Uitgaven

7,87%

€ 7.583

x € 1.000
7,87% Complete

Inkomsten

0,96%

€ 932

x € 1.000
0,96% Complete

Saldo

749,45%

€ -6.651

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

7,87%

€ 7.583

x € 1.000
7,87% Complete

Inkomsten

0,96%

€ 932

x € 1.000
0,96% Complete

Saldo

749,45%

€ -6.651

x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Sportverenigingen
 • Scholen
 • Regiogemeenten
 • Maatschappelijke partners
 • SDD
 • DG&J
 • Sterk Papendrecht
 • Sportcentrum

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Sportverenigingen
 • Sportcentrum
 • Scholen
 • Externe adviseurs

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Zo gaan we dat doen

Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders

Zo gaan we dat doen

Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van evenementen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Stichting cultuureducatie ZHZ
 • Excelsior
 • Cultuurmakelaar
 • Scholen
 • Sociale partners
 • Volksuniversiteit
 • Stichting Dorpsbehoud
 • Theater De Willem
 • Lokale partners, ondernemers en ondernemersverenigingen

5.4 Musea

Samenwerkingspartners

 • Stichting Dorpsbehoud
 • Volksuniversiteit
 • Historische Vereniging West-Alblasserwaard

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Bezien in hoeverre cultuur historie in beeld kan worden gebracht (buiten – stenen / binnen –etalage))

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Waterschap 
 • Provincie
 • Andere gemeenten

5.6 Media

Wat willen we bereiken?

Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek

Zo gaan we dat doen

Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie (deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Bibliotheek Aanzet
 • Dordrechts Museum

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Versterking van de ecologische functie (ecologischer groen)

Zo gaan we dat doen

Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen (diverser en aantrekkelijker groen, meer groen)

Zo gaan we dat doen

Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Versterken recreatieve functie

Zo gaan we dat doen

Wijzigingen in beheer watergangen

Zo gaan we dat doen

Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners en ondernemers
 • Maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht en de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
 • Gemeenten
 • Provincie
 • Landschapstafel AV
 • Rijk
 • Woningcorporaties
 • Natuur Wetenschappelijk Centrum
 • Waterschap

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Sportbeleid en activering -209 -213 -283 -283 -283 -216
Sportaccommodaties -2.133 -2.312 -2.342 -2.325 -2.393 -2.399
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.172 -1.207 -1.365 -1.351 -1.357 -1.374
Musea -28 -21 -24 -24 -24 -24
Media -590 -578 -595 -595 -596 -596
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.006 -2.958 -2.974 -2.921 -2.915 -2.916
Totaal Lasten -7.137 -7.290 -7.583 -7.499 -7.568 -7.525
Baten
Sportbeleid en activering 19 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties 707 675 718 718 718 718
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 96 90 90 90 90 90
Media 19 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 125 120 124 124 124 124
Totaal Baten 965 885 932 932 932 932