6. Sociaal Domein

6. Sociaal Domein

We streven ernaar dat inwoners van Papendrecht zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.  We ondersteunen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Inwoners van Papendrecht zijn zelfredzaam door allereerst de eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Waar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning in de vorm van algemene en maatwerkvoorzieningen op het gebied van de volgende beleidsterreinen: Wmo, Jeugdhulp, Werk & Inkomen en publieke gezondheid.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Het verminderen van jongerenoverlast

Zo gaan we dat doen

Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk

Zo gaan we dat doen

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)

Zo gaan we dat doen

Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders

Zo gaan we dat doen

Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving

Zo gaan we dat doen

Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland

Zo gaan we dat doen

6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod

Zo gaan we dat doen

Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Zo gaan we dat doen

Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

Zo gaan we dat doen

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatie

Sinds 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht beschut werken aan te bieden aan personen die daarop zijn aangewezen. De SDD zorgt voor de uitvoering van deze gemeentelijke plicht.

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk

Zo gaan we dat doen

Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)

Zo gaan we dat doen

Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd

Zo gaan we dat doen

Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen

Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken

Zo gaan we dat doen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Zo gaan we dat doen

Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden

Zo gaan we dat doen

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken?

Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen

Zo gaan we dat doen

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Zo gaan we dat doen

6.81 Geëscaleerde zorg18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -3.557 -2.502 -2.288 -2.354 -2.241 -2.321
Wijkteams -1.800 -1.384 -1.374 -1.374 -1.374 -1.374
Inkomensregelingen -9.757 -9.922 -9.474 -9.295 -9.117 -8.904
Begeleide participatie -2.551 -2.384 -2.544 -2.433 -2.338 -2.263
Arbeidsparticipatie -750 -1.058 -1.466 -1.417 -1.437 -1.493
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -359 -396 -370 -370 -370 -370
Maatwerkdienstverlening 18+ -3.895 -4.544 -5.406 -5.380 -5.398 -5.392
Maatwerkdienstverlening 18- -3.769 -4.446 -4.835 -4.730 -4.670 -4.609
Ge?scaleerde zorg 18+ -57 -210 -225 -225 -74 -74
Ge?scaleerde zorg 18- -1.105 -637 -817 -817 -817 -817
Totaal Lasten -27.599 -27.482 -28.799 -28.394 -27.836 -27.617
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 1.360 532 532 517 517 517
Inkomensregelingen 6.645 6.532 6.987 6.987 6.987 6.987
Begeleide participatie 113 40 40 40 40 40
Arbeidsparticipatie 100 40 40 40 40 40
Ge?scaleerde zorg 18+ 1.296 151 426 471 0 0
Totaal Baten 9.514 7.295 8.025 8.055 7.584 7.584