baten 2.825.000 3.369.000 13.158.000 12.931.000 -227.000
Resultaat -3.237.000 -1.382.000 -903.000 -2.191.000 834.000

Mobiliteit

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Mobiliteit 1.054.000 574.000 671.000 820.000 -203.000
Totaal lasten 1.054.000 574.000 671.000 820.000 -203.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Mobiliteit 566.000 12.000 12.000 306.000 294.000
Totaal baten 566.000 12.000 12.000 306.000 294.000
Resultaat -488.000 -562.000 -659.000 -514.000 497.000

Wonen en ruimtelijke kwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

2.1. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Terug naar navigatie - 2.1. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.4. Borging van ruimtelijke kwaliteit

Terug naar navigatie - 2.4. Borging van ruimtelijke kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Wonen 1.697.000 1.592.000 1.604.000 1.640.000 -36.000
Ruimtelijke kwaliteit 5.972.000 5.225.000 7.270.000 7.277.000 -7.000
Totaal lasten 7.669.000 6.817.000 8.874.000 8.917.000 -43.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Wonen 1.160.000 584.000 1.082.000 1.254.000 172.000
Ruimtelijke kwaliteit 2.581.000 1.776.000 3.199.000 4.304.000 1.105.000
Totaal baten 3.741.000 2.360.000 4.281.000 5.558.000 1.277.000
Resultaat -3.928.000 -4.457.000 -4.593.000 -3.359.000 1.320.000

Groen, milieu en recreatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

1.1. Een duurzame samenleving

Terug naar navigatie - 1.1. Een duurzame samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Groen en milieu 9.986.000 10.332.000 10.567.000 15.500.000 -4.934.000
Recreatie 204.000 205.000 257.000 242.000 15.000
Totaal lasten 10.190.000 10.537.000 10.824.000 15.742.000 -4.919.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Groen en milieu 7.574.000 7.962.000 7.918.000 12.989.000 5.072.000
Recreatie 11.000 6.000 24.000 16.000 -8.000
Totaal baten 7.585.000 7.968.000 7.942.000 13.005.000 5.064.000
Resultaat -2.605.000 -2.569.000 -2.882.000 -2.737.000 9.983.000

Wijkgericht werken

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Wijkgericht werken 284.000 233.000 253.000 282.000 -29.000
Totaal lasten 284.000 233.000 253.000 282.000 -29.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Wijkgericht werken 20.000 0 0 14.000 0
Totaal baten 20.000 0 0 14.000 0
Resultaat -264.000 -233.000 -253.000 -268.000 29.000

Grondexploitatie

Mutaties reserve(s)

Terug naar navigatie - Mutaties reserve(s)
Exploitatie Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Stortingen 751.000 597.000 3.809.000 3.250.000 -192.000
Onttrekkingen 187.000 160.000 2.348.000 1.969.000 -192.000
Mutaties reserves -564.000 -437.000 -1.461.000 -1.281.000 0
Gerealiseerd resultaat -564.000 -437.000 -1.461.000 -1.281.000 0