Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 10  
0.1 Bestuur Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 13  
Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend) Blz. 14  
Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie Blz. 15  
We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken Blz. 16  
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 17  
We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken Blz. 18  
In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld Blz. 19  
We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven Blz. 20  
Samenwerkingspartners Blz. 21  
0.2 Burgerzaken Blz. 22  
Doelstellingen Blz. 23  
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 24  
Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten) Blz. 25  
Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen Blz. 26  
Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers Blz. 27  
Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. Blz. 28  
Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale Blz. 29  
Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten Blz. 30  
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Blz. 31  
Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar het juiste team brengen en zorgen voor tijdige beantwoording Blz. 32  
Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers Blz. 33  
In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij in het begin ook per post brieven worden aangeboden Blz. 34  
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 35  
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen) Blz. 36  
Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen Blz. 37  
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 38  
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 39  
Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners Blz. 40  
Samenwerkingspartners Blz. 41  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 42  
Doelstellingen Blz. 43  
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Blz. 44  
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel Blz. 45  
Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie) Blz. 46  
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties Blz. 47  
Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties Blz. 48  
Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Blz. 49  
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 50  
Doelstellingen Blz. 51  
Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 52  
Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten' Blz. 53  
Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent Blz. 54  
Continueren van het traineeprogramma Blz. 55  
De mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering) Blz. 56  
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 57  
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie Blz. 58  
Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit Blz. 59  
Continueren inzetten op de 'lerende organisatie' Blz. 60  
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Blz. 61  
Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden Blz. 62  
Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie Blz. 63  
Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie Blz. 64  
Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers Blz. 65  
Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers Blz. 66  
Samenwerkingspartners Blz. 67  
0.4b ICT Blz. 68  
Doelstellingen Blz. 69  
Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid Blz. 70  
Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT Blz. 71  
Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen Blz. 72  
De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen Blz. 73  
Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden Blz. 74  
Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen Blz. 75  
Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid in het kader van de omgevingsvisie – een lokale vertaling van de regionale aanpak Blz. 76  
Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur Blz. 77  
Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D) Blz. 78  
Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers Blz. 79  
Om de positie van de gemeente in de regio blijvend te versterken en om een flexibele, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie te kunnen bewerkstelligen, wordt de positie van informatiemanager duurzaam en versterkt ingevuld Blz. 80  
Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie Blz. 81  
Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn Blz. 82  
Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening Blz. 83  
Ook in 2020 werken we aan het uitbouwen van initiatieven op het gebied van datagestuurd werken, smart city en smart mobility. Blz. 84  
Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken). Blz. 85  
Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie (Hieronder valt ook de betere communicatie richting inwoners en ondernemers hoe geo-informatie ook door hen gebruikt kan worden) Blz. 86  
De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien Blz. 87  
Samenwerkingspartners Blz. 88  
0.5 Treasury Blz. 89  
Inleiding Blz. 90  
Doelstellingen Blz. 91  
Optimaliseren schuldpositie Blz. 92  
Monitoren economische en marktontwikkelingen Blz. 93  
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 94  
Beperken renterisico Blz. 95  
Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 96  
Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's Blz. 97  
Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf Blz. 98  
Grote investeringen faseren waar kan Blz. 99  
Samenwerkingspartners Blz. 100  
0.61 OZB woningen Blz. 101  
Inleiding Blz. 102  
Doelstellingen Blz. 103  
Beperken lokale lasten Blz. 104  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 105  
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 106  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 107  
Samenwerkingspartners Blz. 108  
0.62 OZB niet-woningen Blz. 109  
Inleiding Blz. 110  
Doelstellingen Blz. 111  
Beperken lokale lasten Blz. 112  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 113  
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 114  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 115  
Samenwerkingspartners Blz. 116  
0.63 Parkeerbelasting Blz. 117  
Doelstellingen Blz. 118  
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 119  
Handhaven van de blauwe zone Blz. 120  
0.64 Belastingen overig Blz. 121  
Doelstellingen Blz. 122  
Beperken lokale lasten Blz. 123  
Efficiency in processen Blz. 124  
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 125  
Efficiency in processen Blz. 126  
Samenwerkingspartners Blz. 127  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 130  
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 131  
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden Blz. 132  
Samenwerkingspartners Blz. 133  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 134  
Doelstellingen Blz. 135  
Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid Blz. 136  
Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023 Blz. 137  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 138  
Doelstellingen Blz. 139  
Beperken van administratieve lasten Blz. 140  
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 141  
Samenwerkingspartners Blz. 142  
0.10 Mutaties reserves Blz. 143  
Doelstellingen Blz. 144  
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 145  
Beperken aantal reserves Blz. 146  
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 147  
Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie Blz. 148  
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 149  
Monitoren en beperken van risico's Blz. 150  
Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid) Blz. 151  
Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid Blz. 152  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 153  
Doelstellingen Blz. 154  
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 155  
Behoedzaam financieel beleid Blz. 156  
Structureel sluitende begroting Blz. 157  
Gezien de verslechterde financiële positie met name door oplopende kosten in het sociaal domein organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2020 financieel sluitend te krijgen Blz. 158  
Wat mag het kosten? Blz. 159  
1. Veiligheid Blz. 160  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 161  
Doelstellingen Blz. 162  
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 163  
Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Blz. 164  
Verder bouwen aan een regio brede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams Blz. 165  
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 166  
Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten) Blz. 167  
Verder vormgeven van de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Blz. 168  
Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage) Blz. 169  
Samenwerkingspartners Blz. 170  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 171  
Doelstellingen Blz. 172  
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 173  
Uitvoeren beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 174  
Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 175  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 176  
Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 177  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak Blz. 178  
Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 179  
Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen Blz. 180  
Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing Blz. 181  
Inrichten meldpunt radicalisering met bijhorend handelingsprotocol Blz. 182  
Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden Blz. 183  
Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden Blz. 184  
Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole in het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen Blz. 185  
Evalueren pilot Halt-afdoening ter voorkoming van verdere strafvervolging Blz. 186  
Inzetten extra boa op uitvoering 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018-2021' Blz. 187  
Uitvoeren geactualiseerde huisvestingsverordening en aanpakken illegale verhuur om woonoverlast tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten Blz. 188  
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 189  
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 190  
Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken Blz. 191  
Samenwerkingspartners Blz. 192  
Wat mag het kosten? Blz. 193  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 194  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 195  
Doelstellingen Blz. 196  
Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid Blz. 197  
Hanteren van de Nederlandse richtlijn bij het ontwerpen en uitvoeren van verlichtingsplannen (uitgezonderd zijn parken, recreatieve ruimten en achterpaden die geen belangrijke functie hebben voor het woon-werk verkeer) Blz. 198  
Bij vervangen van verlichting hebben we aandacht voor het toepassen van energie-, milieu- en duurzaamheidsaspecten Blz. 199  
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 200  
(Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden Blz. 201  
Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 202  
Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie Blz. 203  
Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht', dat betrekking heeft op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Blz. 204  
Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones Blz. 205  
In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evaluatie van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren Blz. 206  
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 207  
Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3) Blz. 208  
Wij onderzoeken mogelijk sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en nemen indien mogelijk structurele maatregelen om dit tegen te gaan. Blz. 209  
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen Blz. 210  
Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden Blz. 211  
Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan. Blz. 212  
Extra investeringen zijn nodig om elementenverhardingen te vervangen. Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur Blz. 213  
Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is in de openbare ruimte Blz. 214  
Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021 Blz. 215  
Formeel borgen van de installatieverantwoordelijkheid bij de elektrische objecten in de openbare ruimte Blz. 216  
Verder doorontwikkelen van de constructieve veiligheid bij de civiele kunstwerken Blz. 217  
Stimuleren van het fietsgebruik Blz. 218  
Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren. Blz. 219  
Fietsgebruik stimuleren door een uitprobeeraanbod en een tweewielers regeling te faciliteren Blz. 220  
Electrische mobiliteit bevorderen Blz. 221  
Initiatieven uit de markt voor elektrisch vervoer ondersteunen en waar mogelijk faciliteren Blz. 222  
Samenwerkingspartners Blz. 223  
2.2 Parkeren Blz. 224  
Doelstellingen Blz. 225  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 226  
Periodiek uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages Blz. 227  
Uitvoering van parkeerdrukmeting in wijken voorafgaand aan grotere reconstructies Blz. 228  
Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan Blz. 229  
Optimaliseren parkeersysteem Blz. 230  
Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting in het centrum en omgeving Blz. 231  
2.3 Recreatieve havens Blz. 232  
Doelstellingen Blz. 233  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 234  
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 235  
Samenwerkingspartners Blz. 236  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 237  
Doelstellingen Blz. 238  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 239  
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 240  
Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven Blz. 241  
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven Blz. 242  
Samenwerkingspartners Blz. 243  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 244  
Doelstellingen Blz. 245  
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 246  
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 247  
Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente Blz. 248  
Stimuleren van op het openbaar vervoer aanvullende systemen als het gebruik kunnen maken van e-wheels, zorglijn en dergelijke Blz. 249  
Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam Blz. 250  
Samenwerkingspartners Blz. 251  
Wat mag het kosten ? Blz. 252  
3. Economie Blz. 253  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 254  
Doelstellingen Blz. 255  
Voeren van accountmanagement Blz. 256  
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester Blz. 257  
Het op de hoogte blijven van trends en (markt)ontwikkelingen door het bezoeken van (regionale) congressen en bijeenkomsten Blz. 258  
Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen Blz. 259  
Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen Blz. 260  
Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media Blz. 261  
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" Blz. 262  
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling Blz. 263  
Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals realisatie van Bedrijven Investeringszone Blz. 264  
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 265  
Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven zoals: Keurmerk veilig ondernemen Blz. 266  
Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen Blz. 267  
Communiceren vanuit de accountmanagersrol om het ondernemersklimaat te verbeteren Blz. 268  
Stimuleren van de regionale economie Blz. 269  
Stimuleren van verbindende activiteiten voor alle leerlijnen zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, "Kom Binnen Bij Bedrijven" en lokale activiteiten/initiatieven Blz. 270  
Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities) Blz. 271  
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' in lijn met ambities Groeiagenda Blz. 272  
Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 273  
Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities Blz. 274  
Deelnemen aan het ondernemersplein Blz. 275  
Samenwerkingspartners Blz. 276  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 277  
Doelstellingen Blz. 278  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 279  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 280  
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 281  
Samenwerkingspartners Blz. 282  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 283  
Doelstellingen Blz. 284  
Stimulering zelfstandig ondernemerschap Blz. 285  
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma economie Verbinden en zichtbaar inspireren Blz. 286  
3.4 Economische promotie Blz. 287  
Doelstellingen Blz. 288  
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 289  
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 290  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 291  
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 292  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 293  
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 294  
Onderwijsroute Blz. 295  
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 296  
Techniekdock Blz. 297  
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 298  
Verbreden communicatie Blz. 299  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 300  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 301  
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 302  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 303  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (3) Blz. 304  
Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt Blz. 305  
Wat mag het kosten? Blz. 306  
4. Onderwijs Blz. 307  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 308  
Doelstellingen Blz. 309  
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 310  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden Blz. 311  
Samenwerkingspartners Blz. 312  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 313  
Doelstellingen Blz. 314  
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 315  
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 316  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 317  
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 318  
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO Blz. 319  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 320  
Samenwerkingspartners Blz. 321  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 322  
Doelstellingen Blz. 323  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 324  
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand Blz. 325  
Een kindvriendelijke gemeente zijn en blijven door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 326  
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 327  
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid Blz. 328  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 329  
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 330  
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 331  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten Blz. 332  
Samenwerkingspartners Blz. 333  
Wat mag het kosten? Blz. 334  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 335  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 336  
Doelstellingen Blz. 337  
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 338  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 339  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 340  
Actualisering 'Sport op Koers' Blz. 341  
Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving Blz. 342  
Samenwerkingspartners Blz. 343  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 344  
Doelstellingen Blz. 345  
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 346  
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid Blz. 347  
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 348  
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid) Blz. 349  
Samenwerkingspartners Blz. 350  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 351  
Doelstellingen Blz. 352  
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 353  
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie Blz. 354  
Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren) Blz. 355  
Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan Blz. 356  
Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie Blz. 357  
Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 358  
Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders Blz. 359  
Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 360  
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 361  
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past (In samenwerking met de cultuuraanbieders en het onderwijs). Blz. 362  
Maken van een vernieuwd cultuurmenu 2020-2021 in overleg met de lokale aanbieders en de scholen Blz. 363  
Faciliteren van evenementen Blz. 364  
Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten Blz. 365  
Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra Blz. 366  
Stimuleren van een zomer- en een winterfeest Blz. 367  
Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren Blz. 368  
In 2020 organiseren van een bevrijdingsfeest naar aanleiding van het vieren van 75 jaar bevrijding (het zomerevenement) Blz. 369  
Samenwerkingspartners Blz. 370  
5.4 Musea Blz. 371  
Doelstellingen Blz. 372  
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 373  
Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven Blz. 374  
Samenwerkingspartners Blz. 375  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 376  
Doelstellingen Blz. 377  
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 378  
Vaststellen bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie Blz. 379  
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen Blz. 380  
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 381  
Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie. Het rapport Bouwsteen kwaliteit dijk en oevers, vastgesteld door Gebiedsraad A5H, maakt deel uit van die Perspectievennota. Blz. 382  
Bezien in hoeverre cultuur historie in beeld kan worden gebracht (buiten – stenen / binnen –etalage)) Blz. 383  
Participeren in een mogelijk project van de provincie over een nieuwe erfgoedtafel Ijzeren Eeuw (1850-1970). Hierbij gaat het om de geschiedenis van de scheepsbouw en de baggerindustrie Blz. 384  
Samenwerkingspartners Blz. 385  
5.6 Media Blz. 386  
Doelstellingen Blz. 387  
Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 388  
Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept Blz. 389  
Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie (deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen) Blz. 390  
Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de collectie Blz. 391  
Samenwerkingspartners Blz. 392  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 393  
Doelstellingen Blz. 394  
Versterking van de ecologische functie (ecologischer groen) Blz. 395  
Uitbreiden consistent, natuurvriendelijk maaibeheer met ingang van 2020 (circa 18% in 2018, streven is minimaal 30% aan het einde van de collegeperiode) Blz. 396  
Eerste stap zetten naar consistent, natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen (streven is deze collegeperiode minimaal 30% natuurvriendelijk te onderhouden, eind 2018 werd ongeveer 12% natuurvriendelijk onderhouden) Blz. 397  
Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken (zoals het Vondelpark, Park Noordhoeks wiel en het park langs de A15) Blz. 398  
Doorvoeren van eerste verbeteringen in het park ten zuiden van de A15 onder andere wat betreft natuurwaarden en waterberging (watercompensatie RWS A15) Blz. 399  
Betrekken van ecologische experts bij ruimtelijke opgaven Blz. 400  
Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen (diverser en aantrekkelijker groen, meer groen) Blz. 401  
Verkennen scenario's ter voorbereiding op versterking van de bomen- en groenstructuur en ramen wat nodig is om scenario's uit te kunnen voeren Blz. 402  
Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen Blz. 403  
Samenwerken met maatschappelijke partners en inwoners aan natuur, onder andere in het kader van het bijenconvenant Blz. 404  
Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie Blz. 405  
Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding Blz. 406  
Aanleggen wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade Blz. 407  
Aansluiten bij het initiatief 'het groenste fietspad van Nederland' Blz. 408  
Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen Blz. 409  
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen met als streven het in stand houden van een veelzijdig speelaanbod Blz. 410  
Versterken recreatieve functie Blz. 411  
Onderzoeken van de mogelijkheid (inclusief financiële haalbaarheid) van een openbare hellingbaan voor het te water laten gaan van boten Blz. 412  
Wijzigingen in beheer watergangen Blz. 413  
Watergangen ook kwalitatief op peil houden met zo min mogelijk schadelijke effecten op de flora en fauna. Blz. 414  
Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 415  
Daar waar mogelijk en gewenst betrekken we inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 416  
Samenwerkingspartners Blz. 417  
Wat mag het kosten? Blz. 418  
6. Sociaal Domein Blz. 419  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 420  
Doelstellingen Blz. 421  
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert Blz. 422  
Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren. Blz. 423  
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid, het wereldfeest en PUP) Blz. 424  
Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform. Blz. 425  
Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen Blz. 426  
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 427  
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners Blz. 428  
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 429  
Bevorderen van de jeugdparticipatie en participatie met jong volwassenen Blz. 430  
De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving Blz. 431  
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 432  
Uitvoeren van de visie en werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht Blz. 433  
Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen Blz. 434  
Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere door Sterk Papendrecht en Stichting Buurtgezinnen) waarmee ingespeeld wordt op problematiek Blz. 435  
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers Blz. 436  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder vormgeven van de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet (onder andere via de Dag van de Mantelzorg) Blz. 437  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder versterken van het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers Blz. 438  
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers Blz. 439  
Stimuleren van vrijwilligerswerk door het organiseren van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld NLdoet, door Sterk Papendrecht Blz. 440  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners (o.a. Puur Papendrecht en sportverengingen) verder vormgeven van de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet Blz. 441  
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, een vrijwilligersvacaturebank en de vrijwilligersverzekering Blz. 442  
Integratie en participatie van statushouders Blz. 443  
Treffen van voorbereidingen in het kader van de nieuwe Wet inburgering Blz. 444  
Samenwerkingspartners Blz. 445  
6.2 Wijkteams Blz. 446  
Doelstellingen Blz. 447  
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven Blz. 448  
Vanuit het collegeactieprogramma en de nieuwe beleidsvisies Sociaal Domein Regionaal en Lokaal worden verschillende acties geïnitieerd Blz. 449  
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: Blz. 450  
Toegroeien naar een verdere verfijning van en ontwikkelen van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, waarmee de afspraken SMART-er worden. Blz. 451  
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht samen met Woonkracht10 inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en Buurtbemiddeling Blz. 452  
Samen met Sterk Papendrecht en zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen inzetten op een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 453  
Samenwerkingspartners Blz. 454  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 455  
Doelstellingen Blz. 456  
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 457  
Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) Blz. 458  
Voortzetten van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht en Schuldhulpmaatje voor wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek Blz. 459  
Via het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden Blz. 460  
Samenwerkingspartners Blz. 461  
6.4 Begeleide participatie Blz. 462  
Doelstellingen Blz. 463  
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 464  
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 465  
Samenwerkingspartners Blz. 466  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 467  
Doelstellingen Blz. 468  
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 469  
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 470  
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 471  
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 472  
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 473  
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden Blz. 474  
Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties) Blz. 475  
Samenwerkingspartners Blz. 476  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 477  
Doelstellingen Blz. 478  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 479  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 480  
Ondersteunen van inzet van vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan en signalerend huisbezoek af te leggen bij 75+ers Blz. 481  
Samenwerkingspartners Blz. 482  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 483  
Doelstellingen Blz. 484  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 485  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD Blz. 486  
Samenwerkingspartners Blz. 487  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 488  
Doelstellingen Blz. 489  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 490  
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Blz. 491  
Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht rondom jeugdhulp Blz. 492  
Samenwerkingspartners Blz. 493  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 494  
Doelstellingen Blz. 495  
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben Blz. 496  
Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders Blz. 497  
Algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep wordt versterkt Blz. 498  
Overleg centrumgemeente en regiogemeenten over de wijze waarop we in deze regio vorm geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen Blz. 499  
Samenwerkingspartners Blz. 500  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 501  
Doelstellingen Blz. 502  
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 503  
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking Blz. 504  
Samenwerkingspartners Blz. 505  
Wat mag het kosten? Blz. 506  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 507  
7.1 Volksgezondheid Blz. 508  
Doelstellingen Blz. 509  
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 510  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid, in samenwerking met de DG&J en andere partners Blz. 511  
Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en de nieuwe JGZ-aanbieder Careyn Blz. 512  
Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van JGZ binnen Sterk Papendrecht Blz. 513  
Samenwerkingspartners Blz. 514  
7.2 Riolering Blz. 515  
Doelstellingen Blz. 516  
Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en grondwater Blz. 517  
Uitvoeren van maatregelen vanuit het GRP 2019-2023 met accent op afvalwater, hemelwater, grondwater en klimaatadaptatie en kennisontwikkeling in de regionale netwerken Blz. 518  
Beheer en onderhoud van de riolering, gemalen en klimaatadaptatie Blz. 519  
Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, inclusief klimaatadaptieve maatregelen. Blz. 520  
Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen Blz. 521  
Verder implementeren van klimaatadaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken Blz. 522  
Verder gaan met operatie Steenbreek. Beoogd wordt bewoners en bedrijven te verleiden maatregelen op eigen terrein te nemen. Het gaat dan om een groene tuin, groene daken en dergelijke. Blz. 523  
Meer samenwerken rond klimaatadaptatie in regionaal verband, zoals A5H en Drechtsteden Blz. 524  
Strategie klimaatadaptatie herijken na de dialogen met onze partners Blz. 525  
Samenwerkingspartners Blz. 526  
7.3 Afval Blz. 527  
Doelstellingen Blz. 528  
Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof Blz. 529  
Regulier inzamelen van huisvuil bij huishoudens, winkelcomplexen en afvalbrengstation. Blz. 530  
Uitvoeren pilot ondergronds inzamelen restafval (1 jaar) in Oostpolder. We informeren de raad periodiek. Blz. 531  
Uitvoeren gft campagne (inclusief het vervangen van 8000 oude groencontainers) Blz. 532  
We onderzoeken de mogelijkheden van nascheiding. Ten aanzien van afvalscheiding is het streven het restafval te beperken tot een omvang van minder dan 100 kilogram (per inwoner) Blz. 533  
We verstrekken algemene informatie en geven voorlichting over gescheiden inzameling Blz. 534  
We geven aan het basisonderwijs voorlichting over afvalscheiding Blz. 535  
Samenwerkingspartners Blz. 536  
7.4 Milieubeheer Blz. 537  
Doelstellingen Blz. 538  
Een veilige omgeving en een prettig woon- en leefklimaat Blz. 539  
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen Blz. 540  
Monitoren afspraken met Chemours/DuPont. De nadruk ligt op het verlagen en waar mogelijk naar nul terugbrengen van emissies en op de aanpak van de gevolgen van eerdere emissies Blz. 541  
Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016'. Waaronder bevorderen bewustwording Blz. 542  
Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). Blz. 543  
Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 - 2023' Blz. 544  
In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van thema's uit Omgevingsscan milieu 2019 ten behoeve van Omgevingsvisie en -plan Blz. 545  
Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op dag invoering Omgevingswet, vooralsnog 1 januari 2021. Onderzoek mandatering taken aan OZHZ Blz. 546  
Verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningsverbindingen te verkleinen Blz. 547  
Verder voorbereiden van het haalbaarheidsonderzoek naar verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV hoogspanningsverbindingen van Alblasserdam naar Dordrecht en Alblasserdam-Arkel Blz. 548  
Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model Blz. 549  
Samenwerkingspartners Blz. 550  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 551  
Doelstellingen Blz. 552  
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 553  
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats Blz. 554  
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 555  
Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van externe onderzoeksresultaten uit 2019 Blz. 556  
Wat mag het kosten? Blz. 557  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 558  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 559  
Doelstellingen Blz. 560  
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht Blz. 561  
In 2020 vaststellen van de omgevingsvisie Blz. 562  
In 2020 start maken met een omgevingsplan Blz. 563  
In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening Blz. 564  
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 565  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht Blz. 566  
Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en actueel houden van beheersverordeningen / bestemmingsplannen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten Blz. 567  
Gelet op het overgangsrecht van de Omgevingswet, aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2021 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen Blz. 568  
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 569  
In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Blz. 570  
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook het met het oog op de PAS-problematiek Blz. 571  
Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 572  
Aanpak gedoogsituaties (steigers, schuurtjes) door opstellen algemene regels en/of handhaving Blz. 573  
Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen. Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave) Blz. 574  
Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte Blz. 575  
Visie op beeldbepalende locaties. Integraal kijken wat wel en wat niet past. Ook het groen op/aan nieuwe bebouwing moet worden uitgezocht. Bewoners participeren in de visie- en planvorming op het vlak van duurzaamheid, groen en architectuur Blz. 576  
Samenwerkingspartners Blz. 577  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 578  
Doelstellingen Blz. 579  
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 580  
Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling Blz. 581  
Herontwikkeling en ingebruikneming locatie voormalige bibliotheek Blz. 582  
Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages Blz. 583  
Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum Blz. 584  
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 585  
Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021 Blz. 586  
Realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 587  
Herontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena) Blz. 588  
Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' door BPD B.V. Blz. 589  
Samenwerkingspartners Blz. 590  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 591  
Doelstellingen Blz. 592  
Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 593  
Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu Blz. 594  
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieus Blz. 595  
Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Papendrechts Woonplan 2020-2030 vastgesteld. Vanaf 2020 voeren we het Papendrechts Woonplan uit Blz. 596  
Actualiseren PALT Blz. 597  
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen Blz. 598  
Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen Blz. 599  
Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) Blz. 600  
Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 601  
Samen met inwoners en ondernemers de Regionale Energiestrategie invullen met aandacht voor, grootschalige zonne-energie en warmte Blz. 602  
Samen met inwoners en ondernemers de Transitievisie Warmte 1.0 updaten met uitvoeringsplannen per wijk (oplevering in 2021) Blz. 603  
Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB Blz. 604  
Stimuleren besparen en verduurzamen energie door gerichte communicatie en wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen' Blz. 605  
Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie (bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet) door gerichte communicatie en informatieavonden Blz. 606  
Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen Blz. 607  
Faciliteren en ondersteunen van bedrijven bij verduurzamen (o.a. bij panden) Blz. 608  
Samenwerkingspartners Blz. 609  
Wat mag het kosten? Blz. 610  
Paragrafen Blz. 611  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 612  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 613  
Financiële kengetallen Blz. 614  
2. Onderhoud kapitaalgoederen 2020 Blz. 615  
Inleiding Blz. 616  
Beleidskaders Blz. 617  
Activiteiten in 2020 Blz. 618  
Activiteiten in 2021 Blz. 619  
Activiteiten in 2022 Blz. 620  
3. Financiering Blz. 621  
3. Financiering Blz. 622  
4. Lokale heffingen Blz. 623  
4. Lokale heffingen Blz. 624  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 625  
5. Grondbeleid Blz. 626  
5. Grondbeleid Blz. 627  
6. Verbonden Partijen Blz. 628  
6. Verbonden Partijen Blz. 629  
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Blz. 630  
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 631  
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 632  
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 633  
Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk Blz. 634  
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 635  
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 636  
Eneco Groep Blz. 637  
Stedin Groep Blz. 638  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 639  
Oasen NV Blz. 640  
Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 641  
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 642  
Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 643  
7. Bedrijfsvoering Blz. 644  
7. Bedrijfsvoering Blz. 645  
BBV indicatoren Blz. 646  
Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Blz. 647