Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

6. Sociaal Domein

Inhoud

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

Huisvesting, integratie en participatie van statushouders

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Iedereen die wil samenwerken
 • Zorgaanbieders

6.2 Wijkteams

Doelstellingen

Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven

zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en ondersteuning.

Samenwerkingspartners

 • Sterk Papendrecht
 • Verschillende maatschappelijke instellingen
 • SDD
 • SOJ
 • Zorgaanbieders en huisartsen
 • Woonkracht10

6.4 Begeleide participatie

Doelstellingen

Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • DrechtStedenActief
 • UWV
 • Drechtwerk
 • Sterk Papendrecht

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • UWV
 • Bedrijven en organisaties
 • Onderwijs

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Aanbieders maatwerkvoorzieningen Wmo
• Sterk Papendrecht

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Wmo-aanbieders
• Sterk Papendrecht

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • SOJ
 • Jeugdhulpaanbieders
 • Sterk Papendrecht

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Doelstellingen

Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben

vanwege huiselijk geweld terecht kunnen.

Samenwerkingspartners

 • Regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
 • Gemeente Dordrecht als centrumgemeente
 • SDD
 • DG&J, Veilig thuis
 • Sterk Papendrecht
 • Zorgaanbieders

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Doelstellingen

Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben

Samenwerkingspartners

 • DG&J (waaronder SOJ en Veilig thuis)
 • Sterk Papendrecht
 • Jeugdhulpaanbieders

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -28.129 -28.799 -29.966 -29.435 -29.464 -29.494
Baten 8.789 8.025 8.179 7.707 7.707 7.707