5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Sportverenigingen
 • Scholen
 • Regiogemeenten
 • Maatschappelijke partners
 • SDD
 • DG&J
 • Sterk Papendrecht
 • Sportcentrum

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Sportcentrum
 • Scholen
 • Externe adviseurs (Mulier Instituut)
 • Sportverenigingen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Zo gaan we dat doen

Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

Zo gaan we dat doen

Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van evenementen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Stichting cultuureducatie ZHZ
 • Stichting ToBe
 • Excelsior
 • Cultuurmakelaar
 • Scholen
 • Sociale partners
 • Volksuniversiteit
 • Stichting Dorpsbehoud
 • Theater De Willem
 • Lokale partners, ondernemers en ondernemersverenigingen

5.4 Musea

Samenwerkingspartners

 • Stichting Dorpsbehoud

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Waterschap 
 • Provincie
 • Andere gemeenten

5.6 Media

Wat willen we bereiken?

Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek

Zo gaan we dat doen

Permanente oplossing bieden voor het in Papendrecht achtergebleven gedeelte van de collectie Moderne Kunst

Zo gaan we dat doen

Versterken onafhankelijke journalistiek

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Bibliotheek Aanzet
 • Dordrechts Museum

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen

Zo gaan we dat doen

Versterking van de ecologische functie

Zo gaan we dat doen

Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap

Zo gaan we dat doen

Versterking van de recreatie en natuur in het gebied rond de A15 en de N3

Zo gaan we dat doen

Verbeteren ruimtelijke en fysieke structuur Slobbengors

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Inwoners en ondernemers
• Maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht en de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
• Gemeenten
• Provincie
• Landschapstafel AV
• Rijk
• Woningcorporaties
• Natuur Wetenschappelijk Centrum

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -9.867 -6.773 -7.290 -7.351 -7.389 -7.459
Baten 2.178 887 885 885 885 885