Meer
Publicatiedatum: 20-07-2020

Inhoud

6. Sociaal Domein

Inhoud

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

Huisvesting, integratie en participatie van statushouders

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Iedereen die wil samenwerken
 • Zorgaanbieders

6.2 Wijkteams

Doelstellingen

Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven

zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en ondersteuning.

Samenwerkingspartners

 • Sterk Papendrecht
 • Verschillende maatschappelijke instellingen
 • SDD
 • SOJ
 • Zorgaanbieders en huisartsen
 • Woonkracht10

6.4 Begeleide participatie

Doelstellingen

Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • DrechtStedenActief
 • UWV
 • Drechtwerk
 • Sterk Papendrecht

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • UWV
 • Bedrijven en organisaties
 • Onderwijs

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Aanbieders maatwerkvoorzieningen Wmo
• Sterk Papendrecht

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Wmo-aanbieders
• Sterk Papendrecht

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • SOJ
 • Jeugdhulpaanbieders
 • Sterk Papendrecht

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Doelstellingen

Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben

vanwege huiselijk geweld terecht kunnen.

Samenwerkingspartners

 • Regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
 • Gemeente Dordrecht als centrumgemeente
 • SDD
 • DG&J, Veilig thuis
 • Sterk Papendrecht
 • Zorgaanbieders

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Doelstellingen

Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben

Samenwerkingspartners

 • DG&J (waaronder SOJ en Veilig thuis)
 • Sterk Papendrecht
 • Jeugdhulpaanbieders

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.330 -2.630 -2.543 -2.417 126
Wijkteams -1.462 -1.376 -1.829 -1.809 20
Inkomensregelingen -10.050 -9.639 -9.659 -9.622 37
Begeleide participatie -2.525 -2.350 -2.272 -2.344 -72
Arbeidsparticipatie -1.349 -1.439 -1.428 -1.411 17
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -460 -992 -505 -523 -18
Maatwerkdienstverlening 18+ -5.382 -5.291 -5.994 -6.215 -220
Maatwerkdienstverlening 18- -5.136 -4.897 -5.824 -5.757 67
Ge?scaleerde zorg 18+ -267 -226 -248 -254 -5
Ge?scaleerde zorg 18- -947 -1.127 -1.097 -1.141 -44
Totaal Lasten -29.908 -29.966 -31.399 -31.492 -92
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 522 435 812 770 -41
Inkomensregelingen 7.798 7.193 7.103 7.104 1
Begeleide participatie 41 40 40 42 2
Arbeidsparticipatie -9 40 0 2 2
Ge?scaleerde zorg 18+ 887 471 893 966 73
Totaal Baten 9.238 8.179 8.848 8.884 36