8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De gemeente wil een veilige, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, dit wordt gedaan door verbeteringen aan te brengen aan de structuur en het functioneren daarvan. Het gaat hierbij om aanpassingen en toevoegingen die een duurzame meerwaarde bieden voor Papendrecht. Ook het centrum als hart van Papendrecht moet aantrekkelijk blijven. Hiervoor wordt het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderd. Wat ook bijdraagt is het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Via breed gedragen, vraag gestuurde en integrale plannen waarin visie is vertaald in planologische-juridische toetsingskaders, wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en wordt helder wat burgers en ondernemers kunnen en mogen bouwen en verbouwen in de fysieke omgeving.

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Borging van de ruimtelijke kwaliteit.

Terug naar navigatie - Borging van de ruimtelijke kwaliteit.

Een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht.

 Via breed gedragen, vraag gestuurde en integrale plannen waarin visie is vertaald in planologische-juridische toetsingskaders, waarmee wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en waarmee helder is wat burgers en ondernemers mogen en kunnen bouwen en verbouwen in de fysieke omgeving (zie ook 8.3 Wonen en bouwen).

Zo gaan we dat doen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum.

Terug naar navigatie - Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum.

Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum door aanpassingen en toevoegingen die duurzame meerwaarde opleveren voor het hart van Papendrecht. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen.

Zo gaan we dat doen

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte

Terug naar navigatie - Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte

In het civiel technisch beheerplan 2017-2021 wordt inzichtelijk gemaakt hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten de civiel technische onderdelen in de openbare ruimte worden beheerd en onderhouden. Hiermee wordt een integraal beeld gegeven van het beheer de komende planperiode (2017-2021). Een onderdeel in het beheerplan is de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).  Deze LIOR geeft aan op welke gestandaardiseerde wijze in Papendrecht invulling gegeven wordt aan werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud van de openbare ruimte.

Duurzaamheid openbare ruimte

Het begrip duurzaamheid is - landelijk - steeds meer een onderdeel van het beheer van de openbare ruimte. In het Civiel Technische Beheerplan 2017-2021 komt 'duurzaamheid' dan ook integraal aan de orde. Het streven is naar een minimalisering van gebruik en uitstoot van milieubelastende stoffen en het gebruik van duurzame materialen. In het beheerplan zijn diverse maatregelen genoemd met betrekking tot duurzaamheid. De uitrol van de toepassing van klimaatadaptieve maatregelen bij reconstructies (onder andere de Vincent van Goghlaan), toepassen innovatieve materialen en het geleidelijk vervangen van traditionele verlichting voor LED verlichting zijn hiervan voorbeelden.

Zo gaan we dat doen

Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Terug naar navigatie - Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Breed gedragen, vraag gestuurde en integrale plannen waarin visie is vertaald in planologische-juridische toetsingskaders, waarmee wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en waarmee helder is wat burgers en ondernemers mogen en kunnen bouwen en verbouwen in de fysieke omgeving. (Zie ook 8.1 Ruimtelijke Ordening)

Zo gaan we dat doen

Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum.

Terug naar navigatie - Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum.

Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum door aanpassingen en toevoegingen die duurzame meerwaarde opleveren voor het hart van Papendrecht. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen.

Zo gaan we dat doen

Verhoging van de dynamiek in het centrum.

Terug naar navigatie - Verhoging van de dynamiek in het centrum.

Dynamiek leidt tot meer levendigheid en een prettiger verblijfsklimaat en daarmee tot het behoud van (regionale) aantrekkingskracht.

Zo gaan we dat doen

Versterking en verbreding Wijkgericht Werken

Terug naar navigatie - Versterking en verbreding Wijkgericht Werken

De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert. Inzet is om goede ideeën op te halen en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in wijken, het versterken van sociale samenhang.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Ruimtelijke ordening -407 -342 -403 -403 -353 -353
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -17.096 -12.872 -9.870 -12.472 -6.063 -5.382
Wonen en bouwen -3.017 -2.884 -2.636 -2.600 -2.600 -2.576
Totaal Lasten -20.519 -16.098 -12.909 -15.475 -9.016 -8.311
Baten
Ruimtelijke ordening 0 50 50 50 50 50
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 18.240 12.911 9.428 12.323 5.622 5.337
Wonen en bouwen 2.852 2.743 2.117 1.943 1.843 1.803
Totaal Baten 21.093 15.705 11.595 14.316 7.515 7.190