Uitgaven

20,78%

€ 20.034

x € 1.000
20,78% Complete

Inkomsten

19,23%

€ 18.708

x € 1.000
19,23% Complete

Saldo

149,42%

€ -1.326

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

20,78%

€ 20.034

x € 1.000
20,78% Complete

Inkomsten

19,23%

€ 18.708

x € 1.000
19,23% Complete

Saldo

149,42%

€ -1.326

x € 1.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht

Zo gaan we dat doen

Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen. Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Waterschap
 • Andere gemeenten
 • VRZHZ
 • OZHZ
 • DG&J

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?

Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum

Zo gaan we dat doen

Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages

Zo gaan we dat doen

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Projectontwikkelaars
 • Provincie

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie

Zo gaan we dat doen

Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Regiogemeenten
 • Woningcorporatie
 • Combiraad
 • Ontwikkelende partijen
 • Partners Energieakkoord Drechtsteden
 • Het Rijk

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Ruimtelijke ordening -2.565 -365 -338 -338 -338 -338
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -7.880 -13.639 -16.581 -5.312 -1.861 -329
Wonen en bouwen -3.000 -2.903 -3.115 -2.976 -2.946 -2.775
Totaal Lasten -13.444 -16.907 -20.034 -8.626 -5.145 -3.443
Baten
Ruimtelijke ordening 83 50 50 50 50 50
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.854 13.437 16.346 5.023 1.532 0
Wonen en bouwen 3.458 2.012 2.312 2.157 1.814 1.664
Totaal Baten 11.395 15.499 18.708 7.230 3.396 1.714