8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen van een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering van het omgevingsrecht

Zo gaan we dat doen

Ingrijpende woningverbetering en herstructurering van het zuidelijk deel van Kraaihoek

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Waterschap
 • Andere gemeenten
 • VRZHZ
 • OZHZ

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?

Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum

Zo gaan we dat doen

Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages

Zo gaan we dat doen

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Projectontwikkelaars
 • Provincie

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Geschikte woningen voor inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie

Zo gaan we dat doen

Een groen en duurzaam Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Regiogemeenten
 • Woningcorporatie
 • Combiraad
 • Ontwikkelende partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -6.694 -12.909 -16.752 -11.624 -6.682 -6.735
Baten 6.253 11.595 15.499 10.174 5.332 5.350