Sitemap

Jaarrekening 2019 Blz. 1
Jaarrekening 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6
0.1 Bestuur Blz. 7
Doelstellingen Blz. 8
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 9
Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid) Blz. 10
Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken) Blz. 11
Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering Blz. 12
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 13
Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing Blz. 14
Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven Blz. 15
Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning Blz. 16
Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen) Blz. 17
Samenwerkingspartners Blz. 18
0.2 Burgerzaken Blz. 19
Doelstellingen Blz. 20
Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen Blz. 21
Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement) Blz. 22
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 23
Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) Blz. 24
Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen Blz. 25
Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. Blz. 26
Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten) Blz. 27
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 28
Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 29
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 30
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 31
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Blz. 32
In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid Blz. 33
Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording Blz. 34
Samenwerkingspartners Blz. 35
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 36
Doelstellingen Blz. 37
Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen Blz. 38
Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen Blz. 39
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties Blz. 40
Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties Blz. 41
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Blz. 42
Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie) Blz. 43
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel Blz. 44
0.4 Overhead Blz. 45
Doelstellingen Blz. 46
Benutten van loopbaankansen voor medewerkers Blz. 47
Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling Blz. 48
Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid Blz. 49
Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn Blz. 50
Duurzaam inzetbare medewerkers Blz. 51
Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie Blz. 52
Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassages, hometrainers e.d.) Blz. 53
Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie Blz. 54
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 55
Steviger inzetten op de 'lerende organisatie' Blz. 56
Uitbouwen van de talentenpool Blz. 57
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen Blz. 58
Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit Blz. 59
Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager Blz. 60
Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken Blz. 61
Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur Blz. 62
Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurd werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentum) Blz. 63
Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D) Blz. 64
Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 65
Continueren van het traineeprogramma Blz. 66
Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten' Blz. 67
Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent Blz. 68
Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten Blz. 69
Implementeren van een ander raadsinformatiesysteem op basis van een SAAS oplossing (Software-as-a-Service) Blz. 70
Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk) Blz. 71
Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid van informatie in het kader van de omgevingsvisie Blz. 72
Voorzien in adequate devices om informatie te ontsluiten Blz. 73
Werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten Blz. 74
Samenwerkingspartners Personeel en organisatie Blz. 75
Samenwerkingspartners ICT Blz. 76
0.5 Treasury Blz. 77
Doelstellingen Blz. 78
Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's Blz. 79
Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf Blz. 80
Grote investeringen faseren waar kan Blz. 81
Beperken renterisico Blz. 82
Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 83
Optimaliseren schuldpositie Blz. 84
Monitoren economische en marktontwikkelingen Blz. 85
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 86
Samenwerkingspartners Blz. 87
0.61 OZB woningen Blz. 88
Doelstellingen Blz. 89
Beperken lokale lasten Blz. 90
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 91
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 92
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 93
Samenwerkingspartners Blz. 94
0.62 OZB niet-woningen Blz. 95
Doelstellingen Blz. 96
Beperken lokale lasten Blz. 97
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 98
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 99
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 100
Samenwerkingspartners Blz. 101
0.63 Parkeerbelasting Blz. 102
Doelstellingen Blz. 103
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 104
Instellen en handhaven van de blauwe zone Blz. 105
0.64 Belastingen overig Blz. 106
Doelstellingen Blz. 107
Beperken lokale lasten Blz. 108
Efficiency in processen Blz. 109
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 110
Efficiency in processen Blz. 111
Samenwerkingspartners Blz. 112
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 113
Doelstellingen Blz. 114
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 115
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken Blz. 116
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 117
Samenwerkingspartners Blz. 118
0.8 Overige baten en lasten Blz. 119
Doelstellingen Blz. 120
Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid Blz. 121
Presenteren van positieve begrotingsresultaten Blz. 122
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 123
Doelstellingen Blz. 124
Beperken van administratieve lasten Blz. 125
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 126
Samenwerkingspartners Blz. 127
0.10 Mutaties reserves Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid) Blz. 130
Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid Blz. 131
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 132
Beperken aantal reserves Blz. 133
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 134
Eerst sparen voor grote uitgaven Blz. 135
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 136
Monitoren en beperken van risico's Blz. 137
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 138
Doelstellingen Blz. 139
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 140
Behoedzaam financieel beleid Blz. 141
Structureel sluitende begroting Blz. 142
Behoedzaam financieel beleid Blz. 143
Wat mag het kosten? Blz. 144
1. Veiligheid Blz. 145
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 146
Doelstellingen Blz. 147
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 148
(Her)Inrichten van een lokale crisisorganisatie en deze opleiden en trainen in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ Blz. 149
Aandacht geven aan preventie door voorlichting en houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 150
Bouwen aan een nieuwe regiobrede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams Blz. 151
Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten) Blz. 152
Verder vormgeven aan de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Papendrecht Blz. 153
Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage) Blz. 154
Samenwerkingspartners Blz. 155
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 156
Doelstellingen Blz. 157
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 158
Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 159
Uitvoeren van maatregelen uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021 Blz. 160
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 161
Aanbieden van preventielessen specifiek gericht op jongeren in zowel basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs (via bureau HALT) Blz. 162
Afstemmen aanpak jongerenoverlast via het JOOP (Jongeren overlast overleg Papendrecht) waarin wordt samengewerkt door politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente Blz. 163
Continueren pilot 'inzet straatcoach' om jeugd uit jeugd uit de criminaliteit te houden Blz. 164
De inzet van onze handhavers staat den dienste van onze samenleving en is met name gericht op overlast en de prioriteiten uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021 Blz. 165
Het organiseren van campagnes en bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 166
Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing Blz. 167
Participeren in overleggen veiligheidshuis, maximaal delen van informatie en uitvoeren van HIT (High impact targets) aanpak Blz. 168
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 169
Participeren in het ondermijningsonderzoek van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 170
Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico's Blz. 171
Optreden bij strafbaar gedrag Blz. 172
Samen met partners in beeld brengen van complexe gezinssituaties Blz. 173
Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen Blz. 174
Samenwerkingspartners Blz. 175
Wat mag het kosten? Blz. 176
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 177
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 178
Doelstellingen Blz. 179
Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid Blz. 180
Toepassen van milieuvriendelijke en duurzame verlichting (Energieakkoord) Blz. 181
Verlichten van de openbare wegen Blz. 182
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 183
Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 184
Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones Blz. 185
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Dit heeft betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Blz. 186
Van belang dat bewoners zich bewust zijn van hun eigen gedrag in het verkeer. Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie Blz. 187
Waarborgen verkeersveiligheid Blz. 188
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 189
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen Blz. 190
Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). De doorstroming op het hoofdwegennet is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor ondernemingen in Papendrecht en de regio. Blz. 191
Onderzoeken in welke mate sprake is van sluipverkeer in Papendrecht en nagaan welke mogelijkheden er zijn dit tegen te gaan Blz. 192
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Het uitvoeringsprogramma bevat een veelheid aan projecten. Deze hebben betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Blz. 193
Kwaliteit en functie van wegen in stand houden Blz. 194
Het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 maakt inzichtelijk hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten het stedelijk beheer van de gemeente Papendrecht haar civiel technische onderdelen in de openbare ruimte beheert en onderhoudt Blz. 195
Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte Blz. 196
Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur. Vanaf 2019 extra investeringen om deze elementenverhardingen te vervangen Blz. 197
Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021 Blz. 198
Stimuleren van het fietsverkeer Blz. 199
Daarnaast moeten ze zo veilig en comfortabel mogelijk. Goede fietspaden bevorderen het fietsverkeer. Externe expertise wordt ingezet om het onderzoek te begeleiden Blz. 200
Onderzoek doen naar de fietsstructuur in Papendrecht en hoe deze te verbeteren. Denk aan het ontvlechten van de hoofdinfrastructuur auto en het verminderen van kruisingen Blz. 201
Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het inrichten van een overdekte fietsenstalling Blz. 202
Samenwerkingspartners Blz. 203
2.2 Parkeren Blz. 204
Doelstellingen Blz. 205
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 206
Onderzoeken van de mogelijkheden om met kortere abonnementen voor de garages te werken (met het oog op bevorderen gebruik) Blz. 207
Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan Blz. 208
Uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages Blz. 209
Optimaliseren parkeersysteem Blz. 210
Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting Blz. 211
2.3 Recreatieve havens Blz. 212
Doelstellingen Blz. 213
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 214
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 215
Samenwerkingspartners Blz. 216
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 217
Doelstellingen Blz. 218
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 219
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 220
Uitvoeren beheer en onderhoud kade Kooihaven Blz. 221
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven Blz. 222
Samenwerkingspartners Blz. 223
2.5 Openbaar vervoer Blz. 224
Doelstellingen Blz. 225
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 226
Onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden voor een directe verbinding Papendrecht-Zwijndrecht en de beschikbaarheid van de waterbus Papendrecht-Dordrecht op andere momenten in avond en weekend Blz. 227
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Hierin staat de constante samenwerking met andere overheden op zowel de OV-concessie als de waterbus-concessie centraal Blz. 228
Samenwerkingspartners Blz. 229
Wat mag het kosten ? Blz. 230
3. Economie Blz. 231
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 232
Doelstellingen Blz. 233
Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat Blz. 234
Actieve promotie en acquisitie van work@erasmusplein via het Papendrecht portal Blz. 235
Beheren van relaties door bedrijvenbezoeken, intergemeentelijk overleg, deelname in regionale netwerken en ALV's Blz. 236
Deelnemen aan het regionale partnerschap met het Ondernemersplein Blz. 237
Faciliteren van activiteiten van ondernemers, verenigingen, netwerkclubs en starters/ZZP-ers (lokaal en regionaal) Blz. 238
Leveren van een financiële ondersteuning aan regionale netwerkclubs voor starters/ZZP'ers Blz. 239
Behoud en groei MKB Blz. 240
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 241
Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op de drie winkelcentra door structureel overleg met winkeliers en overige betrokken partijen Blz. 242
Versterken van de toekomstbestendigheid van het centrumgebied door het faciliteren van het ' De Nieuwe Winkelstraat' concept Blz. 243
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 244
Stimuleren van verbindende activiteiten zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent en lokale activiteiten Blz. 245
Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid Blz. 246
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 247
Samenwerken met Rotterdam om de maritieme branche in de brede regio Rotterdam te promoten Blz. 248
Via regionaal accountmanagement zorgen voor promotie, advertenties en interviews in (regionale) vakbladen Blz. 249
Ondersteunen innovatie versterkende initiatieven Blz. 250
Het stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 251
Samenwerkingspartners Blz. 252
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 253
Doelstellingen Blz. 254
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 255
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 256
Faciliteren in realisatie nieuwbouw hoofdkantoor Fokker Blz. 257
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 258
Samenwerkingspartners Blz. 259
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 260
Doelstellingen Blz. 261
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap. Blz. 262
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 263
3.4 Economische promotie Blz. 264
Doelstellingen Blz. 265
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 266
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 267
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 268
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 269
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 270
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 271
Onderwijsroute Blz. 272
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 273
Techniekdock Blz. 274
Techniekroute Blz. 275
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 276
Verbreden communicatie Blz. 277
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 278
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 279
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 280
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 281
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (2) Blz. 282
Wat mag het kosten? Blz. 283
4. Onderwijs Blz. 284
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 285
Doelstellingen Blz. 286
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 287
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden Blz. 288
Samenwerkingspartners Blz. 289
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 290
Doelstellingen Blz. 291
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 292
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 293
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 294
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 295
Op basis van die verkenning in 2019 uitwerken van het verdere proces en de inhoud om te komen tot vernieuwing van huisvesting VO Blz. 296
Samen met de VO-scholen verkennen wat de mogelijkheden zijn om de huisvesting van de scholen te vernieuwen (leidend tot een gemeentelijke visie op de huisvesting van de VO-scholen) Blz. 297
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs door het beoordelen van de statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 298
Samenwerkingspartners Blz. 299
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 300
Doelstellingen Blz. 301
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 302
Een kindvriendelijke gemeente worden door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 303
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand Blz. 304
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten Blz. 305
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid Blz. 306
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 307
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 308
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 309
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten Blz. 310
Samenwerkingspartners Blz. 311
Wat mag het kosten? Blz. 312
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 313
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 314
Doelstellingen Blz. 315
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 316
Actualisering 'Sport op Koers' Blz. 317
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen Blz. 318
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 319
Samenwerkingspartners Blz. 320
5.2 Sportaccommodaties Blz. 321
Doelstellingen Blz. 322
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 323
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 324
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid) Blz. 325
Onderzoek doen naar de vraag naar en het aanbod van buitensportaccommodaties bij sportverenigingen met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid Blz. 326
Samenwerkingspartners Blz. 327
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 328
Doelstellingen Blz. 329
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 330
Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan Blz. 331
Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren) Blz. 332
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie Blz. 333
Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie Blz. 334
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 335
Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 336
Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders Blz. 337
Zoeken naar de mogelijkheid om de Papendrecht Academie in te richten in samenwerking tussen Volksuniversiteit, Stichting Dorpsbehoud en de cultuurmakelaar Blz. 338
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 339
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. Deze clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past. Een voorbeeld daarvan is het organiseren van de kunst- en muziekcarrousels per wijk Blz. 340
Faciliteren van evenementen Blz. 341
Onderzoeken van de mogelijkheid en oprichting stichting voor het jaarlijks organiseren van een zomerfeest Blz. 342
Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra Blz. 343
Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten Blz. 344
Samenwerkingspartners Blz. 345
5.4 Musea Blz. 346
Doelstellingen Blz. 347
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 348
Ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Dorpsbehoud Blz. 349
Samenwerkingspartners Blz. 350
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 351
Doelstellingen Blz. 352
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 353
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen Blz. 354
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 355
Pleiten voor behoud cultuurhistorische identiteit Dijklint bij toekomstige dijkversterkingen (Gebiedsraad A5H) Blz. 356
Werken aan het bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie Blz. 357
Samenwerkingspartners Blz. 358
5.6 Media Blz. 359
Doelstellingen Blz. 360
Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 361
Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept Blz. 362
Permanente oplossing bieden voor het in Papendrecht achtergebleven gedeelte van de collectie Moderne Kunst Blz. 363
Concretiseren van het beheer van de collectie Blz. 364
Versterken onafhankelijke journalistiek Blz. 365
Onderzoek doen naar de mogelijkheden van onafhankelijke journalistiek Blz. 366
Samenwerkingspartners Blz. 367
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 368
Doelstellingen Blz. 369
Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen Blz. 370
Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken en aanleg van een A15 park Blz. 371
Uitvoeren van het bijenconvenant door via regulier onderhoud te werken aan ecologisch waardevolle bermen (door mogelijkheden te onderzoeken te stoppen met klepelmaaien) Blz. 372
Verbeteren van groen en water door het versterken van de ecologische kwaliteit, de gebruikswaarde en de beeldkwaliteit (door onder andere een nieuw zaai- en maaibeleid) Blz. 373
Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen Blz. 374
Vullen en onderhouden van een database flora en fauna samen met o.a. regiogemeenten Blz. 375
Versterking van de ecologische functie Blz. 376
Raadplegen van ecologische experts, waarbij we het uitvoeren van pilots niet schuwen Blz. 377
Samen met inwoners en waterschappen kijken naar een andere wijze van onderhoud van water(gangen) met het oog op waterkwaliteit en –kwantiteit Blz. 378
Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie (start in 2019, uiterlijk uitgevoerd in 2020) Blz. 379
Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap Blz. 380
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimtes en speelmogelijkheden door inspectie, onderhoud en vervangen van speeltoestellen met als streven een goed en veelzijdig aanbod in stand te houden. Blz. 381
Versterking van de recreatie en natuur in het gebied rond de A15 en de N3 Blz. 382
In gesprek gaan met buurgemeenten en andere partijen over versterken van de recreatieve en ecologische functies in het gebied ten noorden van de A15 Blz. 383
Verbeteren wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade Blz. 384
Voorbereiden verbetering wandelverbinding brug (trap N3 naar viaduct) Blz. 385
Verbeteren ruimtelijke en fysieke structuur Slobbengors Blz. 386
Herinrichten park Slobbengors gelijktijdig met de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van Fokker Blz. 387
Samenwerkingspartners Blz. 388
Wat mag het kosten? Blz. 389
6. Sociaal Domein Blz. 390
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 391
Doelstellingen Blz. 392
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert Blz. 393
Actief stellen van de vraag tot verbetering van onze dienstverlening en activiteiten (cliëntparticipatie) Blz. 394
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid en het wereldfeest) Blz. 395
Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform, waarbij inwoners, organisaties en bedrijven zelf hun gegevens bijhouden en activiteiten plaatsen, zodat de sociale kaart actueel blijft Blz. 396
Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren Blz. 397
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 398
Continueren van de jeugdparticipatie Blz. 399
Continueren van lopende participatietrajecten (b.v. gericht op hoe vinden we elkaar?) Blz. 400
De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving Blz. 401
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van waarderend vernieuwen en participatie Blz. 402
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 403
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 404
Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen Blz. 405
Doorontwikkelen van het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht waarbinnen kindwerk en jongerenwerk verder vorm wordt gegeven met op preventiegerichte activiteiten Blz. 406
Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere Sterk Papendrecht) waarmee ingespeeld wordt op problematiek Blz. 407
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers en mantelzorgers Blz. 408
Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de gemeentelijke waardering richting vrijwilligers en mantelzorgers te tonen vanwege hun onmisbare inzet in de samenleving Blz. 409
Versterken van de ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers Blz. 410
Huisvesting, integratie en participatie van statushouders Blz. 411
Uitwerking van het plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie statushouders in Papendrecht Blz. 412
Samenwerkingspartners Blz. 413
6.2 Wijkteams Blz. 414
Doelstellingen Blz. 415
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven Blz. 416
Vanuit verschillende uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein worden acties geïnitieerd om onnodige zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen Blz. 417
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: Blz. 418
Actualiseren van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, in plaats van losse subsidieverleningen aan losse maatschappelijke instellingen Blz. 419
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met Woonkracht10 ingezet op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en wordt ingezet op Buurtbemiddeling Blz. 420
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen ingezet op een stevige verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 421
Samenwerkingspartners Blz. 422
6.3 Inkomensregelingen Blz. 423
Doelstellingen Blz. 424
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 425
In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het minimabeleid Blz. 426
Uitvoeren van de Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) Blz. 427
Via het meerjarige programmaplan, de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden Blz. 428
Voortzetting van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en Present wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek Blz. 429
Samenwerkingspartners Blz. 430
6.4 Begeleide participatie Blz. 431
Doelstellingen Blz. 432
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 433
Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 434
Samenwerkingspartners Blz. 435
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 436
Doelstellingen Blz. 437
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 438
Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 439
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 440
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 441
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 442
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden Blz. 443
Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties) Blz. 444
Samenwerkingspartners Blz. 445
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 446
Doelstellingen Blz. 447
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 448
In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen Blz. 449
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD Blz. 450
Samenwerkingspartners Blz. 451
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 452
Doelstellingen Blz. 453
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 454
In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen Blz. 455
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD Blz. 456
Samenwerkingspartners Blz. 457
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 458
Doelstellingen Blz. 459
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 460
Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht/Jeugdteams ZHZ. Blz. 461
Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Blz. 462
Samenwerkingspartners Blz. 463
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 464
Doelstellingen Blz. 465
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben Blz. 466
Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders Blz. 467
Versterking van algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep mogelijk wordt Blz. 468
Samenwerkingspartners Blz. 469
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 470
Doelstellingen Blz. 471
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 472
Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 Blz. 473
Samenwerkingspartners Blz. 474
Wat mag het kosten? Blz. 475
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 476
7.1 Volksgezondheid Blz. 477
Doelstellingen Blz. 478
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 479
Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van een Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige van Rivas binnen Sterk Papendrecht Blz. 480
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid Blz. 481
Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en Rivas Blz. 482
Werken aan een herziening van het gezondheidsbeleid aan de hand van het Concept positieve gezondheid en de Pledge 'Alles is gezondheid' (onderdeel van Nationaal Programma Preventie) Blz. 483
Samenwerkingspartners Blz. 484
7.2 Riolering Blz. 485
Doelstellingen Blz. 486
Deze algemene taak betreft afvalwater, regenwater en grondwater. Inzet is te anticiperen op de klimaatsverandering Blz. 487
Beheer en onderhoud van de riolering en de rioolgemalen Blz. 488
Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, waarbij de vervangingen voorzien zijn van klimaatadaptieve maatregelen Blz. 489
Opstellen en uitvoeren van een Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023, waarbij ingespeeld wordt op de vervangingsbehoefte en klimaatadaptatie Blz. 490
Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen Blz. 491
Het opstellen van een klimaatstresstest, waarbij de gevoeligheden in kaart worden gebracht (klimaatatlas), risico's worden beschreven en bediscuteerd en maatregelen worden toegepast Blz. 492
Implementeren van waterberging bij reconstructies in wegen en groen of groene daken Blz. 493
Klimaatadaptatie opnemen als onderdeel in het GRP voor zover het hemelwater en grondwater plicht betreft Blz. 494
Samenwerkingspartners Blz. 495
7.3 Afval Blz. 496
Doelstellingen Blz. 497
Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof Blz. 498
Doelgerichter stimuleren van gescheiden inzameling van GFT-afval, papier en glas (communicatie en mogelijkheden bieden) Blz. 499
Een nieuw Afval Breng Station (ABS) Blz. 500
Onderbrengen van de exploitatie van het ABS bij HVC, waarbij scheiding van meer afvalstromen mogelijk is Blz. 501
Ondertussen onderzoeken we de voor- en nadelen van de twee methoden van afvalscheiding (voor- en nascheiding) Blz. 502
Onderzoeken openingstijden en zorgen voor een betere doorstroming op het ABS zodat het brengen van afval sneller gaat en er zo min mogelijk opstoppingen ontstaan op de Willem Dreeslaan Blz. 503
Realisatie van een nieuw ABS met meer mogelijkheden voor afvalscheiding en dus hergebruik van afval Blz. 504
Uitvoeren raadsbesluit over afvalscheiding door te beginnen met omgekeerd inzamelen in bepaalde wijken of straten Blz. 505
Samenwerkingspartners Blz. 506
7.4 Milieubeheer Blz. 507
Doelstellingen Blz. 508
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat Blz. 509
Acties met betrekking tot de milieuproblematiek rondom Chemours/DuPont, in samenwerking met buurgemeenten, provincie en het ministerie en de GGD Blz. 510
Inspelen op het voorgenomen Wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet Milieubeheer onder andere uiterlijk in 2024 verwijdering asbest en asbesthoudende producten)' Blz. 511
Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningskabels te verkleinen Blz. 512
Regie op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2019 uitvoering Milieu-taken OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen Blz. 513
Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 – 2023' Blz. 514
Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder' Blz. 515
Uitvoeren van de maatregelen die op het gebied van groen en duurzaamheid uitvoeren, vanuit het belang voor het milieu en het woon- en leefklimaat Blz. 516
Vanuit de opdracht van de Omgevingswet uitwerken van een integrale visie binnen de beleidsvelden ecologie, bodem, water, geluid, lucht, straling en externe veiligheid inclusief de gevolgen voor de gezondheid Blz. 517
Samenwerkingspartners Blz. 518
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 519
Doelstellingen Blz. 520
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 521
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 522
Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van onderzoek uit 2018 Blz. 523
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare groene begraafplaats Blz. 524
Wat mag het kosten? Blz. 525
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 526
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 527
Doelstellingen Blz. 528
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht Blz. 529
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 530
Inventariseren van bestaande visies, beleid en verordeningen Blz. 531
Opstellen van een startdocument omgevingsvisie Papendrecht, onder andere door het organiseren van workshops met de gemeenteraad opstellen van een plan van aanpak voor communicatie en participatie Blz. 532
Start maken met opstellen omgevingsvisie Blz. 533
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen van een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering van het omgevingsrecht Blz. 534
Initiëren en stimuleren van vooroverleg Blz. 535
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 536
Voorbereiden op de Omgevingswet met aandacht voor participatie Blz. 537
Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Actueel houden van beheersverordeningen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten Blz. 538
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving Blz. 539
Ingrijpende woningverbetering en herstructurering van het zuidelijk deel van Kraaihoek Blz. 540
Planontwikkeling, RO procedure en verlegging infrastructuur in het gebied Weteringsingel/Boomgaardstraat Blz. 541
Samenwerkingspartners Blz. 542
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 543
Doelstellingen Blz. 544
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 545
Herontwikkeling pand voormalige bibliotheek Blz. 546
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw door afronding planvorming, contractering en vergunningprocedure Blz. 547
Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages Blz. 548
Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op activiteiten in het centrum Blz. 549
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 550
Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'. Start bouw voorzien in november 2018; geprognosticeerde bouwtijd 2 jaar Blz. 551
Herontwikkeling Lange Tiendzone Blz. 552
Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2020 Blz. 553
Start van de realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 554
Samenwerkingspartners Blz. 555
8.3 Wonen en bouwen Blz. 556
Doelstellingen Blz. 557
Geschikte woningen voor inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 558
Actualiseren Huisvestingsverordening Blz. 559
Actualiseren PALT Blz. 560
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieu's Blz. 561
Ontwikkelen gebied Land van Matena als rustig, groen woonmilieu Blz. 562
Ontwikkelen gebieden Tiendzone, Kombuis en Westeind 130 Blz. 563
Opstellen lokale uitvoeringsparagraaf behorend bij regionale woonvisie Blz. 564
Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen Blz. 565
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen Blz. 566
Een groen en duurzaam Papendrecht Blz. 567
Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) Blz. 568
Experimenteren met groen tegen gevels of op daken Blz. 569
Organiseren van de Doe Duurzaam Markt Blz. 570
Promoten Project Circulaire Economie Papendrecht Blz. 571
Voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 572
Het bewustzijn van de inwoners vergroten over aardgasvrij wonen en stimuleren energie te besparen Blz. 573
Onderzoek naar en aanleg van een warmtenet samen met HVC en Woonkracht10 Blz. 574
Promoten energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB Blz. 575
Wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen' Blz. 576
Samenwerkingspartners Blz. 577
Wat mag het kosten? Blz. 578
BBV indicatoren Blz. 579
Waarstaatjegemeente.nl Blz. 580
Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Blz. 581
Paragrafen Blz. 582
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 583
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 584
Financiële kengetallen Blz. 585
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 586
Inleiding Blz. 587
Beleidskaders Blz. 588
3. Financiering Blz. 589
3. Financiering Blz. 590
4. Lokale heffingen Blz. 591
4. Lokale heffingen Blz. 592
5. Grondbeleid Blz. 593
5. Grondbeleid Blz. 594
6. Verbonden Partijen Blz. 595
6. Verbonden Partijen Blz. 596
7. Bedrijfsvoering Blz. 597
7. Bedrijfsvoering Blz. 598
8. Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 599
Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 600
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap