6. Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert

Zo gaan we dat doen

Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen

Zo gaan we dat doen

Bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers en mantelzorgers

Zo gaan we dat doen

Huisvesting, integratie en participatie van statushouders

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Iedereen die wil samenwerken
 • Zorgaanbieders

6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven

zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en ondersteuning.

Zo gaan we dat doen

Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte:

zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig.

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Sterk Papendrecht
 • Verschillende maatschappelijke instellingen
 • SDD
 • SOJ
 • Zorgaanbieders en huisartsen
 • Woonkracht10

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht (ASFP)
 • Schuldhulpmaatje
 • Voedselbank
 • Sterk Papendrecht
 • SDD 
 • Stichting Leergeld
 • Stichting Present
 • Stichting Anders
 • Stichting VluchtelingenWerk

6.4 Begeleide participatie

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • DrechtStedenActief
 • UWV
 • Drechtwerk
 • Sterk Papendrecht

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap

Zo gaan we dat doen

Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • UWV
 • Bedrijven en organisaties
 • Onderwijs

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen we bereiken?

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Aanbieders maatwerkvoorzieningen Wmo
• Sterk Papendrecht

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Wmo-aanbieders
• Sterk Papendrecht

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken?

Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • SOJ
 • Jeugdhulpaanbieders
 • Sterk Papendrecht

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Wat willen we bereiken?

Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben

vanwege huiselijk geweld terecht kunnen.

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
 • Gemeente Dordrecht als centrumgemeente
 • SDD
 • DG&J, Veilig thuis
 • Sterk Papendrecht
 • Zorgaanbieders

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Samenwerkingspartners

 • DG&J (waaronder SOJ en Veilig thuis)
 • Sterk Papendrecht
 • Jeugdhulpaanbieders

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -28.129 -28.799 -29.966 -29.435 -29.464 -29.494
Baten 8.789 8.025 8.179 7.707 7.707 7.707