Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1
Programmabegroting 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6
0.1 Bestuur Blz. 7
Doelstellingen Blz. 8
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 9
Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend) Blz. 10
Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie Blz. 11
We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken Blz. 12
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 13
We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken Blz. 14
In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld Blz. 15
We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven Blz. 16
Samenwerkingspartners Blz. 17
0.2 Burgerzaken Blz. 18
Doelstellingen Blz. 19
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 20
Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten) Blz. 21
Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen Blz. 22
Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers Blz. 23
Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. Blz. 24
Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale Blz. 25
Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten Blz. 26
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Blz. 27
Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar het juiste team brengen en zorgen voor tijdige beantwoording Blz. 28
Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers Blz. 29
In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij in het begin ook per post brieven worden aangeboden Blz. 30
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 31
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen) Blz. 32
Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen Blz. 33
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 34
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 35
Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners Blz. 36
Samenwerkingspartners Blz. 37
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 38
Doelstellingen Blz. 39
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Blz. 40
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel Blz. 41
Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie) Blz. 42
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties Blz. 43
Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties Blz. 44
Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Blz. 45
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 46
Doelstellingen Blz. 47
Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 48
Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten' Blz. 49
Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent Blz. 50
Continueren van het traineeprogramma Blz. 51
De mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering) Blz. 52
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 53
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie Blz. 54
Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit Blz. 55
Continueren inzetten op de 'lerende organisatie' Blz. 56
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Blz. 57
Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden Blz. 58
Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie Blz. 59
Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie Blz. 60
Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers Blz. 61
Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers Blz. 62
Samenwerkingspartners Blz. 63
0.4b ICT Blz. 64
Doelstellingen Blz. 65
Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid Blz. 66
Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT Blz. 67
Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen Blz. 68
De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen Blz. 69
Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden Blz. 70
Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen Blz. 71
Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid in het kader van de omgevingsvisie – een lokale vertaling van de regionale aanpak Blz. 72
Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur Blz. 73
Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D) Blz. 74
Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers Blz. 75
Om de positie van de gemeente in de regio blijvend te versterken en om een flexibele, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie te kunnen bewerkstelligen, wordt de positie van informatiemanager duurzaam en versterkt ingevuld Blz. 76
Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie Blz. 77
Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn Blz. 78
Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening Blz. 79
Ook in 2020 werken we aan het uitbouwen van initiatieven op het gebied van datagestuurd werken, smart city en smart mobility. Blz. 80
Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken). Blz. 81
Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie (Hieronder valt ook de betere communicatie richting inwoners en ondernemers hoe geo-informatie ook door hen gebruikt kan worden) Blz. 82
De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien Blz. 83
Samenwerkingspartners Blz. 84
0.5 Treasury Blz. 85
Inleiding Blz. 86
Doelstellingen Blz. 87
Optimaliseren schuldpositie Blz. 88
Monitoren economische en marktontwikkelingen Blz. 89
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 90
Beperken renterisico Blz. 91
Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 92
Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's Blz. 93
Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf Blz. 94
Grote investeringen faseren waar kan Blz. 95
Samenwerkingspartners Blz. 96
0.61 OZB woningen Blz. 97
Inleiding Blz. 98
Doelstellingen Blz. 99
Beperken lokale lasten Blz. 100
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 101
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 102
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 103
Samenwerkingspartners Blz. 104
0.62 OZB niet-woningen Blz. 105
Inleiding Blz. 106
Doelstellingen Blz. 107
Beperken lokale lasten Blz. 108
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 109
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 110
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 111
Samenwerkingspartners Blz. 112
0.63 Parkeerbelasting Blz. 113
Doelstellingen Blz. 114
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 115
Handhaven van de blauwe zone Blz. 116
0.64 Belastingen overig Blz. 117
Doelstellingen Blz. 118
Beperken lokale lasten Blz. 119
Efficiency in processen Blz. 120
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 121
Efficiency in processen Blz. 122
Samenwerkingspartners Blz. 123
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 124
Doelstellingen Blz. 125
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 126
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 127
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden Blz. 128
Samenwerkingspartners Blz. 129
0.8 Overige baten en lasten Blz. 130
Doelstellingen Blz. 131
Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid Blz. 132
Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023 Blz. 133
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 134
Doelstellingen Blz. 135
Beperken van administratieve lasten Blz. 136
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 137
Samenwerkingspartners Blz. 138
0.10 Mutaties reserves Blz. 139
Doelstellingen Blz. 140
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 141
Beperken aantal reserves Blz. 142
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 143
Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie Blz. 144
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 145
Monitoren en beperken van risico's Blz. 146
Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid) Blz. 147
Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid Blz. 148
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 149
Doelstellingen Blz. 150
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 151
Behoedzaam financieel beleid Blz. 152
Structureel sluitende begroting Blz. 153
Gezien de verslechterde financiële positie met name door oplopende kosten in het sociaal domein organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2020 financieel sluitend te krijgen Blz. 154
Wat mag het kosten? Blz. 155
1. Veiligheid Blz. 156
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 157
Doelstellingen Blz. 158
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 159
Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Blz. 160
Verder bouwen aan een regio brede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams Blz. 161
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 162
Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten) Blz. 163
Verder vormgeven van de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Blz. 164
Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage) Blz. 165
Samenwerkingspartners Blz. 166
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 167
Doelstellingen Blz. 168
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 169
Uitvoeren beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 170
Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 171
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 172
Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 173
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak Blz. 174
Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 175
Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen Blz. 176
Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing Blz. 177
Inrichten meldpunt radicalisering met bijhorend handelingsprotocol Blz. 178
Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden Blz. 179
Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden Blz. 180
Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole in het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen Blz. 181
Evalueren pilot Halt-afdoening ter voorkoming van verdere strafvervolging Blz. 182
Inzetten extra boa op uitvoering 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018-2021' Blz. 183
Uitvoeren geactualiseerde huisvestingsverordening en aanpakken illegale verhuur om woonoverlast tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten Blz. 184
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 185
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 186
Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken Blz. 187
Samenwerkingspartners Blz. 188
Wat mag het kosten? Blz. 189
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 190
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 191
Doelstellingen Blz. 192
Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid Blz. 193
Hanteren van de Nederlandse richtlijn bij het ontwerpen en uitvoeren van verlichtingsplannen (uitgezonderd zijn parken, recreatieve ruimten en achterpaden die geen belangrijke functie hebben voor het woon-werk verkeer) Blz. 194
Bij vervangen van verlichting hebben we aandacht voor het toepassen van energie-, milieu- en duurzaamheidsaspecten Blz. 195
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 196
(Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden Blz. 197
Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 198
Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie Blz. 199
Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht', dat betrekking heeft op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Blz. 200
Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones Blz. 201
In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evaluatie van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren Blz. 202
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 203
Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3) Blz. 204
Wij onderzoeken mogelijk sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en nemen indien mogelijk structurele maatregelen om dit tegen te gaan. Blz. 205
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen Blz. 206
Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden Blz. 207
Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan. Blz. 208
Extra investeringen zijn nodig om elementenverhardingen te vervangen. Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur Blz. 209
Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is in de openbare ruimte Blz. 210
Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021 Blz. 211
Formeel borgen van de installatieverantwoordelijkheid bij de elektrische objecten in de openbare ruimte Blz. 212
Verder doorontwikkelen van de constructieve veiligheid bij de civiele kunstwerken Blz. 213
Stimuleren van het fietsgebruik Blz. 214
Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren. Blz. 215
Fietsgebruik stimuleren door een uitprobeeraanbod en een tweewielers regeling te faciliteren Blz. 216
Electrische mobiliteit bevorderen Blz. 217
Initiatieven uit de markt voor elektrisch vervoer ondersteunen en waar mogelijk faciliteren Blz. 218
Samenwerkingspartners Blz. 219
2.2 Parkeren Blz. 220
Doelstellingen Blz. 221
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 222
Periodiek uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages Blz. 223
Uitvoering van parkeerdrukmeting in wijken voorafgaand aan grotere reconstructies Blz. 224
Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan Blz. 225
Optimaliseren parkeersysteem Blz. 226
Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting in het centrum en omgeving Blz. 227
2.3 Recreatieve havens Blz. 228
Doelstellingen Blz. 229
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 230
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 231
Samenwerkingspartners Blz. 232
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 233
Doelstellingen Blz. 234
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 235
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 236
Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven Blz. 237
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven Blz. 238
Samenwerkingspartners Blz. 239
2.5 Openbaar vervoer Blz. 240
Doelstellingen Blz. 241
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 242
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 243
Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente Blz. 244
Stimuleren van op het openbaar vervoer aanvullende systemen als het gebruik kunnen maken van e-wheels, zorglijn en dergelijke Blz. 245
Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam Blz. 246
Samenwerkingspartners Blz. 247
Wat mag het kosten ? Blz. 248
3. Economie Blz. 249
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 250
Doelstellingen Blz. 251
Voeren van accountmanagement Blz. 252
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester Blz. 253
Het op de hoogte blijven van trends en (markt)ontwikkelingen door het bezoeken van (regionale) congressen en bijeenkomsten Blz. 254
Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen Blz. 255
Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen Blz. 256
Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media Blz. 257
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" Blz. 258
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling Blz. 259
Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals realisatie van Bedrijven Investeringszone Blz. 260
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 261
Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven zoals: Keurmerk veilig ondernemen Blz. 262
Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen Blz. 263
Communiceren vanuit de accountmanagersrol om het ondernemersklimaat te verbeteren Blz. 264
Stimuleren van de regionale economie Blz. 265
Stimuleren van verbindende activiteiten voor alle leerlijnen zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, "Kom Binnen Bij Bedrijven" en lokale activiteiten/initiatieven Blz. 266
Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities) Blz. 267
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' in lijn met ambities Groeiagenda Blz. 268
Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 269
Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities Blz. 270
Deelnemen aan het ondernemersplein Blz. 271
Samenwerkingspartners Blz. 272
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 273
Doelstellingen Blz. 274
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 275
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 276
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 277
Samenwerkingspartners Blz. 278
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 279
Doelstellingen Blz. 280
Stimulering zelfstandig ondernemerschap Blz. 281
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma economie Verbinden en zichtbaar inspireren Blz. 282
3.4 Economische promotie Blz. 283
Doelstellingen Blz. 284
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 285
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 286
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 287
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 288
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 289
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 290
Onderwijsroute Blz. 291
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 292
Techniekdock Blz. 293
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 294
Verbreden communicatie Blz. 295
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 296
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 297
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 298
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 299
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (3) Blz. 300
Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt Blz. 301
Wat mag het kosten? Blz. 302
4. Onderwijs Blz. 303
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 304
Doelstellingen Blz. 305
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 306
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden Blz. 307
Samenwerkingspartners Blz. 308
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 309
Doelstellingen Blz. 310
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 311
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 312
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 313
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 314
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO Blz. 315
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 316
Samenwerkingspartners Blz. 317
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 318
Doelstellingen Blz. 319
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 320
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand Blz. 321
Een kindvriendelijke gemeente zijn en blijven door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 322
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 323
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid Blz. 324
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 325
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 326
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 327
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten Blz. 328
Samenwerkingspartners Blz. 329
Wat mag het kosten? Blz. 330
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 331
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 332
Doelstellingen Blz. 333
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 334
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 335
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 336
Actualisering 'Sport op Koers' Blz. 337
Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving Blz. 338
Samenwerkingspartners Blz. 339
5.2 Sportaccommodaties Blz. 340
Doelstellingen Blz. 341
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 342
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid Blz. 343
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 344
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid) Blz. 345
Samenwerkingspartners Blz. 346
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 347
Doelstellingen Blz. 348
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 349
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie Blz. 350
Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren) Blz. 351
Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan Blz. 352
Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie Blz. 353
Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 354
Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders Blz. 355
Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 356
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 357
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past (In samenwerking met de cultuuraanbieders en het onderwijs). Blz. 358
Maken van een vernieuwd cultuurmenu 2020-2021 in overleg met de lokale aanbieders en de scholen Blz. 359
Faciliteren van evenementen Blz. 360
Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten Blz. 361
Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra Blz. 362
Stimuleren van een zomer- en een winterfeest Blz. 363
Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren Blz. 364
In 2020 organiseren van een bevrijdingsfeest naar aanleiding van het vieren van 75 jaar bevrijding (het zomerevenement) Blz. 365
Samenwerkingspartners Blz. 366
5.4 Musea Blz. 367
Doelstellingen Blz. 368
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 369
Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven Blz. 370
Samenwerkingspartners Blz. 371
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 372
Doelstellingen Blz. 373
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 374
Vaststellen bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie Blz. 375
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen Blz. 376
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 377
Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie. Het rapport Bouwsteen kwaliteit dijk en oevers, vastgesteld door Gebiedsraad A5H, maakt deel uit van die Perspectievennota. Blz. 378
Bezien in hoeverre cultuur historie in beeld kan worden gebracht (buiten – stenen / binnen –etalage)) Blz. 379
Participeren in een mogelijk project van de provincie over een nieuwe erfgoedtafel Ijzeren Eeuw (1850-1970). Hierbij gaat het om de geschiedenis van de scheepsbouw en de baggerindustrie Blz. 380
Samenwerkingspartners Blz. 381
5.6 Media Blz. 382
Doelstellingen Blz. 383
Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 384
Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept Blz. 385
Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie (deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen) Blz. 386
Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de collectie Blz. 387
Samenwerkingspartners Blz. 388
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 389
Doelstellingen Blz. 390
Versterking van de ecologische functie (ecologischer groen) Blz. 391
Uitbreiden consistent, natuurvriendelijk maaibeheer met ingang van 2020 (circa 18% in 2018, streven is minimaal 30% aan het einde van de collegeperiode) Blz. 392
Eerste stap zetten naar consistent, natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen (streven is deze collegeperiode minimaal 30% natuurvriendelijk te onderhouden, eind 2018 werd ongeveer 12% natuurvriendelijk onderhouden) Blz. 393
Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken (zoals het Vondelpark, Park Noordhoeks wiel en het park langs de A15) Blz. 394
Doorvoeren van eerste verbeteringen in het park ten zuiden van de A15 onder andere wat betreft natuurwaarden en waterberging (watercompensatie RWS A15) Blz. 395
Betrekken van ecologische experts bij ruimtelijke opgaven Blz. 396
Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen (diverser en aantrekkelijker groen, meer groen) Blz. 397
Verkennen scenario's ter voorbereiding op versterking van de bomen- en groenstructuur en ramen wat nodig is om scenario's uit te kunnen voeren Blz. 398
Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen Blz. 399
Samenwerken met maatschappelijke partners en inwoners aan natuur, onder andere in het kader van het bijenconvenant Blz. 400
Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie Blz. 401
Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding Blz. 402
Aanleggen wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade Blz. 403
Aansluiten bij het initiatief 'het groenste fietspad van Nederland' Blz. 404
Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen Blz. 405
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen met als streven het in stand houden van een veelzijdig speelaanbod Blz. 406
Versterken recreatieve functie Blz. 407
Onderzoeken van de mogelijkheid (inclusief financiële haalbaarheid) van een openbare hellingbaan voor het te water laten gaan van boten Blz. 408
Wijzigingen in beheer watergangen Blz. 409
Watergangen ook kwalitatief op peil houden met zo min mogelijk schadelijke effecten op de flora en fauna. Blz. 410
Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 411
Daar waar mogelijk en gewenst betrekken we inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 412
Samenwerkingspartners Blz. 413
Wat mag het kosten? Blz. 414
6. Sociaal Domein Blz. 415
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 416
Doelstellingen Blz. 417
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert Blz. 418
Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren. Blz. 419
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid, het wereldfeest en PUP) Blz. 420
Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform. Blz. 421
Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen Blz. 422
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 423
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners Blz. 424
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 425
Bevorderen van de jeugdparticipatie en participatie met jong volwassenen Blz. 426
De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving Blz. 427
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 428
Uitvoeren van de visie en werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht Blz. 429
Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen Blz. 430
Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere door Sterk Papendrecht en Stichting Buurtgezinnen) waarmee ingespeeld wordt op problematiek Blz. 431
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers Blz. 432
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder vormgeven van de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet (onder andere via de Dag van de Mantelzorg) Blz. 433
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder versterken van het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers Blz. 434
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers Blz. 435
Stimuleren van vrijwilligerswerk door het organiseren van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld NLdoet, door Sterk Papendrecht Blz. 436
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners (o.a. Puur Papendrecht en sportverengingen) verder vormgeven van de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet Blz. 437
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, een vrijwilligersvacaturebank en de vrijwilligersverzekering Blz. 438
Integratie en participatie van statushouders Blz. 439
Treffen van voorbereidingen in het kader van de nieuwe Wet inburgering Blz. 440
Samenwerkingspartners Blz. 441
6.2 Wijkteams Blz. 442
Doelstellingen Blz. 443
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven Blz. 444
Vanuit het collegeactieprogramma en de nieuwe beleidsvisies Sociaal Domein Regionaal en Lokaal worden verschillende acties geïnitieerd Blz. 445
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: Blz. 446
Toegroeien naar een verdere verfijning van en ontwikkelen van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, waarmee de afspraken SMART-er worden. Blz. 447
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht samen met Woonkracht10 inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en Buurtbemiddeling Blz. 448
Samen met Sterk Papendrecht en zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen inzetten op een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 449
Samenwerkingspartners Blz. 450
6.3 Inkomensregelingen Blz. 451
Doelstellingen Blz. 452
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 453
Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) Blz. 454
Voortzetten van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht en Schuldhulpmaatje voor wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek Blz. 455
Via het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden Blz. 456
Samenwerkingspartners Blz. 457
6.4 Begeleide participatie Blz. 458
Doelstellingen Blz. 459
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 460
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 461
Samenwerkingspartners Blz. 462
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 463
Doelstellingen Blz. 464
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 465
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 466
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 467
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 468
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 469
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden Blz. 470
Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties) Blz. 471
Samenwerkingspartners Blz. 472
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 473
Doelstellingen Blz. 474
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 475
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 476
Ondersteunen van inzet van vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan en signalerend huisbezoek af te leggen bij 75+ers Blz. 477
Samenwerkingspartners Blz. 478
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 479
Doelstellingen Blz. 480
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 481
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD Blz. 482
Samenwerkingspartners Blz. 483
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 484
Doelstellingen Blz. 485
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 486
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Blz. 487
Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht rondom jeugdhulp Blz. 488
Samenwerkingspartners Blz. 489
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 490
Doelstellingen Blz. 491
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben Blz. 492
Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders Blz. 493
Algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep wordt versterkt Blz. 494
Overleg centrumgemeente en regiogemeenten over de wijze waarop we in deze regio vorm geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen Blz. 495
Samenwerkingspartners Blz. 496
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 497
Doelstellingen Blz. 498
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 499
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking Blz. 500
Samenwerkingspartners Blz. 501
Wat mag het kosten? Blz. 502
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 503
7.1 Volksgezondheid Blz. 504
Doelstellingen Blz. 505
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 506
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid, in samenwerking met de DG&J en andere partners Blz. 507
Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en de nieuwe JGZ-aanbieder Careyn Blz. 508
Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van JGZ binnen Sterk Papendrecht Blz. 509
Samenwerkingspartners Blz. 510
7.2 Riolering Blz. 511
Doelstellingen Blz. 512
Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en grondwater Blz. 513
Uitvoeren van maatregelen vanuit het GRP 2019-2023 met accent op afvalwater, hemelwater, grondwater en klimaatadaptatie en kennisontwikkeling in de regionale netwerken Blz. 514
Beheer en onderhoud van de riolering, gemalen en klimaatadaptatie Blz. 515
Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, inclusief klimaatadaptieve maatregelen. Blz. 516
Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen Blz. 517
Verder implementeren van klimaatadaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken Blz. 518
Verder gaan met operatie Steenbreek. Beoogd wordt bewoners en bedrijven te verleiden maatregelen op eigen terrein te nemen. Het gaat dan om een groene tuin, groene daken en dergelijke. Blz. 519
Meer samenwerken rond klimaatadaptatie in regionaal verband, zoals A5H en Drechtsteden Blz. 520
Strategie klimaatadaptatie herijken na de dialogen met onze partners Blz. 521
Samenwerkingspartners Blz. 522
7.3 Afval Blz. 523
Doelstellingen Blz. 524
Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof Blz. 525
Regulier inzamelen van huisvuil bij huishoudens, winkelcomplexen en afvalbrengstation. Blz. 526
Uitvoeren pilot ondergronds inzamelen restafval (1 jaar) in Oostpolder. We informeren de raad periodiek. Blz. 527
Uitvoeren gft campagne (inclusief het vervangen van 8000 oude groencontainers) Blz. 528
We onderzoeken de mogelijkheden van nascheiding. Ten aanzien van afvalscheiding is het streven het restafval te beperken tot een omvang van minder dan 100 kilogram (per inwoner) Blz. 529
We verstrekken algemene informatie en geven voorlichting over gescheiden inzameling Blz. 530
We geven aan het basisonderwijs voorlichting over afvalscheiding Blz. 531
Samenwerkingspartners Blz. 532
7.4 Milieubeheer Blz. 533
Doelstellingen Blz. 534
Een veilige omgeving en een prettig woon- en leefklimaat Blz. 535
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen Blz. 536
Monitoren afspraken met Chemours/DuPont. De nadruk ligt op het verlagen en waar mogelijk naar nul terugbrengen van emissies en op de aanpak van de gevolgen van eerdere emissies Blz. 537
Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016'. Waaronder bevorderen bewustwording Blz. 538
Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). Blz. 539
Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 - 2023' Blz. 540
In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van thema's uit Omgevingsscan milieu 2019 ten behoeve van Omgevingsvisie en -plan Blz. 541
Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op dag invoering Omgevingswet, vooralsnog 1 januari 2021. Onderzoek mandatering taken aan OZHZ Blz. 542
Verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningsverbindingen te verkleinen Blz. 543
Verder voorbereiden van het haalbaarheidsonderzoek naar verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV hoogspanningsverbindingen van Alblasserdam naar Dordrecht en Alblasserdam-Arkel Blz. 544
Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model Blz. 545
Samenwerkingspartners Blz. 546
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 547
Doelstellingen Blz. 548
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 549
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats Blz. 550
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 551
Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van externe onderzoeksresultaten uit 2019 Blz. 552
Wat mag het kosten? Blz. 553
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 554
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 555
Doelstellingen Blz. 556
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht Blz. 557
In 2020 vaststellen van de omgevingsvisie Blz. 558
In 2020 start maken met een omgevingsplan Blz. 559
In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening Blz. 560
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 561
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht Blz. 562
Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en actueel houden van beheersverordeningen / bestemmingsplannen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten Blz. 563
Gelet op het overgangsrecht van de Omgevingswet, aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2021 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen Blz. 564
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 565
In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Blz. 566
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook het met het oog op de PAS-problematiek Blz. 567
Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 568
Aanpak gedoogsituaties (steigers, schuurtjes) door opstellen algemene regels en/of handhaving Blz. 569
Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen. Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave) Blz. 570
Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte Blz. 571
Visie op beeldbepalende locaties. Integraal kijken wat wel en wat niet past. Ook het groen op/aan nieuwe bebouwing moet worden uitgezocht. Bewoners participeren in de visie- en planvorming op het vlak van duurzaamheid, groen en architectuur Blz. 572
Samenwerkingspartners Blz. 573
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 574
Doelstellingen Blz. 575
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 576
Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling Blz. 577
Herontwikkeling en ingebruikneming locatie voormalige bibliotheek Blz. 578
Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages Blz. 579
Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum Blz. 580
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 581
Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021 Blz. 582
Realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 583
Herontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena) Blz. 584
Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' door BPD B.V. Blz. 585
Samenwerkingspartners Blz. 586
8.3 Wonen en bouwen Blz. 587
Doelstellingen Blz. 588
Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 589
Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu Blz. 590
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieus Blz. 591
Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Papendrechts Woonplan 2020-2030 vastgesteld. Vanaf 2020 voeren we het Papendrechts Woonplan uit Blz. 592
Actualiseren PALT Blz. 593
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen Blz. 594
Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen Blz. 595
Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) Blz. 596
Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 597
Samen met inwoners en ondernemers de Regionale Energiestrategie invullen met aandacht voor, grootschalige zonne-energie en warmte Blz. 598
Samen met inwoners en ondernemers de Transitievisie Warmte 1.0 updaten met uitvoeringsplannen per wijk (oplevering in 2021) Blz. 599
Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB Blz. 600
Stimuleren besparen en verduurzamen energie door gerichte communicatie en wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen' Blz. 601
Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie (bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet) door gerichte communicatie en informatieavonden Blz. 602
Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen Blz. 603
Faciliteren en ondersteunen van bedrijven bij verduurzamen (o.a. bij panden) Blz. 604
Samenwerkingspartners Blz. 605
Wat mag het kosten? Blz. 606
Paragrafen Blz. 607
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 608
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 609
Financiële kengetallen Blz. 610
2. Onderhoud kapitaalgoederen 2020 Blz. 611
Inleiding Blz. 612
Beleidskaders Blz. 613
Activiteiten in 2020 Blz. 614
Activiteiten in 2021 Blz. 615
Activiteiten in 2022 Blz. 616
3. Financiering Blz. 617
3. Financiering Blz. 618
4. Lokale heffingen Blz. 619
4. Lokale heffingen Blz. 620
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 621
5. Grondbeleid Blz. 622
5. Grondbeleid Blz. 623
6. Verbonden Partijen Blz. 624
6. Verbonden Partijen Blz. 625
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Blz. 626
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 627
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 628
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 629
Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk Blz. 630
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 631
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 632
Eneco Groep Blz. 633
Stedin Groep Blz. 634
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 635
Oasen NV Blz. 636
Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 637
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 638
Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 639
7. Bedrijfsvoering Blz. 640
7. Bedrijfsvoering Blz. 641
BBV indicatoren Blz. 642
Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Blz. 643
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap