Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

Uitgaven

33,34%

€ 32.142

x € 1.000
33,34% Complete

Inkomsten

8,9%

€ 8.661

x € 1.000
8,9% Complete

Saldo

2645,94%

€ -23.481

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

33,34%

€ 32.142

x € 1.000
33,34% Complete

Inkomsten

8,9%

€ 8.661

x € 1.000
8,9% Complete

Saldo

2645,94%

€ -23.481

x € 1.000
Inhoud

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

Integratie en participatie van statushouders

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen
 • Iedereen die wil samenwerken
 • Sterk Papendrecht
 • Zorgaanbieders
 • Vluchtelingenwerk
 • Odensehuis

6.2 Wijkteams

Doelstellingen

Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven

zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en ondersteuning.

Samenwerkingspartners

 • Sterk Papendrecht
 • Verschillende maatschappelijke instellingen
 • SDD
 • SOJ
 • Zorgaanbieders en huisartsen
 • Woonkracht10

6.4 Begeleide participatie

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • DrechtStedenActief
 • UWV
 • Drechtwerk
 • Sterk Papendrecht

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • UWV
 • Bedrijven en organisaties
 • Onderwijs

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Aanbieders maatwerkvoorzieningen Wmo
• Sterk Papendrecht

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Doelstellingen

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Wmo-aanbieders
• Sterk Papendrecht

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • SOJ
 • Jeugdhulpaanbieders
 • Sterk Papendrecht
 • Andere maatschappelijke organisaties

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Doelstellingen

Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben

vanwege huiselijk geweld terecht kunnen.

Samenwerkingspartners

 • Regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
 • Gemeente Dordrecht als centrumgemeente
 • SDD
 • DG&J
 • Sterk Papendrecht
 • Zorgaanbieders

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Doelstellingen

Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben

Samenwerkingspartners

 • DG&J
 • SOJ
 • Sterk Papendrecht
 • Jeugdhulpaanbieders

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.330 -2.630 -2.561 -2.577 -2.561 -2.616
Wijkteams -1.462 -1.376 -1.717 -1.677 -1.632 -1.547
Inkomensregelingen -10.050 -9.639 -9.817 -9.867 -9.865 -9.857
Begeleide participatie -2.525 -2.350 -2.205 -2.192 -2.181 -2.214
Arbeidsparticipatie -1.349 -1.439 -1.711 -1.686 -1.710 -1.710
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -460 -992 -553 -553 -553 -553
Maatwerkdienstverlening 18+ -5.382 -5.291 -6.538 -6.532 -6.526 -6.526
Maatwerkdienstverlening 18- -5.136 -4.897 -5.687 -5.370 -5.067 -5.067
Ge?scaleerde zorg 18+ -267 -226 -237 -237 -237 -237
Ge?scaleerde zorg 18- -947 -1.127 -1.115 -1.115 -1.115 -1.115
Totaal Lasten -29.908 -29.966 -32.142 -31.808 -31.447 -31.442
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 522 435 443 443 443 443
Inkomensregelingen 7.798 7.193 7.378 7.378 7.378 7.378
Begeleide participatie 41 40 40 40 40 40
Arbeidsparticipatie -9 40 0 0 0 0
Ge?scaleerde zorg 18+ 887 471 800 390 390 390
Totaal Baten 9.238 8.179 8.661 8.251 8.251 8.251