5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie

Cultuur

Cultuur is belangrijk voor het welzijn van inwoners en levert een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Belangrijk hierbij is -naast bereikbare culturele voorzieningen zoals het theater en een moderne bibliotheek- een goede aansluiting van het cultuuronderwijs op het cultuuronderwijs binnen de scholen. Kennismaking met cultuur door kinderen zal vooral vorm krijgen door het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt –waar mogelijk- bevorderd. Cultuur dient meer aan te gaan sluiten op het sociaal domein (cultuur als middel).

Sport

Sport en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van de jeugd, volksgezondheid en sociale verbanden. Papendrecht kent een rijk aanbod aan voorzieningen. Papendrecht faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport en bewegen in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. De sportaccommodaties zijn kwalitatief goed. Papendrecht bevordert dat (basis)voorzieningen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Papendrecht houdt kosten van lokale voorzieningen voor sporten betaalbaar door creatieve oplossingen te stimuleren. In dit kader is het Sportcentrum Papendrecht per 1 januari 2018 verzelfstandig. Een aandachtspunt voor veel (sport)verenigingen is de werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging. Papendrecht stimuleert de inzet van vrijwilligers.

 

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen

Zo gaan we dat doen

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur

Zo gaan we dat doen

Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

Zo gaan we dat doen

Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen

Zo gaan we dat doen

Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur

Zo gaan we dat doen

Verzelfstandiging theater

Zo gaan we dat doen

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente

Verbetering van de diversiteit, de gebruiksmogelijkheden en de beleving van het openbaar groen voor mens en dier.

Zo gaan we dat doen

Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden

Zo gaan we dat doen

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Sportbeleid en activering -214 -157 -208 -207 -207 -207
Sportaccommodaties -3.595 -3.461 -1.971 -2.016 -1.994 -1.980
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.947 -1.965 -1.164 -1.168 -1.172 -1.175
Musea -30 -24 -21 -21 -21 -21
Media -641 -628 -579 -573 -573 -574
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.401 -3.094 -2.830 -2.837 -2.856 -2.846
Totaal Lasten -9.829 -9.330 -6.773 -6.822 -6.823 -6.803
Baten
Sportbeleid en activering 2 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties 1.548 901 675 675 675 675
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 687 561 90 90 90 90
Media 346 104 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 979 122 122 122 122 122
Totaal Baten 3.562 1.687 887 887 887 887