6. Sociaal Domein

6. Sociaal Domein

Terug naar navigatie - 6. Sociaal Domein

We streven ernaar dat inwoners van Papendrecht zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.  We ondersteunen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Inwoners van Papendrecht zijn zelfredzaam door allereerst de eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Waar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning in de vorm van algemene en maatwerkvoorzieningen op het gebied van de volgende beleidsterreinen: Wmo, Jeugdhulp, Werk & Inkomen en publieke gezondheid.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

Terug naar navigatie - Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

Zo gaan we dat doen

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatie

Terug naar navigatie - 6.4 Begeleide participatie

Sinds 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht beschut werken aan te bieden aan personen die daarop zijn aangewezen. De SDD zorgt voor de uitvoering van deze gemeentelijke plicht.

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.81 Geëscaleerde zorg18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -3.557 -2.502 -2.288 -2.354 -2.241 -2.321
Wijkteams -1.800 -1.384 -1.374 -1.374 -1.374 -1.374
Inkomensregelingen -9.757 -9.922 -9.474 -9.295 -9.117 -8.904
Begeleide participatie -2.551 -2.384 -2.544 -2.433 -2.338 -2.263
Arbeidsparticipatie -750 -1.058 -1.466 -1.417 -1.437 -1.493
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -359 -396 -370 -370 -370 -370
Maatwerkdienstverlening 18+ -3.895 -4.544 -5.406 -5.380 -5.398 -5.392
Maatwerkdienstverlening 18- -3.769 -4.446 -4.835 -4.730 -4.670 -4.609
Ge?scaleerde zorg 18+ -57 -210 -225 -225 -74 -74
Ge?scaleerde zorg 18- -1.105 -637 -817 -817 -817 -817
Totaal Lasten -27.599 -27.482 -28.799 -28.394 -27.836 -27.617
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 1.360 532 532 517 517 517
Inkomensregelingen 6.645 6.532 6.987 6.987 6.987 6.987
Begeleide participatie 113 40 40 40 40 40
Arbeidsparticipatie 100 40 40 40 40 40
Ge?scaleerde zorg 18+ 1.296 151 426 471 0 0
Totaal Baten 9.514 7.295 8.025 8.055 7.584 7.584