Meer
Publicatiedatum: 20-07-2020

Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Inhoud

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.4 Overhead

Doelstellingen

Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten

Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Samenwerkingspartners Personeel en organisatie

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

Samenwerkingspartners ICT

• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

0.64 Belastingen overig

Doelstellingen

Beperken lokale lasten

Zo gaan we dat doen

Streven naar kostendekkende tarieven

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstellingen

Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid

Samenwerkingspartners

  • Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
  • Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering

0.8 Overige baten en lasten

Doelstellingen

Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Doelstellingen

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Doelstellingen

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Zo gaan we dat doen

Structureel sluitende begroting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Bestuur -2.428 -2.937 -3.342 -4.118 -776
Mutaties reserves -8.431 -1.745 -2.005 -2.005 0
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -551 -332 -1.463 -1.130
Burgerzaken -1.034 -923 -937 -957 -21
Overhead -9.831 -10.856 -11.060 -10.455 605
Treasury -32 723 437 528 91
OZB woningen -62 -51 -58 -93 -35
OZB niet-woningen -174 -160 -187 -187 0
Parkeerbelasting -5 -15 0 0 0
Belastingen overig -13 -9 0 -5 -5
Overige baten en lasten -611 -421 -125 -23 102
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 -1 -1
Totaal Lasten -22.620 -16.945 -17.609 -18.778 -1.169
Baten
Bestuur 174 0 733 758 25
Mutaties reserves 7.727 1.129 2.514 1.876 -638
Burgerzaken 605 253 303 408 104
Overhead 375 267 350 422 72
Treasury 729 745 995 952 -42
OZB woningen 3.684 3.763 3.763 3.771 8
OZB niet-woningen 1.924 2.060 2.020 2.068 48
Parkeerbelasting 45 78 48 46 -2
Belastingen overig 950 1.000 980 984 4
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.603 45.708 45.128 45.492 364
Overige baten en lasten 18 18 1 1 0
Totaal Baten 58.834 55.020 56.835 56.777 -57