Uitgaven

16,79%

€ 15.360,83

x € 1.000
16,79% Complete

Inkomsten

63,41%

€ 58.393,11

x € 1.000
63,41% Complete

Saldo

7444,16%

€ 43.032,28

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

16,79%

€ 15.360,83

x € 1.000
16,79% Complete

Inkomsten

63,41%

€ 58.393,11

x € 1.000
63,41% Complete

Saldo

7444,16%

€ 43.032,28

x € 1.000

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Regiogemeenten
 • Inwoners, bedrijven en instellingen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Zo gaan we dat doen

Consolideren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

Verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

0.4b ICT

Wat willen we bereiken?

Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data

Zo gaan we dat doen

Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening

Zo gaan we dat doen

Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek

Zo gaan we dat doen

Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Service Centrum Drechtsteden
 • GBD
 • Andere gemeenten
 • IBD
 • Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren schuldpositie

Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico.

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Inleiding

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Samenwerkingspartners

 • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

Samenwerkingspartners

 • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Samenwerkingspartners

 • Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering
 • Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Samenwerkingspartners

 • Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Zo gaan we dat doen

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Zo gaan we dat doen

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Bestuur -4.117,95 -2.015,98 -2.350,54 -2.423,54 -2.360,54 -2.371,59
Mutaties reserves -2.005,07 -194,52 -39,60 0,00 0,00 0,00
Burgerzaken -957,43 -883,50 -1.034,55 -1.042,55 -1.059,55 -1.019,55
Overhead -10.454,51 -11.983,70 -11.326,75 -11.491,21 -11.834,78 -12.128,29
Treasury 527,98 639,51 1.179,61 1.206,40 1.070,86 1.101,95
OZB woningen -93,00 -52,20 -59,00 -59,00 -59,00 -59,00
OZB niet-woningen -186,76 -163,00 -189,00 -189,00 -189,00 -189,00
Parkeerbelasting -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belastingen overig -5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overige baten en lasten -22,60 -195,00 -1.541,00 -2.878,00 -4.050,00 -5.576,00
Vennootschapsbelasting (VpB) -0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Lasten -17.315,46 -14.848,38 -15.360,83 -16.876,90 -18.482,01 -20.241,48
Baten
Bestuur 758,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutaties reserves 1.876,06 1.291,75 1.138,75 944,70 601,50 494,50
Burgerzaken 415,67 314,20 344,00 349,00 319,00 319,00
Overhead 422,02 405,11 387,00 307,00 307,00 307,00
Treasury 1.087,29 994,39 251,36 251,23 426,10 425,97
OZB woningen 3.770,90 3.839,70 3.916,00 3.931,00 3.946,00 4.001,00
OZB niet-woningen 2.067,59 2.129,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.263,00
Parkeerbelasting 45,62 42,60 40,00 40,00 40,00 40,00
Belastingen overig 984,49 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.492,17 46.987,79 48.810,00 49.608,00 50.431,00 51.199,00
Overige baten en lasten 0,62 17,50 278,00 668,00 768,00 868,00
Totaal Baten 56.920,45 57.022,03 58.393,11 58.326,93 59.066,60 59.917,47