Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

Uitgaven

15,4%

€ 14.848

x € 1.000
15,4% Complete

Inkomsten

58,61%

€ 57.022

x € 1.000
58,61% Complete

Saldo

4752,22%

€ 42.174

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

15,4%

€ 14.848

x € 1.000
15,4% Complete

Inkomsten

58,61%

€ 57.022

x € 1.000
58,61% Complete

Saldo

4752,22%

€ 42.174

x € 1.000
Inhoud

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

0.4b ICT

Doelstellingen

Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid

Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie

Samenwerkingspartners

• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Zo gaan we dat doen

0.64 Belastingen overig

Doelstellingen

Beperken lokale lasten

Zo gaan we dat doen

Streven naar kostendekkende tarieven

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering
  • Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld

0.8 Overige baten en lasten

Doelstellingen

Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Doelstellingen

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Doelstellingen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Bestuur -2.428 -2.937 -2.016 -2.001 -2.056 -2.011
Mutaties reserves -8.431 -1.745 -195 -40 0 0
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -551 0 695 3.070 3.676
Burgerzaken -1.034 -923 -883 -935 -943 -919
Overhead -9.831 -10.856 -11.984 -12.020 -12.353 -12.480
Treasury -32 723 640 547 262 363
OZB woningen -62 -51 -52 -52 -52 -52
OZB niet-woningen -174 -160 -163 -163 -163 -163
Parkeerbelasting -5 -15 0 0 0 0
Belastingen overig -13 -9 0 0 0 0
Overige baten en lasten -611 -421 -195 -1.919 -2.872 -4.153
Totaal Lasten -22.620 -16.945 -14.848 -15.889 -15.108 -15.740
Baten
Bestuur 174 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 7.727 1.129 1.292 717 791 566
Burgerzaken 605 253 314 334 339 309
Overhead 375 267 405 405 405 405
Treasury 729 745 994 479 479 479
OZB woningen 3.684 3.763 3.840 3.916 3.993 4.070
OZB niet-woningen 1.924 2.060 2.129 2.219 2.248 2.277
Parkeerbelasting 45 78 43 43 43 43
Belastingen overig 950 1.000 1.000 1.000 0 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.603 45.708 46.988 48.386 48.867 50.105
Overige baten en lasten 18 18 18 18 18 18
Totaal Baten 58.834 55.020 57.022 57.517 57.181 58.270