Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1
Programmabegroting 2018 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6
0.1 Bestuur Blz. 7
Doelstellingen Blz. 8
Bestuurlijke vernieuwing Blz. 9
Instellen van een vragenkwartiertje (informeel) voorafgaand aan de commissie. Blz. 10
0.2 Burgerzaken Blz. 11
Doelstellingen Blz. 12
Digitalisering en maatwerk Blz. 13
Verder met het digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van onze producten en diensten. Blz. 14
We blijven maatwerk geven en verbeteren onze dienstverlening middels maatwerk, als ondersteuning van kwetsbare groepen Blz. 15
Het vergroten van de dienstverlening via social media Blz. 16
Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden Blz. 17
Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid Blz. 18
In 2018 maken we filmpjes over de balieproducten en -diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 19
Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen Blz. 20
In 2018 participeren we in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie BZK) en controleren de feitelijke situatie Blz. 21
We informeren onze inwoners altijd bij doorgevoerde wijzigingen Blz. 22
We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan Blz. 23
Vergroten flexibele inzetbaarheid Blz. 24
We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd Blz. 25
Verkorten procedures/verminderen regeldruk Blz. 26
In 2018 maken we alle procedures voor de balieproducten en –diensten lean Blz. 27
We introduceren "vandaag voor 12 uur aangevraagd, voor 20 uur thuis geleverd" voor enkele eenvoudige producten zoals het uittreksel BRP en bekijken of dit kan worden uitgebreid met meer producten richting 2019 Blz. 28
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 29
0.4 Overhead Blz. 30
0.5 Treasury Blz. 31
Doelstellingen Blz. 32
Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad Blz. 33
De treasuryfunctie opereert binnen de door de gemeenteraad geformuleerde publieke taken. Blz. 34
Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer Blz. 35
De treasuryfunctie zorgt ervoor dat de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. Blz. 36
0.6 Belastingen Blz. 37
Doelstellingen Blz. 38
Stabiele woonlasten Blz. 39
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 40
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 41
0.8 Overige baten en lasten Blz. 42
0.8 Overige baten en lasten Blz. 43
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 44
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 45
0.10 Mutaties reserves Blz. 46
0.10 Mutaties reserves Blz. 47
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 48
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 49
Wat mag het kosten? Blz. 50
1. Veiligheid Blz. 51
1. Veiligheid Blz. 52
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 53
Doelstellingen Blz. 54
Voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis. Blz. 55
Advisering van (omgevings)vergunningaanvragen bij RO vraagstukken Blz. 56
Daadkrachtig handelen bij rampen en crisis Blz. 57
Focus op het Uitvoeringsplan Toezicht op brandveiligheid. Blz. 58
Leveren daadkrachtige brandweerzorg Blz. 59
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 60
Doelstellingen Blz. 61
Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Blz. 62
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak. Blz. 63
Uitvoering geven aan maatregelen uit veiligheidsplan. Blz. 64
De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen. Blz. 65
Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid. Blz. 66
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 67
Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie Blz. 68
Vindplaatsgerichte aanpak van overlast Blz. 69
Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht. Blz. 70
Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan. Blz. 71
Jongerenoverlast beperken. Blz. 72
De gemeente werkt samen met (sociale) partners aan oplossingen om de overlast tegen te gaan. Blz. 73
Inzet gemeentelijke straatcoach. Blz. 74
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Blz. 75
Instellen meldpunt ondermijning en werkgroep ondermijning. Blz. 76
Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast. Blz. 77
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak. Blz. 78
Wat mag het kosten? Blz. 79
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 80
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 81
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 82
Wat willen we bereiken? Blz. 83
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 84
Openbare verlichting Blz. 85
Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Blz. 86
Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Blz. 87
Waarborgen verkeersveiligheid. Blz. 88
Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Blz. 89
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). Blz. 90
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 91
2.2 Parkeren Blz. 92
Doelstellingen Blz. 93
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 94
Parkeersysteem optimaliseren. Blz. 95
Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem. Blz. 96
Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden'. Blz. 97
2.3 Recreatieve havens Blz. 98
2.3 Recreatieve havens Blz. 99
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 100
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 101
Doelstellingen Blz. 102
Het waarborgen van de bereikbaarheid havens. Blz. 103
2.5 Openbaar vervoer Blz. 104
Doelstellingen Blz. 105
Het waarborgen van bereikbaarheid voor verkeersdeelnemers via het openbaar vervoer. Blz. 106
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 107
Wat mag het kosten ? Blz. 108
3. Economie Blz. 109
3. Economie Blz. 110
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 111
Doelstellingen Blz. 112
Behoud en groei MKB. Blz. 113
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein. Blz. 114
Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs en van starters/ZZP'ers ondersteunen en faciliteren. Blz. 115
Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra. Blz. 116
Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers. Blz. 117
Overleg bovenlokale overheden. Blz. 118
Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen. Blz. 119
Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal. Blz. 120
Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's. Blz. 121
Samenwerking Rotterdam Blz. 122
Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra. Blz. 123
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven. Blz. 124
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Blz. 125
Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid. Blz. 126
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 127
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties. Blz. 130
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors. Blz. 131
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena. Blz. 132
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 133
Doelstellingen Blz. 134
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap. Blz. 135
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 136
3.4 Economische promotie Blz. 137
Doelstellingen Blz. 138
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 139
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 140
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 141
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 142
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 143
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 144
Onderwijsroute Blz. 145
Overkoepelend certificaat technologie. Blz. 146
Techniekdock Blz. 147
Techniekroute Blz. 148
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO. Blz. 149
Verbreden communicatie. Blz. 150
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 151
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht. Blz. 152
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen. Blz. 153
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 154
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt. Blz. 155
Wat mag het kosten? Blz. 156
4. Onderwijs Blz. 157
4. Onderwijs Blz. 158
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 159
Doelstellingen Blz. 160
Voldoende openbaar onderwijs (ambitie spreiding van vestigingen over de wijken) Blz. 161
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs Blz. 162
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 163
Doelstellingen Blz. 164
Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 165
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 166
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 167
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 168
Doelstellingen Blz. 169
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 170
Uitvoeren van het voorschoolse voorzieningen beleid Blz. 171
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 172
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden Blz. 173
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp Blz. 174
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 175
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 176
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBOleerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 177
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Blz. 178
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 179
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 180
Wat mag het kosten? Blz. 181
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 182
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 183
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 184
Doelstellingen Blz. 185
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 186
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Sport op Koers’, onderdeel Sportstimulering Blz. 187
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 188
5.2 Sportaccommodaties Blz. 189
Doelstellingen Blz. 190
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 191
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen. Blz. 192
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 193
In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond. Blz. 194
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 195
Doelstellingen Blz. 196
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 197
Implementatie nieuw beleid cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid Blz. 198
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 199
Lokaal organiseren wat lokaal kan Blz. 200
Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 201
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 202
Faciliteren evenementen Blz. 203
Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 204
De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid Blz. 205
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 206
Verzelfstandiging theater Blz. 207
In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond. Blz. 208
5.4 Musea Blz. 209
Doelstellingen Blz. 210
Overdracht beheer collectie Moderne Kunst Blz. 211
Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis. Blz. 212
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 213
5.6 Media Blz. 214
Doelstellingen Blz. 215
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 216
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt Blz. 217
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 218
Doelstellingen Blz. 219
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 220
Flora en Fauna en de Regio Blz. 221
Klimaatadaptatie Blz. 222
Operatie Steenbreek Blz. 223
Uitvoering bijenconvant Blz. 224
Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan Watergangen Blz. 225
Verbeteren groen en water Blz. 226
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 227
Beleidsplan spelen Blz. 228
Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen Blz. 229
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 230
Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) Blz. 231
Wat mag het kosten? Blz. 232
6. Sociaal Domein Blz. 233
6. Sociaal Domein Blz. 234
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 235
Doelstellingen Blz. 236
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 237
Inzet van de straatcoach Blz. 238
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 239
Realiseren structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 240
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 241
Versterken van het aanbod jeugd- en jongerenwerk Blz. 242
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 243
Puur Papendrecht Blz. 244
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 245
Steunpunt vrijwilligerswerk Blz. 246
Vrijwilligersvacaturebank Blz. 247
Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders Blz. 248
Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest. Blz. 249
Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving Blz. 250
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders Blz. 251
Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland Blz. 252
Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie. Blz. 253
6.2 Wijkteams Blz. 254
Doelstellingen Blz. 255
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod Blz. 256
Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig en passend worden initiatieven ondersteund. Blz. 257
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 258
Huisvesting Sterk Papendrecht Blz. 259
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 260
Uitvoeren van de "Wmo 2015" en de Jeugdwet, zoals respectievelijk verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht / Drechtsteden en het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht/ Zuid-Holland Zuid. Beleidsplannen worden verder uitgewerkt in een lokaal uitvoering Blz. 261
6.3 Inkomensregelingen Blz. 262
Doelstellingen Blz. 263
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 264
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank). Blz. 265
6.4 Begeleide participatie Blz. 266
6.4 Begeleide participatie Blz. 267
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 268
Doelstellingen Blz. 269
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 270
Via de SDD inzetten op het toeleiden naar werk Blz. 271
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 272
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 273
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 274
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 275
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 276
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 277
Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven/ organisaties Blz. 278
Verbreding van de doelgroep Blz. 279
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 280
Doelstellingen Blz. 281
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 282
Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders Blz. 283
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden Blz. 284
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 285
Doelstellingen Blz. 286
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 287
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 288
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 289
Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD Blz. 290
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 291
Doelstellingen Blz. 292
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 293
Invulling geven aan Beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2021 en de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 294
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 295
Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie Blz. 296
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 297
Doelstellingen Blz. 298
Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene voorzieningen tekort schieten kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen Blz. 299
Invulling geven aan het Wmo beleidsplan. Blz. 300
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 301
Doelstellingen Blz. 302
Invulling geven aan beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2022. Blz. 303
Het lokale beleidsplan bestaat uit een regionaal deel voor de 17 gemeenten, waaronder geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming, jeugdreclassering) een belangrijk onderdeel is. Blz. 304
Wat mag het kosten? Blz. 305
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 306
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 307
7.1 Volksgezondheid Blz. 308
Doelstellingen Blz. 309
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 310
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 311
Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg Blz. 312
Uitvoering geven aan het nieuwe basispakket Zuid-Holland Zuid en op lokaal niveau bepalen en leveren van het maatwerkdeel op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. Blz. 313
Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van gezondheids- en opvoedingsproblemen bij risicogroepen. Blz. 314
7.2 Riolering Blz. 315
Doelstellingen Blz. 316
Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater. Blz. 317
Opstellen nieuw vGRP Blz. 318
7.3 Afval Blz. 319
Doelstellingen Blz. 320
Een duurzame samenleving Blz. 321
Nieuw afvalbrengstation (ABS) Blz. 322
Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) Blz. 323
7.4 Milieubeheer Blz. 324
Doelstellingen Blz. 325
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat. Blz. 326
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht. Blz. 327
Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder. Blz. 328
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 329
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 330
Doelstellingen Blz. 331
Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting. Blz. 332
• Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de begraafplaats als park en groene ruimte. Blz. 333
Wat mag het kosten? Blz. 334
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 335
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 336
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 337
Doelstellingen Blz. 338
Borging van de ruimtelijke kwaliteit. Blz. 339
Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken. Blz. 340
Het voorbereiden op de omgevingswet. Blz. 341
Het voorbereiden van de omgevingsvisie. Blz. 342
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 343
Doelstellingen Blz. 344
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum. Blz. 345
In gebruik nemen van commerciële plint nieuwbouw Den Briel. Blz. 346
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw. Blz. 347
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave. Blz. 348
Afronding Oostpolder; uitgifte van 7 vrije kavels inclusief het bouwrijp maken hiervan. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD. Blz. 349
De start van de realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 350
Herontwikkeling Lange Tiendwegzone. Blz. 351
Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'. Blz. 352
8.3 Wonen en bouwen Blz. 353
Doelstellingen Blz. 354
Aantrekkelijk woonmilieu. Blz. 355
Ontwikkelen van Land van Matena als een rustig groen woonmilieu Blz. 356
Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad. Blz. 357
De duurzaamheid van nieuwbouwwoningen bevorderen. Blz. 358
Mogelijkheid om langer thuis te wonen bevorderen. Blz. 359
Actueel en uitnodigend beleid voor wonen. Blz. 360
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie. Blz. 361
Actueel houden van de woonvisie. Blz. 362
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 363
Uitvoering gevan aan het uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Blz. 364
Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied. Blz. 365
Versterking Noordzijde-A15-zone. Blz. 366
Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Blz. 367
Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. Blz. 368
Initiëren en stimuleren van vooroverleg. Blz. 369
Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning. Blz. 370
Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Blz. 371
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum. Blz. 372
Herontwikkeling huidig pand bibliotheek. Blz. 373
Verhogen van de kwaliteit van het centrum. Blz. 374
Vaststellen van de Visie Centrumranden – de verbinding Centrum – Jachthaven. Blz. 375
Verhoging van de dynamiek in het centrum. Blz. 376
Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum. Blz. 377
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave. Blz. 378
(Lopende) projecten in het centrum Blz. 379
Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid. Blz. 380
Het faciliteren en aanjagen van kleinschalige initiatieven. Blz. 381
Maatregelen dijklint Blz. 382
Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Blz. 383
Versterking en verbreding Wijkgericht Werken Blz. 384
Bewonersinitiatieven en Wijkgericht Werken Blz. 385
Een Goede Idee en Wijkgericht Werken Blz. 386
Ondersteuning activiteiten door Wijkgericht Werken Blz. 387
Puur Papendrecht.nl Blz. 388
Team Actief en Wijkgericht Werken Blz. 389
Wat mag het kosten? Blz. 390
Paragrafen Blz. 391
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 392
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 393
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 394
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 395
3. Financiering Blz. 396
3. Financiering Blz. 397
4. Lokale heffingen Blz. 398
4. Lokale heffingen Blz. 399
5. Grondbeleid Blz. 400
5. Grondbeleid Blz. 401
6. Verbonden Partijen Blz. 402
6. Verbonden Partijen Blz. 403
7. Bedrijfsvoering Blz. 404
7. Bedrijfsvoering Blz. 405
BBV indicatoren Blz. 406
Doelstellingen Blz. 407
BBV indicatoren Blz. 408
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap