Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 7 0.1 Bestuur
     1. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 Doorontwikkelen regionale samenwerking
       1. Blz. 10 Werken aan een toekomstbestendig kader voor samenwerking
       2. Blz. 11 Samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's
       3. Blz. 12 Werken op basis van een regionale opgave-agenda waarin we keuzes maken en acties prioriteren
      2. Blz. 13 Samenleving meer betrekken bij het besturen
       1. Blz. 14 Formuleren van aanbevelingen op basis van de foto van de democratie en deze vertalen naar versterking van participatie
       2. Blz. 15 Opstellen van een participatiekalender
       3. Blz. 16 Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven
       4. Blz. 17 Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen
     2. Blz. 18 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 19 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
       1. Blz. 22 Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten
       2. Blz. 23 Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen
       3. Blz. 24 Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk door training van medewerkers
       4. Blz. 25 Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest
       5. Blz. 26 Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale
       6. Blz. 27 Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren van verschillende E-diensten
      2. Blz. 28 Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media
       1. Blz. 29 Afhandelen van binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media conform het kwaliteitshandvest
       2. Blz. 30 Leveren van hoogwaardige kwaliteit van de LiveChat op de website voor vragen van inwoners en ondernemers
       3. Blz. 31 In 2021 streven naar verdere aansluiting op MijnOverheid
      3. Blz. 32 Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid
       1. Blz. 33 In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken
       2. Blz. 34 Verduidelijken van onze producten en diensten met behulp van tekeningen
      4. Blz. 35 Consolideren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
       1. Blz. 36 Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude en ondermijning van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie
       2. Blz. 37 Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners
     2. Blz. 38 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 39 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
     1. Blz. 40 Doelstellingen
      1. Blz. 41 Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
       1. Blz. 42 Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed
      2. Blz. 43 Verduurzamen maatschappelijke accommodaties
       1. Blz. 44 Komen tot samenvoeging van maatschappelijke accommodaties in een gemeenschappelijke huisvesting
       2. Blz. 45 Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie
       3. Blz. 46 Bij onderhoud in het kader van het MOP nemen we een energieadvies mee
    4. Blz. 47 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)
     1. Blz. 48 Doelstellingen
      1. Blz. 49 Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
       1. Blz. 50 Nadruk leggen op de rol van medewerkers gericht op de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten
       2. Blz. 51 Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent
       3. Blz. 52 Mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10
       4. Blz. 53 Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen
      2. Blz. 54 Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
       1. Blz. 55 Langere termijn inzicht in consequenties van organisatieontwikkeling op teamformatie
       2. Blz. 56 Teamleiders faciliteren in de toepassing van bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP)
       3. Blz. 57 Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit
       4. Blz. 58 Continueren inzet op de 'lerende organisatie', bevorderen/verbreden van werkvermogen
      3. Blz. 59 Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)
       1. Blz. 60 Faciliteren van P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden
       2. Blz. 61 Implementatie en uitvoering van nieuwe CAO-afspraken met betrekking tot vitaliteitsbeleid
       3. Blz. 62 Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden
       4. Blz. 63 Benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers
     2. Blz. 64 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 65 0.4b ICT
     1. Blz. 66 Doelstellingen
      1. Blz. 67 Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data
       1. Blz. 68 Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie
       2. Blz. 69 Uitfaseren oude beheersysteem, Papendrecht fungeert als pilotgemeente voor het regionale beheersysteem openbare ruimte Drechtsteden
       3. Blz. 70 Toepassen van de in 2020 uitgevoerde pilot (met Ministerie BZK) voor het in 3D in kaart brengen van de ondergrond
      2. Blz. 71 Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening
       1. Blz. 72 Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan
       2. Blz. 73 Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik
      3. Blz. 74 Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet
       1. Blz. 75 Inrichting en ingebruikname van nieuwe software waarmee ervaring wordt opgedaan om klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet per 1/1/2022
      4. Blz. 76 Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek
       1. Blz. 77 Uitrollen van nieuwe digitale producten en diensten die door de leverancier (Centric) beschikbaar zijn gemaakt
       2. Blz. 78 Onderzoeken en faciliteren van een toekomstbestendige werkplek met de mogelijkheid om te videobellen
       3. Blz. 79 Leveren van een bijdrage aan de regionale uitrol van Office 365
      5. Blz. 80 Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid
       1. Blz. 81 Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2020
       2. Blz. 82 Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen
       3. Blz. 83 Implementeren en evalueren van de verplichte BIO-normen
       4. Blz. 84 Uitvoeren van bewustzijnscampagnes
       5. Blz. 85 Bepalen en vastleggen van de risicobereidheid
      6. Blz. 86 Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal
       1. Blz. 87 Aansluiten op de nieuwe regionale werkwijze door het opstellen van een lokaal jaarplan 2021 als input voor het regionaal jaaroverzicht informatievoorziening van 2021
       2. Blz. 88 Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening
       3. Blz. 89 Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar het SCD aan te dragen via storyboards
       4. Blz. 90 Aanjagen van datagestuurd werken door het opzetten van een pilotproject
     2. Blz. 91 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 92 0.5 Treasury
     1. Blz. 93 Inleiding
     2. Blz. 94 Doelstellingen
      1. Blz. 95 Optimaliseren schuldpositie
       1. Blz. 96 Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen
       2. Blz. 97 Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad
     3. Blz. 98 Samenwerkingspartners
    7. Blz. 99 0.61 OZB woningen
     1. Blz. 100 Inleiding
     2. Blz. 101 Doelstellingen
      1. Blz. 102 Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten
       1. Blz. 103 Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren
     3. Blz. 104 Samenwerkingspartners
    8. Blz. 105 0.62 OZB niet-woningen
     1. Blz. 106 Inleiding
     2. Blz. 107 Doelstellingen
      1. Blz. 108 Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten
       1. Blz. 109 Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren
     3. Blz. 110 Samenwerkingspartners
    9. Blz. 111 0.63 Parkeerbelasting
     1. Blz. 112 Doelstellingen
      1. Blz. 113 Reguleren van de parkeerdruk in het centrum
       1. Blz. 114 Handhaven van de blauwe zone
    10. Blz. 115 0.64 Belastingen overig
     1. Blz. 116 Doelstellingen
      1. Blz. 117 Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten
       1. Blz. 118 Efficiency in processen
      2. Blz. 119 Streven naar kostendekkende tarieven
       1. Blz. 120 Efficiency in processen
     2. Blz. 121 Samenwerkingspartners
    11. Blz. 122 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
     1. Blz. 123 Doelstellingen
      1. Blz. 124 Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
       1. Blz. 125 Monitoren ontwikkelingen in de circulaires
       2. Blz. 126 Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden
     2. Blz. 127 Samenwerkingspartners
    12. Blz. 128 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 129 Doelstellingen
      1. Blz. 130 Presenteren van een reële meerjarenbegroting
       1. Blz. 131 Inzichtelijk maken van volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie
    13. Blz. 132 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 133 Doelstellingen
      1. Blz. 134 Beperken van administratieve lasten
       1. Blz. 135 Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken
     2. Blz. 136 Samenwerkingspartners
    14. Blz. 137 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 138 Doelstellingen
      1. Blz. 139 Goed inzicht in de reservepositie
       1. Blz. 140 Beperken aantal reserves
      2. Blz. 141 Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
       1. Blz. 142 Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie
      3. Blz. 143 Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
       1. Blz. 144 Monitoren en beperken van risico's
    15. Blz. 145 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
     1. Blz. 146 Doelstellingen
      1. Blz. 147 Sluitende begroting voor het begrotingsjaar
       1. Blz. 148 Behoedzaam financieel beleid
      2. Blz. 149 Structureel sluitende begroting
       1. Blz. 150 Organiseren van een ombuigingsproces
    16. Blz. 151 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 152 1. Veiligheid
    1. Blz. 153 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
     1. Blz. 154 Doelstellingen
      1. Blz. 155 Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten
       1. Blz. 156 Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ)
       2. Blz. 157 Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht)
       3. Blz. 158 Organiseren van een grootschalige vaccinatie tegen het COVID-19 virus (als er een antivirus beschikbaar is)
     2. Blz. 159 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 160 1.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 161 Doelstellingen
      1. Blz. 162 Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken
       1. Blz. 163 Uitvoeren 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid 2020 – 2024'
       2. Blz. 164 Onderzoeken mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren
      2. Blz. 165 Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving
       1. Blz. 166 Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid 2020 – 2024'
       2. Blz. 167 Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak
       3. Blz. 168 Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s
       4. Blz. 169 Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen
       5. Blz. 170 Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden
       6. Blz. 171 Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden
       7. Blz. 172 Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole
       8. Blz. 173 Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten is een speerpunt
      3. Blz. 174 Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
       1. Blz. 175 Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten
       2. Blz. 176 Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken
      4. Blz. 177 Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico
       1. Blz. 178 Samen met partners in beeld brengen en bespreken van complexe gezinssituaties en afspraken maken over het plan van aanpak
       2. Blz. 179 Optreden bij strafbaar gedrag
       3. Blz. 180 Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen
     2. Blz. 181 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 182 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 183 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 184 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 185 Doelstellingen
      1. Blz. 186 Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 187 (Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden en openbare verlichting
       2. Blz. 188 Afspraken maken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidieaanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten
       3. Blz. 189 Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie zoals School op seef en de Mono-campagne
       4. Blz. 190 Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht'
       5. Blz. 191 In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evaluatie van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren
      2. Blz. 192 Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 193 Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3)
       2. Blz. 194 Monitoren van sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en onder de aandacht brengen van Rijkswaterstaat onder de noemer van 'verkeersdrukte'
       3. Blz. 195 Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen
      3. Blz. 196 Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden
       1. Blz. 197 Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan.
       2. Blz. 198 Toepassen klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is
      4. Blz. 199 Stimuleren van het fietsgebruik
       1. Blz. 200 Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren
      5. Blz. 201 Electrische mobiliteit bevorderen
       1. Blz. 202 In het najaar 2020 de basis leggen voor een concessie voor een laadpaal infrastructuur en deze zo mogelijk in 2021 implementeren
     2. Blz. 203 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 204 2.2 Parkeren
     1. Blz. 205 Doelstellingen
      1. Blz. 206 Bevorderen gebruik parkeergarages
       1. Blz. 207 Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan
    3. Blz. 208 2.3 Recreatieve havens
     1. Blz. 209 Doelstellingen
      1. Blz. 210 Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven
       1. Blz. 211 Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
     2. Blz. 212 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 213 2.4 Economische havens en waterwegen
     1. Blz. 214 Doelstellingen
      1. Blz. 215 Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)
       1. Blz. 216 Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
       2. Blz. 217 Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven
       3. Blz. 218 Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam
     2. Blz. 219 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 220 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 221 Doelstellingen
      1. Blz. 222 Verbeteren van het openbaar vervoer
       1. Blz. 223 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht
       2. Blz. 224 Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente
       3. Blz. 225 Stimuleren van het gebruik maken van aanvullende systemen openbaar vervoer zoals o.a. e-wheels en zorglijn
       4. Blz. 226 Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam
     2. Blz. 227 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 228 Wat mag het kosten ?
   5. Blz. 229 3. Economie
    1. Blz. 230 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 231 Doelstellingen
      1. Blz. 232 Voeren van accountmanagement
       1. Blz. 233 Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester
       2. Blz. 234 Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen
       3. Blz. 235 Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen
       4. Blz. 236 Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media
       5. Blz. 237 Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast"
      2. Blz. 238 Verbeteren lokaal ondernemersklimaat
       1. Blz. 239 Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals Keurmerk veilig ondernemen
       2. Blz. 240 Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum
       3. Blz. 241 Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven
       4. Blz. 242 Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen, zoals circulaire economie
      3. Blz. 243 Stimuleren van de regionale economie
       1. Blz. 244 Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen
       2. Blz. 245 Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
       3. Blz. 246 Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven
       4. Blz. 247 Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities
       5. Blz. 248 Deelnemen aan het ondernemersplein
      4. Blz. 249 Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling
       1. Blz. 250 Stimuleren van verbindende activiteiten voor zover de coronamaatregelen dat mogelijk maken
     2. Blz. 251 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 252 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 253 Doelstellingen
      1. Blz. 254 Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 255 Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena
       2. Blz. 256 Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen
     2. Blz. 257 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 258 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
     1. Blz. 259 Doelstellingen
      1. Blz. 260 Invulling geven aan online en offline bedrijvenloket
       1. Blz. 261 Up to date houden van informatie (online en offline) en het centraal positioneren van de accountmanager
    4. Blz. 262 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 263 Doelstellingen
      1. Blz. 264 Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen
       1. Blz. 265 Papendrecht in business in de markt zetten
       2. Blz. 266 Papendrecht en de Drechtsteden promoten als vestigingslocatie
      2. Blz. 267 Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie
       1. Blz. 268 Uitvoeren van het activiteitenprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2021
       2. Blz. 269 Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt
       3. Blz. 270 De scholen VO uit de Drechtsteden werken samen als platform Bèta Scholen
       4. Blz. 271 De VO-scholen nemen deel aan het Jaarprogramma Jet-Net scholen
       5. Blz. 272 Leerlijn Aerospace en Maritiem
       6. Blz. 273 Het primair onderwijs neemt deel aan Techniekdock, een techniekroute door de Duurzaamheidsfabriek
    5. Blz. 274 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 275 4. Onderwijs
    1. Blz. 276 4.1 Openbaar basisonderwijs
     1. Blz. 277 Doelstellingen
      1. Blz. 278 Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs
       1. Blz. 279 Wettelijk toezicht houden op het openbaar basisonderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht
     2. Blz. 280 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 281 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 282 Doelstellingen
      1. Blz. 283 Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs
       1. Blz. 284 Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken
       2. Blz. 285 Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
      2. Blz. 286 Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
       1. Blz. 287 Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO
       2. Blz. 288 Wettelijk toezicht houden op het openbaar voortgezet onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs
     2. Blz. 289 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 290 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
     1. Blz. 291 Doelstellingen
      1. Blz. 292 Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 293 Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op) (taal)achterstand
       2. Blz. 294 Streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren
       3. Blz. 295 Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang
       4. Blz. 296 Uitvoeren van regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten
       5. Blz. 297 Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden
      2. Blz. 298 Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)
       1. Blz. 299 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten
       2. Blz. 300 Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs
     2. Blz. 301 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 302 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 303 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 304 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 305 Doelstellingen
      1. Blz. 306 Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen
       1. Blz. 307 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen
       2. Blz. 308 Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie
       3. Blz. 309 De in 2020 in gang gezette actualisering van 'Sport op Koers' verder vormgeven
       4. Blz. 310 Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving
       5. Blz. 311 Vanuit sportstimulering werken aan het bevorderen van de sociale ontwikkeling, het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid
     2. Blz. 312 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 313 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 314 Doelstellingen
      1. Blz. 315 Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.
       1. Blz. 316 In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties
       2. Blz. 317 Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties
       3. Blz. 318 Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum
     2. Blz. 319 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 320 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 321 Doelstellingen
      1. Blz. 322 Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur
       1. Blz. 323 In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ een modern cultuuraanbod en cultuureducatie tot stand brengen
       2. Blz. 324 Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren
       3. Blz. 325 Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning binnen het sociaal domein
       4. Blz. 326 Ondersteunen van het cultuurprogramma 'Cultuur Dichtbij' voor kwetsbare ouderen
      2. Blz. 327 Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 328 Gezamenlijk met lokale aanbieders een cultuur-educatieprogramma aanbieden voor scholen en peuterspeelzalen
      3. Blz. 329 Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven
       1. Blz. 330 De vraag naar en behoefte aan cultuur (bv. bij het onderwijs) inventariseren via de cultuurmakelaar in samenwerking met de cultuuraanbieders
      4. Blz. 331 Faciliteren van evenementen
       1. Blz. 332 Stimuleren van culturele activiteiten en evenementen door maatschappelijke instellingen, ondernemers en anderen
       2. Blz. 333 Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te enthousiasmeren met een ondersteunende houding
       3. Blz. 334 Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren
     2. Blz. 335 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 336 5.4 Musea
     1. Blz. 337 Doelstellingen
      1. Blz. 338 Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 339 Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven
     2. Blz. 340 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 341 5.5 Cultureel erfgoed
     1. Blz. 342 Doelstellingen
      1. Blz. 343 Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 344 Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen
       2. Blz. 345 Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie
       3. Blz. 346 Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie
     2. Blz. 347 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 348 5.6 Media
     1. Blz. 349 Doelstellingen
      1. Blz. 350 Aansluiting van de informatieconcepten van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit op elkaars programmering binnen het kader van de KennisMarkt
       1. Blz. 351 Monitoring van de samenwerking van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit
      2. Blz. 352 Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de Rietgorscollectie
       1. Blz. 353 Onderzoeken wat de beste wijze is van beheer van de kunstcollectie De Rietgors en kunst in de openbare ruimte en het uitwerken van een plan daarvoor
     2. Blz. 354 Samenwerkingspartners
    7. Blz. 355 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 356 Doelstellingen
      1. Blz. 357 Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht
       1. Blz. 358 Het beheer en onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd vanuit het Groen Beleidsplan 2014-2024 en het Groenbeheerplan binnen de beschikbare middelen
       2. Blz. 359 Ruimte geven aan maatschappelijk initiatief en samenwerken aan natuurbehoud met inwoners en maatschappelijke partners
       3. Blz. 360 Het stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op publiek- en privaat terrein
      2. Blz. 361 Versterken ecologische functie
       1. Blz. 362 Het verder versterken van de biodiversiteit langs de A15 en aanleggen van ecologische verbindingen bij de N3 met ondersteuning van Rijkswaterstaat (subsidie)
       2. Blz. 363 In 2021 zetten we het natuurvriendelijk maaibeleid voort
       3. Blz. 364 Samen met een ecoloog de ecologische ontwikkeling van natuurvriendelijk gras en bosplantsoen volgen
       4. Blz. 365 Natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoen wordt op 30% van het onderhouden areaal uitgevoerd
       5. Blz. 366 We betrekken ecologische experts bij omvangrijke projecten in de openbare ruimte
      3. Blz. 367 Voldoende speelgelegenheden aanbieden
       1. Blz. 368 Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen
       2. Blz. 369 In aansluiting op het bijgestelde investeringskrediet wordt bij de vervanging van speeltoestellen ook aandacht geschonken aan andere vormen van buiten spelen als natuurlijk spelen en speelaanleidingen
      4. Blz. 370 Versterken recreatieve functie
       1. Blz. 371 Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding
      5. Blz. 372 Versterken kwaliteit watergangen
       1. Blz. 373 Uitvoering pilots met ander wateronderhoud ter versterking van de natuurwaarde van water (zoals bij lange watergang Alver), waarbij minder verstoring optreedt in de ecologie
     2. Blz. 374 Samenwerkingspartners
    8. Blz. 375 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 376 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 377 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 378 Doelstellingen
      1. Blz. 379 Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving
       1. Blz. 380 Stimuleren maatschappelijke initiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren
       2. Blz. 381 Initiatieven integraal bekijken en maximaal mogelijk maken door het bestaan van en de wisselwerking tussen het MIT en het PIT
       3. Blz. 382 Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten
       4. Blz. 383 Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offline buurtplatform
       5. Blz. 384 Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen
      2. Blz. 385 Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen
       1. Blz. 386 Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners
       2. Blz. 387 Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is
       3. Blz. 388 De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving
      3. Blz. 389 Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen
       1. Blz. 390 Uitvoeren van de visie en het werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht
       2. Blz. 391 Versterken en aanjagen van het zogeheten 'voorliggend veld' van algemene voorzieningen
       3. Blz. 392 Invulling en uitvoering geven aan de programmatische aanpak 'Ouderen en Wonen' in samenwerking met maatschappelijke instellingen
       4. Blz. 393 In co-creatie met maatschappelijke partners de preventiemogelijkheden versterken en bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp aan de hand van een Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp)
       5. Blz. 394 Verder vorm en invulling geven aan het Adviespunt scheiden, kind en ouderschap
      4. Blz. 395 Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers
       1. Blz. 396 Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen uiting geven aan de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet
       2. Blz. 397 Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen mantelzorgers attenderen op ondersteuningsmogelijkheden en het verder vormgeven van het ondersteuningsaanbod om hen adequaat te steunen bij hun zorgtaken
      5. Blz. 398 Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers
       1. Blz. 399 Promoten, stimuleren en aanjagen van vrijwilligerswerk via het platform PuurPapendrecht en via activiteiten georganiseerd door Sterk Papendrecht
       2. Blz. 400 Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners uiting geven aan de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet
       3. Blz. 401 Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
      6. Blz. 402 Integratie en participatie van statushouders
       1. Blz. 403 Invulling en vanaf 1 juli 2021 uitvoering geven aan de nieuwe taken in het kader van de nieuwe Wet inburgering
     2. Blz. 404 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 405 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 406 Doelstellingen
      1. Blz. 407 Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving
       1. Blz. 408 Vanuit het Beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 worden verschillende acties geïnitieerd om een zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven en waar mogelijk te versterken
      2. Blz. 409 Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar
       1. Blz. 410 Stapsgewijs doorontwikkelen van de prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht als één strategische partner
       2. Blz. 411 Nadere prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht worden gemaakt rondom jeugdhulp
       3. Blz. 412 Uitvoering geven aan het Convenant Preventiehuisuitzetting
       4. Blz. 413 Invulling geven aan Buurtbemiddeling om burenoverlast te beperken vanuit de afspraken met Sterk Papendrecht en Woonkracht10
       5. Blz. 414 Samen met Sterk Papendrecht, de scholen en andere gelieerde instellingen die professioneel actief zijn met jeugdigen, inzetten op een stevige samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) aan de hand van nieuwe lokale samenwerkingsafspraken
       6. Blz. 415 Samen met Sterk Papendrecht, zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen bestendigen van een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein
       7. Blz. 416 Een doorontwikkeling van Sterk Papendrecht op het thema OGGZ, in samenwerking met o.a. de DG&J (procescoördinatie) en Yulius (ambulant specialistisch verpleegkundige)
     2. Blz. 417 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 418 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 419 Doelstellingen
      1. Blz. 420 Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief
       1. Blz. 421 Uitvoeren van de Participatiewet, de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt
       2. Blz. 422 In het kader van het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede (t/m 2021) wordt samen met maatschappelijke instellingen vorm gegeven aan een Papendrechtse schuldenroute
       3. Blz. 423 Samen met SDD, Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en andere maatschappelijke partners lokaal invulling geven aan de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
     2. Blz. 424 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 425 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 426 Doelstellingen
      1. Blz. 427 Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet
       1. Blz. 428 Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk
     2. Blz. 429 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 430 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 431 Doelstellingen
      1. Blz. 432 Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk
       1. Blz. 433 Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet
      2. Blz. 434 Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap
       1. Blz. 435 Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie
      3. Blz. 436 Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 437 Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
       2. Blz. 438 Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken
     2. Blz. 439 Samenwerkingspartners
    6. Blz. 440 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
     1. Blz. 441 Doelstellingen
      1. Blz. 442 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 443 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden
       2. Blz. 444 Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht
     2. Blz. 445 Samenwerkingspartners
    7. Blz. 446 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 447 Doelstellingen
      1. Blz. 448 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 449 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden
       2. Blz. 450 Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht
     2. Blz. 451 Samenwerkingspartners
    8. Blz. 452 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 453 Doelstellingen
      1. Blz. 454 Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen
       1. Blz. 455 Uitvoering geven aan beleidskaders en de regionale samenwerking
     2. Blz. 456 Samenwerkingspartners
    9. Blz. 457 6.81 Geëscaleerde zorg18+
     1. Blz. 458 Doelstellingen
      1. Blz. 459 Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
       1. Blz. 460 Op basis van een regionale samenwerkingsovereenkomst wordt door Dordrecht (als centrumgemeente) invulling gegeven aan de maatwerkvoorzieningen op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang
       2. Blz. 461 Op basis van een regionale samenwerkingsagenda met aanbieders wordt inhoud gegeven aan de beweging beschermd thuis
     2. Blz. 462 Samenwerkingspartners
    10. Blz. 463 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 464 Doelstellingen
      1. Blz. 465 Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben
       1. Blz. 466 Uitvoering geven aan de beleidskaders en de regionale samenwerking
     2. Blz. 467 Samenwerkingspartners
    11. Blz. 468 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 469 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 470 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 471 Doelstellingen
      1. Blz. 472 Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners
       1. Blz. 473 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid
       2. Blz. 474 Regie voeren op de uitvoering van de basistaken van de wettelijke jeugdgezondheidszorg (JGZ)
       3. Blz. 475 Bestendigen van de samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen
     2. Blz. 476 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 477 7.2 Riolering
     1. Blz. 478 Doelstellingen
      1. Blz. 479 Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
       1. Blz. 480 Vervanging van riolering wordt integraal opgepakt samen met wegen, groen en klimaat adaptieve maatregelen
       2. Blz. 481 Uitvoeren van onderhoud en beheer aan de riolering en gemalen
       3. Blz. 482 Bij nieuwe bouwontwikkelingen 20 mm regenwater bergen op eigen terrein
      2. Blz. 483 Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken
       1. Blz. 484 Zowel regionaal (Alblasserwaard- Vijfheerenlanden) als voor het Papendrechts grondgebied risicodialogen voeren met professionele stakeholders
       2. Blz. 485 Uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken
       3. Blz. 486 Vanuit Operatie Steenbreek Papendrecht zo veel mogelijk in samenwerking met partners als Waterschap Rivierenland, Woonkracht10 en andere gemeenten stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op privaat- (en publiek-) terrein
       4. Blz. 487 Effecten van hevige regenbuien inzichtelijk maken in een samenhangend model voor watergangen (van Waterschap) en riolering (van Papendrecht)
     2. Blz. 488 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 489 7.3 Afval
     1. Blz. 490 Doelstellingen
      1. Blz. 491 Inzamelen van huishoudelijk afval door HVC en op het afvalbrengstation
       1. Blz. 492 Het inzamelen van huisvuil, afkomstig van bewoners aan huis, van verzamelpunten in de wijken en van het afvalbrengstation
       2. Blz. 493 Uitvoeren van de gemeentelijke afvaltaak en andere daarmee samenhangende taken
       3. Blz. 494 Onderhouden, beheren en vervangen van de inzamelvoorzieningen
      2. Blz. 495 Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling
       1. Blz. 496 Voorlichting blijven geven aan bewoners over huishoudelijk afval, stimuleren hergebruik en faciliteren van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval
       2. Blz. 497 Afhankelijk van de behoefte samen met scholen kijken naar mogelijkheden voor voorlichting over afvalscheiding en stimuleren gescheiden afvalinzameling op basisscholen
      3. Blz. 498 Zorgen voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem
       1. Blz. 499 Afronden pilot omgekeerd inzamelen in de wijk Oostpolder
       2. Blz. 500 Afronden onderzoek naar de mogelijkheden van nascheiding van huishoudelijk afval
     2. Blz. 501 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 502 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 503 Doelstellingen
      1. Blz. 504 Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat
       1. Blz. 505 Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2021 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen
       2. Blz. 506 Monitoren afspraken met Chemours/DuPont
       3. Blz. 507 Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016'
       4. Blz. 508 Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) en het op te stellen 'maatwerkplan'
       5. Blz. 509 Actieplan omgevingslawaai Papendrecht 2013-2018
       6. Blz. 510 Ontwikkelingen rondom beleid in relatie tot stikstofemissies en Natura 2000-gebieden actief volgen en hierop zo veel mogelijk anticiperen bij ruimtelijke planvorming
       7. Blz. 511 In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van milieuthema's ten behoeve van het Omgevingsplan
       8. Blz. 512 Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op het moment van de invoering van de Omgevingswet
       9. Blz. 513 De gevolgen van het nieuwe beleid met betrekking tot omgevingsveiligheid (per 1-1-2022) in beeld brengen
       10. Blz. 514 In overleg met betrokken gemeenten en TenneT verder uitwerken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van de 380 kV hoogspanningsverbinding te verkleinen
       11. Blz. 515 Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model
     2. Blz. 516 Samenwerkingspartners
    5. Blz. 517 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 518 Doelstellingen
      1. Blz. 519 Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting
       1. Blz. 520 Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats
       2. Blz. 521 Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau
       3. Blz. 522 Invoeren en/of toepassen van gedifferentieerde tarieven voor begraven op basis van eerdere externe onderzoeksresultaten
    6. Blz. 523 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 524 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 525 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 526 Doelstellingen
      1. Blz. 527 Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving
       1. Blz. 528 Waar nodig bestemmingsplannen opstellen
       2. Blz. 529 Aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2022 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen
       3. Blz. 530 Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning
       4. Blz. 531 In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
       5. Blz. 532 Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook met het oog op de PAS-problematiek
      2. Blz. 533 Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen
       1. Blz. 534 Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte van derden en het initiëren en mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen
       2. Blz. 535 Beeldbepalende locaties (indien aan de orde) herontwikkelen
      3. Blz. 536 Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst
       1. Blz. 537 In 2021 vaststellen van de omgevingsvisie
       2. Blz. 538 In 2021 start maken met een omgevingsplan en aanbieden van een voorontwerp
       3. Blz. 539 In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening
       4. Blz. 540 Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte
       5. Blz. 541 Voorbereiden en aanbieden van de voor de invoering van de Omgevingswet wettelijk minimaal vereiste besluiten over onder andere participatie, welstand, delegatie en adviesrecht voor bepaalde typen aanvragen
     2. Blz. 542 Samenwerkingspartners
    2. Blz. 543 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 544 Doelstellingen
      1. Blz. 545 Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum
       1. Blz. 546 Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling
       2. Blz. 547 Opnemen van de locatie PC Hooftlaan 180 in de grondexploitatie Centrum
      2. Blz. 548 Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages
       1. Blz. 549 Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum
      3. Blz. 550 Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)
       1. Blz. 551 Realisatie woningbouw Eiland Kombuis. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021
       2. Blz. 552 Afronden van woongebied Land van Matena
       3. Blz. 553 Ontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena)
     2. Blz. 554 Samenwerkingspartners
    3. Blz. 555 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 556 Doelstellingen
      1. Blz. 557 Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie
       1. Blz. 558 Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu
       2. Blz. 559 Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen
       3. Blz. 560 Ook in 2021 voeren we het Papendrechts Woonplan uit
       4. Blz. 561 Actualiseren van de lokale PALT behorend bij regionale PALT
       5. Blz. 562 Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen
       6. Blz. 563 Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen
       7. Blz. 564 Verder uitvoeren van de motie Ouderen en Wonen
      2. Blz. 565 Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie
       1. Blz. 566 Samen met inwoners en stakeholders vanuit de participatiegedachte de concept Regionale Energiestrategie 1.0 invullen
       2. Blz. 567 Samen met inwoners, ondernemers en stakeholders vanuit de participatiegedachte de Transitievisie Warmte 1.0 (TVW 1.0) updaten naar TVW 2021
       3. Blz. 568 Samen met stakeholders als HVC, Stedin en WK10 starten met het opstellen van wijkaanpakken voor wijken die van het aardgas gaan
       4. Blz. 569 Haalbaarheid van een wijk als proeftuin aardgasvrije wijken onderzoeken en bij positief resultaat een subsidieaanvraag bij BZK indienen (1e Q 2021)
       5. Blz. 570 Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en extra promoten van het in 2020 opgerichte loket Zakelijk Drechtsteden
       6. Blz. 571 Handelingsperspectief bieden aan inwoners
       7. Blz. 572 Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie
       8. Blz. 573 Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen
       9. Blz. 574 Handelingsperspectief bieden aan ondernemers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed
       10. Blz. 575 GPR toepassen (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen)
     2. Blz. 576 Samenwerkingspartners
    4. Blz. 577 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 578 Paragrafen
    1. Blz. 579 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 580 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 581 Structureel weerstandsvermogen
     3. Blz. 582 Incidenteel weerstandsvermogen
     4. Blz. 583 Beoordeling weerstandscapaciteit
     5. Blz. 584 Financiële kengetallen
    2. Blz. 585 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 586 Inleiding
     2. Blz. 587 Kerncijfers (in beheer) van Papendrecht
     3. Blz. 588 Beheervisie
     4. Blz. 589 Beleidskaders
     5. Blz. 590 Vastgoed
     6. Blz. 591 Regionale samenwerking
     7. Blz. 592 Financiering van werken
     8. Blz. 593 Geplande werkzaamheden jaarschijven 2021 t/m 2025
    3. Blz. 594 3. Financiering
     1. Blz. 595 Financiering
     2. Blz. 596 Algemeen
     3. Blz. 597 Financieringspostitie
     4. Blz. 598 Renterisico's
     5. Blz. 599 Kredietrisico's
    4. Blz. 600 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 601 Lokale heffingen
     2. Blz. 602 Ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 603 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten (x 1.000)
     4. Blz. 604 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 605 Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
     6. Blz. 606 Afvalstoffenheffing
     7. Blz. 607 Rioolheffing
     8. Blz. 608 Vergelijking andere gemeenten
     9. Blz. 609 Overige lokale heffingen
     10. Blz. 610 Kwijtschelding
    5. Blz. 611 Grondbeleid
     1. Blz. 612 5. Grondbeleid
    6. Blz. 613 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 614 Inleiding
     2. Blz. 615 Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
     3. Blz. 616 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
     4. Blz. 617 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
     5. Blz. 618 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
     6. Blz. 619 Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtwerk
     7. Blz. 620 Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
     8. Blz. 621 Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     9. Blz. 622 Stedin Groep
     10. Blz. 623 Bank Nederlandse Gemeenten NV
     11. Blz. 624 Oasen NV
     12. Blz. 625 Regionale Onwikkelmaatschappij Drechtsteden
     13. Blz. 626 Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV
     14. Blz. 627 Recreatie en Cultuur holding BV
    7. Blz. 628 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 629 Ontwikkeling organisatie en ontwikkeling HRM
     2. Blz. 630 Juridische kwaliteitszorg
     3. Blz. 631 Informatiemanagement en ICT
     4. Blz. 632 Inkoop- en aanbestedingsbeleid
   12. Blz. 633 Indicatoren en streefwaarden
    1. Blz. 634 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 635 Indicatoren en streefwaarden gemeente Papendrecht
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap