Meer
Publicatiedatum: 20-07-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarrekening 2019 Blz. 1  
Jaarrekening 2019 Blz. 2  
Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
0.1 Bestuur Blz. 7  
Doelstellingen Blz. 8  
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 9  
Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid) Blz. 10  
Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken) Blz. 11  
Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering Blz. 12  
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 13  
Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing Blz. 14  
Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven Blz. 15  
Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning Blz. 16  
Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen) Blz. 17  
Samenwerkingspartners Blz. 18  
0.2 Burgerzaken Blz. 19  
Doelstellingen Blz. 20  
Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen Blz. 21  
Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement) Blz. 22  
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 23  
Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) Blz. 24  
Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen Blz. 25  
Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. Blz. 26  
Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten) Blz. 27  
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 28  
Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 29  
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 30  
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 31  
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Blz. 32  
In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid Blz. 33  
Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording Blz. 34  
Samenwerkingspartners Blz. 35  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 36  
Doelstellingen Blz. 37  
Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen Blz. 38  
Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen Blz. 39  
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties Blz. 40  
Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties Blz. 41  
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Blz. 42  
Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie) Blz. 43  
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel Blz. 44  
0.4 Overhead Blz. 45  
Doelstellingen Blz. 46  
Benutten van loopbaankansen voor medewerkers Blz. 47  
Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling Blz. 48  
Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid Blz. 49  
Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn Blz. 50  
Duurzaam inzetbare medewerkers Blz. 51  
Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie Blz. 52  
Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassages, hometrainers e.d.) Blz. 53  
Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie Blz. 54  
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 55  
Steviger inzetten op de 'lerende organisatie' Blz. 56  
Uitbouwen van de talentenpool Blz. 57  
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen Blz. 58  
Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit Blz. 59  
Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager Blz. 60  
Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken Blz. 61  
Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur Blz. 62  
Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurd werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentum) Blz. 63  
Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D) Blz. 64  
Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 65  
Continueren van het traineeprogramma Blz. 66  
Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten' Blz. 67  
Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent Blz. 68  
Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten Blz. 69  
Implementeren van een ander raadsinformatiesysteem op basis van een SAAS oplossing (Software-as-a-Service) Blz. 70  
Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk) Blz. 71  
Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid van informatie in het kader van de omgevingsvisie Blz. 72  
Voorzien in adequate devices om informatie te ontsluiten Blz. 73  
Werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten Blz. 74  
Samenwerkingspartners Personeel en organisatie Blz. 75  
Samenwerkingspartners ICT Blz. 76  
0.5 Treasury Blz. 77  
Doelstellingen Blz. 78  
Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's Blz. 79  
Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf Blz. 80  
Grote investeringen faseren waar kan Blz. 81  
Beperken renterisico Blz. 82  
Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 83  
Optimaliseren schuldpositie Blz. 84  
Monitoren economische en marktontwikkelingen Blz. 85  
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 86  
Samenwerkingspartners Blz. 87  
0.61 OZB woningen Blz. 88  
Doelstellingen Blz. 89  
Beperken lokale lasten Blz. 90  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 91  
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 92  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 93  
Samenwerkingspartners Blz. 94  
0.62 OZB niet-woningen Blz. 95  
Doelstellingen Blz. 96  
Beperken lokale lasten Blz. 97  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 98  
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 99  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 100  
Samenwerkingspartners Blz. 101  
0.63 Parkeerbelasting Blz. 102  
Doelstellingen Blz. 103  
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 104  
Instellen en handhaven van de blauwe zone Blz. 105  
0.64 Belastingen overig Blz. 106  
Doelstellingen Blz. 107  
Beperken lokale lasten Blz. 108  
Efficiency in processen Blz. 109  
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 110  
Efficiency in processen Blz. 111  
Samenwerkingspartners Blz. 112  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 113  
Doelstellingen Blz. 114  
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 115  
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken Blz. 116  
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 117  
Samenwerkingspartners Blz. 118  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 119  
Doelstellingen Blz. 120  
Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid Blz. 121  
Presenteren van positieve begrotingsresultaten Blz. 122  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 123  
Doelstellingen Blz. 124  
Beperken van administratieve lasten Blz. 125  
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 126  
Samenwerkingspartners Blz. 127  
0.10 Mutaties reserves Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid) Blz. 130  
Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid Blz. 131  
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 132  
Beperken aantal reserves Blz. 133  
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 134  
Eerst sparen voor grote uitgaven Blz. 135  
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 136  
Monitoren en beperken van risico's Blz. 137  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 138  
Doelstellingen Blz. 139  
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 140  
Behoedzaam financieel beleid Blz. 141  
Structureel sluitende begroting Blz. 142  
Behoedzaam financieel beleid Blz. 143  
Wat mag het kosten? Blz. 144  
1. Veiligheid Blz. 145  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 146  
Doelstellingen Blz. 147  
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 148  
(Her)Inrichten van een lokale crisisorganisatie en deze opleiden en trainen in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ Blz. 149  
Aandacht geven aan preventie door voorlichting en houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 150  
Bouwen aan een nieuwe regiobrede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams Blz. 151  
Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten) Blz. 152  
Verder vormgeven aan de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Papendrecht Blz. 153  
Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage) Blz. 154  
Samenwerkingspartners Blz. 155  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 156  
Doelstellingen Blz. 157  
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 158  
Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 159  
Uitvoeren van maatregelen uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021 Blz. 160  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 161  
Aanbieden van preventielessen specifiek gericht op jongeren in zowel basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs (via bureau HALT) Blz. 162  
Afstemmen aanpak jongerenoverlast via het JOOP (Jongeren overlast overleg Papendrecht) waarin wordt samengewerkt door politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente Blz. 163  
Continueren pilot 'inzet straatcoach' om jeugd uit jeugd uit de criminaliteit te houden Blz. 164  
De inzet van onze handhavers staat den dienste van onze samenleving en is met name gericht op overlast en de prioriteiten uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021 Blz. 165  
Het organiseren van campagnes en bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 166  
Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing Blz. 167  
Participeren in overleggen veiligheidshuis, maximaal delen van informatie en uitvoeren van HIT (High impact targets) aanpak Blz. 168  
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 169  
Participeren in het ondermijningsonderzoek van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 170  
Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico's Blz. 171  
Optreden bij strafbaar gedrag Blz. 172  
Samen met partners in beeld brengen van complexe gezinssituaties Blz. 173  
Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen Blz. 174  
Samenwerkingspartners Blz. 175  
Wat mag het kosten? Blz. 176  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 177  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 178  
Doelstellingen Blz. 179  
Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid Blz. 180  
Toepassen van milieuvriendelijke en duurzame verlichting (Energieakkoord) Blz. 181  
Verlichten van de openbare wegen Blz. 182  
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 183  
Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 184  
Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones Blz. 185  
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Dit heeft betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Blz. 186  
Van belang dat bewoners zich bewust zijn van hun eigen gedrag in het verkeer. Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie Blz. 187  
Waarborgen verkeersveiligheid Blz. 188  
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 189  
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen Blz. 190  
Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). De doorstroming op het hoofdwegennet is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor ondernemingen in Papendrecht en de regio. Blz. 191  
Onderzoeken in welke mate sprake is van sluipverkeer in Papendrecht en nagaan welke mogelijkheden er zijn dit tegen te gaan Blz. 192  
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Het uitvoeringsprogramma bevat een veelheid aan projecten. Deze hebben betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Blz. 193  
Kwaliteit en functie van wegen in stand houden Blz. 194  
Het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 maakt inzichtelijk hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten het stedelijk beheer van de gemeente Papendrecht haar civiel technische onderdelen in de openbare ruimte beheert en onderhoudt Blz. 195  
Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte Blz. 196  
Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur. Vanaf 2019 extra investeringen om deze elementenverhardingen te vervangen Blz. 197  
Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021 Blz. 198  
Stimuleren van het fietsverkeer Blz. 199  
Daarnaast moeten ze zo veilig en comfortabel mogelijk. Goede fietspaden bevorderen het fietsverkeer. Externe expertise wordt ingezet om het onderzoek te begeleiden Blz. 200  
Onderzoek doen naar de fietsstructuur in Papendrecht en hoe deze te verbeteren. Denk aan het ontvlechten van de hoofdinfrastructuur auto en het verminderen van kruisingen Blz. 201  
Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het inrichten van een overdekte fietsenstalling Blz. 202  
Samenwerkingspartners Blz. 203  
2.2 Parkeren Blz. 204  
Doelstellingen Blz. 205  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 206  
Onderzoeken van de mogelijkheden om met kortere abonnementen voor de garages te werken (met het oog op bevorderen gebruik) Blz. 207  
Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan Blz. 208  
Uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages Blz. 209  
Optimaliseren parkeersysteem Blz. 210  
Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting Blz. 211  
2.3 Recreatieve havens Blz. 212  
Doelstellingen Blz. 213  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 214  
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 215  
Samenwerkingspartners Blz. 216  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 217  
Doelstellingen Blz. 218  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 219  
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 220  
Uitvoeren beheer en onderhoud kade Kooihaven Blz. 221  
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven Blz. 222  
Samenwerkingspartners Blz. 223  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 224  
Doelstellingen Blz. 225  
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 226  
Onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden voor een directe verbinding Papendrecht-Zwijndrecht en de beschikbaarheid van de waterbus Papendrecht-Dordrecht op andere momenten in avond en weekend Blz. 227  
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Hierin staat de constante samenwerking met andere overheden op zowel de OV-concessie als de waterbus-concessie centraal Blz. 228  
Samenwerkingspartners Blz. 229  
Wat mag het kosten ? Blz. 230  
3. Economie Blz. 231  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 232  
Doelstellingen Blz. 233  
Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat Blz. 234  
Actieve promotie en acquisitie van work@erasmusplein via het Papendrecht portal Blz. 235  
Beheren van relaties door bedrijvenbezoeken, intergemeentelijk overleg, deelname in regionale netwerken en ALV's Blz. 236  
Deelnemen aan het regionale partnerschap met het Ondernemersplein Blz. 237  
Faciliteren van activiteiten van ondernemers, verenigingen, netwerkclubs en starters/ZZP-ers (lokaal en regionaal) Blz. 238  
Leveren van een financiële ondersteuning aan regionale netwerkclubs voor starters/ZZP'ers Blz. 239  
Behoud en groei MKB Blz. 240  
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 241  
Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op de drie winkelcentra door structureel overleg met winkeliers en overige betrokken partijen Blz. 242  
Versterken van de toekomstbestendigheid van het centrumgebied door het faciliteren van het ' De Nieuwe Winkelstraat' concept Blz. 243  
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 244  
Stimuleren van verbindende activiteiten zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent en lokale activiteiten Blz. 245  
Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid Blz. 246  
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 247  
Samenwerken met Rotterdam om de maritieme branche in de brede regio Rotterdam te promoten Blz. 248  
Via regionaal accountmanagement zorgen voor promotie, advertenties en interviews in (regionale) vakbladen Blz. 249  
Ondersteunen innovatie versterkende initiatieven Blz. 250  
Het stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 251  
Samenwerkingspartners Blz. 252  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 253  
Doelstellingen Blz. 254  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 255  
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 256  
Faciliteren in realisatie nieuwbouw hoofdkantoor Fokker Blz. 257  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 258  
Samenwerkingspartners Blz. 259  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 260  
Doelstellingen Blz. 261  
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap. Blz. 262  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 263  
3.4 Economische promotie Blz. 264  
Doelstellingen Blz. 265  
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 266  
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 267  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 268  
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 269  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 270  
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 271  
Onderwijsroute Blz. 272  
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 273  
Techniekdock Blz. 274  
Techniekroute Blz. 275  
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 276  
Verbreden communicatie Blz. 277  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 278  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 279  
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 280  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 281  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (2) Blz. 282  
Wat mag het kosten? Blz. 283  
4. Onderwijs Blz. 284  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 285  
Doelstellingen Blz. 286  
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 287  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden Blz. 288  
Samenwerkingspartners Blz. 289  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 290  
Doelstellingen Blz. 291  
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 292  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 293  
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 294  
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 295  
Op basis van die verkenning in 2019 uitwerken van het verdere proces en de inhoud om te komen tot vernieuwing van huisvesting VO Blz. 296  
Samen met de VO-scholen verkennen wat de mogelijkheden zijn om de huisvesting van de scholen te vernieuwen (leidend tot een gemeentelijke visie op de huisvesting van de VO-scholen) Blz. 297  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs door het beoordelen van de statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 298  
Samenwerkingspartners Blz. 299  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 300  
Doelstellingen Blz. 301  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 302  
Een kindvriendelijke gemeente worden door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 303  
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand Blz. 304  
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten Blz. 305  
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid Blz. 306  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 307  
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 308  
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 309  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten Blz. 310  
Samenwerkingspartners Blz. 311  
Wat mag het kosten? Blz. 312  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 313  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 314  
Doelstellingen Blz. 315  
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 316  
Actualisering 'Sport op Koers' Blz. 317  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen Blz. 318  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 319  
Samenwerkingspartners Blz. 320  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 321  
Doelstellingen Blz. 322  
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 323  
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 324  
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid) Blz. 325  
Onderzoek doen naar de vraag naar en het aanbod van buitensportaccommodaties bij sportverenigingen met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid Blz. 326  
Samenwerkingspartners Blz. 327  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 328  
Doelstellingen Blz. 329  
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 330  
Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan Blz. 331  
Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren) Blz. 332  
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie Blz. 333  
Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie Blz. 334  
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 335  
Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 336  
Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders Blz. 337  
Zoeken naar de mogelijkheid om de Papendrecht Academie in te richten in samenwerking tussen Volksuniversiteit, Stichting Dorpsbehoud en de cultuurmakelaar Blz. 338  
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 339  
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. Deze clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past. Een voorbeeld daarvan is het organiseren van de kunst- en muziekcarrousels per wijk Blz. 340  
Faciliteren van evenementen Blz. 341  
Onderzoeken van de mogelijkheid en oprichting stichting voor het jaarlijks organiseren van een zomerfeest Blz. 342  
Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra Blz. 343  
Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten Blz. 344  
Samenwerkingspartners Blz. 345  
5.4 Musea Blz. 346  
Doelstellingen Blz. 347  
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 348  
Ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Dorpsbehoud Blz. 349  
Samenwerkingspartners Blz. 350  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 351  
Doelstellingen Blz. 352  
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 353  
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen Blz. 354  
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 355  
Pleiten voor behoud cultuurhistorische identiteit Dijklint bij toekomstige dijkversterkingen (Gebiedsraad A5H) Blz. 356  
Werken aan het bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie Blz. 357  
Samenwerkingspartners Blz. 358  
5.6 Media Blz. 359  
Doelstellingen Blz. 360  
Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 361  
Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept Blz. 362  
Permanente oplossing bieden voor het in Papendrecht achtergebleven gedeelte van de collectie Moderne Kunst Blz. 363  
Concretiseren van het beheer van de collectie Blz. 364  
Versterken onafhankelijke journalistiek Blz. 365  
Onderzoek doen naar de mogelijkheden van onafhankelijke journalistiek Blz. 366  
Samenwerkingspartners Blz. 367  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 368  
Doelstellingen Blz. 369  
Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen Blz. 370  
Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken en aanleg van een A15 park Blz. 371  
Uitvoeren van het bijenconvenant door via regulier onderhoud te werken aan ecologisch waardevolle bermen (door mogelijkheden te onderzoeken te stoppen met klepelmaaien) Blz. 372  
Verbeteren van groen en water door het versterken van de ecologische kwaliteit, de gebruikswaarde en de beeldkwaliteit (door onder andere een nieuw zaai- en maaibeleid) Blz. 373  
Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen Blz. 374  
Vullen en onderhouden van een database flora en fauna samen met o.a. regiogemeenten Blz. 375  
Versterking van de ecologische functie Blz. 376  
Raadplegen van ecologische experts, waarbij we het uitvoeren van pilots niet schuwen Blz. 377  
Samen met inwoners en waterschappen kijken naar een andere wijze van onderhoud van water(gangen) met het oog op waterkwaliteit en –kwantiteit Blz. 378  
Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie (start in 2019, uiterlijk uitgevoerd in 2020) Blz. 379  
Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap Blz. 380  
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimtes en speelmogelijkheden door inspectie, onderhoud en vervangen van speeltoestellen met als streven een goed en veelzijdig aanbod in stand te houden. Blz. 381  
Versterking van de recreatie en natuur in het gebied rond de A15 en de N3 Blz. 382  
In gesprek gaan met buurgemeenten en andere partijen over versterken van de recreatieve en ecologische functies in het gebied ten noorden van de A15 Blz. 383  
Verbeteren wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade Blz. 384  
Voorbereiden verbetering wandelverbinding brug (trap N3 naar viaduct) Blz. 385  
Verbeteren ruimtelijke en fysieke structuur Slobbengors Blz. 386  
Herinrichten park Slobbengors gelijktijdig met de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van Fokker Blz. 387  
Samenwerkingspartners Blz. 388  
Wat mag het kosten? Blz. 389  
6. Sociaal Domein Blz. 390  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 391  
Doelstellingen Blz. 392  
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert Blz. 393  
Actief stellen van de vraag tot verbetering van onze dienstverlening en activiteiten (cliëntparticipatie) Blz. 394  
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid en het wereldfeest) Blz. 395  
Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform, waarbij inwoners, organisaties en bedrijven zelf hun gegevens bijhouden en activiteiten plaatsen, zodat de sociale kaart actueel blijft Blz. 396  
Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren Blz. 397  
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 398  
Continueren van de jeugdparticipatie Blz. 399  
Continueren van lopende participatietrajecten (b.v. gericht op hoe vinden we elkaar?) Blz. 400  
De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving Blz. 401  
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van waarderend vernieuwen en participatie Blz. 402  
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 403  
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 404  
Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen Blz. 405  
Doorontwikkelen van het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht waarbinnen kindwerk en jongerenwerk verder vorm wordt gegeven met op preventiegerichte activiteiten Blz. 406  
Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere Sterk Papendrecht) waarmee ingespeeld wordt op problematiek Blz. 407  
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers en mantelzorgers Blz. 408  
Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de gemeentelijke waardering richting vrijwilligers en mantelzorgers te tonen vanwege hun onmisbare inzet in de samenleving Blz. 409  
Versterken van de ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers Blz. 410  
Huisvesting, integratie en participatie van statushouders Blz. 411  
Uitwerking van het plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie statushouders in Papendrecht Blz. 412  
Samenwerkingspartners Blz. 413  
6.2 Wijkteams Blz. 414  
Doelstellingen Blz. 415  
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven Blz. 416  
Vanuit verschillende uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein worden acties geïnitieerd om onnodige zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen Blz. 417  
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: Blz. 418  
Actualiseren van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, in plaats van losse subsidieverleningen aan losse maatschappelijke instellingen Blz. 419  
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met Woonkracht10 ingezet op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en wordt ingezet op Buurtbemiddeling Blz. 420  
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen ingezet op een stevige verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 421  
Samenwerkingspartners Blz. 422  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 423  
Doelstellingen Blz. 424  
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 425  
In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het minimabeleid Blz. 426  
Uitvoeren van de Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) Blz. 427  
Via het meerjarige programmaplan, de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden Blz. 428  
Voortzetting van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en Present wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek Blz. 429  
Samenwerkingspartners Blz. 430  
6.4 Begeleide participatie Blz. 431  
Doelstellingen Blz. 432  
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 433  
Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 434  
Samenwerkingspartners Blz. 435  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 436  
Doelstellingen Blz. 437  
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 438  
Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 439  
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 440  
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 441  
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 442  
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden Blz. 443  
Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties) Blz. 444  
Samenwerkingspartners Blz. 445  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 446  
Doelstellingen Blz. 447  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 448  
In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen Blz. 449  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD Blz. 450  
Samenwerkingspartners Blz. 451  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 452  
Doelstellingen Blz. 453  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 454  
In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen Blz. 455  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD Blz. 456  
Samenwerkingspartners Blz. 457  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 458  
Doelstellingen Blz. 459  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 460  
Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht/Jeugdteams ZHZ. Blz. 461  
Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Blz. 462  
Samenwerkingspartners Blz. 463  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 464  
Doelstellingen Blz. 465  
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben Blz. 466  
Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders Blz. 467  
Versterking van algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep mogelijk wordt Blz. 468  
Samenwerkingspartners Blz. 469  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 470  
Doelstellingen Blz. 471  
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 472  
Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 Blz. 473  
Samenwerkingspartners Blz. 474  
Wat mag het kosten? Blz. 475  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 476  
7.1 Volksgezondheid Blz. 477  
Doelstellingen Blz. 478  
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 479  
Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van een Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige van Rivas binnen Sterk Papendrecht Blz. 480  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid Blz. 481  
Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en Rivas Blz. 482  
Werken aan een herziening van het gezondheidsbeleid aan de hand van het Concept positieve gezondheid en de Pledge 'Alles is gezondheid' (onderdeel van Nationaal Programma Preventie) Blz. 483  
Samenwerkingspartners Blz. 484  
7.2 Riolering Blz. 485  
Doelstellingen Blz. 486  
Deze algemene taak betreft afvalwater, regenwater en grondwater. Inzet is te anticiperen op de klimaatsverandering Blz. 487  
Beheer en onderhoud van de riolering en de rioolgemalen Blz. 488  
Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, waarbij de vervangingen voorzien zijn van klimaatadaptieve maatregelen Blz. 489  
Opstellen en uitvoeren van een Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023, waarbij ingespeeld wordt op de vervangingsbehoefte en klimaatadaptatie Blz. 490  
Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen Blz. 491  
Het opstellen van een klimaatstresstest, waarbij de gevoeligheden in kaart worden gebracht (klimaatatlas), risico's worden beschreven en bediscuteerd en maatregelen worden toegepast Blz. 492  
Implementeren van waterberging bij reconstructies in wegen en groen of groene daken Blz. 493  
Klimaatadaptatie opnemen als onderdeel in het GRP voor zover het hemelwater en grondwater plicht betreft Blz. 494  
Samenwerkingspartners Blz. 495  
7.3 Afval Blz. 496  
Doelstellingen Blz. 497  
Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof Blz. 498  
Doelgerichter stimuleren van gescheiden inzameling van GFT-afval, papier en glas (communicatie en mogelijkheden bieden) Blz. 499  
Een nieuw Afval Breng Station (ABS) Blz. 500  
Onderbrengen van de exploitatie van het ABS bij HVC, waarbij scheiding van meer afvalstromen mogelijk is Blz. 501  
Ondertussen onderzoeken we de voor- en nadelen van de twee methoden van afvalscheiding (voor- en nascheiding) Blz. 502  
Onderzoeken openingstijden en zorgen voor een betere doorstroming op het ABS zodat het brengen van afval sneller gaat en er zo min mogelijk opstoppingen ontstaan op de Willem Dreeslaan Blz. 503  
Realisatie van een nieuw ABS met meer mogelijkheden voor afvalscheiding en dus hergebruik van afval Blz. 504  
Uitvoeren raadsbesluit over afvalscheiding door te beginnen met omgekeerd inzamelen in bepaalde wijken of straten Blz. 505  
Samenwerkingspartners Blz. 506  
7.4 Milieubeheer Blz. 507  
Doelstellingen Blz. 508  
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat Blz. 509  
Acties met betrekking tot de milieuproblematiek rondom Chemours/DuPont, in samenwerking met buurgemeenten, provincie en het ministerie en de GGD Blz. 510  
Inspelen op het voorgenomen Wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet Milieubeheer onder andere uiterlijk in 2024 verwijdering asbest en asbesthoudende producten)' Blz. 511  
Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningskabels te verkleinen Blz. 512  
Regie op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2019 uitvoering Milieu-taken OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen Blz. 513  
Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 – 2023' Blz. 514  
Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder' Blz. 515  
Uitvoeren van de maatregelen die op het gebied van groen en duurzaamheid uitvoeren, vanuit het belang voor het milieu en het woon- en leefklimaat Blz. 516  
Vanuit de opdracht van de Omgevingswet uitwerken van een integrale visie binnen de beleidsvelden ecologie, bodem, water, geluid, lucht, straling en externe veiligheid inclusief de gevolgen voor de gezondheid Blz. 517  
Samenwerkingspartners Blz. 518  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 519  
Doelstellingen Blz. 520  
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 521  
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 522  
Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van onderzoek uit 2018 Blz. 523  
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare groene begraafplaats Blz. 524  
Wat mag het kosten? Blz. 525  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 526  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 527  
Doelstellingen Blz. 528  
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht Blz. 529  
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 530  
Inventariseren van bestaande visies, beleid en verordeningen Blz. 531  
Opstellen van een startdocument omgevingsvisie Papendrecht, onder andere door het organiseren van workshops met de gemeenteraad opstellen van een plan van aanpak voor communicatie en participatie Blz. 532  
Start maken met opstellen omgevingsvisie Blz. 533  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen van een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering van het omgevingsrecht Blz. 534  
Initiëren en stimuleren van vooroverleg Blz. 535  
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 536  
Voorbereiden op de Omgevingswet met aandacht voor participatie Blz. 537  
Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Actueel houden van beheersverordeningen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten Blz. 538  
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving Blz. 539  
Ingrijpende woningverbetering en herstructurering van het zuidelijk deel van Kraaihoek Blz. 540  
Planontwikkeling, RO procedure en verlegging infrastructuur in het gebied Weteringsingel/Boomgaardstraat Blz. 541  
Samenwerkingspartners Blz. 542  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 543  
Doelstellingen Blz. 544  
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 545  
Herontwikkeling pand voormalige bibliotheek Blz. 546  
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw door afronding planvorming, contractering en vergunningprocedure Blz. 547  
Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages Blz. 548  
Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op activiteiten in het centrum Blz. 549  
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 550  
Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'. Start bouw voorzien in november 2018; geprognosticeerde bouwtijd 2 jaar Blz. 551  
Herontwikkeling Lange Tiendzone Blz. 552  
Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2020 Blz. 553  
Start van de realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 554  
Samenwerkingspartners Blz. 555  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 556  
Doelstellingen Blz. 557  
Geschikte woningen voor inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 558  
Actualiseren Huisvestingsverordening Blz. 559  
Actualiseren PALT Blz. 560  
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieu's Blz. 561  
Ontwikkelen gebied Land van Matena als rustig, groen woonmilieu Blz. 562  
Ontwikkelen gebieden Tiendzone, Kombuis en Westeind 130 Blz. 563  
Opstellen lokale uitvoeringsparagraaf behorend bij regionale woonvisie Blz. 564  
Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen Blz. 565  
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen Blz. 566  
Een groen en duurzaam Papendrecht Blz. 567  
Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) Blz. 568  
Experimenteren met groen tegen gevels of op daken Blz. 569  
Organiseren van de Doe Duurzaam Markt Blz. 570  
Promoten Project Circulaire Economie Papendrecht Blz. 571  
Voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 572  
Het bewustzijn van de inwoners vergroten over aardgasvrij wonen en stimuleren energie te besparen Blz. 573  
Onderzoek naar en aanleg van een warmtenet samen met HVC en Woonkracht10 Blz. 574  
Promoten energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB Blz. 575  
Wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen' Blz. 576  
Samenwerkingspartners Blz. 577  
Wat mag het kosten? Blz. 578  
BBV indicatoren Blz. 579  
Waarstaatjegemeente.nl Blz. 580  
Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Blz. 581  
Paragrafen Blz. 582  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 583  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 584  
Financiële kengetallen Blz. 585  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 586  
Inleiding Blz. 587  
Beleidskaders Blz. 588  
3. Financiering Blz. 589  
3. Financiering Blz. 590  
4. Lokale heffingen Blz. 591  
4. Lokale heffingen Blz. 592  
5. Grondbeleid Blz. 593  
5. Grondbeleid Blz. 594  
6. Verbonden Partijen Blz. 595  
6. Verbonden Partijen Blz. 596  
7. Bedrijfsvoering Blz. 597  
7. Bedrijfsvoering Blz. 598  
8. Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 599  
Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 600