Uitgaven

15,4%

€ 14.848

x € 1.000
15,4% Complete

Inkomsten

58,61%

€ 57.022

x € 1.000
58,61% Complete

Saldo

4752,22%

€ 42.174

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

15,4%

€ 14.848

x € 1.000
15,4% Complete

Inkomsten

58,61%

€ 57.022

x € 1.000
58,61% Complete

Saldo

4752,22%

€ 42.174

x € 1.000

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Regiogemeenten
  • Inwoners, bedrijven en instellingen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Zo gaan we dat doen

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

0.4b ICT

Wat willen we bereiken?

Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen

Zo gaan we dat doen

Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen

Zo gaan we dat doen

Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers

Zo gaan we dat doen

Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie

Zo gaan we dat doen

Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren schuldpositie

Zo gaan we dat doen

Beperken renterisico

Zo gaan we dat doen

Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Samenwerkingspartners

  • Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering
  • Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Samenwerkingspartners

  • Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Zo gaan we dat doen

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Zo gaan we dat doen

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Zo gaan we dat doen

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Zo gaan we dat doen

Structureel sluitende begroting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Bestuur -2.428 -2.937 -2.016 -2.001 -2.056 -2.011
Mutaties reserves -8.431 -1.745 -195 -40 0 0
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -551 0 695 3.070 3.676
Burgerzaken -1.034 -923 -883 -935 -943 -919
Overhead -9.831 -10.856 -11.984 -12.020 -12.353 -12.480
Treasury -32 723 640 547 262 363
OZB woningen -62 -51 -52 -52 -52 -52
OZB niet-woningen -174 -160 -163 -163 -163 -163
Parkeerbelasting -5 -15 0 0 0 0
Belastingen overig -13 -9 0 0 0 0
Overige baten en lasten -611 -421 -195 -1.919 -2.872 -4.153
Totaal Lasten -22.620 -16.945 -14.848 -15.889 -15.108 -15.740
Baten
Bestuur 174 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 7.727 1.129 1.292 717 791 566
Burgerzaken 605 253 314 334 339 309
Overhead 375 267 405 405 405 405
Treasury 729 745 994 479 479 479
OZB woningen 3.684 3.763 3.840 3.916 3.993 4.070
OZB niet-woningen 1.924 2.060 2.129 2.219 2.248 2.277
Parkeerbelasting 45 78 43 43 43 43
Belastingen overig 950 1.000 1.000 1.000 0 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.603 45.708 46.988 48.386 48.867 50.105
Overige baten en lasten 18 18 18 18 18 18
Totaal Baten 58.834 55.020 57.022 57.517 57.181 58.270