Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 Blz. 2  
Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
0.1 Bestuur Blz. 7  
Doelstellingen Blz. 8  
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 9  
Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend) Blz. 10  
Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie Blz. 11  
We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken Blz. 12  
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 13  
We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken Blz. 14  
In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld Blz. 15  
We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven Blz. 16  
Samenwerkingspartners Blz. 17  
0.2 Burgerzaken Blz. 18  
Doelstellingen Blz. 19  
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 20  
Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten) Blz. 21  
Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen Blz. 22  
Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers Blz. 23  
Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. Blz. 24  
Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale Blz. 25  
Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten Blz. 26  
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Blz. 27  
Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar het juiste team brengen en zorgen voor tijdige beantwoording Blz. 28  
Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers Blz. 29  
In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij in het begin ook per post brieven worden aangeboden Blz. 30  
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 31  
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen) Blz. 32  
Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen Blz. 33  
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 34  
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 35  
Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners Blz. 36  
Samenwerkingspartners Blz. 37  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 38  
Doelstellingen Blz. 39  
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Blz. 40  
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel Blz. 41  
Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie) Blz. 42  
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties Blz. 43  
Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties Blz. 44  
Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Blz. 45  
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 46  
Doelstellingen Blz. 47  
Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 48  
Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten' Blz. 49  
Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent Blz. 50  
Continueren van het traineeprogramma Blz. 51  
De mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering) Blz. 52  
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 53  
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie Blz. 54  
Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit Blz. 55  
Continueren inzetten op de 'lerende organisatie' Blz. 56  
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Blz. 57  
Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden Blz. 58  
Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie Blz. 59  
Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie Blz. 60  
Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers Blz. 61  
Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers Blz. 62  
Samenwerkingspartners Blz. 63  
0.4b ICT Blz. 64  
Doelstellingen Blz. 65  
Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid Blz. 66  
Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT Blz. 67  
Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen Blz. 68  
De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen Blz. 69  
Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden Blz. 70  
Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen Blz. 71  
Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid in het kader van de omgevingsvisie – een lokale vertaling van de regionale aanpak Blz. 72  
Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur Blz. 73  
Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D) Blz. 74  
Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers Blz. 75  
Om de positie van de gemeente in de regio blijvend te versterken en om een flexibele, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie te kunnen bewerkstelligen, wordt de positie van informatiemanager duurzaam en versterkt ingevuld Blz. 76  
Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie Blz. 77  
Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn Blz. 78  
Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening Blz. 79  
Ook in 2020 werken we aan het uitbouwen van initiatieven op het gebied van datagestuurd werken, smart city en smart mobility. Blz. 80  
Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken). Blz. 81  
Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie (Hieronder valt ook de betere communicatie richting inwoners en ondernemers hoe geo-informatie ook door hen gebruikt kan worden) Blz. 82  
De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien Blz. 83  
Samenwerkingspartners Blz. 84  
0.5 Treasury Blz. 85  
Inleiding Blz. 86  
Doelstellingen Blz. 87  
Optimaliseren schuldpositie Blz. 88  
Monitoren economische en marktontwikkelingen Blz. 89  
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 90  
Beperken renterisico Blz. 91  
Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 92  
Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's Blz. 93  
Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf Blz. 94  
Grote investeringen faseren waar kan Blz. 95  
Samenwerkingspartners Blz. 96  
0.61 OZB woningen Blz. 97  
Inleiding Blz. 98  
Doelstellingen Blz. 99  
Beperken lokale lasten Blz. 100  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 101  
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 102  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 103  
Samenwerkingspartners Blz. 104  
0.62 OZB niet-woningen Blz. 105  
Inleiding Blz. 106  
Doelstellingen Blz. 107  
Beperken lokale lasten Blz. 108  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 109  
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 110  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 111  
Samenwerkingspartners Blz. 112  
0.63 Parkeerbelasting Blz. 113  
Doelstellingen Blz. 114  
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 115  
Handhaven van de blauwe zone Blz. 116  
0.64 Belastingen overig Blz. 117  
Doelstellingen Blz. 118  
Beperken lokale lasten Blz. 119  
Efficiency in processen Blz. 120  
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 121  
Efficiency in processen Blz. 122  
Samenwerkingspartners Blz. 123  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 124  
Doelstellingen Blz. 125  
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 126  
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 127  
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden Blz. 128  
Samenwerkingspartners Blz. 129  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 130  
Doelstellingen Blz. 131  
Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid Blz. 132  
Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023 Blz. 133  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 134  
Doelstellingen Blz. 135  
Beperken van administratieve lasten Blz. 136  
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 137  
Samenwerkingspartners Blz. 138  
0.10 Mutaties reserves Blz. 139  
Doelstellingen Blz. 140  
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 141  
Beperken aantal reserves Blz. 142  
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 143  
Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie Blz. 144  
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 145  
Monitoren en beperken van risico's Blz. 146  
Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid) Blz. 147  
Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid Blz. 148  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 149  
Doelstellingen Blz. 150  
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 151  
Behoedzaam financieel beleid Blz. 152  
Structureel sluitende begroting Blz. 153  
Gezien de verslechterde financiële positie met name door oplopende kosten in het sociaal domein organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2020 financieel sluitend te krijgen Blz. 154  
Wat mag het kosten? Blz. 155  
1. Veiligheid Blz. 156  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 157  
Doelstellingen Blz. 158  
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 159  
Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Blz. 160  
Verder bouwen aan een regio brede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams Blz. 161  
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 162  
Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten) Blz. 163  
Verder vormgeven van de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Blz. 164  
Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage) Blz. 165  
Samenwerkingspartners Blz. 166  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 167  
Doelstellingen Blz. 168  
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 169  
Uitvoeren beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 170  
Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 171  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 172  
Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 173  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak Blz. 174  
Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 175  
Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen Blz. 176  
Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing Blz. 177  
Inrichten meldpunt radicalisering met bijhorend handelingsprotocol Blz. 178  
Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden Blz. 179  
Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden Blz. 180  
Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole in het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen Blz. 181  
Evalueren pilot Halt-afdoening ter voorkoming van verdere strafvervolging Blz. 182  
Inzetten extra boa op uitvoering 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018-2021' Blz. 183  
Uitvoeren geactualiseerde huisvestingsverordening en aanpakken illegale verhuur om woonoverlast tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten Blz. 184  
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 185  
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 186  
Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken Blz. 187  
Samenwerkingspartners Blz. 188  
Wat mag het kosten? Blz. 189  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 190  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 191  
Doelstellingen Blz. 192  
Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid Blz. 193  
Hanteren van de Nederlandse richtlijn bij het ontwerpen en uitvoeren van verlichtingsplannen (uitgezonderd zijn parken, recreatieve ruimten en achterpaden die geen belangrijke functie hebben voor het woon-werk verkeer) Blz. 194  
Bij vervangen van verlichting hebben we aandacht voor het toepassen van energie-, milieu- en duurzaamheidsaspecten Blz. 195  
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 196  
(Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden Blz. 197  
Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 198  
Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie Blz. 199  
Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht', dat betrekking heeft op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Blz. 200  
Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones Blz. 201  
In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evaluatie van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren Blz. 202  
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 203  
Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3) Blz. 204  
Wij onderzoeken mogelijk sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en nemen indien mogelijk structurele maatregelen om dit tegen te gaan. Blz. 205  
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen Blz. 206  
Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden Blz. 207  
Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan. Blz. 208  
Extra investeringen zijn nodig om elementenverhardingen te vervangen. Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur Blz. 209  
Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is in de openbare ruimte Blz. 210  
Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021 Blz. 211  
Formeel borgen van de installatieverantwoordelijkheid bij de elektrische objecten in de openbare ruimte Blz. 212  
Verder doorontwikkelen van de constructieve veiligheid bij de civiele kunstwerken Blz. 213  
Stimuleren van het fietsgebruik Blz. 214  
Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren. Blz. 215  
Fietsgebruik stimuleren door een uitprobeeraanbod en een tweewielers regeling te faciliteren Blz. 216  
Electrische mobiliteit bevorderen Blz. 217  
Initiatieven uit de markt voor elektrisch vervoer ondersteunen en waar mogelijk faciliteren Blz. 218  
Samenwerkingspartners Blz. 219  
2.2 Parkeren Blz. 220  
Doelstellingen Blz. 221  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 222  
Periodiek uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages Blz. 223  
Uitvoering van parkeerdrukmeting in wijken voorafgaand aan grotere reconstructies Blz. 224  
Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan Blz. 225  
Optimaliseren parkeersysteem Blz. 226  
Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting in het centrum en omgeving Blz. 227  
2.3 Recreatieve havens Blz. 228  
Doelstellingen Blz. 229  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 230  
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 231  
Samenwerkingspartners Blz. 232  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 233  
Doelstellingen Blz. 234  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 235  
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 236  
Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven Blz. 237  
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven Blz. 238  
Samenwerkingspartners Blz. 239  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 240  
Doelstellingen Blz. 241  
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 242  
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 243  
Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente Blz. 244  
Stimuleren van op het openbaar vervoer aanvullende systemen als het gebruik kunnen maken van e-wheels, zorglijn en dergelijke Blz. 245  
Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam Blz. 246  
Samenwerkingspartners Blz. 247  
Wat mag het kosten ? Blz. 248  
3. Economie Blz. 249  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 250  
Doelstellingen Blz. 251  
Voeren van accountmanagement Blz. 252  
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester Blz. 253  
Het op de hoogte blijven van trends en (markt)ontwikkelingen door het bezoeken van (regionale) congressen en bijeenkomsten Blz. 254  
Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen Blz. 255  
Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen Blz. 256  
Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media Blz. 257  
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" Blz. 258  
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling Blz. 259  
Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals realisatie van Bedrijven Investeringszone Blz. 260  
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 261  
Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven zoals: Keurmerk veilig ondernemen Blz. 262  
Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen Blz. 263  
Communiceren vanuit de accountmanagersrol om het ondernemersklimaat te verbeteren Blz. 264  
Stimuleren van de regionale economie Blz. 265  
Stimuleren van verbindende activiteiten voor alle leerlijnen zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, "Kom Binnen Bij Bedrijven" en lokale activiteiten/initiatieven Blz. 266  
Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities) Blz. 267  
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' in lijn met ambities Groeiagenda Blz. 268  
Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 269  
Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities Blz. 270  
Deelnemen aan het ondernemersplein Blz. 271  
Samenwerkingspartners Blz. 272  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 273  
Doelstellingen Blz. 274  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 275  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 276  
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 277  
Samenwerkingspartners Blz. 278  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 279  
Doelstellingen Blz. 280  
Stimulering zelfstandig ondernemerschap Blz. 281  
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma economie Verbinden en zichtbaar inspireren Blz. 282  
3.4 Economische promotie Blz. 283  
Doelstellingen Blz. 284  
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 285  
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 286  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 287  
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 288  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 289  
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 290  
Onderwijsroute Blz. 291  
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 292  
Techniekdock Blz. 293  
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 294  
Verbreden communicatie Blz. 295  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 296  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 297  
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 298  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 299  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (3) Blz. 300  
Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt Blz. 301  
Wat mag het kosten? Blz. 302  
4. Onderwijs Blz. 303  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 304  
Doelstellingen Blz. 305  
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 306  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden Blz. 307  
Samenwerkingspartners Blz. 308  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 309  
Doelstellingen Blz. 310  
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 311  
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 312  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 313  
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 314  
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO Blz. 315  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 316  
Samenwerkingspartners Blz. 317  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 318  
Doelstellingen Blz. 319  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 320  
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand Blz. 321  
Een kindvriendelijke gemeente zijn en blijven door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 322  
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 323  
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid Blz. 324  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 325  
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 326  
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 327  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten Blz. 328  
Samenwerkingspartners Blz. 329  
Wat mag het kosten? Blz. 330  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 331  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 332  
Doelstellingen Blz. 333  
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 334  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 335  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 336  
Actualisering 'Sport op Koers' Blz. 337  
Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving Blz. 338  
Samenwerkingspartners Blz. 339  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 340  
Doelstellingen Blz. 341  
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 342  
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid Blz. 343  
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 344  
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid) Blz. 345  
Samenwerkingspartners Blz. 346  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 347  
Doelstellingen Blz. 348  
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 349  
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie Blz. 350  
Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren) Blz. 351  
Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan Blz. 352  
Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie Blz. 353  
Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 354  
Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders Blz. 355  
Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 356  
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 357  
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past (In samenwerking met de cultuuraanbieders en het onderwijs). Blz. 358  
Maken van een vernieuwd cultuurmenu 2020-2021 in overleg met de lokale aanbieders en de scholen Blz. 359  
Faciliteren van evenementen Blz. 360  
Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten Blz. 361  
Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra Blz. 362  
Stimuleren van een zomer- en een winterfeest Blz. 363  
Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren Blz. 364  
In 2020 organiseren van een bevrijdingsfeest naar aanleiding van het vieren van 75 jaar bevrijding (het zomerevenement) Blz. 365  
Samenwerkingspartners Blz. 366  
5.4 Musea Blz. 367  
Doelstellingen Blz. 368  
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 369  
Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven Blz. 370  
Samenwerkingspartners Blz. 371  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 372  
Doelstellingen Blz. 373  
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 374  
Vaststellen bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie Blz. 375  
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen Blz. 376  
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 377  
Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie. Het rapport Bouwsteen kwaliteit dijk en oevers, vastgesteld door Gebiedsraad A5H, maakt deel uit van die Perspectievennota. Blz. 378  
Bezien in hoeverre cultuur historie in beeld kan worden gebracht (buiten – stenen / binnen –etalage)) Blz. 379  
Participeren in een mogelijk project van de provincie over een nieuwe erfgoedtafel Ijzeren Eeuw (1850-1970). Hierbij gaat het om de geschiedenis van de scheepsbouw en de baggerindustrie Blz. 380  
Samenwerkingspartners Blz. 381  
5.6 Media Blz. 382  
Doelstellingen Blz. 383  
Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 384  
Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept Blz. 385  
Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie (deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen) Blz. 386  
Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de collectie Blz. 387  
Samenwerkingspartners Blz. 388  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 389  
Doelstellingen Blz. 390  
Versterking van de ecologische functie (ecologischer groen) Blz. 391  
Uitbreiden consistent, natuurvriendelijk maaibeheer met ingang van 2020 (circa 18% in 2018, streven is minimaal 30% aan het einde van de collegeperiode) Blz. 392  
Eerste stap zetten naar consistent, natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen (streven is deze collegeperiode minimaal 30% natuurvriendelijk te onderhouden, eind 2018 werd ongeveer 12% natuurvriendelijk onderhouden) Blz. 393  
Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken (zoals het Vondelpark, Park Noordhoeks wiel en het park langs de A15) Blz. 394  
Doorvoeren van eerste verbeteringen in het park ten zuiden van de A15 onder andere wat betreft natuurwaarden en waterberging (watercompensatie RWS A15) Blz. 395  
Betrekken van ecologische experts bij ruimtelijke opgaven Blz. 396  
Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen (diverser en aantrekkelijker groen, meer groen) Blz. 397  
Verkennen scenario's ter voorbereiding op versterking van de bomen- en groenstructuur en ramen wat nodig is om scenario's uit te kunnen voeren Blz. 398  
Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen Blz. 399  
Samenwerken met maatschappelijke partners en inwoners aan natuur, onder andere in het kader van het bijenconvenant Blz. 400  
Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie Blz. 401  
Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding Blz. 402  
Aanleggen wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade Blz. 403  
Aansluiten bij het initiatief 'het groenste fietspad van Nederland' Blz. 404  
Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen Blz. 405  
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen met als streven het in stand houden van een veelzijdig speelaanbod Blz. 406  
Versterken recreatieve functie Blz. 407  
Onderzoeken van de mogelijkheid (inclusief financiële haalbaarheid) van een openbare hellingbaan voor het te water laten gaan van boten Blz. 408  
Wijzigingen in beheer watergangen Blz. 409  
Watergangen ook kwalitatief op peil houden met zo min mogelijk schadelijke effecten op de flora en fauna. Blz. 410  
Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 411  
Daar waar mogelijk en gewenst betrekken we inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 412  
Samenwerkingspartners Blz. 413  
Wat mag het kosten? Blz. 414  
6. Sociaal Domein Blz. 415  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 416  
Doelstellingen Blz. 417  
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert Blz. 418  
Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren. Blz. 419  
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid, het wereldfeest en PUP) Blz. 420  
Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform. Blz. 421  
Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen Blz. 422  
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 423  
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners Blz. 424  
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 425  
Bevorderen van de jeugdparticipatie en participatie met jong volwassenen Blz. 426  
De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving Blz. 427  
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 428  
Uitvoeren van de visie en werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht Blz. 429  
Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen Blz. 430  
Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere door Sterk Papendrecht en Stichting Buurtgezinnen) waarmee ingespeeld wordt op problematiek Blz. 431  
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers Blz. 432  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder vormgeven van de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet (onder andere via de Dag van de Mantelzorg) Blz. 433  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder versterken van het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers Blz. 434  
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers Blz. 435  
Stimuleren van vrijwilligerswerk door het organiseren van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld NLdoet, door Sterk Papendrecht Blz. 436  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners (o.a. Puur Papendrecht en sportverengingen) verder vormgeven van de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet Blz. 437  
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, een vrijwilligersvacaturebank en de vrijwilligersverzekering Blz. 438  
Integratie en participatie van statushouders Blz. 439  
Treffen van voorbereidingen in het kader van de nieuwe Wet inburgering Blz. 440  
Samenwerkingspartners Blz. 441  
6.2 Wijkteams Blz. 442  
Doelstellingen Blz. 443  
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven Blz. 444  
Vanuit het collegeactieprogramma en de nieuwe beleidsvisies Sociaal Domein Regionaal en Lokaal worden verschillende acties geïnitieerd Blz. 445  
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: Blz. 446  
Toegroeien naar een verdere verfijning van en ontwikkelen van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, waarmee de afspraken SMART-er worden. Blz. 447  
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht samen met Woonkracht10 inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en Buurtbemiddeling Blz. 448  
Samen met Sterk Papendrecht en zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen inzetten op een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 449  
Samenwerkingspartners Blz. 450  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 451  
Doelstellingen Blz. 452  
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 453  
Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) Blz. 454  
Voortzetten van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht en Schuldhulpmaatje voor wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek Blz. 455  
Via het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden Blz. 456  
Samenwerkingspartners Blz. 457  
6.4 Begeleide participatie Blz. 458  
Doelstellingen Blz. 459  
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 460  
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 461  
Samenwerkingspartners Blz. 462  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 463  
Doelstellingen Blz. 464  
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 465  
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 466  
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 467  
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 468  
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 469  
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden Blz. 470  
Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties) Blz. 471  
Samenwerkingspartners Blz. 472  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 473  
Doelstellingen Blz. 474  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 475  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 476  
Ondersteunen van inzet van vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan en signalerend huisbezoek af te leggen bij 75+ers Blz. 477  
Samenwerkingspartners Blz. 478  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 479  
Doelstellingen Blz. 480  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 481  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD Blz. 482  
Samenwerkingspartners Blz. 483  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 484  
Doelstellingen Blz. 485  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 486  
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Blz. 487  
Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht rondom jeugdhulp Blz. 488  
Samenwerkingspartners Blz. 489  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 490  
Doelstellingen Blz. 491  
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben Blz. 492  
Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders Blz. 493  
Algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep wordt versterkt Blz. 494  
Overleg centrumgemeente en regiogemeenten over de wijze waarop we in deze regio vorm geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen Blz. 495  
Samenwerkingspartners Blz. 496  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 497  
Doelstellingen Blz. 498  
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 499  
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking Blz. 500  
Samenwerkingspartners Blz. 501  
Wat mag het kosten? Blz. 502  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 503  
7.1 Volksgezondheid Blz. 504  
Doelstellingen Blz. 505  
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 506  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid, in samenwerking met de DG&J en andere partners Blz. 507  
Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en de nieuwe JGZ-aanbieder Careyn Blz. 508  
Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van JGZ binnen Sterk Papendrecht Blz. 509  
Samenwerkingspartners Blz. 510  
7.2 Riolering Blz. 511  
Doelstellingen Blz. 512  
Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en grondwater Blz. 513  
Uitvoeren van maatregelen vanuit het GRP 2019-2023 met accent op afvalwater, hemelwater, grondwater en klimaatadaptatie en kennisontwikkeling in de regionale netwerken Blz. 514  
Beheer en onderhoud van de riolering, gemalen en klimaatadaptatie Blz. 515  
Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, inclusief klimaatadaptieve maatregelen. Blz. 516  
Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen Blz. 517  
Verder implementeren van klimaatadaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken Blz. 518  
Verder gaan met operatie Steenbreek. Beoogd wordt bewoners en bedrijven te verleiden maatregelen op eigen terrein te nemen. Het gaat dan om een groene tuin, groene daken en dergelijke. Blz. 519  
Meer samenwerken rond klimaatadaptatie in regionaal verband, zoals A5H en Drechtsteden Blz. 520  
Strategie klimaatadaptatie herijken na de dialogen met onze partners Blz. 521  
Samenwerkingspartners Blz. 522  
7.3 Afval Blz. 523  
Doelstellingen Blz. 524  
Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof Blz. 525  
Regulier inzamelen van huisvuil bij huishoudens, winkelcomplexen en afvalbrengstation. Blz. 526  
Uitvoeren pilot ondergronds inzamelen restafval (1 jaar) in Oostpolder. We informeren de raad periodiek. Blz. 527  
Uitvoeren gft campagne (inclusief het vervangen van 8000 oude groencontainers) Blz. 528  
We onderzoeken de mogelijkheden van nascheiding. Ten aanzien van afvalscheiding is het streven het restafval te beperken tot een omvang van minder dan 100 kilogram (per inwoner) Blz. 529  
We verstrekken algemene informatie en geven voorlichting over gescheiden inzameling Blz. 530  
We geven aan het basisonderwijs voorlichting over afvalscheiding Blz. 531  
Samenwerkingspartners Blz. 532  
7.4 Milieubeheer Blz. 533  
Doelstellingen Blz. 534  
Een veilige omgeving en een prettig woon- en leefklimaat Blz. 535  
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen Blz. 536  
Monitoren afspraken met Chemours/DuPont. De nadruk ligt op het verlagen en waar mogelijk naar nul terugbrengen van emissies en op de aanpak van de gevolgen van eerdere emissies Blz. 537  
Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016'. Waaronder bevorderen bewustwording Blz. 538  
Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). Blz. 539  
Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 - 2023' Blz. 540  
In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van thema's uit Omgevingsscan milieu 2019 ten behoeve van Omgevingsvisie en -plan Blz. 541  
Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op dag invoering Omgevingswet, vooralsnog 1 januari 2021. Onderzoek mandatering taken aan OZHZ Blz. 542  
Verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningsverbindingen te verkleinen Blz. 543  
Verder voorbereiden van het haalbaarheidsonderzoek naar verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV hoogspanningsverbindingen van Alblasserdam naar Dordrecht en Alblasserdam-Arkel Blz. 544  
Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model Blz. 545  
Samenwerkingspartners Blz. 546  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 547  
Doelstellingen Blz. 548  
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 549  
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats Blz. 550  
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 551  
Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van externe onderzoeksresultaten uit 2019 Blz. 552  
Wat mag het kosten? Blz. 553  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 554  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 555  
Doelstellingen Blz. 556  
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht Blz. 557  
In 2020 vaststellen van de omgevingsvisie Blz. 558  
In 2020 start maken met een omgevingsplan Blz. 559  
In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening Blz. 560  
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 561  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht Blz. 562  
Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en actueel houden van beheersverordeningen / bestemmingsplannen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten Blz. 563  
Gelet op het overgangsrecht van de Omgevingswet, aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2021 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen Blz. 564  
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 565  
In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Blz. 566  
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook het met het oog op de PAS-problematiek Blz. 567  
Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 568  
Aanpak gedoogsituaties (steigers, schuurtjes) door opstellen algemene regels en/of handhaving Blz. 569  
Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen. Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave) Blz. 570  
Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte Blz. 571  
Visie op beeldbepalende locaties. Integraal kijken wat wel en wat niet past. Ook het groen op/aan nieuwe bebouwing moet worden uitgezocht. Bewoners participeren in de visie- en planvorming op het vlak van duurzaamheid, groen en architectuur Blz. 572  
Samenwerkingspartners Blz. 573  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 574  
Doelstellingen Blz. 575  
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 576  
Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling Blz. 577  
Herontwikkeling en ingebruikneming locatie voormalige bibliotheek Blz. 578  
Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages Blz. 579  
Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum Blz. 580  
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 581  
Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021 Blz. 582  
Realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 583  
Herontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena) Blz. 584  
Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' door BPD B.V. Blz. 585  
Samenwerkingspartners Blz. 586  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 587  
Doelstellingen Blz. 588  
Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 589  
Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu Blz. 590  
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieus Blz. 591  
Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Papendrechts Woonplan 2020-2030 vastgesteld. Vanaf 2020 voeren we het Papendrechts Woonplan uit Blz. 592  
Actualiseren PALT Blz. 593  
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen Blz. 594  
Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen Blz. 595  
Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) Blz. 596  
Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 597  
Samen met inwoners en ondernemers de Regionale Energiestrategie invullen met aandacht voor, grootschalige zonne-energie en warmte Blz. 598  
Samen met inwoners en ondernemers de Transitievisie Warmte 1.0 updaten met uitvoeringsplannen per wijk (oplevering in 2021) Blz. 599  
Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB Blz. 600  
Stimuleren besparen en verduurzamen energie door gerichte communicatie en wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen' Blz. 601  
Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie (bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet) door gerichte communicatie en informatieavonden Blz. 602  
Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen Blz. 603  
Faciliteren en ondersteunen van bedrijven bij verduurzamen (o.a. bij panden) Blz. 604  
Samenwerkingspartners Blz. 605  
Wat mag het kosten? Blz. 606  
Paragrafen Blz. 607  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 608  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 609  
Financiële kengetallen Blz. 610  
2. Onderhoud kapitaalgoederen 2020 Blz. 611  
Inleiding Blz. 612  
Beleidskaders Blz. 613  
Activiteiten in 2020 Blz. 614  
Activiteiten in 2021 Blz. 615  
Activiteiten in 2022 Blz. 616  
3. Financiering Blz. 617  
3. Financiering Blz. 618  
4. Lokale heffingen Blz. 619  
4. Lokale heffingen Blz. 620  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 621  
5. Grondbeleid Blz. 622  
5. Grondbeleid Blz. 623  
6. Verbonden Partijen Blz. 624  
6. Verbonden Partijen Blz. 625  
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Blz. 626  
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 627  
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 628  
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 629  
Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk Blz. 630  
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 631  
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 632  
Eneco Groep Blz. 633  
Stedin Groep Blz. 634  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 635  
Oasen NV Blz. 636  
Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 637  
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 638  
Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 639  
7. Bedrijfsvoering Blz. 640  
7. Bedrijfsvoering Blz. 641  
BBV indicatoren Blz. 642  
Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Blz. 643