Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Inhoud

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.4 Overhead

Doelstellingen

Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Doorontwikkeling van de Geo-informatie voorziening

waarmee de volgende maatschappelijke baten worden nagestreefd:
• Breed hergebruik van (open) overheids-Geodata door de maatschappij, wat kan leiden tot betere interactie, participatie, samenwerking en innovaties.
• Betere (wijkgerichte) dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de Geodata is altijd actueel en betrouwbaar.
• Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder moeite om gegevens aan de gemeente te leveren en van de gemeente te ontvangen.
• Betere samenwerking binnen de overheid, dus ook binnen de verschillende regio’s waar de gemeente mee samengewerkt, want eenduidige afspraken over de Geodata maken eenvoudige uitwisseling en breed gebruik mogelijk.
• Kwaliteitsverbetering en besparingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering, want breed hergebruik van Geodata leidt tot minder fouten, minder inwinnen en minder afstemmingsvraagstukken.
• Optimale verbinding tussen de gemeentelijke Geo-informatievoorziening, de regionale en de nationale Geo informatie-infrastructuur, wat leidt tot een naar buiten toe gerichte toegankelijkheid van overheids-Geodata.

Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten

Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Samenwerkingspartners Personeel en organisatie

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

Samenwerkingspartners ICT

• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

0.64 Belastingen overig

Doelstellingen

Beperken lokale lasten

Zo gaan we dat doen

Streven naar kostendekkende tarieven

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstellingen

Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid

Samenwerkingspartners

  • Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
  • Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering

0.8 Overige baten en lasten

Doelstellingen

Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Doelstellingen

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Doelstellingen

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Zo gaan we dat doen

Structureel sluitende begroting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -17.421 -16.933 -16.945 -17.837 -18.331 -18.009
Baten 52.804 52.275 55.020 56.828 57.589 57.802