Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Programmabegroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 10  
0.1 Bestuur Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 13  
Werken aan een toekomstbestendig kader voor samenwerking Blz. 14  
Samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's Blz. 15  
Werken op basis van een regionale opgave-agenda waarin we keuzes maken en acties prioriteren Blz. 16  
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 17  
Formuleren van aanbevelingen op basis van de foto van de democratie en deze vertalen naar versterking van participatie Blz. 18  
Opstellen van een participatiekalender Blz. 19  
Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven Blz. 20  
Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen Blz. 21  
Samenwerkingspartners Blz. 22  
0.2 Burgerzaken Blz. 23  
Doelstellingen Blz. 24  
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 25  
Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten Blz. 26  
Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen Blz. 27  
Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk door training van medewerkers Blz. 28  
Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest Blz. 29  
Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale Blz. 30  
Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren van verschillende E-diensten Blz. 31  
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Blz. 32  
Afhandelen van binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media conform het kwaliteitshandvest Blz. 33  
Leveren van hoogwaardige kwaliteit van de LiveChat op de website voor vragen van inwoners en ondernemers Blz. 34  
In 2021 streven naar verdere aansluiting op MijnOverheid Blz. 35  
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 36  
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken Blz. 37  
Verduidelijken van onze producten en diensten met behulp van tekeningen Blz. 38  
Consolideren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 39  
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude en ondermijning van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 40  
Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners Blz. 41  
Samenwerkingspartners Blz. 42  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Blz. 45  
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed Blz. 46  
Verduurzamen maatschappelijke accommodaties Blz. 47  
Komen tot samenvoeging van maatschappelijke accommodaties in een gemeenschappelijke huisvesting Blz. 48  
Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie Blz. 49  
Bij onderhoud in het kader van het MOP nemen we een energieadvies mee Blz. 50  
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 51  
Doelstellingen Blz. 52  
Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 53  
Nadruk leggen op de rol van medewerkers gericht op de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten Blz. 54  
Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent Blz. 55  
Mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 Blz. 56  
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen Blz. 57  
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 58  
Langere termijn inzicht in consequenties van organisatieontwikkeling op teamformatie Blz. 59  
Teamleiders faciliteren in de toepassing van bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP) Blz. 60  
Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit Blz. 61  
Continueren inzet op de 'lerende organisatie', bevorderen/verbreden van werkvermogen Blz. 62  
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Blz. 63  
Faciliteren van P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden Blz. 64  
Implementatie en uitvoering van nieuwe CAO-afspraken met betrekking tot vitaliteitsbeleid Blz. 65  
Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden Blz. 66  
Benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers Blz. 67  
Samenwerkingspartners Blz. 68  
0.4b ICT Blz. 69  
Doelstellingen Blz. 70  
Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data Blz. 71  
Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie Blz. 72  
Uitfaseren oude beheersysteem, Papendrecht fungeert als pilotgemeente voor het regionale beheersysteem openbare ruimte Drechtsteden Blz. 73  
Toepassen van de in 2020 uitgevoerde pilot (met Ministerie BZK) voor het in 3D in kaart brengen van de ondergrond Blz. 74  
Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening Blz. 75  
Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan Blz. 76  
Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik Blz. 77  
Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet Blz. 78  
Inrichting en ingebruikname van nieuwe software waarmee ervaring wordt opgedaan om klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet per 1/1/2022 Blz. 79  
Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek Blz. 80  
Uitrollen van nieuwe digitale producten en diensten die door de leverancier (Centric) beschikbaar zijn gemaakt Blz. 81  
Onderzoeken en faciliteren van een toekomstbestendige werkplek met de mogelijkheid om te videobellen Blz. 82  
Leveren van een bijdrage aan de regionale uitrol van Office 365 Blz. 83  
Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid Blz. 84  
Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2020 Blz. 85  
Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen Blz. 86  
Implementeren en evalueren van de verplichte BIO-normen Blz. 87  
Uitvoeren van bewustzijnscampagnes Blz. 88  
Bepalen en vastleggen van de risicobereidheid Blz. 89  
Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal Blz. 90  
Aansluiten op de nieuwe regionale werkwijze door het opstellen van een lokaal jaarplan 2021 als input voor het regionaal jaaroverzicht informatievoorziening van 2021 Blz. 91  
Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening Blz. 92  
Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar het SCD aan te dragen via storyboards Blz. 93  
Aanjagen van datagestuurd werken door het opzetten van een pilotproject Blz. 94  
Samenwerkingspartners Blz. 95  
0.5 Treasury Blz. 96  
Inleiding Blz. 97  
Doelstellingen Blz. 98  
Optimaliseren schuldpositie Blz. 99  
Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen Blz. 100  
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 101  
Samenwerkingspartners Blz. 102  
0.61 OZB woningen Blz. 103  
Inleiding Blz. 104  
Doelstellingen Blz. 105  
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Blz. 106  
Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren Blz. 107  
Samenwerkingspartners Blz. 108  
0.62 OZB niet-woningen Blz. 109  
Inleiding Blz. 110  
Doelstellingen Blz. 111  
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Blz. 112  
Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren Blz. 113  
Samenwerkingspartners Blz. 114  
0.63 Parkeerbelasting Blz. 115  
Doelstellingen Blz. 116  
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 117  
Handhaven van de blauwe zone Blz. 118  
0.64 Belastingen overig Blz. 119  
Doelstellingen Blz. 120  
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Blz. 121  
Efficiency in processen Blz. 122  
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 123  
Efficiency in processen Blz. 124  
Samenwerkingspartners Blz. 125  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 126  
Doelstellingen Blz. 127  
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 128  
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 129  
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden Blz. 130  
Samenwerkingspartners Blz. 131  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 132  
Doelstellingen Blz. 133  
Presenteren van een reële meerjarenbegroting Blz. 134  
Inzichtelijk maken van volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie Blz. 135  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 136  
Doelstellingen Blz. 137  
Beperken van administratieve lasten Blz. 138  
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 139  
Samenwerkingspartners Blz. 140  
0.10 Mutaties reserves Blz. 141  
Doelstellingen Blz. 142  
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 143  
Beperken aantal reserves Blz. 144  
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 145  
Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie Blz. 146  
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 147  
Monitoren en beperken van risico's Blz. 148  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 149  
Doelstellingen Blz. 150  
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 151  
Behoedzaam financieel beleid Blz. 152  
Structureel sluitende begroting Blz. 153  
Organiseren van een ombuigingsproces Blz. 154  
Wat mag het kosten? Blz. 155  
1. Veiligheid Blz. 156  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 157  
Doelstellingen Blz. 158  
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 159  
Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Blz. 160  
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 161  
Organiseren van een grootschalige vaccinatie tegen het COVID-19 virus (als er een antivirus beschikbaar is) Blz. 162  
Samenwerkingspartners Blz. 163  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 164  
Doelstellingen Blz. 165  
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 166  
Uitvoeren 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid 2020 – 2024' Blz. 167  
Onderzoeken mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 168  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 169  
Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid 2020 – 2024' Blz. 170  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak Blz. 171  
Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 172  
Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen Blz. 173  
Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden Blz. 174  
Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden Blz. 175  
Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole Blz. 176  
Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten is een speerpunt Blz. 177  
Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 178  
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 179  
Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken Blz. 180  
Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico Blz. 181  
Samen met partners in beeld brengen en bespreken van complexe gezinssituaties en afspraken maken over het plan van aanpak Blz. 182  
Optreden bij strafbaar gedrag Blz. 183  
Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen Blz. 184  
Samenwerkingspartners Blz. 185  
Wat mag het kosten? Blz. 186  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 187  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 188  
Doelstellingen Blz. 189  
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 190  
(Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden en openbare verlichting Blz. 191  
Afspraken maken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidieaanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten Blz. 192  
Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie zoals School op seef en de Mono-campagne Blz. 193  
Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht' Blz. 194  
In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evaluatie van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren Blz. 195  
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 196  
Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3) Blz. 197  
Monitoren van sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en onder de aandacht brengen van Rijkswaterstaat onder de noemer van 'verkeersdrukte' Blz. 198  
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen Blz. 199  
Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden Blz. 200  
Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan. Blz. 201  
Toepassen klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is Blz. 202  
Stimuleren van het fietsgebruik Blz. 203  
Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren Blz. 204  
Electrische mobiliteit bevorderen Blz. 205  
In het najaar 2020 de basis leggen voor een concessie voor een laadpaal infrastructuur en deze zo mogelijk in 2021 implementeren Blz. 206  
Samenwerkingspartners Blz. 207  
2.2 Parkeren Blz. 208  
Doelstellingen Blz. 209  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 210  
Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan Blz. 211  
2.3 Recreatieve havens Blz. 212  
Doelstellingen Blz. 213  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 214  
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 215  
Samenwerkingspartners Blz. 216  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 217  
Doelstellingen Blz. 218  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 219  
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 220  
Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven Blz. 221  
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam Blz. 222  
Samenwerkingspartners Blz. 223  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 224  
Doelstellingen Blz. 225  
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 226  
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht Blz. 227  
Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente Blz. 228  
Stimuleren van het gebruik maken van aanvullende systemen openbaar vervoer zoals o.a. e-wheels en zorglijn Blz. 229  
Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam Blz. 230  
Samenwerkingspartners Blz. 231  
Wat mag het kosten ? Blz. 232  
3. Economie Blz. 233  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 234  
Doelstellingen Blz. 235  
Voeren van accountmanagement Blz. 236  
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester Blz. 237  
Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen Blz. 238  
Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen Blz. 239  
Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media Blz. 240  
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" Blz. 241  
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Blz. 242  
Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals Keurmerk veilig ondernemen Blz. 243  
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 244  
Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven Blz. 245  
Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen, zoals circulaire economie Blz. 246  
Stimuleren van de regionale economie Blz. 247  
Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen Blz. 248  
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 249  
Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 250  
Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities Blz. 251  
Deelnemen aan het ondernemersplein Blz. 252  
Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling Blz. 253  
Stimuleren van verbindende activiteiten voor zover de coronamaatregelen dat mogelijk maken Blz. 254  
Samenwerkingspartners Blz. 255  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 256  
Doelstellingen Blz. 257  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 258  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 259  
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 260  
Samenwerkingspartners Blz. 261  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 262  
Doelstellingen Blz. 263  
Invulling geven aan online en offline bedrijvenloket Blz. 264  
Up to date houden van informatie (online en offline) en het centraal positioneren van de accountmanager Blz. 265  
3.4 Economische promotie Blz. 266  
Doelstellingen Blz. 267  
Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen Blz. 268  
Papendrecht in business in de markt zetten Blz. 269  
Papendrecht en de Drechtsteden promoten als vestigingslocatie Blz. 270  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie Blz. 271  
Uitvoeren van het activiteitenprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2021 Blz. 272  
Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt Blz. 273  
De scholen VO uit de Drechtsteden werken samen als platform Bèta Scholen Blz. 274  
De VO-scholen nemen deel aan het Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 275  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 276  
Het primair onderwijs neemt deel aan Techniekdock, een techniekroute door de Duurzaamheidsfabriek Blz. 277  
Wat mag het kosten? Blz. 278  
4. Onderwijs Blz. 279  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 280  
Doelstellingen Blz. 281  
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 282  
Wettelijk toezicht houden op het openbaar basisonderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 283  
Samenwerkingspartners Blz. 284  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 285  
Doelstellingen Blz. 286  
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 287  
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 288  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 289  
Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 290  
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO Blz. 291  
Wettelijk toezicht houden op het openbaar voortgezet onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs Blz. 292  
Samenwerkingspartners Blz. 293  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 294  
Doelstellingen Blz. 295  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 296  
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op) (taal)achterstand Blz. 297  
Streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 298  
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 299  
Uitvoeren van regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten Blz. 300  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 301  
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 302  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten Blz. 303  
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 304  
Samenwerkingspartners Blz. 305  
Wat mag het kosten? Blz. 306  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 307  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 308  
Doelstellingen Blz. 309  
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 310  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen Blz. 311  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 312  
De in 2020 in gang gezette actualisering van 'Sport op Koers' verder vormgeven Blz. 313  
Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving Blz. 314  
Vanuit sportstimulering werken aan het bevorderen van de sociale ontwikkeling, het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid Blz. 315  
Samenwerkingspartners Blz. 316  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 317  
Doelstellingen Blz. 318  
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 319  
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties Blz. 320  
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 321  
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum Blz. 322  
Samenwerkingspartners Blz. 323  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 324  
Doelstellingen Blz. 325  
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 326  
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ een modern cultuuraanbod en cultuureducatie tot stand brengen Blz. 327  
Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren Blz. 328  
Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning binnen het sociaal domein Blz. 329  
Ondersteunen van het cultuurprogramma 'Cultuur Dichtbij' voor kwetsbare ouderen Blz. 330  
Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 331  
Gezamenlijk met lokale aanbieders een cultuur-educatieprogramma aanbieden voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 332  
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 333  
De vraag naar en behoefte aan cultuur (bv. bij het onderwijs) inventariseren via de cultuurmakelaar in samenwerking met de cultuuraanbieders Blz. 334  
Faciliteren van evenementen Blz. 335  
Stimuleren van culturele activiteiten en evenementen door maatschappelijke instellingen, ondernemers en anderen Blz. 336  
Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te enthousiasmeren met een ondersteunende houding Blz. 337  
Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren Blz. 338  
Samenwerkingspartners Blz. 339  
5.4 Musea Blz. 340  
Doelstellingen Blz. 341  
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 342  
Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven Blz. 343  
Samenwerkingspartners Blz. 344  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 345  
Doelstellingen Blz. 346  
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 347  
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen Blz. 348  
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 349  
Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie Blz. 350  
Samenwerkingspartners Blz. 351  
5.6 Media Blz. 352  
Doelstellingen Blz. 353  
Aansluiting van de informatieconcepten van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit op elkaars programmering binnen het kader van de KennisMarkt Blz. 354  
Monitoring van de samenwerking van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit Blz. 355  
Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de Rietgorscollectie Blz. 356  
Onderzoeken wat de beste wijze is van beheer van de kunstcollectie De Rietgors en kunst in de openbare ruimte en het uitwerken van een plan daarvoor Blz. 357  
Samenwerkingspartners Blz. 358  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 359  
Doelstellingen Blz. 360  
Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht Blz. 361  
Het beheer en onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd vanuit het Groen Beleidsplan 2014-2024 en het Groenbeheerplan binnen de beschikbare middelen Blz. 362  
Ruimte geven aan maatschappelijk initiatief en samenwerken aan natuurbehoud met inwoners en maatschappelijke partners Blz. 363  
Het stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op publiek- en privaat terrein Blz. 364  
Versterken ecologische functie Blz. 365  
Het verder versterken van de biodiversiteit langs de A15 en aanleggen van ecologische verbindingen bij de N3 met ondersteuning van Rijkswaterstaat (subsidie) Blz. 366  
In 2021 zetten we het natuurvriendelijk maaibeleid voort Blz. 367  
Samen met een ecoloog de ecologische ontwikkeling van natuurvriendelijk gras en bosplantsoen volgen Blz. 368  
Natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoen wordt op 30% van het onderhouden areaal uitgevoerd Blz. 369  
We betrekken ecologische experts bij omvangrijke projecten in de openbare ruimte Blz. 370  
Voldoende speelgelegenheden aanbieden Blz. 371  
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen Blz. 372  
In aansluiting op het bijgestelde investeringskrediet wordt bij de vervanging van speeltoestellen ook aandacht geschonken aan andere vormen van buiten spelen als natuurlijk spelen en speelaanleidingen Blz. 373  
Versterken recreatieve functie Blz. 374  
Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding Blz. 375  
Versterken kwaliteit watergangen Blz. 376  
Uitvoering pilots met ander wateronderhoud ter versterking van de natuurwaarde van water (zoals bij lange watergang Alver), waarbij minder verstoring optreedt in de ecologie Blz. 377  
Samenwerkingspartners Blz. 378  
Wat mag het kosten? Blz. 379  
6. Sociaal Domein Blz. 380  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 381  
Doelstellingen Blz. 382  
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving Blz. 383  
Stimuleren maatschappelijke initiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren Blz. 384  
Initiatieven integraal bekijken en maximaal mogelijk maken door het bestaan van en de wisselwerking tussen het MIT en het PIT Blz. 385  
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten Blz. 386  
Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offline buurtplatform Blz. 387  
Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen Blz. 388  
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 389  
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners Blz. 390  
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 391  
De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving Blz. 392  
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 393  
Uitvoeren van de visie en het werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht Blz. 394  
Versterken en aanjagen van het zogeheten 'voorliggend veld' van algemene voorzieningen Blz. 395  
Invulling en uitvoering geven aan de programmatische aanpak 'Ouderen en Wonen' in samenwerking met maatschappelijke instellingen Blz. 396  
In co-creatie met maatschappelijke partners de preventiemogelijkheden versterken en bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp aan de hand van een Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) Blz. 397  
Verder vorm en invulling geven aan het Adviespunt scheiden, kind en ouderschap Blz. 398  
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers Blz. 399  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen uiting geven aan de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet Blz. 400  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen mantelzorgers attenderen op ondersteuningsmogelijkheden en het verder vormgeven van het ondersteuningsaanbod om hen adequaat te steunen bij hun zorgtaken Blz. 401  
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers Blz. 402  
Promoten, stimuleren en aanjagen van vrijwilligerswerk via het platform PuurPapendrecht en via activiteiten georganiseerd door Sterk Papendrecht Blz. 403  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners uiting geven aan de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet Blz. 404  
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Blz. 405  
Integratie en participatie van statushouders Blz. 406  
Invulling en vanaf 1 juli 2021 uitvoering geven aan de nieuwe taken in het kader van de nieuwe Wet inburgering Blz. 407  
Samenwerkingspartners Blz. 408  
6.2 Wijkteams Blz. 409  
Doelstellingen Blz. 410  
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving Blz. 411  
Vanuit het Beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 worden verschillende acties geïnitieerd om een zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven en waar mogelijk te versterken Blz. 412  
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar Blz. 413  
Stapsgewijs doorontwikkelen van de prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht als één strategische partner Blz. 414  
Nadere prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht worden gemaakt rondom jeugdhulp Blz. 415  
Uitvoering geven aan het Convenant Preventiehuisuitzetting Blz. 416  
Invulling geven aan Buurtbemiddeling om burenoverlast te beperken vanuit de afspraken met Sterk Papendrecht en Woonkracht10 Blz. 417  
Samen met Sterk Papendrecht, de scholen en andere gelieerde instellingen die professioneel actief zijn met jeugdigen, inzetten op een stevige samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) aan de hand van nieuwe lokale samenwerkingsafspraken Blz. 418  
Samen met Sterk Papendrecht, zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen bestendigen van een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 419  
Een doorontwikkeling van Sterk Papendrecht op het thema OGGZ, in samenwerking met o.a. de DG&J (procescoördinatie) en Yulius (ambulant specialistisch verpleegkundige) Blz. 420  
Samenwerkingspartners Blz. 421  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 422  
Doelstellingen Blz. 423  
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 424  
Uitvoeren van de Participatiewet, de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt Blz. 425  
In het kader van het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede (t/m 2021) wordt samen met maatschappelijke instellingen vorm gegeven aan een Papendrechtse schuldenroute Blz. 426  
Samen met SDD, Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en andere maatschappelijke partners lokaal invulling geven aan de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Blz. 427  
Samenwerkingspartners Blz. 428  
6.4 Begeleide participatie Blz. 429  
Doelstellingen Blz. 430  
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 431  
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 432  
Samenwerkingspartners Blz. 433  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 434  
Doelstellingen Blz. 435  
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 436  
Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 437  
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 438  
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 439  
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 440  
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Blz. 441  
Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken Blz. 442  
Samenwerkingspartners Blz. 443  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 444  
Doelstellingen Blz. 445  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 446  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 447  
Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht Blz. 448  
Samenwerkingspartners Blz. 449  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 450  
Doelstellingen Blz. 451  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 452  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 453  
Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht Blz. 454  
Samenwerkingspartners Blz. 455  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 456  
Doelstellingen Blz. 457  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 458  
Uitvoering geven aan beleidskaders en de regionale samenwerking Blz. 459  
Samenwerkingspartners Blz. 460  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 461  
Doelstellingen Blz. 462  
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Blz. 463  
Op basis van een regionale samenwerkingsovereenkomst wordt door Dordrecht (als centrumgemeente) invulling gegeven aan de maatwerkvoorzieningen op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang Blz. 464  
Op basis van een regionale samenwerkingsagenda met aanbieders wordt inhoud gegeven aan de beweging beschermd thuis Blz. 465  
Samenwerkingspartners Blz. 466  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 467  
Doelstellingen Blz. 468  
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 469  
Uitvoering geven aan de beleidskaders en de regionale samenwerking Blz. 470  
Samenwerkingspartners Blz. 471  
Wat mag het kosten? Blz. 472  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 473  
7.1 Volksgezondheid Blz. 474  
Doelstellingen Blz. 475  
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 476  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid Blz. 477  
Regie voeren op de uitvoering van de basistaken van de wettelijke jeugdgezondheidszorg (JGZ) Blz. 478  
Bestendigen van de samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen Blz. 479  
Samenwerkingspartners Blz. 480  
7.2 Riolering Blz. 481  
Doelstellingen Blz. 482  
Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 Blz. 483  
Vervanging van riolering wordt integraal opgepakt samen met wegen, groen en klimaat adaptieve maatregelen Blz. 484  
Uitvoeren van onderhoud en beheer aan de riolering en gemalen Blz. 485  
Bij nieuwe bouwontwikkelingen 20 mm regenwater bergen op eigen terrein Blz. 486  
Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken Blz. 487  
Zowel regionaal (Alblasserwaard- Vijfheerenlanden) als voor het Papendrechts grondgebied risicodialogen voeren met professionele stakeholders Blz. 488  
Uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken Blz. 489  
Vanuit Operatie Steenbreek Papendrecht zo veel mogelijk in samenwerking met partners als Waterschap Rivierenland, Woonkracht10 en andere gemeenten stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op privaat- (en publiek-) terrein Blz. 490  
Effecten van hevige regenbuien inzichtelijk maken in een samenhangend model voor watergangen (van Waterschap) en riolering (van Papendrecht) Blz. 491  
Samenwerkingspartners Blz. 492  
7.3 Afval Blz. 493  
Doelstellingen Blz. 494  
Inzamelen van huishoudelijk afval door HVC en op het afvalbrengstation Blz. 495  
Het inzamelen van huisvuil, afkomstig van bewoners aan huis, van verzamelpunten in de wijken en van het afvalbrengstation Blz. 496  
Uitvoeren van de gemeentelijke afvaltaak en andere daarmee samenhangende taken Blz. 497  
Onderhouden, beheren en vervangen van de inzamelvoorzieningen Blz. 498  
Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling Blz. 499  
Voorlichting blijven geven aan bewoners over huishoudelijk afval, stimuleren hergebruik en faciliteren van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 500  
Afhankelijk van de behoefte samen met scholen kijken naar mogelijkheden voor voorlichting over afvalscheiding en stimuleren gescheiden afvalinzameling op basisscholen Blz. 501  
Zorgen voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem Blz. 502  
Afronden pilot omgekeerd inzamelen in de wijk Oostpolder Blz. 503  
Afronden onderzoek naar de mogelijkheden van nascheiding van huishoudelijk afval Blz. 504  
Samenwerkingspartners Blz. 505  
7.4 Milieubeheer Blz. 506  
Doelstellingen Blz. 507  
Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat Blz. 508  
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2021 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen Blz. 509  
Monitoren afspraken met Chemours/DuPont Blz. 510  
Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016' Blz. 511  
Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) en het op te stellen 'maatwerkplan' Blz. 512  
Actieplan omgevingslawaai Papendrecht 2013-2018 Blz. 513  
Ontwikkelingen rondom beleid in relatie tot stikstofemissies en Natura 2000-gebieden actief volgen en hierop zo veel mogelijk anticiperen bij ruimtelijke planvorming Blz. 514  
In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van milieuthema's ten behoeve van het Omgevingsplan Blz. 515  
Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op het moment van de invoering van de Omgevingswet Blz. 516  
De gevolgen van het nieuwe beleid met betrekking tot omgevingsveiligheid (per 1-1-2022) in beeld brengen Blz. 517  
In overleg met betrokken gemeenten en TenneT verder uitwerken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van de 380 kV hoogspanningsverbinding te verkleinen Blz. 518  
Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model Blz. 519  
Samenwerkingspartners Blz. 520  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 521  
Doelstellingen Blz. 522  
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 523  
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats Blz. 524  
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 525  
Invoeren en/of toepassen van gedifferentieerde tarieven voor begraven op basis van eerdere externe onderzoeksresultaten Blz. 526  
Wat mag het kosten? Blz. 527  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 528  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 529  
Doelstellingen Blz. 530  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving Blz. 531  
Waar nodig bestemmingsplannen opstellen Blz. 532  
Aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2022 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen Blz. 533  
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 534  
In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Blz. 535  
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook met het oog op de PAS-problematiek Blz. 536  
Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen Blz. 537  
Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte van derden en het initiëren en mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen Blz. 538  
Beeldbepalende locaties (indien aan de orde) herontwikkelen Blz. 539  
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst Blz. 540  
In 2021 vaststellen van de omgevingsvisie Blz. 541  
In 2021 start maken met een omgevingsplan en aanbieden van een voorontwerp Blz. 542  
In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening Blz. 543  
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 544  
Voorbereiden en aanbieden van de voor de invoering van de Omgevingswet wettelijk minimaal vereiste besluiten over onder andere participatie, welstand, delegatie en adviesrecht voor bepaalde typen aanvragen Blz. 545  
Samenwerkingspartners Blz. 546  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 547  
Doelstellingen Blz. 548  
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 549  
Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling Blz. 550  
Opnemen van de locatie PC Hooftlaan 180 in de grondexploitatie Centrum Blz. 551  
Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages Blz. 552  
Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum Blz. 553  
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 554  
Realisatie woningbouw Eiland Kombuis. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021 Blz. 555  
Afronden van woongebied Land van Matena Blz. 556  
Ontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena) Blz. 557  
Samenwerkingspartners Blz. 558  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 559  
Doelstellingen Blz. 560  
Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 561  
Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu Blz. 562  
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen Blz. 563  
Ook in 2021 voeren we het Papendrechts Woonplan uit Blz. 564  
Actualiseren van de lokale PALT behorend bij regionale PALT Blz. 565  
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen Blz. 566  
Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen Blz. 567  
Verder uitvoeren van de motie Ouderen en Wonen Blz. 568  
Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 569  
Samen met inwoners en stakeholders vanuit de participatiegedachte de concept Regionale Energiestrategie 1.0 invullen Blz. 570  
Samen met inwoners, ondernemers en stakeholders vanuit de participatiegedachte de Transitievisie Warmte 1.0 (TVW 1.0) updaten naar TVW 2021 Blz. 571  
Samen met stakeholders als HVC, Stedin en WK10 starten met het opstellen van wijkaanpakken voor wijken die van het aardgas gaan Blz. 572  
Haalbaarheid van een wijk als proeftuin aardgasvrije wijken onderzoeken en bij positief resultaat een subsidieaanvraag bij BZK indienen (1e Q 2021) Blz. 573  
Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en extra promoten van het in 2020 opgerichte loket Zakelijk Drechtsteden Blz. 574  
Handelingsperspectief bieden aan inwoners Blz. 575  
Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie Blz. 576  
Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen Blz. 577  
Handelingsperspectief bieden aan ondernemers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed Blz. 578  
GPR toepassen (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) Blz. 579  
Samenwerkingspartners Blz. 580  
Wat mag het kosten? Blz. 581  
Paragrafen Blz. 582  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 583  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 584  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 585  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 586  
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 587  
Financiële kengetallen Blz. 588  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 589  
Inleiding Blz. 590  
Kerncijfers (in beheer) van Papendrecht Blz. 591  
Beheervisie Blz. 592  
Beleidskaders Blz. 593  
Vastgoed Blz. 594  
Regionale samenwerking Blz. 595  
Financiering van werken Blz. 596  
Geplande werkzaamheden jaarschijven 2021 t/m 2025 Blz. 597  
3. Financiering Blz. 598  
Financiering Blz. 599  
Algemeen Blz. 600  
Financieringspostitie Blz. 601  
Renterisico's Blz. 602  
Kredietrisico's Blz. 603  
4. Lokale heffingen Blz. 604  
Lokale heffingen Blz. 605  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 606  
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten (x 1.000) Blz. 607  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 608  
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Blz. 609  
Afvalstoffenheffing Blz. 610  
Rioolheffing Blz. 611  
Vergelijking andere gemeenten Blz. 612  
Overige lokale heffingen Blz. 613  
Kwijtschelding Blz. 614  
Grondbeleid Blz. 615  
5. Grondbeleid Blz. 616  
6. Verbonden Partijen Blz. 617  
Inleiding Blz. 618  
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Blz. 619  
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 620  
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 621  
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 622  
Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtwerk Blz. 623  
Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 624  
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 625  
Stedin Groep Blz. 626  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 627  
Oasen NV Blz. 628  
Regionale Onwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 629  
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 630  
Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 631  
7. Bedrijfsvoering Blz. 632  
Ontwikkeling organisatie en ontwikkeling HRM Blz. 633  
Juridische kwaliteitszorg Blz. 634  
Informatiemanagement en ICT Blz. 635  
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 636  
Indicatoren en streefwaarden Blz. 637  
Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Blz. 638  
Indicatoren en streefwaarden gemeente Papendrecht Blz. 639