Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Programmabegroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 10  
0.1 Bestuur Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
Bestuurlijke vernieuwing Blz. 13  
Instellen van een vragenkwartiertje (informeel) voorafgaand aan de commissie. Blz. 14  
0.2 Burgerzaken Blz. 15  
Doelstellingen Blz. 16  
Digitalisering en maatwerk Blz. 17  
Verder met het digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van onze producten en diensten. Blz. 18  
We blijven maatwerk geven en verbeteren onze dienstverlening middels maatwerk, als ondersteuning van kwetsbare groepen Blz. 19  
Het vergroten van de dienstverlening via social media Blz. 20  
Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden Blz. 21  
Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid Blz. 22  
In 2018 maken we filmpjes over de balieproducten en -diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 23  
Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen Blz. 24  
In 2018 participeren we in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie BZK) en controleren de feitelijke situatie Blz. 25  
We informeren onze inwoners altijd bij doorgevoerde wijzigingen Blz. 26  
We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan Blz. 27  
Vergroten flexibele inzetbaarheid Blz. 28  
We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd Blz. 29  
Verkorten procedures/verminderen regeldruk Blz. 30  
In 2018 maken we alle procedures voor de balieproducten en –diensten lean Blz. 31  
We introduceren "vandaag voor 12 uur aangevraagd, voor 20 uur thuis geleverd" voor enkele eenvoudige producten zoals het uittreksel BRP en bekijken of dit kan worden uitgebreid met meer producten richting 2019 Blz. 32  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 33  
0.4 Overhead Blz. 34  
0.5 Treasury Blz. 35  
Doelstellingen Blz. 36  
Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad Blz. 37  
De treasuryfunctie opereert binnen de door de gemeenteraad geformuleerde publieke taken. Blz. 38  
Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer Blz. 39  
De treasuryfunctie zorgt ervoor dat de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. Blz. 40  
0.6 Belastingen Blz. 41  
Doelstellingen Blz. 42  
Stabiele woonlasten Blz. 43  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 44  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 45  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 46  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 47  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 48  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 49  
0.10 Mutaties reserves Blz. 50  
0.10 Mutaties reserves Blz. 51  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 52  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 53  
Wat mag het kosten? Blz. 54  
1. Veiligheid Blz. 55  
1. Veiligheid Blz. 56  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 57  
Doelstellingen Blz. 58  
Voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis. Blz. 59  
Advisering van (omgevings)vergunningaanvragen bij RO vraagstukken Blz. 60  
Daadkrachtig handelen bij rampen en crisis Blz. 61  
Focus op het Uitvoeringsplan Toezicht op brandveiligheid. Blz. 62  
Leveren daadkrachtige brandweerzorg Blz. 63  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 64  
Doelstellingen Blz. 65  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Blz. 66  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak. Blz. 67  
Uitvoering geven aan maatregelen uit veiligheidsplan. Blz. 68  
De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen. Blz. 69  
Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid. Blz. 70  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 71  
Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie Blz. 72  
Vindplaatsgerichte aanpak van overlast Blz. 73  
Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht. Blz. 74  
Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan. Blz. 75  
Jongerenoverlast beperken. Blz. 76  
De gemeente werkt samen met (sociale) partners aan oplossingen om de overlast tegen te gaan. Blz. 77  
Inzet gemeentelijke straatcoach. Blz. 78  
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Blz. 79  
Instellen meldpunt ondermijning en werkgroep ondermijning. Blz. 80  
Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast. Blz. 81  
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak. Blz. 82  
Wat mag het kosten? Blz. 83  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 84  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 85  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 86  
Wat willen we bereiken? Blz. 87  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 88  
Openbare verlichting Blz. 89  
Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Blz. 90  
Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Blz. 91  
Waarborgen verkeersveiligheid. Blz. 92  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Blz. 93  
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). Blz. 94  
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 95  
2.2 Parkeren Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 98  
Parkeersysteem optimaliseren. Blz. 99  
Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem. Blz. 100  
Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden'. Blz. 101  
2.3 Recreatieve havens Blz. 102  
2.3 Recreatieve havens Blz. 103  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 104  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 105  
Doelstellingen Blz. 106  
Het waarborgen van de bereikbaarheid havens. Blz. 107  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 108  
Doelstellingen Blz. 109  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor verkeersdeelnemers via het openbaar vervoer. Blz. 110  
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 111  
Wat mag het kosten ? Blz. 112  
3. Economie Blz. 113  
3. Economie Blz. 114  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 115  
Doelstellingen Blz. 116  
Behoud en groei MKB. Blz. 117  
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein. Blz. 118  
Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs en van starters/ZZP'ers ondersteunen en faciliteren. Blz. 119  
Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra. Blz. 120  
Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers. Blz. 121  
Overleg bovenlokale overheden. Blz. 122  
Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen. Blz. 123  
Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal. Blz. 124  
Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's. Blz. 125  
Samenwerking Rotterdam Blz. 126  
Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra. Blz. 127  
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven. Blz. 128  
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Blz. 129  
Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid. Blz. 130  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 131  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 132  
Doelstellingen Blz. 133  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties. Blz. 134  
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors. Blz. 135  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena. Blz. 136  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 137  
Doelstellingen Blz. 138  
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap. Blz. 139  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 140  
3.4 Economische promotie Blz. 141  
Doelstellingen Blz. 142  
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 143  
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 144  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 145  
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 146  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 147  
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 148  
Onderwijsroute Blz. 149  
Overkoepelend certificaat technologie. Blz. 150  
Techniekdock Blz. 151  
Techniekroute Blz. 152  
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO. Blz. 153  
Verbreden communicatie. Blz. 154  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 155  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht. Blz. 156  
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen. Blz. 157  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 158  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt. Blz. 159  
Wat mag het kosten? Blz. 160  
4. Onderwijs Blz. 161  
4. Onderwijs Blz. 162  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 163  
Doelstellingen Blz. 164  
Voldoende openbaar onderwijs (ambitie spreiding van vestigingen over de wijken) Blz. 165  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs Blz. 166  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 167  
Doelstellingen Blz. 168  
Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 169  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 170  
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 171  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 172  
Doelstellingen Blz. 173  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 174  
Uitvoeren van het voorschoolse voorzieningen beleid Blz. 175  
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 176  
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden Blz. 177  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp Blz. 178  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 179  
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 180  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBOleerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 181  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Blz. 182  
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 183  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 184  
Wat mag het kosten? Blz. 185  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 186  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 187  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 188  
Doelstellingen Blz. 189  
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 190  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Sport op Koers’, onderdeel Sportstimulering Blz. 191  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 192  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 193  
Doelstellingen Blz. 194  
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 195  
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen. Blz. 196  
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 197  
In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond. Blz. 198  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 199  
Doelstellingen Blz. 200  
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 201  
Implementatie nieuw beleid cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid Blz. 202  
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 203  
Lokaal organiseren wat lokaal kan Blz. 204  
Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 205  
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 206  
Faciliteren evenementen Blz. 207  
Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 208  
De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid Blz. 209  
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 210  
Verzelfstandiging theater Blz. 211  
In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond. Blz. 212  
5.4 Musea Blz. 213  
Doelstellingen Blz. 214  
Overdracht beheer collectie Moderne Kunst Blz. 215  
Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis. Blz. 216  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 217  
5.6 Media Blz. 218  
Doelstellingen Blz. 219  
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 220  
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt Blz. 221  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 222  
Doelstellingen Blz. 223  
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 224  
Flora en Fauna en de Regio Blz. 225  
Klimaatadaptatie Blz. 226  
Operatie Steenbreek Blz. 227  
Uitvoering bijenconvant Blz. 228  
Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan Watergangen Blz. 229  
Verbeteren groen en water Blz. 230  
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 231  
Beleidsplan spelen Blz. 232  
Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen Blz. 233  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 234  
Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) Blz. 235  
Wat mag het kosten? Blz. 236  
6. Sociaal Domein Blz. 237  
6. Sociaal Domein Blz. 238  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 239  
Doelstellingen Blz. 240  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 241  
Inzet van de straatcoach Blz. 242  
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 243  
Realiseren structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 244  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 245  
Versterken van het aanbod jeugd- en jongerenwerk Blz. 246  
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 247  
Puur Papendrecht Blz. 248  
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 249  
Steunpunt vrijwilligerswerk Blz. 250  
Vrijwilligersvacaturebank Blz. 251  
Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders Blz. 252  
Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest. Blz. 253  
Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving Blz. 254  
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders Blz. 255  
Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland Blz. 256  
Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie. Blz. 257  
6.2 Wijkteams Blz. 258  
Doelstellingen Blz. 259  
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod Blz. 260  
Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig en passend worden initiatieven ondersteund. Blz. 261  
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 262  
Huisvesting Sterk Papendrecht Blz. 263  
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 264  
Uitvoeren van de "Wmo 2015" en de Jeugdwet, zoals respectievelijk verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht / Drechtsteden en het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht/ Zuid-Holland Zuid. Beleidsplannen worden verder uitgewerkt in een lokaal uitvoering Blz. 265  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 266  
Doelstellingen Blz. 267  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 268  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank). Blz. 269  
6.4 Begeleide participatie Blz. 270  
6.4 Begeleide participatie Blz. 271  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 272  
Doelstellingen Blz. 273  
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 274  
Via de SDD inzetten op het toeleiden naar werk Blz. 275  
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 276  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 277  
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 278  
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 279  
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 280  
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 281  
Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven/ organisaties Blz. 282  
Verbreding van de doelgroep Blz. 283  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 284  
Doelstellingen Blz. 285  
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 286  
Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders Blz. 287  
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden Blz. 288  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 289  
Doelstellingen Blz. 290  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 291  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 292  
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 293  
Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD Blz. 294  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 295  
Doelstellingen Blz. 296  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 297  
Invulling geven aan Beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2021 en de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 298  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 299  
Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie Blz. 300  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 301  
Doelstellingen Blz. 302  
Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene voorzieningen tekort schieten kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen Blz. 303  
Invulling geven aan het Wmo beleidsplan. Blz. 304  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 305  
Doelstellingen Blz. 306  
Invulling geven aan beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2022. Blz. 307  
Het lokale beleidsplan bestaat uit een regionaal deel voor de 17 gemeenten, waaronder geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming, jeugdreclassering) een belangrijk onderdeel is. Blz. 308  
Wat mag het kosten? Blz. 309  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 310  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 311  
7.1 Volksgezondheid Blz. 312  
Doelstellingen Blz. 313  
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 314  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 315  
Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg Blz. 316  
Uitvoering geven aan het nieuwe basispakket Zuid-Holland Zuid en op lokaal niveau bepalen en leveren van het maatwerkdeel op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. Blz. 317  
Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van gezondheids- en opvoedingsproblemen bij risicogroepen. Blz. 318  
7.2 Riolering Blz. 319  
Doelstellingen Blz. 320  
Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater. Blz. 321  
Opstellen nieuw vGRP Blz. 322  
7.3 Afval Blz. 323  
Doelstellingen Blz. 324  
Een duurzame samenleving Blz. 325  
Nieuw afvalbrengstation (ABS) Blz. 326  
Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) Blz. 327  
7.4 Milieubeheer Blz. 328  
Doelstellingen Blz. 329  
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat. Blz. 330  
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht. Blz. 331  
Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder. Blz. 332  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 333  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 334  
Doelstellingen Blz. 335  
Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting. Blz. 336  
• Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de begraafplaats als park en groene ruimte. Blz. 337  
Wat mag het kosten? Blz. 338  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 339  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 340  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 341  
Doelstellingen Blz. 342  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit. Blz. 343  
Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken. Blz. 344  
Het voorbereiden op de omgevingswet. Blz. 345  
Het voorbereiden van de omgevingsvisie. Blz. 346  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 347  
Doelstellingen Blz. 348  
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum. Blz. 349  
In gebruik nemen van commerciële plint nieuwbouw Den Briel. Blz. 350  
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw. Blz. 351  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave. Blz. 352  
Afronding Oostpolder; uitgifte van 7 vrije kavels inclusief het bouwrijp maken hiervan. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD. Blz. 353  
De start van de realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 354  
Herontwikkeling Lange Tiendwegzone. Blz. 355  
Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'. Blz. 356  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 357  
Doelstellingen Blz. 358  
Aantrekkelijk woonmilieu. Blz. 359  
Ontwikkelen van Land van Matena als een rustig groen woonmilieu Blz. 360  
Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad. Blz. 361  
De duurzaamheid van nieuwbouwwoningen bevorderen. Blz. 362  
Mogelijkheid om langer thuis te wonen bevorderen. Blz. 363  
Actueel en uitnodigend beleid voor wonen. Blz. 364  
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie. Blz. 365  
Actueel houden van de woonvisie. Blz. 366  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 367  
Uitvoering gevan aan het uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Blz. 368  
Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied. Blz. 369  
Versterking Noordzijde-A15-zone. Blz. 370  
Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Blz. 371  
Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. Blz. 372  
Initiëren en stimuleren van vooroverleg. Blz. 373  
Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning. Blz. 374  
Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Blz. 375  
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum. Blz. 376  
Herontwikkeling huidig pand bibliotheek. Blz. 377  
Verhogen van de kwaliteit van het centrum. Blz. 378  
Vaststellen van de Visie Centrumranden – de verbinding Centrum – Jachthaven. Blz. 379  
Verhoging van de dynamiek in het centrum. Blz. 380  
Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum. Blz. 381  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave. Blz. 382  
(Lopende) projecten in het centrum Blz. 383  
Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid. Blz. 384  
Het faciliteren en aanjagen van kleinschalige initiatieven. Blz. 385  
Maatregelen dijklint Blz. 386  
Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Blz. 387  
Versterking en verbreding Wijkgericht Werken Blz. 388  
Bewonersinitiatieven en Wijkgericht Werken Blz. 389  
Een Goede Idee en Wijkgericht Werken Blz. 390  
Ondersteuning activiteiten door Wijkgericht Werken Blz. 391  
Puur Papendrecht.nl Blz. 392  
Team Actief en Wijkgericht Werken Blz. 393  
Wat mag het kosten? Blz. 394  
Paragrafen Blz. 395  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 396  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 397  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 398  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 399  
3. Financiering Blz. 400  
3. Financiering Blz. 401  
4. Lokale heffingen Blz. 402  
4. Lokale heffingen Blz. 403  
5. Grondbeleid Blz. 404  
5. Grondbeleid Blz. 405  
6. Verbonden Partijen Blz. 406  
6. Verbonden Partijen Blz. 407  
7. Bedrijfsvoering Blz. 408  
7. Bedrijfsvoering Blz. 409  
BBV indicatoren Blz. 410  
Doelstellingen Blz. 411  
BBV indicatoren Blz. 412