Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Inleiding begroting

Gemeente klaar voor de toekomst?

We leven gelukkig weer in een tijd met een goed economisch perspectief. De economie groeit, het aantal banen neemt toe. Tijd om vooruit te kijken. De maatschappij verandert en moderniseert. Onze gemeente beweegt mee in deze moderniseringsgolf. Dat stelt hoge eisen aan ons beleid, onze voorzieningen, onze organisatie en onze medewerkers. Het proces om te ontwikkelen en vooruit te denken is nooit af. In deze laatste begroting van de huidige collegeperiode die als consequentie daarvan relatief beleidsarm is, is sprake van een stevig overschot van circa 1.000.000 Euro in 2018, gevolgd door geringere overschotten in de jaren daarna. Kortom, er is sprake van een continuering van de gezonde financiële positie.

Voorzieningen

De vele voorzieningen die we hebben zijn op dit moment van een zeer voldoende tot goed niveau. Een aantal voorzieningen zoals het zwembad of het gemeentehuis is zelfs nieuw of recentelijk vernieuwd en klaar voor de toekomst. Een aantal andere voorzieningen behoeft nadere aandacht, zoals de werf, gebiedsontwikkeling Poldermolen en de huisvesting van de VO-scholen. Het Civiel Technisch Beheerplan wordt geactualiseerd, waarbij uitgangspunt een duurzame kwaliteitsnorm is. Het aanpakken van deze voorzieningen zal om extra middelen en inzet van capaciteit vragen. Hiertegenover staat dat het bezig zijn met deze onderwerpen kansen biedt om onze voorzieningen in de volle breedte nog verder te verbeteren.  Dat doen we in samenwerking met anderen en met gebruikmaking van maatschappelijke inzichten. De maatschappelijke focus is gericht op verbetering van de sociaal economische positie van onze gemeente op zich en onze gemeente in de regio. Als die positie verbetert, biedt dat kansen op alle gebieden waar wij belang aan hechten, waaronder onze waardevolle voorzieningen. Of die er nu zijn ten behoeve van wonen, werken, verblijven of recreëren. Het gaat om het hele pakket dat maatschappelijke waarde toevoegt.

Speerpunten voor toekomstgericht denken en doen

Ons centrum is mooi en zeker ook de laatste jaren steeds mooier geworden. Het aansprekende marktplein met de mooie plantenvakken heeft daar zeker bij geholpen. De levendigheid van dat centrum en het verder benutten van de omgevingsmogelijkheden kan verder worden versterkt door evenementen te bevorderen in samenwerking met derden. Dit vergroot onze aantrekkelijkheid voor onze inwoners en inwoners van omliggende gemeenten. Een bruisend karaktervol centrum is voor iedereen van belang. Daarom neemt de gemeente samen met winkeliers en vastgoedeigenaren de regie. Als uitkomst van het traject "de nieuwe winkelstraat" zetten we deze gezamenlijke aanpak voor een toekomstbestendig centrum voort. Ook op het gebied van dienstverlening worden grote stappen gezet om moderner en passend bij de wensen van inwoners te handelen. Het werken aan de dienstverlening van de toekomst met de actiepunten vanuit de digitale agenda is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook het data-experiment om de mening van inwoners te vervlechten met het technische oordeel over de kwaliteit van de buitenruimte is een goed voorbeeld.

In het sociaal domein is veel veranderd en gaat nog veel veranderen. Dit stelt eisen aan de wijze waarop onze medewerkers de omgeving en van daaruit gestelde eisen en wensen incorporeren in hun handelen. In het fysieke domein staat met de introductie van de omgevingswet een soortgelijke transitie voor de deur. Onze organisatie speelt daarop in door de toekomstige noodzakelijke competenties van medewerkers in beeld te brengen en de ontwikkeling van medewerkers mede daarop te richten. Dat geldt ook voor de technische ontwikkelingen in de ICT-wereld die ook onvermijdelijk tot veranderende functies leiden en om andere vaardigheden en competenties vragen. Het tempo waarin en de wijze waarop, zal zich in de toekomst ontvouwen, maar anticiperen op verandering is noodzaak. Binnen al deze veranderingen zijn twee dominante invalshoeken te onderscheiden. Veranderingen gaan steeds sneller en zijn meer ingrijpend en de problematieken vragen om een steeds meer integrale benadering. Sommige wetenschappers spreken zelfs van disruptieve ontwikkelingen en innovaties, hetgeen wil zeggen dat de veranderingen zo groot en snel zijn, vaak technologisch van aard, dat ze een zeker ontwrichtend karakter hebben. Het aanvaarden en inspelen op de veranderingen zal het effect in positieve zin dempen. Daarmee is een belangrijke sturings- en managementvraag voor de organisatie en de medewerkers geformuleerd.

Résumerend

Onze gemeente werkt permanent aan de toekomst. We identificeren ontwikkelingen en kansen en spelen daar zo goed mogelijk op in. We passen ons aan. De basis is goed. We hebben goede voorzieningen en maken plannen om deze nog beter te maken. We hebben als basis een gezonde financiële positie, voor 2018 en ook voor de volgende jaren. Als de economische prognoses uitkomen zal dat naar verwachting voorlopig ook zo blijven. Dit geeft mogelijkheden onze ambities in het verder verbeteren van onze voorzieningen vorm te geven.