0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Terug naar navigatie - Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Terug naar navigatie - Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

0.4 Overhead

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Duurzaam inzetbare medewerkers

Terug naar navigatie - Duurzaam inzetbare medewerkers

Zo gaan we dat doen

Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Terug naar navigatie - Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Zo gaan we dat doen

Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Terug naar navigatie - Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Zo gaan we dat doen

0.5 Treasury

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Bestuur -2.428 -2.937 -3.342 -4.118 -776
Mutaties reserves -8.431 -1.745 -2.005 -2.005 0
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -551 -332 -1.463 -1.130
Burgerzaken -1.034 -923 -937 -957 -21
Overhead -9.831 -10.856 -11.060 -10.455 605
Treasury -32 723 437 528 91
OZB woningen -62 -51 -58 -93 -35
OZB niet-woningen -174 -160 -187 -187 0
Parkeerbelasting -5 -15 0 0 0
Belastingen overig -13 -9 0 -5 -5
Overige baten en lasten -611 -421 -125 -23 102
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 -1 -1
Totaal Lasten -22.620 -16.945 -17.609 -18.778 -1.169
Baten
Bestuur 174 0 733 758 25
Mutaties reserves 7.727 1.129 2.514 1.876 -638
Burgerzaken 605 253 303 408 104
Overhead 375 267 350 422 72
Treasury 729 745 995 952 -42
OZB woningen 3.684 3.763 3.763 3.771 8
OZB niet-woningen 1.924 2.060 2.020 2.068 48
Parkeerbelasting 45 78 48 46 -2
Belastingen overig 950 1.000 980 984 4
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.603 45.708 45.128 45.492 364
Overige baten en lasten 18 18 1 1 0
Totaal Baten 58.834 55.020 56.835 56.777 -57