Terug

Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners

Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners

Uitvoeren geven aan de nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019, en de uitvoeringsprogramma’s 2016-2019 op de volgende thema's:

  • Het versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen: jeugd, volwassenen met een lage opleiding en kwetsbare ouderen;
  • Het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van kinderen, jongeren en hun ouders, met prioriteit voor laagopgeleide jongeren;
  • Het bevorderen van de eigen kracht en vitaliteit bij ouderen;
  • Het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van zwangere vrouwen, met prioriteit voor kwetsbare zwangere vrouwen.
     


<

Toelichting

--

Kwaliteit

- In onderling overleg is een nieuw regionaal basistakenpakket voor de jeugd gezondheidszorg vastgesteld.
- De mogelijkheden voor het lokaal uitvoeren van het rijks vaccinatie programma worden regionaal besproken.
- Begin 2017 heeft een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de pilot valpreventie. Vervolgens is door de dienst Gezondheid & Jeugd in samenwerking met Rivas en andere betrokkenen (o.a. fysiotherapeuten en ergotherapeuten) een lokale aanpak ontwikkeld, die in 2018 kan worden uitgerold.
- In het kader van het speerpunt De Gezonde School is bij beide VO scholen gewerkt aan het thema alcohol. Bij de Willem de Zwijger bestond dat uit het opzetten van een lespakket voor de leerlingen, training voor de leraren en een ouderavond rondom alcohol, drugs en roken in het kader van Gezonde School.
- Een Gezonde School vignet kan je halen op diverse onderwerpen, niet alleen sport en bewegen of voeding. Er zijn in totaal 8 thema's ook: roken en alcohol, welbevinden, relaties en seksualiteit, veiligheid, milieu en natuur en mediawijsheid. Een aantal basisscholen heeft het vignet welbevinden behaald.

Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud