Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2018
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2018
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 7 0.1 Bestuur
     1. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 Bestuurlijke vernieuwing
       1. Blz. 10 Instellen van een vragenkwartiertje (informeel) voorafgaand aan de commissie.
    2. Blz. 11 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 12 Doelstellingen
      1. Blz. 13 Digitalisering en maatwerk
       1. Blz. 14 Verder met het digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van onze producten en diensten.
       2. Blz. 15 We blijven maatwerk geven en verbeteren onze dienstverlening middels maatwerk, als ondersteuning van kwetsbare groepen
      2. Blz. 16 Het vergroten van de dienstverlening via social media
       1. Blz. 17 Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden
      3. Blz. 18 Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid
       1. Blz. 19 In 2018 maken we filmpjes over de balieproducten en -diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid
      4. Blz. 20 Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen
       1. Blz. 21 In 2018 participeren we in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie BZK) en controleren de feitelijke situatie
       2. Blz. 22 We informeren onze inwoners altijd bij doorgevoerde wijzigingen
       3. Blz. 23 We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan
      5. Blz. 24 Vergroten flexibele inzetbaarheid
       1. Blz. 25 We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd
      6. Blz. 26 Verkorten procedures/verminderen regeldruk
       1. Blz. 27 In 2018 maken we alle procedures voor de balieproducten en –diensten lean
       2. Blz. 28 We introduceren "vandaag voor 12 uur aangevraagd, voor 20 uur thuis geleverd" voor enkele eenvoudige producten zoals het uittreksel BRP en bekijken of dit kan worden uitgebreid met meer producten richting 2019
    3. Blz. 29 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
    4. Blz. 30 0.4 Overhead
    5. Blz. 31 0.5 Treasury
     1. Blz. 32 Doelstellingen
      1. Blz. 33 Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad
       1. Blz. 34 De treasuryfunctie opereert binnen de door de gemeenteraad geformuleerde publieke taken.
      2. Blz. 35 Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer
       1. Blz. 36 De treasuryfunctie zorgt ervoor dat de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen.
    6. Blz. 37 0.6 Belastingen
     1. Blz. 38 Doelstellingen
      1. Blz. 39 Stabiele woonlasten
    7. Blz. 40 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
     1. Blz. 41 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
    8. Blz. 42 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 43 0.8 Overige baten en lasten
    9. Blz. 44 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 45 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
    10. Blz. 46 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 47 0.10 Mutaties reserves
    11. Blz. 48 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
     1. Blz. 49 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
    12. Blz. 50 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 51 1. Veiligheid
    1. Blz. 52 1. Veiligheid
    2. Blz. 53 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
     1. Blz. 54 Doelstellingen
      1. Blz. 55 Voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis.
       1. Blz. 56 Advisering van (omgevings)vergunningaanvragen bij RO vraagstukken
       2. Blz. 57 Daadkrachtig handelen bij rampen en crisis
       3. Blz. 58 Focus op het Uitvoeringsplan Toezicht op brandveiligheid.
       4. Blz. 59 Leveren daadkrachtige brandweerzorg
    3. Blz. 60 1.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 61 Doelstellingen
      1. Blz. 62 Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.
       1. Blz. 63 Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak.
       2. Blz. 64 Uitvoering geven aan maatregelen uit veiligheidsplan.
      2. Blz. 65 De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen.
       1. Blz. 66 Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid.
      3. Blz. 67 Het verminderen van jongerenoverlast
       1. Blz. 68 Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie
       2. Blz. 69 Vindplaatsgerichte aanpak van overlast
      4. Blz. 70 Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht.
       1. Blz. 71 Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan.
      5. Blz. 72 Jongerenoverlast beperken.
       1. Blz. 73 De gemeente werkt samen met (sociale) partners aan oplossingen om de overlast tegen te gaan.
       2. Blz. 74 Inzet gemeentelijke straatcoach.
      6. Blz. 75 Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.
       1. Blz. 76 Instellen meldpunt ondermijning en werkgroep ondermijning.
      7. Blz. 77 Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast.
       1. Blz. 78 Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak.
    4. Blz. 79 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 80 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 81 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    2. Blz. 82 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 83 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 84 Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte
       1. Blz. 85 Openbare verlichting
      2. Blz. 86 Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.
       1. Blz. 87 Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid.
       2. Blz. 88 Waarborgen verkeersveiligheid.
      3. Blz. 89 Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers.
       1. Blz. 90 Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3).
       2. Blz. 91 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht.
    3. Blz. 92 2.2 Parkeren
     1. Blz. 93 Doelstellingen
      1. Blz. 94 Bevorderen gebruik parkeergarages
      2. Blz. 95 Parkeersysteem optimaliseren.
       1. Blz. 96 Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem.
       2. Blz. 97 Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden'.
    4. Blz. 98 2.3 Recreatieve havens
     1. Blz. 99 2.3 Recreatieve havens
    5. Blz. 100 2.4 Economische havens en waterwegen
     1. Blz. 101 2.4 Economische havens en waterwegen
     2. Blz. 102 Doelstellingen
      1. Blz. 103 Het waarborgen van de bereikbaarheid havens.
    6. Blz. 104 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 105 Doelstellingen
      1. Blz. 106 Het waarborgen van bereikbaarheid voor verkeersdeelnemers via het openbaar vervoer.
       1. Blz. 107 Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht.
    7. Blz. 108 Wat mag het kosten ?
   5. Blz. 109 3. Economie
    1. Blz. 110 3. Economie
    2. Blz. 111 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 112 Doelstellingen
      1. Blz. 113 Behoud en groei MKB.
       1. Blz. 114 Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein.
       2. Blz. 115 Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs en van starters/ZZP'ers ondersteunen en faciliteren.
       3. Blz. 116 Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra.
       4. Blz. 117 Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers.
       5. Blz. 118 Overleg bovenlokale overheden.
       6. Blz. 119 Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen.
       7. Blz. 120 Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal.
       8. Blz. 121 Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's.
       9. Blz. 122 Samenwerking Rotterdam
       10. Blz. 123 Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra.
      2. Blz. 124 Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven.
       1. Blz. 125 Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt.
      3. Blz. 126 Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid.
       1. Blz. 127 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
    3. Blz. 128 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 129 Doelstellingen
      1. Blz. 130 Aantrekkelijke bedrijvenlocaties.
       1. Blz. 131 Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors.
       2. Blz. 132 Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena.
    4. Blz. 133 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
     1. Blz. 134 Doelstellingen
      1. Blz. 135 Stimulering van zelfstandig ondernemerschap.
       1. Blz. 136 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
    5. Blz. 137 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 138 Doelstellingen
      1. Blz. 139 Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.
       1. Blz. 140 De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen
       2. Blz. 141 Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard
       3. Blz. 142 Jaarprogramma Jet-Net scholen
       4. Blz. 143 Leerlijn Aerospace en Maritiem
       5. Blz. 144 Netwerkbijeenkomst Vmbo
       6. Blz. 145 Onderwijsroute
       7. Blz. 146 Overkoepelend certificaat technologie.
       8. Blz. 147 Techniekdock
       9. Blz. 148 Techniekroute
       10. Blz. 149 Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO.
       11. Blz. 150 Verbreden communicatie.
      2. Blz. 151 Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.
       1. Blz. 152 Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht.
       2. Blz. 153 Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen.
      3. Blz. 154 Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
       1. Blz. 155 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt.
    6. Blz. 156 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 157 4. Onderwijs
    1. Blz. 158 4. Onderwijs
    2. Blz. 159 4.1 Openbaar basisonderwijs
     1. Blz. 160 Doelstellingen
      1. Blz. 161 Voldoende openbaar onderwijs (ambitie spreiding van vestigingen over de wijken)
       1. Blz. 162 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs
    3. Blz. 163 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 164 Doelstellingen
      1. Blz. 165 Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit
       1. Blz. 166 Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
       2. Blz. 167 Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
    4. Blz. 168 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
     1. Blz. 169 Doelstellingen
      1. Blz. 170 Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 171 Uitvoeren van het voorschoolse voorzieningen beleid
       2. Blz. 172 Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda
       3. Blz. 173 Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden
       4. Blz. 174 Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp
      2. Blz. 175 Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 176 Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda
      3. Blz. 177 Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBOleerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen
       1. Blz. 178 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt
      4. Blz. 179 Voldoende openbaar onderwijs
       1. Blz. 180 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs
    5. Blz. 181 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 182 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 183 5. Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 184 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 185 Doelstellingen
      1. Blz. 186 De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen
       1. Blz. 187 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Sport op Koers’, onderdeel Sportstimulering
       2. Blz. 188 Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten
    3. Blz. 189 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 190 Doelstellingen
      1. Blz. 191 Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht
       1. Blz. 192 Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen.
      2. Blz. 193 Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder
       1. Blz. 194 In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond.
    4. Blz. 195 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 196 Doelstellingen
      1. Blz. 197 Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur
       1. Blz. 198 Implementatie nieuw beleid cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid
      2. Blz. 199 Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 200 Lokaal organiseren wat lokaal kan
       2. Blz. 201 Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners
      3. Blz. 202 Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen
       1. Blz. 203 Faciliteren evenementen
      4. Blz. 204 Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur
       1. Blz. 205 De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid
       2. Blz. 206 Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs
      5. Blz. 207 Verzelfstandiging theater
       1. Blz. 208 In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond.
    5. Blz. 209 5.4 Musea
     1. Blz. 210 Doelstellingen
      1. Blz. 211 Overdracht beheer collectie Moderne Kunst
       1. Blz. 212 Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis.
    6. Blz. 213 5.5 Cultureel erfgoed
    7. Blz. 214 5.6 Media
     1. Blz. 215 Doelstellingen
      1. Blz. 216 Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
       1. Blz. 217 Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt
    8. Blz. 218 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 219 Doelstellingen
      1. Blz. 220 Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente
       1. Blz. 221 Flora en Fauna en de Regio
       2. Blz. 222 Klimaatadaptatie
       3. Blz. 223 Operatie Steenbreek
       4. Blz. 224 Uitvoering bijenconvant
       5. Blz. 225 Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan Watergangen
       6. Blz. 226 Verbeteren groen en water
      2. Blz. 227 Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden
       1. Blz. 228 Beleidsplan spelen
       2. Blz. 229 Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen
      3. Blz. 230 Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 231 Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR)
    9. Blz. 232 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 233 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 234 6. Sociaal Domein
    2. Blz. 235 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 236 Doelstellingen
      1. Blz. 237 Het verminderen van jongerenoverlast
       1. Blz. 238 Inzet van de straatcoach
      2. Blz. 239 Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
       1. Blz. 240 Realiseren structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
      3. Blz. 241 Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 242 Versterken van het aanbod jeugd- en jongerenwerk
      4. Blz. 243 Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)
       1. Blz. 244 Puur Papendrecht
       2. Blz. 245 Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning
       3. Blz. 246 Steunpunt vrijwilligerswerk
       4. Blz. 247 Vrijwilligersvacaturebank
      5. Blz. 248 Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders
       1. Blz. 249 Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest.
      6. Blz. 250 Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving
       1. Blz. 251 Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders
      7. Blz. 252 Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland
       1. Blz. 253 Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie.
    3. Blz. 254 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 255 Doelstellingen
      1. Blz. 256 Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod
       1. Blz. 257 Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig en passend worden initiatieven ondersteund.
      2. Blz. 258 Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn
       1. Blz. 259 Huisvesting Sterk Papendrecht
      3. Blz. 260 Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft
       1. Blz. 261 Uitvoeren van de "Wmo 2015" en de Jeugdwet, zoals respectievelijk verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht / Drechtsteden en het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht/ Zuid-Holland Zuid. Beleidsplannen worden verder uitgewerkt in een lokaal uitvoering
    4. Blz. 262 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 263 Doelstellingen
      1. Blz. 264 Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners
       1. Blz. 265 Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank).
    5. Blz. 266 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 267 6.4 Begeleide participatie
    6. Blz. 268 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 269 Doelstellingen
      1. Blz. 270 Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk
       1. Blz. 271 Via de SDD inzetten op het toeleiden naar werk
      2. Blz. 272 Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)
       1. Blz. 273 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
      3. Blz. 274 Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 275 Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering
      4. Blz. 276 Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen
      5. Blz. 277 Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken
       1. Blz. 278 Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven/ organisaties
       2. Blz. 279 Verbreding van de doelgroep
    7. Blz. 280 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
     1. Blz. 281 Doelstellingen
      1. Blz. 282 Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
       1. Blz. 283 Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders
       2. Blz. 284 Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden
    8. Blz. 285 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 286 Doelstellingen
      1. Blz. 287 Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners
       1. Blz. 288 Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven
      2. Blz. 289 Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden
       1. Blz. 290 Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD
    9. Blz. 291 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 292 Doelstellingen
      1. Blz. 293 Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen
       1. Blz. 294 Invulling geven aan Beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2021 en de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda
      2. Blz. 295 Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 296 Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie
    10. Blz. 297 6.81 Geëscaleerde zorg18+
     1. Blz. 298 Doelstellingen
      1. Blz. 299 Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene voorzieningen tekort schieten kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 300 Invulling geven aan het Wmo beleidsplan.
    11. Blz. 301 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 302 Doelstellingen
      1. Blz. 303 Invulling geven aan beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2022.
       1. Blz. 304 Het lokale beleidsplan bestaat uit een regionaal deel voor de 17 gemeenten, waaronder geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming, jeugdreclassering) een belangrijk onderdeel is.
    12. Blz. 305 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 306 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 307 7. Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 308 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 309 Doelstellingen
      1. Blz. 310 Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen
       1. Blz. 311 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners
      2. Blz. 312 Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg
       1. Blz. 313 Uitvoering geven aan het nieuwe basispakket Zuid-Holland Zuid en op lokaal niveau bepalen en leveren van het maatwerkdeel op het terrein van de jeugdgezondheidszorg.
       2. Blz. 314 Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van gezondheids- en opvoedingsproblemen bij risicogroepen.
    3. Blz. 315 7.2 Riolering
     1. Blz. 316 Doelstellingen
      1. Blz. 317 Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater.
       1. Blz. 318 Opstellen nieuw vGRP
    4. Blz. 319 7.3 Afval
     1. Blz. 320 Doelstellingen
      1. Blz. 321 Een duurzame samenleving
       1. Blz. 322 Nieuw afvalbrengstation (ABS)
       2. Blz. 323 Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)
    5. Blz. 324 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 325 Doelstellingen
      1. Blz. 326 Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat.
       1. Blz. 327 Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht.
       2. Blz. 328 Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder.
    6. Blz. 329 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 330 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     2. Blz. 331 Doelstellingen
      1. Blz. 332 Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting.
       1. Blz. 333 • Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de begraafplaats als park en groene ruimte.
    7. Blz. 334 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 335 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 336 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    2. Blz. 337 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 338 Doelstellingen
      1. Blz. 339 Borging van de ruimtelijke kwaliteit.
       1. Blz. 340 Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken.
       2. Blz. 341 Het voorbereiden op de omgevingswet.
       3. Blz. 342 Het voorbereiden van de omgevingsvisie.
    3. Blz. 343 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 344 Doelstellingen
      1. Blz. 345 Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum.
       1. Blz. 346 In gebruik nemen van commerciële plint nieuwbouw Den Briel.
       2. Blz. 347 Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw.
      2. Blz. 348 Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave.
       1. Blz. 349 Afronding Oostpolder; uitgifte van 7 vrije kavels inclusief het bouwrijp maken hiervan. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD.
       2. Blz. 350 De start van de realisatie van woongebied Land van Matena
       3. Blz. 351 Herontwikkeling Lange Tiendwegzone.
       4. Blz. 352 Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'.
    4. Blz. 353 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 354 Doelstellingen
      1. Blz. 355 Aantrekkelijk woonmilieu.
       1. Blz. 356 Ontwikkelen van Land van Matena als een rustig groen woonmilieu
      2. Blz. 357 Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad.
       1. Blz. 358 De duurzaamheid van nieuwbouwwoningen bevorderen.
       2. Blz. 359 Mogelijkheid om langer thuis te wonen bevorderen.
      3. Blz. 360 Actueel en uitnodigend beleid voor wonen.
       1. Blz. 361 Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie.
       2. Blz. 362 Actueel houden van de woonvisie.
      4. Blz. 363 Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte
       1. Blz. 364 Uitvoering gevan aan het uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
      5. Blz. 365 Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied.
       1. Blz. 366 Versterking Noordzijde-A15-zone.
      6. Blz. 367 Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving.
       1. Blz. 368 Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond.
       2. Blz. 369 Initiëren en stimuleren van vooroverleg.
       3. Blz. 370 Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning.
       4. Blz. 371 Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving.
      7. Blz. 372 Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum.
       1. Blz. 373 Herontwikkeling huidig pand bibliotheek.
      8. Blz. 374 Verhogen van de kwaliteit van het centrum.
       1. Blz. 375 Vaststellen van de Visie Centrumranden – de verbinding Centrum – Jachthaven.
      9. Blz. 376 Verhoging van de dynamiek in het centrum.
       1. Blz. 377 Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum.
      10. Blz. 378 Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave.
       1. Blz. 379 (Lopende) projecten in het centrum
       2. Blz. 380 Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid.
       3. Blz. 381 Het faciliteren en aanjagen van kleinschalige initiatieven.
       4. Blz. 382 Maatregelen dijklint
       5. Blz. 383 Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen.
      11. Blz. 384 Versterking en verbreding Wijkgericht Werken
       1. Blz. 385 Bewonersinitiatieven en Wijkgericht Werken
       2. Blz. 386 Een Goede Idee en Wijkgericht Werken
       3. Blz. 387 Ondersteuning activiteiten door Wijkgericht Werken
       4. Blz. 388 Puur Papendrecht.nl
       5. Blz. 389 Team Actief en Wijkgericht Werken
    5. Blz. 390 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 391 Paragrafen
    1. Blz. 392 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 393 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    2. Blz. 394 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 395 2. Onderhoud kapitaalgoederen
    3. Blz. 396 3. Financiering
     1. Blz. 397 3. Financiering
    4. Blz. 398 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 399 4. Lokale heffingen
    5. Blz. 400 5. Grondbeleid
     1. Blz. 401 5. Grondbeleid
    6. Blz. 402 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 403 6. Verbonden Partijen
    7. Blz. 404 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 405 7. Bedrijfsvoering
   12. Blz. 406 BBV indicatoren
    1. Blz. 407 Doelstellingen
     1. Blz. 408 BBV indicatoren
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap