0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Regiogemeenten
  • Inwoners, bedrijven en instellingen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Zo gaan we dat doen

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen

Zo gaan we dat doen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

0.4 Overhead

Wat willen we bereiken?

Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Zo gaan we dat doen

Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers

Zo gaan we dat doen

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Zo gaan we dat doen

Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten

Zo gaan we dat doen

Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners Personeel en organisatie

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

Samenwerkingspartners ICT

• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Wat willen we bereiken?

Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Zo gaan we dat doen

Beperken renterisico

Zo gaan we dat doen

Optimaliseren schuldpositie

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Samenwerkingspartners

  • Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
  • Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Samenwerkingspartners

  • Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Zo gaan we dat doen

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Zo gaan we dat doen

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Zo gaan we dat doen

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Bestuur -2.428 -2.937 -3.342 -4.118 -776
Mutaties reserves -8.431 -1.745 -2.005 -2.005 0
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -551 -332 -1.463 -1.130
Burgerzaken -1.034 -923 -937 -957 -21
Overhead -9.831 -10.856 -11.060 -10.455 605
Treasury -32 723 437 528 91
OZB woningen -62 -51 -58 -93 -35
OZB niet-woningen -174 -160 -187 -187 0
Parkeerbelasting -5 -15 0 0 0
Belastingen overig -13 -9 0 -5 -5
Overige baten en lasten -611 -421 -125 -23 102
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 -1 -1
Totaal Lasten -22.620 -16.945 -17.609 -18.778 -1.169
Baten
Bestuur 174 0 733 758 25
Mutaties reserves 7.727 1.129 2.514 1.876 -638
Burgerzaken 605 253 303 408 104
Overhead 375 267 350 422 72
Treasury 729 745 995 952 -42
OZB woningen 3.684 3.763 3.763 3.771 8
OZB niet-woningen 1.924 2.060 2.020 2.068 48
Parkeerbelasting 45 78 48 46 -2
Belastingen overig 950 1.000 980 984 4
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.603 45.708 45.128 45.492 364
Overige baten en lasten 18 18 1 1 0
Totaal Baten 58.834 55.020 56.835 56.777 -57