1. Blz. 1 Jaarrekening 2019
  1. Blz. 2 Jaarrekening 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 7 0.1 Bestuur
     1. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 Doorontwikkelen regionale samenwerking
       1. Blz. 10 Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid)
       2. Blz. 11 Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken)
       3. Blz. 12 Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering
      2. Blz. 13 Samenleving meer betrekken bij het besturen
       1. Blz. 14 Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing
       2. Blz. 15 Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven
      3. Blz. 16 Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning
       1. Blz. 17 Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen)
     2. Blz. 18 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 19 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen
       1. Blz. 22 Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement)
      2. Blz. 23 Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
       1. Blz. 24 Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie)
       2. Blz. 25 Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen
       3. Blz. 26 Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.
       4. Blz. 27 Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)
      3. Blz. 28 Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid
       1. Blz. 29 Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid
      4. Blz. 30 Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
       1. Blz. 31 Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie
      5. Blz. 32 Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media
       1. Blz. 33 In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid
       2. Blz. 34 Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording
     2. Blz. 35 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 36 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
     1. Blz. 37 Doelstellingen
      1. Blz. 38 Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen
       1. Blz. 39 Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen
      2. Blz. 40 Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties
       1. Blz. 41 Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties
      3. Blz. 42 Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
       1. Blz. 43 Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)
       2. Blz. 44 Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel
    4. Blz. 45 0.4 Overhead
     1. Blz. 46 Doelstellingen
      1. Blz. 47 Benutten van loopbaankansen voor medewerkers
       1. Blz. 48 Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling
      2. Blz. 49 Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid
       1. Blz. 50 Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn
      3. Blz. 51 Duurzaam inzetbare medewerkers
       1. Blz. 52 Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie
       2. Blz. 53 Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassages, hometrainers e.d.)
       3. Blz. 54 Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie
      4. Blz. 55 Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
       1. Blz. 56 Steviger inzetten op de 'lerende organisatie'
       2. Blz. 57 Uitbouwen van de talentenpool
       3. Blz. 58 Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen
       4. Blz. 59 Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit
      5. Blz. 60 Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager
       1. Blz. 61 Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken
       2. Blz. 62 Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur
       3. Blz. 63 Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurd werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentum)
       4. Blz. 64 Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)
      6. Blz. 65 Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
       1. Blz. 66 Continueren van het traineeprogramma
       2. Blz. 67 Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'
       3. Blz. 68 Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent
      7. Blz. 69 Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten
       1. Blz. 70 Implementeren van een ander raadsinformatiesysteem op basis van een SAAS oplossing (Software-as-a-Service)
      8. Blz. 71 Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)
       1. Blz. 72 Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid van informatie in het kader van de omgevingsvisie
       2. Blz. 73 Voorzien in adequate devices om informatie te ontsluiten
       3. Blz. 74 Werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten
     2. Blz. 75 Samenwerkingspartners Personeel en organisatie
     3. Blz. 76 Samenwerkingspartners ICT
    5. Blz. 77 0.5 Treasury
     1. Blz. 78 Doelstellingen
      1. Blz. 79 Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's
       1. Blz. 80 Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf
       2. Blz. 81 Grote investeringen faseren waar kan
      2. Blz. 82 Beperken renterisico
       1. Blz. 83 Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm
      3. Blz. 84 Optimaliseren schuldpositie
       1. Blz. 85 Monitoren economische en marktontwikkelingen
       2. Blz. 86 Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad
     2. Blz. 87 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 88 0.61 OZB woningen
     1. Blz. 89 Doelstellingen
      1. Blz. 90 Beperken lokale lasten
       1. Blz. 91 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
      2. Blz. 92 OZB maximaal bijstellen met inflatie
       1. Blz. 93 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
     2. Blz. 94 Samenwerkingspartners
    7. Blz. 95 0.62 OZB niet-woningen
     1. Blz. 96 Doelstellingen
      1. Blz. 97 Beperken lokale lasten
       1. Blz. 98 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
      2. Blz. 99 OZB maximaal bijstellen met inflatie
       1. Blz. 100 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
     2. Blz. 101 Samenwerkingspartners
    8. Blz. 102 0.63 Parkeerbelasting
     1. Blz. 103 Doelstellingen
      1. Blz. 104 Reguleren van de parkeerdruk in het centrum
       1. Blz. 105 Instellen en handhaven van de blauwe zone
    9. Blz. 106 0.64 Belastingen overig
     1. Blz. 107 Doelstellingen
      1. Blz. 108 Beperken lokale lasten
       1. Blz. 109 Efficiency in processen
      2. Blz. 110 Streven naar kostendekkende tarieven
       1. Blz. 111 Efficiency in processen
     2. Blz. 112 Samenwerkingspartners
    10. Blz. 113 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
     1. Blz. 114 Doelstellingen
      1. Blz. 115 Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
       1. Blz. 116 Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken
       2. Blz. 117 Monitoren ontwikkelingen in de circulaires
     2. Blz. 118 Samenwerkingspartners
    11. Blz. 119 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 120 Doelstellingen
      1. Blz. 121 Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid
       1. Blz. 122 Presenteren van positieve begrotingsresultaten
    12. Blz. 123 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 124 Doelstellingen
      1. Blz. 125 Beperken van administratieve lasten
       1. Blz. 126 Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken
     2. Blz. 127 Samenwerkingspartners
    13. Blz. 128 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 129 Doelstellingen
      1. Blz. 130 Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)
       1. Blz. 131 Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid
      2. Blz. 132 Goed inzicht in de reservepositie
       1. Blz. 133 Beperken aantal reserves
      3. Blz. 134 Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
       1. Blz. 135 Eerst sparen voor grote uitgaven
      4. Blz. 136 Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
       1. Blz. 137 Monitoren en beperken van risico's
    14. Blz. 138 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
     1. Blz. 139 Doelstellingen
      1. Blz. 140 Sluitende begroting voor het begrotingsjaar
       1. Blz. 141 Behoedzaam financieel beleid
      2. Blz. 142 Structureel sluitende begroting
       1. Blz. 143 Behoedzaam financieel beleid
    15. Blz. 144 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 145 1. Veiligheid
    1. Blz. 146 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
     1. Blz. 147 Doelstellingen
      1. Blz. 148 Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten
       1. Blz. 149 (Her)Inrichten van een lokale crisisorganisatie en deze opleiden en trainen in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ
       2. Blz. 150 Aandacht geven aan preventie door voorlichting en houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht)
       3. Blz. 151 Bouwen aan een nieuwe regiobrede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams
       4. Blz. 152 Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten)
       5. Blz. 153 Verder vormgeven aan de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Papendrecht
       6. Blz. 154 Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage)
     2. Blz. 155 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 156 1.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 157 Doelstellingen
      1. Blz. 158 Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken
       1. Blz. 159 Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren
       2. Blz. 160 Uitvoeren van maatregelen uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021
      2. Blz. 161 Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving
       1. Blz. 162 Aanbieden van preventielessen specifiek gericht op jongeren in zowel basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs (via bureau HALT)
       2. Blz. 163 Afstemmen aanpak jongerenoverlast via het JOOP (Jongeren overlast overleg Papendrecht) waarin wordt samengewerkt door politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente
       3. Blz. 164 Continueren pilot 'inzet straatcoach' om jeugd uit jeugd uit de criminaliteit te houden
       4. Blz. 165 De inzet van onze handhavers staat den dienste van onze samenleving en is met name gericht op overlast en de prioriteiten uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021
       5. Blz. 166 Het organiseren van campagnes en bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s
       6. Blz. 167 Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing
       7. Blz. 168 Participeren in overleggen veiligheidshuis, maximaal delen van informatie en uitvoeren van HIT (High impact targets) aanpak
      3. Blz. 169 Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
       1. Blz. 170 Participeren in het ondermijningsonderzoek van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten
      4. Blz. 171 Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico's
       1. Blz. 172 Optreden bij strafbaar gedrag
       2. Blz. 173 Samen met partners in beeld brengen van complexe gezinssituaties
       3. Blz. 174 Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen
     2. Blz. 175 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 176 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 177 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 178 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 179 Doelstellingen
      1. Blz. 180 Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid
       1. Blz. 181 Toepassen van milieuvriendelijke en duurzame verlichting (Energieakkoord)
       2. Blz. 182 Verlichten van de openbare wegen
      2. Blz. 183 Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 184 Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
       2. Blz. 185 Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones
       3. Blz. 186 Uitvoeren van uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Dit heeft betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
       4. Blz. 187 Van belang dat bewoners zich bewust zijn van hun eigen gedrag in het verkeer. Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie
       5. Blz. 188 Waarborgen verkeersveiligheid
      3. Blz. 189 Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 190 Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen
       2. Blz. 191 Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). De doorstroming op het hoofdwegennet is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor ondernemingen in Papendrecht en de regio.
       3. Blz. 192 Onderzoeken in welke mate sprake is van sluipverkeer in Papendrecht en nagaan welke mogelijkheden er zijn dit tegen te gaan
       4. Blz. 193 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Het uitvoeringsprogramma bevat een veelheid aan projecten. Deze hebben betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
      4. Blz. 194 Kwaliteit en functie van wegen in stand houden
       1. Blz. 195 Het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 maakt inzichtelijk hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten het stedelijk beheer van de gemeente Papendrecht haar civiel technische onderdelen in de openbare ruimte beheert en onderhoudt
       2. Blz. 196 Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte
       3. Blz. 197 Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur. Vanaf 2019 extra investeringen om deze elementenverhardingen te vervangen
       4. Blz. 198 Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021
      5. Blz. 199 Stimuleren van het fietsverkeer
       1. Blz. 200 Daarnaast moeten ze zo veilig en comfortabel mogelijk. Goede fietspaden bevorderen het fietsverkeer. Externe expertise wordt ingezet om het onderzoek te begeleiden
       2. Blz. 201 Onderzoek doen naar de fietsstructuur in Papendrecht en hoe deze te verbeteren. Denk aan het ontvlechten van de hoofdinfrastructuur auto en het verminderen van kruisingen
       3. Blz. 202 Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het inrichten van een overdekte fietsenstalling
     2. Blz. 203 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 204 2.2 Parkeren
     1. Blz. 205 Doelstellingen
      1. Blz. 206 Bevorderen gebruik parkeergarages
       1. Blz. 207 Onderzoeken van de mogelijkheden om met kortere abonnementen voor de garages te werken (met het oog op bevorderen gebruik)
       2. Blz. 208 Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan
       3. Blz. 209 Uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages
      2. Blz. 210 Optimaliseren parkeersysteem
       1. Blz. 211 Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting
    3. Blz. 212 2.3 Recreatieve havens
     1. Blz. 213 Doelstellingen
      1. Blz. 214 Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven
       1. Blz. 215 Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
     2. Blz. 216 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 217 2.4 Economische havens en waterwegen
     1. Blz. 218 Doelstellingen
      1. Blz. 219 Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)
       1. Blz. 220 Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
       2. Blz. 221 Uitvoeren beheer en onderhoud kade Kooihaven
       3. Blz. 222 Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven
     2. Blz. 223 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 224 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 225 Doelstellingen
      1. Blz. 226 Verbeteren van het openbaar vervoer
       1. Blz. 227 Onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden voor een directe verbinding Papendrecht-Zwijndrecht en de beschikbaarheid van de waterbus Papendrecht-Dordrecht op andere momenten in avond en weekend
       2. Blz. 228 Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Hierin staat de constante samenwerking met andere overheden op zowel de OV-concessie als de waterbus-concessie centraal
     2. Blz. 229 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 230 Wat mag het kosten ?
   5. Blz. 231 3. Economie
    1. Blz. 232 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 233 Doelstellingen
      1. Blz. 234 Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat
       1. Blz. 235 Actieve promotie en acquisitie van work@erasmusplein via het Papendrecht portal
       2. Blz. 236 Beheren van relaties door bedrijvenbezoeken, intergemeentelijk overleg, deelname in regionale netwerken en ALV's
       3. Blz. 237 Deelnemen aan het regionale partnerschap met het Ondernemersplein
       4. Blz. 238 Faciliteren van activiteiten van ondernemers, verenigingen, netwerkclubs en starters/ZZP-ers (lokaal en regionaal)
       5. Blz. 239 Leveren van een financiële ondersteuning aan regionale netwerkclubs voor starters/ZZP'ers
      2. Blz. 240 Behoud en groei MKB
       1. Blz. 241 Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum
       2. Blz. 242 Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op de drie winkelcentra door structureel overleg met winkeliers en overige betrokken partijen
       3. Blz. 243 Versterken van de toekomstbestendigheid van het centrumgebied door het faciliteren van het ' De Nieuwe Winkelstraat' concept
      3. Blz. 244 Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
       1. Blz. 245 Stimuleren van verbindende activiteiten zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent en lokale activiteiten
      4. Blz. 246 Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid
       1. Blz. 247 Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
       2. Blz. 248 Samenwerken met Rotterdam om de maritieme branche in de brede regio Rotterdam te promoten
       3. Blz. 249 Via regionaal accountmanagement zorgen voor promotie, advertenties en interviews in (regionale) vakbladen
      5. Blz. 250 Ondersteunen innovatie versterkende initiatieven
       1. Blz. 251 Het stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven
     2. Blz. 252 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 253 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 254 Doelstellingen
      1. Blz. 255 Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 256 Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen
       2. Blz. 257 Faciliteren in realisatie nieuwbouw hoofdkantoor Fokker
       3. Blz. 258 Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena
     2. Blz. 259 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 260 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
     1. Blz. 261 Doelstellingen
      1. Blz. 262 Stimulering van zelfstandig ondernemerschap.
       1. Blz. 263 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
    4. Blz. 264 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 265 Doelstellingen
      1. Blz. 266 Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.
       1. Blz. 267 De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen
       2. Blz. 268 Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard
       3. Blz. 269 Jaarprogramma Jet-Net scholen
       4. Blz. 270 Leerlijn Aerospace en Maritiem
       5. Blz. 271 Netwerkbijeenkomst Vmbo
       6. Blz. 272 Onderwijsroute
       7. Blz. 273 Overkoepelend certificaat technologie
       8. Blz. 274 Techniekdock
       9. Blz. 275 Techniekroute
       10. Blz. 276 Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO
       11. Blz. 277 Verbreden communicatie
      2. Blz. 278 Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.
       1. Blz. 279 Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht
       2. Blz. 280 Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen
      3. Blz. 281 Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
       1. Blz. 282 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (2)
    5. Blz. 283 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 284 4. Onderwijs
    1. Blz. 285 4.1 Openbaar basisonderwijs
     1. Blz. 286 Doelstellingen
      1. Blz. 287 Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs
       1. Blz. 288 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden
     2. Blz. 289 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 290 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 291 Doelstellingen
      1. Blz. 292 Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs
       1. Blz. 293 Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
       2. Blz. 294 Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken
      2. Blz. 295 Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
       1. Blz. 296 Op basis van die verkenning in 2019 uitwerken van het verdere proces en de inhoud om te komen tot vernieuwing van huisvesting VO
       2. Blz. 297 Samen met de VO-scholen verkennen wat de mogelijkheden zijn om de huisvesting van de scholen te vernieuwen (leidend tot een gemeentelijke visie op de huisvesting van de VO-scholen)
       3. Blz. 298 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs door het beoordelen van de statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht
     2. Blz. 299 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 300 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
     1. Blz. 301 Doelstellingen
      1. Blz. 302 Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 303 Een kindvriendelijke gemeente worden door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren
       2. Blz. 304 Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand
       3. Blz. 305 Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten
       4. Blz. 306 Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid
       5. Blz. 307 Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden
      2. Blz. 308 Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)
       1. Blz. 309 Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs
       2. Blz. 310 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten
     2. Blz. 311 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 312 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 313 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 314 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 315 Doelstellingen
      1. Blz. 316 Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen
       1. Blz. 317 Actualisering 'Sport op Koers'
       2. Blz. 318 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen
       3. Blz. 319 Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie
     2. Blz. 320 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 321 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 322 Doelstellingen
      1. Blz. 323 Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.
       1. Blz. 324 Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties
       2. Blz. 325 Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid)
       3. Blz. 326 Onderzoek doen naar de vraag naar en het aanbod van buitensportaccommodaties bij sportverenigingen met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid
     2. Blz. 327 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 328 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 329 Doelstellingen
      1. Blz. 330 Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur
       1. Blz. 331 Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan
       2. Blz. 332 Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren)
       3. Blz. 333 In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie
       4. Blz. 334 Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie
      2. Blz. 335 Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 336 Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen
       2. Blz. 337 Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders
       3. Blz. 338 Zoeken naar de mogelijkheid om de Papendrecht Academie in te richten in samenwerking tussen Volksuniversiteit, Stichting Dorpsbehoud en de cultuurmakelaar
      3. Blz. 339 Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven
       1. Blz. 340 De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. Deze clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past. Een voorbeeld daarvan is het organiseren van de kunst- en muziekcarrousels per wijk
      4. Blz. 341 Faciliteren van evenementen
       1. Blz. 342 Onderzoeken van de mogelijkheid en oprichting stichting voor het jaarlijks organiseren van een zomerfeest
       2. Blz. 343 Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra
       3. Blz. 344 Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten
     2. Blz. 345 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 346 5.4 Musea
     1. Blz. 347 Doelstellingen
      1. Blz. 348 Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 349 Ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Dorpsbehoud
     2. Blz. 350 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 351 5.5 Cultureel erfgoed
     1. Blz. 352 Doelstellingen
      1. Blz. 353 Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 354 Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen
       2. Blz. 355 Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie
       3. Blz. 356 Pleiten voor behoud cultuurhistorische identiteit Dijklint bij toekomstige dijkversterkingen (Gebiedsraad A5H)
       4. Blz. 357 Werken aan het bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie
     2. Blz. 358 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 359 5.6 Media
     1. Blz. 360 Doelstellingen
      1. Blz. 361 Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
       1. Blz. 362 Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept
      2. Blz. 363 Permanente oplossing bieden voor het in Papendrecht achtergebleven gedeelte van de collectie Moderne Kunst
       1. Blz. 364 Concretiseren van het beheer van de collectie
      3. Blz. 365 Versterken onafhankelijke journalistiek
       1. Blz. 366 Onderzoek doen naar de mogelijkheden van onafhankelijke journalistiek
     2. Blz. 367 Samenwerkingspartners
    7. Blz. 368 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 369 Doelstellingen
      1. Blz. 370 Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen
       1. Blz. 371 Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken en aanleg van een A15 park
       2. Blz. 372 Uitvoeren van het bijenconvenant door via regulier onderhoud te werken aan ecologisch waardevolle bermen (door mogelijkheden te onderzoeken te stoppen met klepelmaaien)
       3. Blz. 373 Verbeteren van groen en water door het versterken van de ecologische kwaliteit, de gebruikswaarde en de beeldkwaliteit (door onder andere een nieuw zaai- en maaibeleid)
       4. Blz. 374 Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen
       5. Blz. 375 Vullen en onderhouden van een database flora en fauna samen met o.a. regiogemeenten
      2. Blz. 376 Versterking van de ecologische functie
       1. Blz. 377 Raadplegen van ecologische experts, waarbij we het uitvoeren van pilots niet schuwen
       2. Blz. 378 Samen met inwoners en waterschappen kijken naar een andere wijze van onderhoud van water(gangen) met het oog op waterkwaliteit en –kwantiteit
       3. Blz. 379 Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie (start in 2019, uiterlijk uitgevoerd in 2020)
      3. Blz. 380 Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap
       1. Blz. 381 Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimtes en speelmogelijkheden door inspectie, onderhoud en vervangen van speeltoestellen met als streven een goed en veelzijdig aanbod in stand te houden.
      4. Blz. 382 Versterking van de recreatie en natuur in het gebied rond de A15 en de N3
       1. Blz. 383 In gesprek gaan met buurgemeenten en andere partijen over versterken van de recreatieve en ecologische functies in het gebied ten noorden van de A15
       2. Blz. 384 Verbeteren wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade
       3. Blz. 385 Voorbereiden verbetering wandelverbinding brug (trap N3 naar viaduct)
      5. Blz. 386 Verbeteren ruimtelijke en fysieke structuur Slobbengors
       1. Blz. 387 Herinrichten park Slobbengors gelijktijdig met de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van Fokker
     2. Blz. 388 Samenwerkingspartners
    8. Blz. 389 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 390 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 391 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 392 Doelstellingen
      1. Blz. 393 Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert
       1. Blz. 394 Actief stellen van de vraag tot verbetering van onze dienstverlening en activiteiten (cliëntparticipatie)
       2. Blz. 395 Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid en het wereldfeest)
       3. Blz. 396 Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform, waarbij inwoners, organisaties en bedrijven zelf hun gegevens bijhouden en activiteiten plaatsen, zodat de sociale kaart actueel blijft
       4. Blz. 397 Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren
      2. Blz. 398 Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen
       1. Blz. 399 Continueren van de jeugdparticipatie
       2. Blz. 400 Continueren van lopende participatietrajecten (b.v. gericht op hoe vinden we elkaar?)
       3. Blz. 401 De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving
       4. Blz. 402 Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van waarderend vernieuwen en participatie
       5. Blz. 403 Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is
      3. Blz. 404 Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen
       1. Blz. 405 Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen
       2. Blz. 406 Doorontwikkelen van het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht waarbinnen kindwerk en jongerenwerk verder vorm wordt gegeven met op preventiegerichte activiteiten
       3. Blz. 407 Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere Sterk Papendrecht) waarmee ingespeeld wordt op problematiek
      4. Blz. 408 Bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers en mantelzorgers
       1. Blz. 409 Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de gemeentelijke waardering richting vrijwilligers en mantelzorgers te tonen vanwege hun onmisbare inzet in de samenleving
       2. Blz. 410 Versterken van de ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers
      5. Blz. 411 Huisvesting, integratie en participatie van statushouders
       1. Blz. 412 Uitwerking van het plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie statushouders in Papendrecht
     2. Blz. 413 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 414 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 415 Doelstellingen
      1. Blz. 416 Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven
       1. Blz. 417 Vanuit verschillende uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein worden acties geïnitieerd om onnodige zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen
      2. Blz. 418 Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte:
       1. Blz. 419 Actualiseren van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, in plaats van losse subsidieverleningen aan losse maatschappelijke instellingen
       2. Blz. 420 Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met Woonkracht10 ingezet op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en wordt ingezet op Buurtbemiddeling
       3. Blz. 421 Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen ingezet op een stevige verbinding tussen het sociale en het medische domein
     2. Blz. 422 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 423 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 424 Doelstellingen
      1. Blz. 425 Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief
       1. Blz. 426 In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het minimabeleid
       2. Blz. 427 Uitvoeren van de Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer)
       3. Blz. 428 Via het meerjarige programmaplan, de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden
       4. Blz. 429 Voortzetting van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en Present wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek
     2. Blz. 430 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 431 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 432 Doelstellingen
      1. Blz. 433 Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet
       1. Blz. 434 Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk
     2. Blz. 435 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 436 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 437 Doelstellingen
      1. Blz. 438 Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk
       1. Blz. 439 Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet
      2. Blz. 440 Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap
       1. Blz. 441 Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie
      3. Blz. 442 Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 443 Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden
       2. Blz. 444 Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties)
     2. Blz. 445 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 446 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
     1. Blz. 447 Doelstellingen
      1. Blz. 448 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 449 In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen
       2. Blz. 450 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD
     2. Blz. 451 Samenwerkingspartners
    7. Blz. 452 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 453 Doelstellingen
      1. Blz. 454 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 455 In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen
       2. Blz. 456 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD
     2. Blz. 457 Samenwerkingspartners
    8. Blz. 458 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 459 Doelstellingen
      1. Blz. 460 Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen
       1. Blz. 461 Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht/Jeugdteams ZHZ.
       2. Blz. 462 Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)
     2. Blz. 463 Samenwerkingspartners
    9. Blz. 464 6.81 Geëscaleerde zorg18+
     1. Blz. 465 Doelstellingen
      1. Blz. 466 Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben
       1. Blz. 467 Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders
       2. Blz. 468 Versterking van algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep mogelijk wordt
     2. Blz. 469 Samenwerkingspartners
    10. Blz. 470 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 471 Doelstellingen
      1. Blz. 472 Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben
       1. Blz. 473 Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022
     2. Blz. 474 Samenwerkingspartners
    11. Blz. 475 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 476 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 477 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 478 Doelstellingen
      1. Blz. 479 Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners
       1. Blz. 480 Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van een Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige van Rivas binnen Sterk Papendrecht
       2. Blz. 481 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid
       3. Blz. 482 Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en Rivas
       4. Blz. 483 Werken aan een herziening van het gezondheidsbeleid aan de hand van het Concept positieve gezondheid en de Pledge 'Alles is gezondheid' (onderdeel van Nationaal Programma Preventie)
     2. Blz. 484 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 485 7.2 Riolering
     1. Blz. 486 Doelstellingen
      1. Blz. 487 Deze algemene taak betreft afvalwater, regenwater en grondwater. Inzet is te anticiperen op de klimaatsverandering
       1. Blz. 488 Beheer en onderhoud van de riolering en de rioolgemalen
       2. Blz. 489 Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, waarbij de vervangingen voorzien zijn van klimaatadaptieve maatregelen
       3. Blz. 490 Opstellen en uitvoeren van een Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023, waarbij ingespeeld wordt op de vervangingsbehoefte en klimaatadaptatie
      2. Blz. 491 Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen
       1. Blz. 492 Het opstellen van een klimaatstresstest, waarbij de gevoeligheden in kaart worden gebracht (klimaatatlas), risico's worden beschreven en bediscuteerd en maatregelen worden toegepast
       2. Blz. 493 Implementeren van waterberging bij reconstructies in wegen en groen of groene daken
       3. Blz. 494 Klimaatadaptatie opnemen als onderdeel in het GRP voor zover het hemelwater en grondwater plicht betreft
     2. Blz. 495 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 496 7.3 Afval
     1. Blz. 497 Doelstellingen
      1. Blz. 498 Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof
       1. Blz. 499 Doelgerichter stimuleren van gescheiden inzameling van GFT-afval, papier en glas (communicatie en mogelijkheden bieden)
       2. Blz. 500 Een nieuw Afval Breng Station (ABS)
       3. Blz. 501 Onderbrengen van de exploitatie van het ABS bij HVC, waarbij scheiding van meer afvalstromen mogelijk is
       4. Blz. 502 Ondertussen onderzoeken we de voor- en nadelen van de twee methoden van afvalscheiding (voor- en nascheiding)
       5. Blz. 503 Onderzoeken openingstijden en zorgen voor een betere doorstroming op het ABS zodat het brengen van afval sneller gaat en er zo min mogelijk opstoppingen ontstaan op de Willem Dreeslaan
       6. Blz. 504 Realisatie van een nieuw ABS met meer mogelijkheden voor afvalscheiding en dus hergebruik van afval
       7. Blz. 505 Uitvoeren raadsbesluit over afvalscheiding door te beginnen met omgekeerd inzamelen in bepaalde wijken of straten
     2. Blz. 506 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 507 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 508 Doelstellingen
      1. Blz. 509 Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat
       1. Blz. 510 Acties met betrekking tot de milieuproblematiek rondom Chemours/DuPont, in samenwerking met buurgemeenten, provincie en het ministerie en de GGD
       2. Blz. 511 Inspelen op het voorgenomen Wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet Milieubeheer onder andere uiterlijk in 2024 verwijdering asbest en asbesthoudende producten)'
       3. Blz. 512 Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningskabels te verkleinen
       4. Blz. 513 Regie op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2019 uitvoering Milieu-taken OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen
       5. Blz. 514 Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 – 2023'
       6. Blz. 515 Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder'
       7. Blz. 516 Uitvoeren van de maatregelen die op het gebied van groen en duurzaamheid uitvoeren, vanuit het belang voor het milieu en het woon- en leefklimaat
       8. Blz. 517 Vanuit de opdracht van de Omgevingswet uitwerken van een integrale visie binnen de beleidsvelden ecologie, bodem, water, geluid, lucht, straling en externe veiligheid inclusief de gevolgen voor de gezondheid
     2. Blz. 518 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 519 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 520 Doelstellingen
      1. Blz. 521 Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting
       1. Blz. 522 Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau
       2. Blz. 523 Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van onderzoek uit 2018
       3. Blz. 524 Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare groene begraafplaats
    6. Blz. 525 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 526 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 527 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 528 Doelstellingen
      1. Blz. 529 Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht
       1. Blz. 530 Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte
       2. Blz. 531 Inventariseren van bestaande visies, beleid en verordeningen
       3. Blz. 532 Opstellen van een startdocument omgevingsvisie Papendrecht, onder andere door het organiseren van workshops met de gemeenteraad opstellen van een plan van aanpak voor communicatie en participatie
       4. Blz. 533 Start maken met opstellen omgevingsvisie
      2. Blz. 534 Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen van een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering van het omgevingsrecht
       1. Blz. 535 Initiëren en stimuleren van vooroverleg
       2. Blz. 536 Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning
       3. Blz. 537 Voorbereiden op de Omgevingswet met aandacht voor participatie
       4. Blz. 538 Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Actueel houden van beheersverordeningen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten
       5. Blz. 539 Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving
      3. Blz. 540 Ingrijpende woningverbetering en herstructurering van het zuidelijk deel van Kraaihoek
       1. Blz. 541 Planontwikkeling, RO procedure en verlegging infrastructuur in het gebied Weteringsingel/Boomgaardstraat
     2. Blz. 542 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 543 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 544 Doelstellingen
      1. Blz. 545 Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum
       1. Blz. 546 Herontwikkeling pand voormalige bibliotheek
       2. Blz. 547 Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw door afronding planvorming, contractering en vergunningprocedure
      2. Blz. 548 Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages
       1. Blz. 549 Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op activiteiten in het centrum
      3. Blz. 550 Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)
       1. Blz. 551 Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'. Start bouw voorzien in november 2018; geprognosticeerde bouwtijd 2 jaar
       2. Blz. 552 Herontwikkeling Lange Tiendzone
       3. Blz. 553 Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2020
       4. Blz. 554 Start van de realisatie van woongebied Land van Matena
     2. Blz. 555 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 556 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 557 Doelstellingen
      1. Blz. 558 Geschikte woningen voor inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie
       1. Blz. 559 Actualiseren Huisvestingsverordening
       2. Blz. 560 Actualiseren PALT
       3. Blz. 561 Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieu's
       4. Blz. 562 Ontwikkelen gebied Land van Matena als rustig, groen woonmilieu
       5. Blz. 563 Ontwikkelen gebieden Tiendzone, Kombuis en Westeind 130
       6. Blz. 564 Opstellen lokale uitvoeringsparagraaf behorend bij regionale woonvisie
       7. Blz. 565 Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen
       8. Blz. 566 Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen
      2. Blz. 567 Een groen en duurzaam Papendrecht
       1. Blz. 568 Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen)
       2. Blz. 569 Experimenteren met groen tegen gevels of op daken
       3. Blz. 570 Organiseren van de Doe Duurzaam Markt
       4. Blz. 571 Promoten Project Circulaire Economie Papendrecht
      3. Blz. 572 Voorbereiden van en inspelen op de energietransitie
       1. Blz. 573 Het bewustzijn van de inwoners vergroten over aardgasvrij wonen en stimuleren energie te besparen
       2. Blz. 574 Onderzoek naar en aanleg van een warmtenet samen met HVC en Woonkracht10
       3. Blz. 575 Promoten energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB
       4. Blz. 576 Wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen'
     2. Blz. 577 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 578 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 579 BBV indicatoren
    1. Blz. 580 Waarstaatjegemeente.nl
    2. Blz. 581 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning
   12. Blz. 582 Paragrafen
    1. Blz. 583 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 584 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 585 Financiële kengetallen
    2. Blz. 586 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 587 Inleiding
     2. Blz. 588 Beleidskaders
    3. Blz. 589 3. Financiering
     1. Blz. 590 3. Financiering
    4. Blz. 591 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 592 4. Lokale heffingen
    5. Blz. 593 5. Grondbeleid
     1. Blz. 594 5. Grondbeleid
    6. Blz. 595 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 596 6. Verbonden Partijen
    7. Blz. 597 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 598 7. Bedrijfsvoering
    8. Blz. 599 8. Rapportage interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 600 Rapportage interbestuurlijk toezicht
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap