1. Blz. 1 Begroting 2019
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 7 0.1 Bestuur
     1. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 Doorontwikkelen regionale samenwerking
       1. Blz. 10 Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid)
       2. Blz. 11 Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken)
       3. Blz. 12 Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering
      2. Blz. 13 Samenleving meer betrekken bij het besturen
       1. Blz. 14 Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing
       2. Blz. 15 Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven
      3. Blz. 16 Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning
       1. Blz. 17 Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen)
     2. Blz. 18 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 19 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen
       1. Blz. 22 Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement)
      2. Blz. 23 Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
       1. Blz. 24 Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie)
       2. Blz. 25 Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen
       3. Blz. 26 Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.
       4. Blz. 27 Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)
      3. Blz. 28 Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid
       1. Blz. 29 Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid
      4. Blz. 30 Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
       1. Blz. 31 Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie
      5. Blz. 32 Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media
       1. Blz. 33 In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid
       2. Blz. 34 Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording
     2. Blz. 35 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 36 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
     1. Blz. 37 Doelstellingen
      1. Blz. 38 Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen
       1. Blz. 39 Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen
      2. Blz. 40 Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties
       1. Blz. 41 Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties
      3. Blz. 42 Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
       1. Blz. 43 Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)
       2. Blz. 44 Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel
    4. Blz. 45 0.4 Overhead
     1. Blz. 46 Doelstellingen
      1. Blz. 47 Benutten van loopbaankansen voor medewerkers
       1. Blz. 48 Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling
      2. Blz. 49 Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid
       1. Blz. 50 Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn
      3. Blz. 51 Doorontwikkeling van de Geo-informatie voorziening
       1. Blz. 52 De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien
       2. Blz. 53 Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie
       3. Blz. 54 Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken).
      4. Blz. 55 Duurzaam inzetbare medewerkers
       1. Blz. 56 Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie
       2. Blz. 57 Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassages, hometrainers e.d.)
       3. Blz. 58 Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie
      5. Blz. 59 Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
       1. Blz. 60 Steviger inzetten op de 'lerende organisatie'
       2. Blz. 61 Uitbouwen van de talentenpool
       3. Blz. 62 Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen
       4. Blz. 63 Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit
      6. Blz. 64 Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager
       1. Blz. 65 Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken
       2. Blz. 66 Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur
       3. Blz. 67 Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurd werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentum)
       4. Blz. 68 Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)
      7. Blz. 69 Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
       1. Blz. 70 Continueren van het traineeprogramma
       2. Blz. 71 Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'
       3. Blz. 72 Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent
      8. Blz. 73 Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten
       1. Blz. 74 Implementeren van een ander raadsinformatiesysteem op basis van een SAAS oplossing (Software-as-a-Service)
      9. Blz. 75 Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)
       1. Blz. 76 Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid van informatie in het kader van de omgevingsvisie
       2. Blz. 77 Voorzien in adequate devices om informatie te ontsluiten
       3. Blz. 78 Werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten
     2. Blz. 79 Samenwerkingspartners Personeel en organisatie
     3. Blz. 80 Samenwerkingspartners ICT
    5. Blz. 81 0.5 Treasury
     1. Blz. 82 Doelstellingen
      1. Blz. 83 Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's
       1. Blz. 84 Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf
       2. Blz. 85 Grote investeringen faseren waar kan
      2. Blz. 86 Beperken renterisico
       1. Blz. 87 Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm
      3. Blz. 88 Optimaliseren schuldpositie
       1. Blz. 89 Monitoren economische en marktontwikkelingen
       2. Blz. 90 Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad
     2. Blz. 91 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 92 0.61 OZB woningen
     1. Blz. 93 Doelstellingen
      1. Blz. 94 Beperken lokale lasten
       1. Blz. 95 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
      2. Blz. 96 OZB maximaal bijstellen met inflatie
       1. Blz. 97 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
     2. Blz. 98 Samenwerkingspartners
    7. Blz. 99 0.62 OZB niet-woningen
     1. Blz. 100 Doelstellingen
      1. Blz. 101 Beperken lokale lasten
       1. Blz. 102 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
      2. Blz. 103 OZB maximaal bijstellen met inflatie
       1. Blz. 104 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
     2. Blz. 105 Samenwerkingspartners
    8. Blz. 106 0.63 Parkeerbelasting
     1. Blz. 107 Doelstellingen
      1. Blz. 108 Reguleren van de parkeerdruk in het centrum
       1. Blz. 109 Instellen en handhaven van de blauwe zone
    9. Blz. 110 0.64 Belastingen overig
     1. Blz. 111 Doelstellingen
      1. Blz. 112 Beperken lokale lasten
       1. Blz. 113 Efficiency in processen
      2. Blz. 114 Streven naar kostendekkende tarieven
       1. Blz. 115 Efficiency in processen
     2. Blz. 116 Samenwerkingspartners
    10. Blz. 117 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
     1. Blz. 118 Doelstellingen
      1. Blz. 119 Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
       1. Blz. 120 Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken
       2. Blz. 121 Monitoren ontwikkelingen in de circulaires
     2. Blz. 122 Samenwerkingspartners
    11. Blz. 123 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 124 Doelstellingen
      1. Blz. 125 Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid
       1. Blz. 126 Presenteren van positieve begrotingsresultaten
    12. Blz. 127 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 128 Doelstellingen
      1. Blz. 129 Beperken van administratieve lasten
       1. Blz. 130 Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken
     2. Blz. 131 Samenwerkingspartners
    13. Blz. 132 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 133 Doelstellingen
      1. Blz. 134 Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)
       1. Blz. 135 Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid
      2. Blz. 136 Goed inzicht in de reservepositie
       1. Blz. 137 Beperken aantal reserves
      3. Blz. 138 Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
       1. Blz. 139 Eerst sparen voor grote uitgaven
      4. Blz. 140 Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
       1. Blz. 141 Monitoren en beperken van risico's
    14. Blz. 142 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
     1. Blz. 143 Doelstellingen
      1. Blz. 144 Sluitende begroting voor het begrotingsjaar
       1. Blz. 145 Behoedzaam financieel beleid
      2. Blz. 146 Structureel sluitende begroting
       1. Blz. 147 Behoedzaam financieel beleid
    15. Blz. 148 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 149 1. Veiligheid
    1. Blz. 150 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
     1. Blz. 151 Doelstellingen
      1. Blz. 152 Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten
       1. Blz. 153 (Her)Inrichten van een lokale crisisorganisatie en deze opleiden en trainen in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ
       2. Blz. 154 Aandacht geven aan preventie door voorlichting en houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht)
       3. Blz. 155 Bouwen aan een nieuwe regiobrede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams
       4. Blz. 156 Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten)
       5. Blz. 157 Verder vormgeven aan de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Papendrecht
       6. Blz. 158 Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage)
     2. Blz. 159 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 160 1.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 161 Doelstellingen
      1. Blz. 162 Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken
       1. Blz. 163 Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren
       2. Blz. 164 Uitvoeren van maatregelen uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021
      2. Blz. 165 Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving
       1. Blz. 166 Aanbieden van preventielessen specifiek gericht op jongeren in zowel basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs (via bureau HALT)
       2. Blz. 167 Afstemmen aanpak jongerenoverlast via het JOOP (Jongeren overlast overleg Papendrecht) waarin wordt samengewerkt door politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente
       3. Blz. 168 Continueren pilot 'inzet straatcoach' om jeugd uit jeugd uit de criminaliteit te houden
       4. Blz. 169 De inzet van onze handhavers staat den dienste van onze samenleving en is met name gericht op overlast en de prioriteiten uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021
       5. Blz. 170 Het organiseren van campagnes en bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s
       6. Blz. 171 Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing
       7. Blz. 172 Participeren in overleggen veiligheidshuis, maximaal delen van informatie en uitvoeren van HIT (High impact targets) aanpak
      3. Blz. 173 Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
       1. Blz. 174 Participeren in het ondermijningsonderzoek van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten
      4. Blz. 175 Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico's
       1. Blz. 176 Optreden bij strafbaar gedrag
       2. Blz. 177 Samen met partners in beeld brengen van complexe gezinssituaties
       3. Blz. 178 Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen
     2. Blz. 179 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 180 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 181 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 182 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 183 Doelstellingen
      1. Blz. 184 Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid
       1. Blz. 185 Toepassen van milieuvriendelijke en duurzame verlichting (Energieakkoord)
       2. Blz. 186 Verlichten van de openbare wegen
      2. Blz. 187 Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 188 Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
       2. Blz. 189 Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones
       3. Blz. 190 Uitvoeren van uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Dit heeft betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
       4. Blz. 191 Van belang dat bewoners zich bewust zijn van hun eigen gedrag in het verkeer. Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie
       5. Blz. 192 Waarborgen verkeersveiligheid
      3. Blz. 193 Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 194 Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen
       2. Blz. 195 Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). De doorstroming op het hoofdwegennet is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor ondernemingen
       3. Blz. 196 Onderzoeken in welke mate sprake is van sluipverkeer in Papendrecht en nagaan welke mogelijkheden er zijn dit tegen te gaan
       4. Blz. 197 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Het uitvoeringsprogramma bevat een veelheid aan projecten. Deze hebben betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
      4. Blz. 198 Kwaliteit en functie van wegen in stand houden
       1. Blz. 199 Het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 maakt inzichtelijk hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten het stedelijk beheer van de gemeente Papendrecht haar civiel technische onderdelen in de openbare ruimte beheert en onderhoudt
       2. Blz. 200 Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte
       3. Blz. 201 Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur. Vanaf 2019 extra investeringen om deze elementenverhardingen te vervangen
       4. Blz. 202 Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021
      5. Blz. 203 Stimuleren van het fietsverkeer
       1. Blz. 204 Daarnaast moeten ze zo veilig en comfortabel mogelijk. Goede fietspaden bevorderen het fietsverkeer. Externe expertise wordt ingezet om het onderzoek te begeleiden
       2. Blz. 205 Onderzoek doen naar de fietsstructuur in Papendrecht en hoe deze te verbeteren. Denk aan het ontvlechten van de hoofdinfrastructuur auto en het verminderen van kruisingen
       3. Blz. 206 Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het inrichten van een overdekte fietsenstalling
     2. Blz. 207 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 208 2.2 Parkeren
     1. Blz. 209 Doelstellingen
      1. Blz. 210 Bevorderen gebruik parkeergarages
       1. Blz. 211 Onderzoeken van de mogelijkheden om met kortere abonnementen voor de garages te werken (met het oog op bevorderen gebruik)
       2. Blz. 212 Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan
       3. Blz. 213 Uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages
      2. Blz. 214 Optimaliseren parkeersysteem
       1. Blz. 215 Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting
    3. Blz. 216 2.3 Recreatieve havens
     1. Blz. 217 Doelstellingen
      1. Blz. 218 Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven
       1. Blz. 219 Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
     2. Blz. 220 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 221 2.4 Economische havens en waterwegen
     1. Blz. 222 Doelstellingen
      1. Blz. 223 Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)
       1. Blz. 224 Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
       2. Blz. 225 Uitvoeren beheer en onderhoud kade Kooihaven
       3. Blz. 226 Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven
     2. Blz. 227 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 228 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 229 Doelstellingen
      1. Blz. 230 Verbeteren van het openbaar vervoer
       1. Blz. 231 Onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden voor een directe verbinding Papendrecht-Zwijndrecht en de beschikbaarheid van de waterbus Papendrecht-Dordrecht op andere momenten in avond en weekend
       2. Blz. 232 Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Hierin staat de constante samenwerking met andere overheden op zowel de OV-concessie als de waterbus-concessie centraal
     2. Blz. 233 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 234 Wat mag het kosten ?
   5. Blz. 235 3. Economie
    1. Blz. 236 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 237 Doelstellingen
      1. Blz. 238 Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat
       1. Blz. 239 Actieve promotie en acquisitie van work@erasmusplein via het Papendrecht portal
       2. Blz. 240 Beheren van relaties door bedrijvenbezoeken, intergemeentelijk overleg, deelname in regionale netwerken en ALV's
       3. Blz. 241 Deelnemen aan het regionale partnerschap met het Ondernemersplein
       4. Blz. 242 Faciliteren van activiteiten van ondernemers, verenigingen, netwerkclubs en starters/ZZP-ers (lokaal en regionaal)
       5. Blz. 243 Leveren van een financiële ondersteuning aan regionale netwerkclubs voor starters/ZZP'ers
      2. Blz. 244 Behoud en groei MKB
       1. Blz. 245 Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum
       2. Blz. 246 Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op de drie winkelcentra door structureel overleg met winkeliers en overige betrokken partijen
       3. Blz. 247 Versterken van de toekomstbestendigheid van het centrumgebied door het faciliteren van het ' De Nieuwe Winkelstraat' concept
      3. Blz. 248 Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
       1. Blz. 249 Stimuleren van verbindende activiteiten zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent en lokale activiteiten
      4. Blz. 250 Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid
       1. Blz. 251 Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
       2. Blz. 252 Samenwerken met Rotterdam om de maritieme branche in de brede regio Rotterdam te promoten
       3. Blz. 253 Via regionaal accountmanagement zorgen voor promotie, advertenties en interviews in (regionale) vakbladen
      5. Blz. 254 Ondersteunen innovatie versterkende initiatieven
       1. Blz. 255 Het stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven
     2. Blz. 256 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 257 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 258 Doelstellingen
      1. Blz. 259 Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 260 Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen
       2. Blz. 261 Faciliteren in realisatie nieuwbouw hoofdkantoor Fokker
       3. Blz. 262 Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena
     2. Blz. 263 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 264 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
     1. Blz. 265 Doelstellingen
      1. Blz. 266 Stimulering van zelfstandig ondernemerschap.
       1. Blz. 267 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
    4. Blz. 268 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 269 Doelstellingen
      1. Blz. 270 Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.
       1. Blz. 271 De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen
       2. Blz. 272 Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard
       3. Blz. 273 Jaarprogramma Jet-Net scholen
       4. Blz. 274 Leerlijn Aerospace en Maritiem
       5. Blz. 275 Netwerkbijeenkomst Vmbo
       6. Blz. 276 Onderwijsroute
       7. Blz. 277 Overkoepelend certificaat technologie.
       8. Blz. 278 Techniekdock
       9. Blz. 279 Techniekroute
       10. Blz. 280 Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO.
       11. Blz. 281 Verbreden communicatie.
      2. Blz. 282 Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.
       1. Blz. 283 Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht.
       2. Blz. 284 Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen.
      3. Blz. 285 Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
       1. Blz. 286 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt.
    5. Blz. 287 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 288 4. Onderwijs
    1. Blz. 289 4.1 Openbaar basisonderwijs
     1. Blz. 290 Doelstellingen
      1. Blz. 291 Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs
       1. Blz. 292 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden
     2. Blz. 293 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 294 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 295 Doelstellingen
      1. Blz. 296 Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs
       1. Blz. 297 Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
       2. Blz. 298 Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken
      2. Blz. 299 Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
       1. Blz. 300 Op basis van die verkenning in 2019 uitwerken van het verdere proces en de inhoud om te komen tot vernieuwing van huisvesting VO
       2. Blz. 301 Samen met de VO-scholen verkennen wat de mogelijkheden zijn om de huisvesting van de scholen te vernieuwen (leidend tot een gemeentelijke visie op de huisvesting van de VO-scholen)
       3. Blz. 302 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs door het beoordelen van de statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht
     2. Blz. 303 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 304 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
     1. Blz. 305 Doelstellingen
      1. Blz. 306 Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 307 Een kindvriendelijke gemeente worden door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren
       2. Blz. 308 Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand
       3. Blz. 309 Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten
       4. Blz. 310 Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid
       5. Blz. 311 Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden
      2. Blz. 312 Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)
       1. Blz. 313 Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs
       2. Blz. 314 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten
     2. Blz. 315 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 316 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 317 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 318 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 319 Doelstellingen
      1. Blz. 320 Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen
       1. Blz. 321 Actualisering 'Sport op Koers'
       2. Blz. 322 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen
       3. Blz. 323 Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie
     2. Blz. 324 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 325 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 326 Doelstellingen
      1. Blz. 327 Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.
       1. Blz. 328 Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties
       2. Blz. 329 Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid)
       3. Blz. 330 Onderzoek doen naar de vraag naar en het aanbod van buitensportaccommodaties bij sportverenigingen met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid
     2. Blz. 331 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 332 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 333 Doelstellingen
      1. Blz. 334 Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur
       1. Blz. 335 Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan
       2. Blz. 336 Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren)
       3. Blz. 337 In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie
       4. Blz. 338 Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie
      2. Blz. 339 Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 340 Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen
       2. Blz. 341 Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders
       3. Blz. 342 Zoeken naar de mogelijkheid om de Papendrecht Academie in te richten in samenwerking tussen Volksuniversiteit, Stichting Dorpsbehoud en de cultuurmakelaar
      3. Blz. 343 Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven
       1. Blz. 344 De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. Deze clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past. Een voorbeeld daarvan is het organiseren van de kunst- en muziekcarrousels per wijk
      4. Blz. 345 Faciliteren van evenementen
       1. Blz. 346 Onderzoeken van de mogelijkheid en oprichting stichting voor het jaarlijks organiseren van een zomerfeest
       2. Blz. 347 Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra
       3. Blz. 348 Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten
     2. Blz. 349 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 350 5.4 Musea
     1. Blz. 351 Doelstellingen
      1. Blz. 352 Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 353 Ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Dorpsbehoud
     2. Blz. 354 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 355 5.5 Cultureel erfgoed
     1. Blz. 356 Doelstellingen
      1. Blz. 357 Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 358 Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen
       2. Blz. 359 Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie
       3. Blz. 360 Pleiten voor behoud cultuurhistorische identiteit Dijklint bij toekomstige dijkversterkingen (Gebiedsraad A5H)
       4. Blz. 361 Werken aan het bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie
     2. Blz. 362 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 363 5.6 Media
     1. Blz. 364 Doelstellingen
      1. Blz. 365 Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
       1. Blz. 366 Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept
      2. Blz. 367 Permanente oplossing bieden voor het in Papendrecht achtergebleven gedeelte van de collectie Moderne Kunst
       1. Blz. 368 Concretiseren van het beheer van de collectie
      3. Blz. 369 Versterken onafhankelijke journalistiek
       1. Blz. 370 Onderzoek doen naar de mogelijkheden van onafhankelijke journalistiek
     2. Blz. 371 Samenwerkingspartners
    7. Blz. 372 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 373 Doelstellingen
      1. Blz. 374 Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen
       1. Blz. 375 Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken en aanleg van een A15 park
       2. Blz. 376 Uitvoeren van het bijenconvenant door via regulier onderhoud te werken aan ecologisch waardevolle bermen (door mogelijkheden te onderzoeken te stoppen met klepelmaaien)
       3. Blz. 377 Verbeteren van groen en water door het versterken van de ecologische kwaliteit, de gebruikswaarde en de beeldkwaliteit (door onder andere een nieuw zaai- en maaibeleid)
       4. Blz. 378 Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen
       5. Blz. 379 Vullen en onderhouden van een database flora en fauna samen met o.a. regiogemeenten
      2. Blz. 380 Versterking van de ecologische functie
       1. Blz. 381 Raadplegen van ecologische experts, waarbij we het uitvoeren van pilots niet schuwen
       2. Blz. 382 Samen met inwoners en waterschappen kijken naar een andere wijze van onderhoud van water(gangen) met het oog op waterkwaliteit en –kwantiteit
       3. Blz. 383 Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie (start in 2019, uiterlijk uitgevoerd in 2020)
      3. Blz. 384 Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap
       1. Blz. 385 Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimtes en speelmogelijkheden door inspectie, onderhoud en vervangen van speeltoestellen met als streven een goed en veelzijdig aanbod in stand te houden.
      4. Blz. 386 Versterking van de recreatie en natuur in het gebied rond de A15 en de N3
       1. Blz. 387 In gesprek gaan met buurgemeenten en andere partijen over versterken van de recreatieve en ecologische functies in het gebied ten noorden van de A15
       2. Blz. 388 Verbeteren wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade
       3. Blz. 389 Voorbereiden verbetering wandelverbinding brug (trap N3 naar viaduct)
      5. Blz. 390 Verbeteren ruimtelijke en fysieke structuur Slobbengors
       1. Blz. 391 Herinrichten park Slobbengors gelijktijdig met de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van Fokker
     2. Blz. 392 Samenwerkingspartners
    8. Blz. 393 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 394 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 395 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 396 Doelstellingen
      1. Blz. 397 Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert
       1. Blz. 398 Actief stellen van de vraag tot verbetering van onze dienstverlening en activiteiten (cliëntparticipatie)
       2. Blz. 399 Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid en het wereldfeest)
       3. Blz. 400 Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform, waarbij inwoners, organisaties en bedrijven zelf hun gegevens bijhouden en activiteiten plaatsen, zodat de sociale kaart actueel blijft
       4. Blz. 401 Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren
      2. Blz. 402 Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen
       1. Blz. 403 Continueren van de jeugdparticipatie
       2. Blz. 404 Continueren van lopende participatietrajecten (b.v. gericht op hoe vinden we elkaar?)
       3. Blz. 405 De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving
       4. Blz. 406 Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van waarderend vernieuwen en participatie
       5. Blz. 407 Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is
      3. Blz. 408 Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen
       1. Blz. 409 Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen
       2. Blz. 410 Doorontwikkelen van het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht waarbinnen kindwerk en jongerenwerk verder vorm wordt gegeven met op preventiegerichte activiteiten
       3. Blz. 411 Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere Sterk Papendrecht) waarmee ingespeeld wordt op problematiek
      4. Blz. 412 Bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers en mantelzorgers
       1. Blz. 413 Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de gemeentelijke waardering richting vrijwilligers en mantelzorgers te tonen vanwege hun onmisbare inzet in de samenleving
       2. Blz. 414 Versterken van de ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers
      5. Blz. 415 Huisvesting, integratie en participatie van statushouders
       1. Blz. 416 Uitwerking van het plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie statushouders in Papendrecht
     2. Blz. 417 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 418 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 419 Doelstellingen
      1. Blz. 420 Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven
       1. Blz. 421 Vanuit verschillende uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein worden acties geïnitieerd om onnodige zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen
      2. Blz. 422 Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte:
       1. Blz. 423 Actualiseren van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, in plaats van losse subsidieverleningen aan losse maatschappelijke instellingen
       2. Blz. 424 Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met Woonkracht10 ingezet op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en wordt ingezet op Buurtbemiddeling
       3. Blz. 425 Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen ingezet op een stevige verbinding tussen het sociale en het medische domein
     2. Blz. 426 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 427 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 428 Doelstellingen
      1. Blz. 429 Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief
       1. Blz. 430 In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het minimabeleid
       2. Blz. 431 Uitvoeren van de Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer)
       3. Blz. 432 Via het meerjarige programmaplan, de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden
       4. Blz. 433 Voortzetting van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en Present wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek
     2. Blz. 434 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 435 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 436 Doelstellingen
      1. Blz. 437 Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet
       1. Blz. 438 Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk
     2. Blz. 439 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 440 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 441 Doelstellingen
      1. Blz. 442 Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk
       1. Blz. 443 Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet
      2. Blz. 444 Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap
       1. Blz. 445 Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie
      3. Blz. 446 Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 447 Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden
       2. Blz. 448 Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties)
     2. Blz. 449 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 450 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
     1. Blz. 451 Doelstellingen
      1. Blz. 452 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 453 In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen
       2. Blz. 454 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD
     2. Blz. 455 Samenwerkingspartners
    7. Blz. 456 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 457 Doelstellingen
      1. Blz. 458 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 459 In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen
       2. Blz. 460 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD
     2. Blz. 461 Samenwerkingspartners
    8. Blz. 462 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 463 Doelstellingen
      1. Blz. 464 Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen
       1. Blz. 465 Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht/Jeugdteams ZHZ.
       2. Blz. 466 Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)
     2. Blz. 467 Samenwerkingspartners
    9. Blz. 468 6.81 Geëscaleerde zorg18+
     1. Blz. 469 Doelstellingen
      1. Blz. 470 Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben
       1. Blz. 471 Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders
       2. Blz. 472 Versterking van algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep mogelijk wordt
     2. Blz. 473 Samenwerkingspartners
    10. Blz. 474 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 475 Doelstellingen
      1. Blz. 476 Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben
       1. Blz. 477 Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022
     2. Blz. 478 Samenwerkingspartners
    11. Blz. 479 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 480 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 481 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 482 Doelstellingen
      1. Blz. 483 Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners
       1. Blz. 484 Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van een Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige van Rivas binnen Sterk Papendrecht
       2. Blz. 485 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid
       3. Blz. 486 Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en Rivas
       4. Blz. 487 Werken aan een herziening van het gezondheidsbeleid aan de hand van het Concept positieve gezondheid en de Pledge 'Alles is gezondheid' (onderdeel van Nationaal Programma Preventie)
     2. Blz. 488 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 489 7.2 Riolering
     1. Blz. 490 Doelstellingen
      1. Blz. 491 Deze algemene taak betreft afvalwater, regenwater en grondwater. Inzet is te anticiperen op de klimaatsverandering
       1. Blz. 492 Beheer en onderhoud van de riolering en de rioolgemalen
       2. Blz. 493 Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, waarbij de vervangingen voorzien zijn van klimaatadaptieve maatregelen
       3. Blz. 494 Opstellen en uitvoeren van een Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023, waarbij ingespeeld wordt op de vervangingsbehoefte en klimaatadaptatie
      2. Blz. 495 Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen
       1. Blz. 496 Het opstellen van een klimaatstresstest, waarbij de gevoeligheden in kaart worden gebracht (klimaatatlas), risico's worden beschreven en bediscuteerd en maatregelen worden toegepast
       2. Blz. 497 Implementeren van waterberging bij reconstructies in wegen en groen of groene daken
       3. Blz. 498 Klimaatadaptatie opnemen als onderdeel in het GRP voor zover het hemelwater en grondwater plicht betreft
     2. Blz. 499 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 500 7.3 Afval
     1. Blz. 501 Doelstellingen
      1. Blz. 502 Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof
       1. Blz. 503 Doelgerichter stimuleren van gescheiden inzameling van GFT-afval, papier en glas (communicatie en mogelijkheden bieden)
       2. Blz. 504 Een nieuw Afval Breng Station (ABS)
       3. Blz. 505 Onderbrengen van de exploitatie van het ABS bij HVC, waarbij scheiding van meer afvalstromen mogelijk is
       4. Blz. 506 Ondertussen onderzoeken we de voor- en nadelen van de twee methoden van afvalscheiding (voor- en nascheiding)
       5. Blz. 507 Onderzoeken openingstijden en zorgen voor een betere doorstroming op het ABS zodat het brengen van afval sneller gaat en er zo min mogelijk opstoppingen ontstaan op de Willem Dreeslaan
       6. Blz. 508 Realisatie van een nieuw ABS met meer mogelijkheden voor afvalscheiding en dus hergebruik van afval
       7. Blz. 509 Uitvoeren raadsbesluit over afvalscheiding door te beginnen met omgekeerd inzamelen in bepaalde wijken of straten
     2. Blz. 510 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 511 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 512 Doelstellingen
      1. Blz. 513 Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat
       1. Blz. 514 Acties met betrekking tot de milieuproblematiek rondom Chemours/DuPont, in samenwerking met buurgemeenten, provincie en het ministerie en de GGD
       2. Blz. 515 Inspelen op het voorgenomen Wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet Milieubeheer onder andere uiterlijk in 2024 verwijdering asbest en asbesthoudende producten)'
       3. Blz. 516 Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningskabels te verkleinen
       4. Blz. 517 Regie op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2019 uitvoering Milieu-taken OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen
       5. Blz. 518 Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 – 2023'
       6. Blz. 519 Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder'
       7. Blz. 520 Uitvoeren van de maatregelen die op het gebied van groen en duurzaamheid uitvoeren, vanuit het belang voor het milieu en het woon- en leefklimaat
       8. Blz. 521 Vanuit de opdracht van de Omgevingswet uitwerken van een integrale visie binnen de beleidsvelden ecologie, bodem, water, geluid, lucht, straling en externe veiligheid inclusief de gevolgen voor de gezondheid
     2. Blz. 522 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 523 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 524 Doelstellingen
      1. Blz. 525 Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting
       1. Blz. 526 Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau
       2. Blz. 527 Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van onderzoek uit 2018
       3. Blz. 528 Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare groene begraafplaats
    6. Blz. 529 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 530 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 531 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 532 Doelstellingen
      1. Blz. 533 Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht
       1. Blz. 534 Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte
       2. Blz. 535 Inventariseren van bestaande visies, beleid en verordeningen
       3. Blz. 536 Opstellen van een startdocument omgevingsvisie Papendrecht, onder andere door het organiseren van workshops met de gemeenteraad opstellen van een plan van aanpak voor communicatie en participatie
       4. Blz. 537 Start maken met opstellen omgevingsvisie
      2. Blz. 538 Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen van een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering van het omgevingsrecht
       1. Blz. 539 Initiëren en stimuleren van vooroverleg
       2. Blz. 540 Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning
       3. Blz. 541 Voorbereiden op de Omgevingswet met aandacht voor participatie
       4. Blz. 542 Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Actueel houden van beheersverordeningen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten
       5. Blz. 543 Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving
      3. Blz. 544 Ingrijpende woningverbetering en herstructurering van het zuidelijk deel van Kraaihoek
       1. Blz. 545 Planontwikkeling, RO procedure en verlegging infrastructuur in het gebied Weteringsingel/Boomgaardstraat
     2. Blz. 546 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 547 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 548 Doelstellingen
      1. Blz. 549 Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum
       1. Blz. 550 Herontwikkeling pand voormalige bibliotheek
       2. Blz. 551 Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw door afronding planvorming, contractering en vergunningprocedure
      2. Blz. 552 Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages
       1. Blz. 553 Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op activiteiten in het centrum
      3. Blz. 554 Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)
       1. Blz. 555 Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'. Start bouw voorzien in november 2018; geprognosticeerde bouwtijd 2 jaar
       2. Blz. 556 Herontwikkeling Lange Tiendwegzone
       3. Blz. 557 Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2020
       4. Blz. 558 Start van de realisatie van woongebied Land van Matena
     2. Blz. 559 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 560 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 561 Doelstellingen
      1. Blz. 562 Geschikte woningen voor inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie
       1. Blz. 563 Actualiseren Huisvestingsverordening
       2. Blz. 564 Actualiseren PALT
       3. Blz. 565 Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieu's
       4. Blz. 566 Ontwikkelen gebied Land van Matena als rustig, groen woonmilieu
       5. Blz. 567 Ontwikkelen gebieden Tiendzone, Kombuis en Westeind 130
       6. Blz. 568 Opstellen lokale uitvoeringsparagraaf behorend bij regionale woonvisie
       7. Blz. 569 Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen
       8. Blz. 570 Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen
      2. Blz. 571 Een groen en duurzaam Papendrecht
       1. Blz. 572 Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen)
       2. Blz. 573 Experimenteren met groen tegen gevels of op daken
       3. Blz. 574 Organiseren van de Doe Duurzaam Markt
       4. Blz. 575 Promoten Project Circulaire Economie Papendrecht
      3. Blz. 576 Voorbereiden van en inspelen op de energietransitie
       1. Blz. 577 Het bewustzijn van de inwoners vergroten over aardgasvrij wonen en stimuleren energie te besparen
       2. Blz. 578 Onderzoek naar en aanleg van een warmtenet samen met HVC en Woonkracht10
       3. Blz. 579 Promoten energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB
       4. Blz. 580 Wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen'
     2. Blz. 581 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 582 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 583 Paragrafen
    1. Blz. 584 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 585 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 586 Financiële kengetallen
    2. Blz. 587 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 588 Inleiding
     2. Blz. 589 Beleidskaders
     3. Blz. 590 Activiteiten in 2019
     4. Blz. 591 Activiteiten 2020 en 2021
    3. Blz. 592 3. Financiering
     1. Blz. 593 3. Financiering
    4. Blz. 594 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 595 4. Lokale heffingen
    5. Blz. 596 5. Grondbeleid
     1. Blz. 597 5. Grondbeleid
    6. Blz. 598 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 599 6. Verbonden Partijen
    7. Blz. 600 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 601 7. Bedrijfsvoering
   12. Blz. 602 BBV indicatoren
    1. Blz. 603 Waarstaatjegemeente.nl
    2. Blz. 604 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap