Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Uitgaven

16,79%

€ 15.360,83

x € 1.000
16,79% Complete

Inkomsten

63,41%

€ 58.393,11

x € 1.000
63,41% Complete

Saldo

7444,16%

€ 43.032,28

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

16,79%

€ 15.360,83

x € 1.000
16,79% Complete

Inkomsten

63,41%

€ 58.393,11

x € 1.000
63,41% Complete

Saldo

7444,16%

€ 43.032,28

x € 1.000
Inhoud

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

0.4b ICT

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Service Centrum Drechtsteden
  • GBD
  • Andere gemeenten
  • IBD
  • Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Doelstellingen

Optimaliseren schuldpositie

Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico.

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Inleiding

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Zo gaan we dat doen

0.64 Belastingen overig

Doelstellingen

Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Zo gaan we dat doen

Streven naar kostendekkende tarieven

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering
  • Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld

0.8 Overige baten en lasten

Doelstellingen

Presenteren van een reële meerjarenbegroting

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Doelstellingen

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Doelstellingen

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Zo gaan we dat doen

Structureel sluitende begroting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Bestuur -4.117,95 -2.015,98 -2.350,54 -2.423,54 -2.360,54 -2.371,59
Mutaties reserves -2.005,07 -194,52 -39,60 0,00 0,00 0,00
Burgerzaken -957,43 -883,50 -1.034,55 -1.042,55 -1.059,55 -1.019,55
Overhead -10.454,51 -11.983,70 -11.326,75 -11.491,21 -11.834,78 -12.128,29
Treasury 527,98 639,51 1.179,61 1.206,40 1.070,86 1.101,95
OZB woningen -93,00 -52,20 -59,00 -59,00 -59,00 -59,00
OZB niet-woningen -186,76 -163,00 -189,00 -189,00 -189,00 -189,00
Parkeerbelasting -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belastingen overig -5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overige baten en lasten -22,60 -195,00 -1.541,00 -2.878,00 -4.050,00 -5.576,00
Vennootschapsbelasting (VpB) -0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Lasten -17.315,46 -14.848,38 -15.360,83 -16.876,90 -18.482,01 -20.241,48
Baten
Bestuur 758,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutaties reserves 1.876,06 1.291,75 1.138,75 944,70 601,50 494,50
Burgerzaken 415,67 314,20 344,00 349,00 319,00 319,00
Overhead 422,02 405,11 387,00 307,00 307,00 307,00
Treasury 1.087,29 994,39 251,36 251,23 426,10 425,97
OZB woningen 3.770,90 3.839,70 3.916,00 3.931,00 3.946,00 4.001,00
OZB niet-woningen 2.067,59 2.129,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.263,00
Parkeerbelasting 45,62 42,60 40,00 40,00 40,00 40,00
Belastingen overig 984,49 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.492,17 46.987,79 48.810,00 49.608,00 50.431,00 51.199,00
Overige baten en lasten 0,62 17,50 278,00 668,00 768,00 868,00
Totaal Baten 56.920,45 57.022,03 58.393,11 58.326,93 59.066,60 59.917,47