2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij ondernemen activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-)wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen, openbare verlichting, gladheidbestrijding en de havens (met uitzondering van beheer derden). Het nautisch beheer wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam. Naast het beheer treffen wij passende maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid met weinig verkeersoverlast, zowel voor de auto, de fiets als voor het openbaar vervoer. Hierbij is altijd aandacht voor de verkeersveiligheid. Voor een gezonde en veilige leefomgeving wordt in samenhang naar aanpassingen aan het verkeersysteem gekeken. Ook wordt het parkeersysteem (in het centrum) verder geoptimaliseerd.   

2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte

Zo gaan we dat doen

Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Zo gaan we dat doen

Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers.

Zo gaan we dat doen

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.3 Recreatieve havens

Papendrecht beschikt over een recreatieve haven, de Jachthaven. De Jachthaven wordt beheerd en onderhouden door de Watersportvereniging Papendrecht.

2.4 Economische havens en waterwegen

2.4 Economische havens en waterwegen

Papendrecht heeft de volgende havens: Jachthaven, Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven. Binnen deze havens verzorgt de gemeente het beheer en onderhoud van het water. Het beheer en onderhoud van de kades alleen in de Kooyhaven. Het nautisch beheer voor de Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven.

Wat willen we bereiken?

Het waarborgen van de bereikbaarheid havens.

Het beheer en onderhoud van de havens (baggeren e.d.) wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Dordrecht.

Het nautisch beheer van de havens (Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven) wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam.

2.5 Openbaar vervoer

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Verkeer en vervoer -5.746 -2.790 -2.751 -2.847 -3.139 -2.988
Parkeren -1.542 -1.405 -891 -897 -884 -902
Recreatieve havens 0 -1 0 0 0 0
Economische havens en waterwegen -135 -119 -114 -114 -114 -114
Openbaar vervoer -185 -160 -157 -157 -157 -157
Totaal Lasten -7.608 -4.474 -3.912 -4.015 -4.294 -4.161
Baten
Verkeer en vervoer 1.390 56 76 76 76 76
Parkeren 657 599 599 599 599 599
Economische havens en waterwegen 784 143 143 143 143 143
Totaal Baten 2.831 798 818 818 818 818