1. Veiligheid

1. Veiligheid

 

 

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone omgeving. De gemeente zet zich daarom met partners in voor de algemene veiligheid en werkt nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarnaast groeit de rol van inwoners en ondernemers ten aanzien van veiligheid en het beperken van overlast. Betrokkenheid bij de eigen leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, weet wat er speelt in de buurt en wanneer sprake is van onwenselijk- of verdacht gedrag. De Veiligheidsmonitor peilt de veiligheidsbeleving van inwoners en geeft mede richting aan het veiligheids- en handhavingsprogramma.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.

Zo gaan we dat doen

De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen.

Zo gaan we dat doen

Het verminderen van jongerenoverlast

Zo gaan we dat doen

Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht.

Zo gaan we dat doen

Jongerenoverlast beperken.

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

Zo gaan we dat doen

Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten -2.063 -2.272 -2.287 -2.416 -2.518 -2.759
Baten 2 139 139 139 139 139