Uitgaven

16,79%
€ 15.360,83
x €1.000
16,79% Complete

Inkomsten

63,41%
€ 58.393,11
x €1.000
63,41% Complete

Saldo

7444,16%
€ 43.032,28
x €1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

16,79%
€ 15.360,83
x €1.000
16,79% Complete

Inkomsten

63,41%
€ 58.393,11
x €1.000
63,41% Complete

Saldo

7444,16%
€ 43.032,28
x €1.000

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Terug naar navigatie - Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Terug naar navigatie - Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Terug naar navigatie - Verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Terug naar navigatie - Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Terug naar navigatie - Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Zo gaan we dat doen

0.4b ICT

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data

Terug naar navigatie - Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek

Terug naar navigatie - Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek

Zo gaan we dat doen

Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid

Terug naar navigatie - Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal

Terug naar navigatie - Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal

Zo gaan we dat doen

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Bestuur -4.117,95 -2.015,98 -2.350,54 -2.423,54 -2.360,54 -2.371,59
Mutaties reserves -2.005,07 -194,52 -39,60 0,00 0,00 0,00
Burgerzaken -957,43 -883,50 -1.034,55 -1.042,55 -1.059,55 -1.019,55
Overhead -10.454,51 -11.983,70 -11.326,75 -11.491,21 -11.834,78 -12.128,29
Treasury 527,98 639,51 1.179,61 1.206,40 1.070,86 1.101,95
OZB woningen -93,00 -52,20 -59,00 -59,00 -59,00 -59,00
OZB niet-woningen -186,76 -163,00 -189,00 -189,00 -189,00 -189,00
Parkeerbelasting -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belastingen overig -5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overige baten en lasten -22,60 -195,00 -1.541,00 -2.878,00 -4.050,00 -5.576,00
Vennootschapsbelasting (VpB) -0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Lasten -17.315,46 -14.848,38 -15.360,83 -16.876,90 -18.482,01 -20.241,48
Baten
Bestuur 758,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutaties reserves 1.876,06 1.291,75 1.138,75 944,70 601,50 494,50
Burgerzaken 415,67 314,20 344,00 349,00 319,00 319,00
Overhead 422,02 405,11 387,00 307,00 307,00 307,00
Treasury 1.087,29 994,39 251,36 251,23 426,10 425,97
OZB woningen 3.770,90 3.839,70 3.916,00 3.931,00 3.946,00 4.001,00
OZB niet-woningen 2.067,59 2.129,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.263,00
Parkeerbelasting 45,62 42,60 40,00 40,00 40,00 40,00
Belastingen overig 984,49 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.492,17 46.987,79 48.810,00 49.608,00 50.431,00 51.199,00
Overige baten en lasten 0,62 17,50 278,00 668,00 768,00 868,00
Totaal Baten 56.920,45 57.022,03 58.393,11 58.326,93 59.066,60 59.917,47