7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• DG&J
• Rivas JGZ
• Sterk Papendrecht
• Onderwijs
• Zorgaanbieders
• Maatschappelijke instellingen

7.2 Riolering

Wat willen we bereiken?

Deze algemene taak betreft afvalwater, regenwater en grondwater. Inzet is te anticiperen op de klimaatsverandering

Zo gaan we dat doen

Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners
 • bedrijven
 • instellingen

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • HVC

7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Ministerie van IenW & EZK
 • Provincie Zuid-Holland
 • Drechtstedelijke gemeenten
 • Milieudienst Rijnmond (DCMR)
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD)
 • Inwoners, bedrijven en instellingen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?

Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -6.666 -6.794 -7.211 -7.373 -7.572 -7.715
Baten 6.388 6.880 7.194 7.297 7.444 7.530