0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Terug naar navigatie - Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Terug naar navigatie - Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

0.4 Overhead

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doorontwikkeling van de Geo-informatie voorziening

Terug naar navigatie - Doorontwikkeling van de Geo-informatie voorziening

waarmee de volgende maatschappelijke baten worden nagestreefd:
• Breed hergebruik van (open) overheids-Geodata door de maatschappij, wat kan leiden tot betere interactie, participatie, samenwerking en innovaties.
• Betere (wijkgerichte) dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de Geodata is altijd actueel en betrouwbaar.
• Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder moeite om gegevens aan de gemeente te leveren en van de gemeente te ontvangen.
• Betere samenwerking binnen de overheid, dus ook binnen de verschillende regio’s waar de gemeente mee samengewerkt, want eenduidige afspraken over de Geodata maken eenvoudige uitwisseling en breed gebruik mogelijk.
• Kwaliteitsverbetering en besparingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering, want breed hergebruik van Geodata leidt tot minder fouten, minder inwinnen en minder afstemmingsvraagstukken.
• Optimale verbinding tussen de gemeentelijke Geo-informatievoorziening, de regionale en de nationale Geo informatie-infrastructuur, wat leidt tot een naar buiten toe gerichte toegankelijkheid van overheids-Geodata.

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers

Terug naar navigatie - Duurzaam inzetbare medewerkers

Zo gaan we dat doen

Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Terug naar navigatie - Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Zo gaan we dat doen

Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Terug naar navigatie - Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Zo gaan we dat doen

0.5 Treasury

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -17.421 -16.933 -16.945 -17.837 -18.331 -18.009
Baten 52.804 52.275 55.020 56.828 57.589 57.802