Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Programmabegroting 2018 Blz. 2  
Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
0.1 Bestuur Blz. 7  
Doelstellingen Blz. 8  
Bestuurlijke vernieuwing Blz. 9  
Instellen van een vragenkwartiertje (informeel) voorafgaand aan de commissie. Blz. 10  
0.2 Burgerzaken Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
Digitalisering en maatwerk Blz. 13  
Verder met het digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van onze producten en diensten. Blz. 14  
We blijven maatwerk geven en verbeteren onze dienstverlening middels maatwerk, als ondersteuning van kwetsbare groepen Blz. 15  
Het vergroten van de dienstverlening via social media Blz. 16  
Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden Blz. 17  
Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid Blz. 18  
In 2018 maken we filmpjes over de balieproducten en -diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 19  
Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen Blz. 20  
In 2018 participeren we in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie BZK) en controleren de feitelijke situatie Blz. 21  
We informeren onze inwoners altijd bij doorgevoerde wijzigingen Blz. 22  
We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan Blz. 23  
Vergroten flexibele inzetbaarheid Blz. 24  
We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd Blz. 25  
Verkorten procedures/verminderen regeldruk Blz. 26  
In 2018 maken we alle procedures voor de balieproducten en –diensten lean Blz. 27  
We introduceren "vandaag voor 12 uur aangevraagd, voor 20 uur thuis geleverd" voor enkele eenvoudige producten zoals het uittreksel BRP en bekijken of dit kan worden uitgebreid met meer producten richting 2019 Blz. 28  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 29  
0.4 Overhead Blz. 30  
0.5 Treasury Blz. 31  
Doelstellingen Blz. 32  
Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad Blz. 33  
De treasuryfunctie opereert binnen de door de gemeenteraad geformuleerde publieke taken. Blz. 34  
Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer Blz. 35  
De treasuryfunctie zorgt ervoor dat de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. Blz. 36  
0.6 Belastingen Blz. 37  
Doelstellingen Blz. 38  
Stabiele woonlasten Blz. 39  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 40  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 41  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 42  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 43  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 44  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 45  
0.10 Mutaties reserves Blz. 46  
0.10 Mutaties reserves Blz. 47  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 48  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 49  
Wat mag het kosten? Blz. 50  
1. Veiligheid Blz. 51  
1. Veiligheid Blz. 52  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 53  
Doelstellingen Blz. 54  
Voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis. Blz. 55  
Advisering van (omgevings)vergunningaanvragen bij RO vraagstukken Blz. 56  
Daadkrachtig handelen bij rampen en crisis Blz. 57  
Focus op het Uitvoeringsplan Toezicht op brandveiligheid. Blz. 58  
Leveren daadkrachtige brandweerzorg Blz. 59  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 60  
Doelstellingen Blz. 61  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Blz. 62  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak. Blz. 63  
Uitvoering geven aan maatregelen uit veiligheidsplan. Blz. 64  
De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen. Blz. 65  
Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid. Blz. 66  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 67  
Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie Blz. 68  
Vindplaatsgerichte aanpak van overlast Blz. 69  
Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht. Blz. 70  
Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan. Blz. 71  
Jongerenoverlast beperken. Blz. 72  
De gemeente werkt samen met (sociale) partners aan oplossingen om de overlast tegen te gaan. Blz. 73  
Inzet gemeentelijke straatcoach. Blz. 74  
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Blz. 75  
Instellen meldpunt ondermijning en werkgroep ondermijning. Blz. 76  
Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast. Blz. 77  
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak. Blz. 78  
Wat mag het kosten? Blz. 79  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 80  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 81  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 82  
Wat willen we bereiken? Blz. 83  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 84  
Openbare verlichting Blz. 85  
Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Blz. 86  
Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Blz. 87  
Waarborgen verkeersveiligheid. Blz. 88  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Blz. 89  
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). Blz. 90  
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 91  
2.2 Parkeren Blz. 92  
Doelstellingen Blz. 93  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 94  
Parkeersysteem optimaliseren. Blz. 95  
Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem. Blz. 96  
Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden'. Blz. 97  
2.3 Recreatieve havens Blz. 98  
2.3 Recreatieve havens Blz. 99  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 100  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 101  
Doelstellingen Blz. 102  
Het waarborgen van de bereikbaarheid havens. Blz. 103  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 104  
Doelstellingen Blz. 105  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor verkeersdeelnemers via het openbaar vervoer. Blz. 106  
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 107  
Wat mag het kosten ? Blz. 108  
3. Economie Blz. 109  
3. Economie Blz. 110  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 111  
Doelstellingen Blz. 112  
Behoud en groei MKB. Blz. 113  
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein. Blz. 114  
Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs en van starters/ZZP'ers ondersteunen en faciliteren. Blz. 115  
Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra. Blz. 116  
Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers. Blz. 117  
Overleg bovenlokale overheden. Blz. 118  
Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen. Blz. 119  
Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal. Blz. 120  
Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's. Blz. 121  
Samenwerking Rotterdam Blz. 122  
Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra. Blz. 123  
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven. Blz. 124  
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Blz. 125  
Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid. Blz. 126  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 127  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties. Blz. 130  
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors. Blz. 131  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena. Blz. 132  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 133  
Doelstellingen Blz. 134  
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap. Blz. 135  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 136  
3.4 Economische promotie Blz. 137  
Doelstellingen Blz. 138  
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 139  
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 140  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 141  
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 142  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 143  
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 144  
Onderwijsroute Blz. 145  
Overkoepelend certificaat technologie. Blz. 146  
Techniekdock Blz. 147  
Techniekroute Blz. 148  
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO. Blz. 149  
Verbreden communicatie. Blz. 150  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 151  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht. Blz. 152  
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen. Blz. 153  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 154  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt. Blz. 155  
Wat mag het kosten? Blz. 156  
4. Onderwijs Blz. 157  
4. Onderwijs Blz. 158  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 159  
Doelstellingen Blz. 160  
Voldoende openbaar onderwijs (ambitie spreiding van vestigingen over de wijken) Blz. 161  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs Blz. 162  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 163  
Doelstellingen Blz. 164  
Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 165  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 166  
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 167  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 168  
Doelstellingen Blz. 169  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 170  
Uitvoeren van het voorschoolse voorzieningen beleid Blz. 171  
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 172  
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden Blz. 173  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp Blz. 174  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 175  
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 176  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBOleerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 177  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Blz. 178  
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 179  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 180  
Wat mag het kosten? Blz. 181  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 182  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 183  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 184  
Doelstellingen Blz. 185  
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 186  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Sport op Koers’, onderdeel Sportstimulering Blz. 187  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 188  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 189  
Doelstellingen Blz. 190  
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 191  
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen. Blz. 192  
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 193  
In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond. Blz. 194  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 195  
Doelstellingen Blz. 196  
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 197  
Implementatie nieuw beleid cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid Blz. 198  
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 199  
Lokaal organiseren wat lokaal kan Blz. 200  
Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 201  
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 202  
Faciliteren evenementen Blz. 203  
Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 204  
De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid Blz. 205  
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 206  
Verzelfstandiging theater Blz. 207  
In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond. Blz. 208  
5.4 Musea Blz. 209  
Doelstellingen Blz. 210  
Overdracht beheer collectie Moderne Kunst Blz. 211  
Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis. Blz. 212  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 213  
5.6 Media Blz. 214  
Doelstellingen Blz. 215  
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 216  
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt Blz. 217  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 218  
Doelstellingen Blz. 219  
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 220  
Flora en Fauna en de Regio Blz. 221  
Klimaatadaptatie Blz. 222  
Operatie Steenbreek Blz. 223  
Uitvoering bijenconvant Blz. 224  
Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan Watergangen Blz. 225  
Verbeteren groen en water Blz. 226  
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 227  
Beleidsplan spelen Blz. 228  
Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen Blz. 229  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 230  
Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) Blz. 231  
Wat mag het kosten? Blz. 232  
6. Sociaal Domein Blz. 233  
6. Sociaal Domein Blz. 234  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 235  
Doelstellingen Blz. 236  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 237  
Inzet van de straatcoach Blz. 238  
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 239  
Realiseren structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 240  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 241  
Versterken van het aanbod jeugd- en jongerenwerk Blz. 242  
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 243  
Puur Papendrecht Blz. 244  
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 245  
Steunpunt vrijwilligerswerk Blz. 246  
Vrijwilligersvacaturebank Blz. 247  
Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders Blz. 248  
Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest. Blz. 249  
Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving Blz. 250  
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders Blz. 251  
Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland Blz. 252  
Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie. Blz. 253  
6.2 Wijkteams Blz. 254  
Doelstellingen Blz. 255  
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod Blz. 256  
Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig en passend worden initiatieven ondersteund. Blz. 257  
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 258  
Huisvesting Sterk Papendrecht Blz. 259  
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 260  
Uitvoeren van de "Wmo 2015" en de Jeugdwet, zoals respectievelijk verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht / Drechtsteden en het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht/ Zuid-Holland Zuid. Beleidsplannen worden verder uitgewerkt in een lokaal uitvoering Blz. 261  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 262  
Doelstellingen Blz. 263  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 264  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank). Blz. 265  
6.4 Begeleide participatie Blz. 266  
6.4 Begeleide participatie Blz. 267  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 268  
Doelstellingen Blz. 269  
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 270  
Via de SDD inzetten op het toeleiden naar werk Blz. 271  
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 272  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 273  
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 274  
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 275  
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 276  
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 277  
Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven/ organisaties Blz. 278  
Verbreding van de doelgroep Blz. 279  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 280  
Doelstellingen Blz. 281  
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 282  
Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders Blz. 283  
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden Blz. 284  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 285  
Doelstellingen Blz. 286  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 287  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 288  
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 289  
Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD Blz. 290  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 291  
Doelstellingen Blz. 292  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 293  
Invulling geven aan Beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2021 en de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 294  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 295  
Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie Blz. 296  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 297  
Doelstellingen Blz. 298  
Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene voorzieningen tekort schieten kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen Blz. 299  
Invulling geven aan het Wmo beleidsplan. Blz. 300  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 301  
Doelstellingen Blz. 302  
Invulling geven aan beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2022. Blz. 303  
Het lokale beleidsplan bestaat uit een regionaal deel voor de 17 gemeenten, waaronder geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming, jeugdreclassering) een belangrijk onderdeel is. Blz. 304  
Wat mag het kosten? Blz. 305  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 306  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 307  
7.1 Volksgezondheid Blz. 308  
Doelstellingen Blz. 309  
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 310  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 311  
Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg Blz. 312  
Uitvoering geven aan het nieuwe basispakket Zuid-Holland Zuid en op lokaal niveau bepalen en leveren van het maatwerkdeel op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. Blz. 313  
Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van gezondheids- en opvoedingsproblemen bij risicogroepen. Blz. 314  
7.2 Riolering Blz. 315  
Doelstellingen Blz. 316  
Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater. Blz. 317  
Opstellen nieuw vGRP Blz. 318  
7.3 Afval Blz. 319  
Doelstellingen Blz. 320  
Een duurzame samenleving Blz. 321  
Nieuw afvalbrengstation (ABS) Blz. 322  
Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) Blz. 323  
7.4 Milieubeheer Blz. 324  
Doelstellingen Blz. 325  
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat. Blz. 326  
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht. Blz. 327  
Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder. Blz. 328  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 329  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 330  
Doelstellingen Blz. 331  
Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting. Blz. 332  
• Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de begraafplaats als park en groene ruimte. Blz. 333  
Wat mag het kosten? Blz. 334  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 335  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 336  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 337  
Doelstellingen Blz. 338  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit. Blz. 339  
Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken. Blz. 340  
Het voorbereiden op de omgevingswet. Blz. 341  
Het voorbereiden van de omgevingsvisie. Blz. 342  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 343  
Doelstellingen Blz. 344  
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum. Blz. 345  
In gebruik nemen van commerciële plint nieuwbouw Den Briel. Blz. 346  
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw. Blz. 347  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave. Blz. 348  
Afronding Oostpolder; uitgifte van 7 vrije kavels inclusief het bouwrijp maken hiervan. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD. Blz. 349  
De start van de realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 350  
Herontwikkeling Lange Tiendwegzone. Blz. 351  
Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'. Blz. 352  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 353  
Doelstellingen Blz. 354  
Aantrekkelijk woonmilieu. Blz. 355  
Ontwikkelen van Land van Matena als een rustig groen woonmilieu Blz. 356  
Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad. Blz. 357  
De duurzaamheid van nieuwbouwwoningen bevorderen. Blz. 358  
Mogelijkheid om langer thuis te wonen bevorderen. Blz. 359  
Actueel en uitnodigend beleid voor wonen. Blz. 360  
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie. Blz. 361  
Actueel houden van de woonvisie. Blz. 362  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 363  
Uitvoering gevan aan het uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Blz. 364  
Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied. Blz. 365  
Versterking Noordzijde-A15-zone. Blz. 366  
Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Blz. 367  
Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. Blz. 368  
Initiëren en stimuleren van vooroverleg. Blz. 369  
Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning. Blz. 370  
Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Blz. 371  
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum. Blz. 372  
Herontwikkeling huidig pand bibliotheek. Blz. 373  
Verhogen van de kwaliteit van het centrum. Blz. 374  
Vaststellen van de Visie Centrumranden – de verbinding Centrum – Jachthaven. Blz. 375  
Verhoging van de dynamiek in het centrum. Blz. 376  
Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum. Blz. 377  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave. Blz. 378  
(Lopende) projecten in het centrum Blz. 379  
Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid. Blz. 380  
Het faciliteren en aanjagen van kleinschalige initiatieven. Blz. 381  
Maatregelen dijklint Blz. 382  
Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Blz. 383  
Versterking en verbreding Wijkgericht Werken Blz. 384  
Bewonersinitiatieven en Wijkgericht Werken Blz. 385  
Een Goede Idee en Wijkgericht Werken Blz. 386  
Ondersteuning activiteiten door Wijkgericht Werken Blz. 387  
Puur Papendrecht.nl Blz. 388  
Team Actief en Wijkgericht Werken Blz. 389  
Wat mag het kosten? Blz. 390  
Paragrafen Blz. 391  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 392  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 393  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 394  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 395  
3. Financiering Blz. 396  
3. Financiering Blz. 397  
4. Lokale heffingen Blz. 398  
4. Lokale heffingen Blz. 399  
5. Grondbeleid Blz. 400  
5. Grondbeleid Blz. 401  
6. Verbonden Partijen Blz. 402  
6. Verbonden Partijen Blz. 403  
7. Bedrijfsvoering Blz. 404  
7. Bedrijfsvoering Blz. 405  
BBV indicatoren Blz. 406  
Doelstellingen Blz. 407  
BBV indicatoren Blz. 408