Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

5. Sport, cultuur en recreatie

Inhoud

5.1 Sportbeleid en activering

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Sportverenigingen
 • Scholen
 • Regiogemeenten
 • Maatschappelijke partners
 • SDD
 • DG&J
 • Sterk Papendrecht
 • Sportcentrum

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Stichting cultuureducatie ZHZ
 • Stichting ToBe
 • Excelsior
 • Cultuurmakelaar
 • Scholen
 • Sociale partners
 • Volksuniversiteit
 • Stichting Dorpsbehoud
 • Theater De Willem
 • Lokale partners, ondernemers en ondernemersverenigingen

5.4 Musea

Doelstellingen

Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht

Samenwerkingspartners

 • Stichting Dorpsbehoud

5.6 Media

Doelstellingen

Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek

Permanente oplossing bieden voor het in Papendrecht achtergebleven gedeelte van de collectie Moderne Kunst

Versterken onafhankelijke journalistiek

Samenwerkingspartners

 • Bibliotheek Aanzet
 • Dordrechts Museum

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap

Verbeteren ruimtelijke en fysieke structuur Slobbengors

Samenwerkingspartners

• Inwoners en ondernemers
• Maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht en de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
• Gemeenten
• Provincie
• Landschapstafel AV
• Rijk
• Woningcorporaties
• Natuur Wetenschappelijk Centrum

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -9.867 -6.773 -7.290 -7.351 -7.389 -7.459
Baten 2.178 887 885 885 885 885