0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Regiogemeenten
  • Inwoners, bedrijven en instellingen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Zo gaan we dat doen

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen

Zo gaan we dat doen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

0.4 Overhead

Wat willen we bereiken?

Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Zo gaan we dat doen

Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Doorontwikkeling van de Geo-informatie voorziening

waarmee de volgende maatschappelijke baten worden nagestreefd:
• Breed hergebruik van (open) overheids-Geodata door de maatschappij, wat kan leiden tot betere interactie, participatie, samenwerking en innovaties.
• Betere (wijkgerichte) dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de Geodata is altijd actueel en betrouwbaar.
• Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder moeite om gegevens aan de gemeente te leveren en van de gemeente te ontvangen.
• Betere samenwerking binnen de overheid, dus ook binnen de verschillende regio’s waar de gemeente mee samengewerkt, want eenduidige afspraken over de Geodata maken eenvoudige uitwisseling en breed gebruik mogelijk.
• Kwaliteitsverbetering en besparingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering, want breed hergebruik van Geodata leidt tot minder fouten, minder inwinnen en minder afstemmingsvraagstukken.
• Optimale verbinding tussen de gemeentelijke Geo-informatievoorziening, de regionale en de nationale Geo informatie-infrastructuur, wat leidt tot een naar buiten toe gerichte toegankelijkheid van overheids-Geodata.

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers

Zo gaan we dat doen

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Zo gaan we dat doen

Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten

Zo gaan we dat doen

Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners Personeel en organisatie

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

Samenwerkingspartners ICT

• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Wat willen we bereiken?

Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Zo gaan we dat doen

Beperken renterisico

Zo gaan we dat doen

Optimaliseren schuldpositie

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Samenwerkingspartners

  • Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
  • Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Samenwerkingspartners

  • Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Zo gaan we dat doen

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Zo gaan we dat doen

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Zo gaan we dat doen

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -17.421 -16.933 -16.945 -17.837 -18.331 -18.009
Baten 52.804 52.275 55.020 56.828 57.589 57.802