Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder.

Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder.

Doorgaande activiteit

 Verder worden in 2017/2018 opgesteld :

-nieuw actieplan omgevingslawaai

-nieuwe geluidbelastingkaarten

-nieuw hogere waarden beleid (nieuwe naam: geluidbeleid goede ruimtelijke ordening)

-nieuwe route gevaarlijke stoffen.