0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Digitalisering en maatwerk

Zo gaan we dat doen

Het vergroten van de dienstverlening via social media

Zo gaan we dat doen

Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid

Zo gaan we dat doen

Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

Vergroten flexibele inzetbaarheid

Zo gaan we dat doen

Verkorten procedures/verminderen regeldruk

Zo gaan we dat doen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

0.5 Treasury

Wat willen we bereiken?

Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad

Zo gaan we dat doen

Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer

Zo gaan we dat doen

0.6 Belastingen

Wat willen we bereiken?

Stabiele woonlasten

0.61 OZB woningen

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning.

0.62 OZB niet-woningen

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen.

0.64 Belastingen overig

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemeen:

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het gemeentefonds wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Via een uitgebreid systeem van objectieve maatstaven wordt de algemene uitkering verdeeld over de gemeenten.

 

Doelstelling:

Juiste en volledige bepaling van de algemene uitkering.

Maatregel: het volgen van de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld en het verwerken van de ontwikkelingen van de algemene uitkering die daarin worden aangegeven in de documenten van de planning- en controlcyclus. De stand voor de begroting 2018 is gebaseerd op de meicirculaire 2017.

0.8 Overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

Een schatting van niet voorziene uitgaven (o.a. stelpost inflatie en niet voorziene uitgaven) is hier opgenomen.

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Algemeen:

Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.

Doelstelling:

De eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen over (winstgevende) ondernemersactiviteiten.

Maatregel:

Op basis van een inventarisatie is er geen sprake van vennootschapsbelasting plichtige activiteiten.

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt.

Doelstelling: De algemene reserve is een vrije reserve die noodzakelijk is om te kunnen beschikken over een financiële buffer. Bestemmingsreserves zijn door de raad voor een bepaald doel geoormerkte gelden.

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Bestuur -4.339 -3.059 -2.298 -2.240 -2.240 -2.240
Mutaties reserves -5.836 -1.602 -1.921 -1.825 -1.926 -1.929
Resultaat van de rekening van baten en lasten -9.871 -768 -966 -949 -360 -409
Burgerzaken -1.433 -1.207 -1.013 -910 -826 -889
Overhead -175 -9.636 -9.708 -9.632 -9.246 -9.331
Treasury -157 3.801 656 667 120 96
OZB woningen -232 -224 -196 -176 -176 -176
Parkeerbelasting 0 0 -15 -15 -15 -15
Belastingen overig 0 0 -9 -9 -9 -9
Overige baten en lasten -5.395 -340 -1.463 -1.364 -1.132 -1.039
Totaal Lasten -27.439 -13.034 -16.933 -16.453 -15.810 -15.942
Baten
Bestuur 3.985 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 5.929 2.745 1.349 891 522 510
Burgerzaken 590 576 543 280 246 246
Overhead 0 310 230 230 230 230
Treasury 3.909 965 919 904 892 874
OZB woningen 3.583 3.628 3.701 3.701 3.701 3.701
OZB niet-woningen 1.952 1.999 2.031 2.031 2.031 2.031
Parkeerbelasting 48 78 78 78 78 78
Belastingen overig 1.175 1.170 1.000 1.000 1.000 1.000
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 40.791 39.767 42.391 42.676 42.886 42.992
Overige baten en lasten 211 18 34 34 34 34
Totaal Baten 62.175 51.255 52.275 51.824 51.619 51.695