4. Onderwijs

4. Onderwijs

Het hebben van een startkwalificatie is een belangrijke voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke participatie, voor meedoen in de samenleving. Meedoen is niet alleen belangrijk voor iemands eigenwaarde en economische positie, maar ook voor de samenleving vanwege de economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het belangrijk is om de interesses en talenten van de Papendrechters, in het bijzonder van de kinderen en jongeren, te ontdekken, te ontwikkelen en te behouden voor de regio.

De gemeente creëert daarbij de randvoorwaarden door samen met de scholen en andere relevante partners te komen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid met voldoende en breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs. In dit kader zijn de gemeente en de twee Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs bezig met een traject dat erop gericht is de huisvesting van beide scholen te vernieuwen en daarmee de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs te vergroten.

Verder besteden we aandacht aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten, het versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en de zorg voor jeugdigen, de aanpak van laaggeletterdheid, het bieden van voor- en vroegschoolse educatie en het stimuleren van de samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en primair onderwijs.

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Zo gaan we dat doen

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBOleerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen

Een programma ontwikkelen waarin activiteiten en projecten voor de gehele onderwijsperiode van basisonderwijs tot HBO/WO samen met bedrijfsleven worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Zo gaan we dat doen

Voldoende openbaar onderwijs

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Openbaar basisonderwijs -173 -169 -177 -177 -177 -177
Onderwijshuisvesting -2.184 -1.852 -1.123 -1.244 -1.262 -1.280
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.251 -1.323 -1.081 -1.006 -1.040 -1.040
Totaal Lasten -3.607 -3.344 -2.380 -2.427 -2.479 -2.497
Baten
Onderwijshuisvesting 194 7 7 7 7 7
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 338 256 103 61 61 61
Totaal Baten 532 263 110 68 68 68