Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Programmabegroting 2021 Blz. 2  
Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
0.1 Bestuur Blz. 7  
Doelstellingen Blz. 8  
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 9  
Werken aan een toekomstbestendig kader voor samenwerking Blz. 10  
Samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's Blz. 11  
Werken op basis van een regionale opgave-agenda waarin we keuzes maken en acties prioriteren Blz. 12  
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 13  
Formuleren van aanbevelingen op basis van de foto van de democratie en deze vertalen naar versterking van participatie Blz. 14  
Opstellen van een participatiekalender Blz. 15  
Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven Blz. 16  
Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen Blz. 17  
Samenwerkingspartners Blz. 18  
0.2 Burgerzaken Blz. 19  
Doelstellingen Blz. 20  
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 21  
Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten Blz. 22  
Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen Blz. 23  
Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk door training van medewerkers Blz. 24  
Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest Blz. 25  
Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale Blz. 26  
Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren van verschillende E-diensten Blz. 27  
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Blz. 28  
Afhandelen van binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media conform het kwaliteitshandvest Blz. 29  
Leveren van hoogwaardige kwaliteit van de LiveChat op de website voor vragen van inwoners en ondernemers Blz. 30  
In 2021 streven naar verdere aansluiting op MijnOverheid Blz. 31  
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 32  
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken Blz. 33  
Verduidelijken van onze producten en diensten met behulp van tekeningen Blz. 34  
Consolideren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 35  
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude en ondermijning van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 36  
Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners Blz. 37  
Samenwerkingspartners Blz. 38  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 39  
Doelstellingen Blz. 40  
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Blz. 41  
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed Blz. 42  
Verduurzamen maatschappelijke accommodaties Blz. 43  
Komen tot samenvoeging van maatschappelijke accommodaties in een gemeenschappelijke huisvesting Blz. 44  
Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie Blz. 45  
Bij onderhoud in het kader van het MOP nemen we een energieadvies mee Blz. 46  
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 47  
Doelstellingen Blz. 48  
Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 49  
Nadruk leggen op de rol van medewerkers gericht op de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten Blz. 50  
Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent Blz. 51  
Mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 Blz. 52  
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen Blz. 53  
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 54  
Langere termijn inzicht in consequenties van organisatieontwikkeling op teamformatie Blz. 55  
Teamleiders faciliteren in de toepassing van bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP) Blz. 56  
Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit Blz. 57  
Continueren inzet op de 'lerende organisatie', bevorderen/verbreden van werkvermogen Blz. 58  
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Blz. 59  
Faciliteren van P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden Blz. 60  
Implementatie en uitvoering van nieuwe CAO-afspraken met betrekking tot vitaliteitsbeleid Blz. 61  
Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden Blz. 62  
Benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers Blz. 63  
Samenwerkingspartners Blz. 64  
0.4b ICT Blz. 65  
Doelstellingen Blz. 66  
Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data Blz. 67  
Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie Blz. 68  
Uitfaseren oude beheersysteem, Papendrecht fungeert als pilotgemeente voor het regionale beheersysteem openbare ruimte Drechtsteden Blz. 69  
Toepassen van de in 2020 uitgevoerde pilot (met Ministerie BZK) voor het in 3D in kaart brengen van de ondergrond Blz. 70  
Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening Blz. 71  
Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan Blz. 72  
Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik Blz. 73  
Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet Blz. 74  
Inrichting en ingebruikname van nieuwe software waarmee ervaring wordt opgedaan om klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet per 1/1/2022 Blz. 75  
Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek Blz. 76  
Uitrollen van nieuwe digitale producten en diensten die door de leverancier (Centric) beschikbaar zijn gemaakt Blz. 77  
Onderzoeken en faciliteren van een toekomstbestendige werkplek met de mogelijkheid om te videobellen Blz. 78  
Leveren van een bijdrage aan de regionale uitrol van Office 365 Blz. 79  
Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid Blz. 80  
Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2020 Blz. 81  
Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen Blz. 82  
Implementeren en evalueren van de verplichte BIO-normen Blz. 83  
Uitvoeren van bewustzijnscampagnes Blz. 84  
Bepalen en vastleggen van de risicobereidheid Blz. 85  
Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal Blz. 86  
Aansluiten op de nieuwe regionale werkwijze door het opstellen van een lokaal jaarplan 2021 als input voor het regionaal jaaroverzicht informatievoorziening van 2021 Blz. 87  
Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening Blz. 88  
Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar het SCD aan te dragen via storyboards Blz. 89  
Aanjagen van datagestuurd werken door het opzetten van een pilotproject Blz. 90  
Samenwerkingspartners Blz. 91  
0.5 Treasury Blz. 92  
Inleiding Blz. 93  
Doelstellingen Blz. 94  
Optimaliseren schuldpositie Blz. 95  
Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen Blz. 96  
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 97  
Samenwerkingspartners Blz. 98  
0.61 OZB woningen Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Doelstellingen Blz. 101  
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Blz. 102  
Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren Blz. 103  
Samenwerkingspartners Blz. 104  
0.62 OZB niet-woningen Blz. 105  
Inleiding Blz. 106  
Doelstellingen Blz. 107  
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Blz. 108  
Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren Blz. 109  
Samenwerkingspartners Blz. 110  
0.63 Parkeerbelasting Blz. 111  
Doelstellingen Blz. 112  
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 113  
Handhaven van de blauwe zone Blz. 114  
0.64 Belastingen overig Blz. 115  
Doelstellingen Blz. 116  
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Blz. 117  
Efficiency in processen Blz. 118  
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 119  
Efficiency in processen Blz. 120  
Samenwerkingspartners Blz. 121  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 122  
Doelstellingen Blz. 123  
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 124  
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 125  
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden Blz. 126  
Samenwerkingspartners Blz. 127  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Presenteren van een reële meerjarenbegroting Blz. 130  
Inzichtelijk maken van volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie Blz. 131  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 132  
Doelstellingen Blz. 133  
Beperken van administratieve lasten Blz. 134  
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 135  
Samenwerkingspartners Blz. 136  
0.10 Mutaties reserves Blz. 137  
Doelstellingen Blz. 138  
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 139  
Beperken aantal reserves Blz. 140  
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 141  
Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie Blz. 142  
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 143  
Monitoren en beperken van risico's Blz. 144  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 145  
Doelstellingen Blz. 146  
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 147  
Behoedzaam financieel beleid Blz. 148  
Structureel sluitende begroting Blz. 149  
Organiseren van een ombuigingsproces Blz. 150  
Wat mag het kosten? Blz. 151  
1. Veiligheid Blz. 152  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 153  
Doelstellingen Blz. 154  
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 155  
Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Blz. 156  
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 157  
Organiseren van een grootschalige vaccinatie tegen het COVID-19 virus (als er een antivirus beschikbaar is) Blz. 158  
Samenwerkingspartners Blz. 159  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 160  
Doelstellingen Blz. 161  
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 162  
Uitvoeren 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid 2020 – 2024' Blz. 163  
Onderzoeken mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 164  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 165  
Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid 2020 – 2024' Blz. 166  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak Blz. 167  
Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 168  
Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen Blz. 169  
Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden Blz. 170  
Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden Blz. 171  
Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole Blz. 172  
Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten is een speerpunt Blz. 173  
Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 174  
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 175  
Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken Blz. 176  
Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico Blz. 177  
Samen met partners in beeld brengen en bespreken van complexe gezinssituaties en afspraken maken over het plan van aanpak Blz. 178  
Optreden bij strafbaar gedrag Blz. 179  
Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen Blz. 180  
Samenwerkingspartners Blz. 181  
Wat mag het kosten? Blz. 182  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 183  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 184  
Doelstellingen Blz. 185  
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 186  
(Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden en openbare verlichting Blz. 187  
Afspraken maken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidieaanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten Blz. 188  
Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie zoals School op seef en de Mono-campagne Blz. 189  
Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht' Blz. 190  
In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evaluatie van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren Blz. 191  
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 192  
Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3) Blz. 193  
Monitoren van sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en onder de aandacht brengen van Rijkswaterstaat onder de noemer van 'verkeersdrukte' Blz. 194  
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen Blz. 195  
Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden Blz. 196  
Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan. Blz. 197  
Toepassen klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is Blz. 198  
Stimuleren van het fietsgebruik Blz. 199  
Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren Blz. 200  
Electrische mobiliteit bevorderen Blz. 201  
In het najaar 2020 de basis leggen voor een concessie voor een laadpaal infrastructuur en deze zo mogelijk in 2021 implementeren Blz. 202  
Samenwerkingspartners Blz. 203  
2.2 Parkeren Blz. 204  
Doelstellingen Blz. 205  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 206  
Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan Blz. 207  
2.3 Recreatieve havens Blz. 208  
Doelstellingen Blz. 209  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 210  
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 211  
Samenwerkingspartners Blz. 212  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 213  
Doelstellingen Blz. 214  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 215  
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 216  
Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven Blz. 217  
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam Blz. 218  
Samenwerkingspartners Blz. 219  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 220  
Doelstellingen Blz. 221  
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 222  
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht Blz. 223  
Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente Blz. 224  
Stimuleren van het gebruik maken van aanvullende systemen openbaar vervoer zoals o.a. e-wheels en zorglijn Blz. 225  
Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam Blz. 226  
Samenwerkingspartners Blz. 227  
Wat mag het kosten ? Blz. 228  
3. Economie Blz. 229  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 230  
Doelstellingen Blz. 231  
Voeren van accountmanagement Blz. 232  
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester Blz. 233  
Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen Blz. 234  
Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen Blz. 235  
Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media Blz. 236  
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" Blz. 237  
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Blz. 238  
Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals Keurmerk veilig ondernemen Blz. 239  
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 240  
Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven Blz. 241  
Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen, zoals circulaire economie Blz. 242  
Stimuleren van de regionale economie Blz. 243  
Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen Blz. 244  
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 245  
Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 246  
Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities Blz. 247  
Deelnemen aan het ondernemersplein Blz. 248  
Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling Blz. 249  
Stimuleren van verbindende activiteiten voor zover de coronamaatregelen dat mogelijk maken Blz. 250  
Samenwerkingspartners Blz. 251  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 252  
Doelstellingen Blz. 253  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 254  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 255  
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 256  
Samenwerkingspartners Blz. 257  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 258  
Doelstellingen Blz. 259  
Invulling geven aan online en offline bedrijvenloket Blz. 260  
Up to date houden van informatie (online en offline) en het centraal positioneren van de accountmanager Blz. 261  
3.4 Economische promotie Blz. 262  
Doelstellingen Blz. 263  
Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen Blz. 264  
Papendrecht in business in de markt zetten Blz. 265  
Papendrecht en de Drechtsteden promoten als vestigingslocatie Blz. 266  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie Blz. 267  
Uitvoeren van het activiteitenprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2021 Blz. 268  
Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt Blz. 269  
De scholen VO uit de Drechtsteden werken samen als platform Bèta Scholen Blz. 270  
De VO-scholen nemen deel aan het Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 271  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 272  
Het primair onderwijs neemt deel aan Techniekdock, een techniekroute door de Duurzaamheidsfabriek Blz. 273  
Wat mag het kosten? Blz. 274  
4. Onderwijs Blz. 275  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 276  
Doelstellingen Blz. 277  
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 278  
Wettelijk toezicht houden op het openbaar basisonderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 279  
Samenwerkingspartners Blz. 280  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 281  
Doelstellingen Blz. 282  
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 283  
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 284  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 285  
Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 286  
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO Blz. 287  
Wettelijk toezicht houden op het openbaar voortgezet onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs Blz. 288  
Samenwerkingspartners Blz. 289  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 290  
Doelstellingen Blz. 291  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 292  
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op) (taal)achterstand Blz. 293  
Streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 294  
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 295  
Uitvoeren van regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten Blz. 296  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 297  
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 298  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten Blz. 299  
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 300  
Samenwerkingspartners Blz. 301  
Wat mag het kosten? Blz. 302  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 303  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 304  
Doelstellingen Blz. 305  
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 306  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen Blz. 307  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 308  
De in 2020 in gang gezette actualisering van 'Sport op Koers' verder vormgeven Blz. 309  
Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving Blz. 310  
Vanuit sportstimulering werken aan het bevorderen van de sociale ontwikkeling, het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid Blz. 311  
Samenwerkingspartners Blz. 312  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 313  
Doelstellingen Blz. 314  
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 315  
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties Blz. 316  
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 317  
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum Blz. 318  
Samenwerkingspartners Blz. 319  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 320  
Doelstellingen Blz. 321  
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 322  
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ een modern cultuuraanbod en cultuureducatie tot stand brengen Blz. 323  
Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren Blz. 324  
Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning binnen het sociaal domein Blz. 325  
Ondersteunen van het cultuurprogramma 'Cultuur Dichtbij' voor kwetsbare ouderen Blz. 326  
Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 327  
Gezamenlijk met lokale aanbieders een cultuur-educatieprogramma aanbieden voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 328  
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 329  
De vraag naar en behoefte aan cultuur (bv. bij het onderwijs) inventariseren via de cultuurmakelaar in samenwerking met de cultuuraanbieders Blz. 330  
Faciliteren van evenementen Blz. 331  
Stimuleren van culturele activiteiten en evenementen door maatschappelijke instellingen, ondernemers en anderen Blz. 332  
Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te enthousiasmeren met een ondersteunende houding Blz. 333  
Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren Blz. 334  
Samenwerkingspartners Blz. 335  
5.4 Musea Blz. 336  
Doelstellingen Blz. 337  
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 338  
Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven Blz. 339  
Samenwerkingspartners Blz. 340  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 341  
Doelstellingen Blz. 342  
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 343  
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen Blz. 344  
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 345  
Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie Blz. 346  
Samenwerkingspartners Blz. 347  
5.6 Media Blz. 348  
Doelstellingen Blz. 349  
Aansluiting van de informatieconcepten van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit op elkaars programmering binnen het kader van de KennisMarkt Blz. 350  
Monitoring van de samenwerking van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit Blz. 351  
Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de Rietgorscollectie Blz. 352  
Onderzoeken wat de beste wijze is van beheer van de kunstcollectie De Rietgors en kunst in de openbare ruimte en het uitwerken van een plan daarvoor Blz. 353  
Samenwerkingspartners Blz. 354  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 355  
Doelstellingen Blz. 356  
Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht Blz. 357  
Het beheer en onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd vanuit het Groen Beleidsplan 2014-2024 en het Groenbeheerplan binnen de beschikbare middelen Blz. 358  
Ruimte geven aan maatschappelijk initiatief en samenwerken aan natuurbehoud met inwoners en maatschappelijke partners Blz. 359  
Het stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op publiek- en privaat terrein Blz. 360  
Versterken ecologische functie Blz. 361  
Het verder versterken van de biodiversiteit langs de A15 en aanleggen van ecologische verbindingen bij de N3 met ondersteuning van Rijkswaterstaat (subsidie) Blz. 362  
In 2021 zetten we het natuurvriendelijk maaibeleid voort Blz. 363  
Samen met een ecoloog de ecologische ontwikkeling van natuurvriendelijk gras en bosplantsoen volgen Blz. 364  
Natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoen wordt op 30% van het onderhouden areaal uitgevoerd Blz. 365  
We betrekken ecologische experts bij omvangrijke projecten in de openbare ruimte Blz. 366  
Voldoende speelgelegenheden aanbieden Blz. 367  
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen Blz. 368  
In aansluiting op het bijgestelde investeringskrediet wordt bij de vervanging van speeltoestellen ook aandacht geschonken aan andere vormen van buiten spelen als natuurlijk spelen en speelaanleidingen Blz. 369  
Versterken recreatieve functie Blz. 370  
Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding Blz. 371  
Versterken kwaliteit watergangen Blz. 372  
Uitvoering pilots met ander wateronderhoud ter versterking van de natuurwaarde van water (zoals bij lange watergang Alver), waarbij minder verstoring optreedt in de ecologie Blz. 373  
Samenwerkingspartners Blz. 374  
Wat mag het kosten? Blz. 375  
6. Sociaal Domein Blz. 376  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 377  
Doelstellingen Blz. 378  
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving Blz. 379  
Stimuleren maatschappelijke initiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren Blz. 380  
Initiatieven integraal bekijken en maximaal mogelijk maken door het bestaan van en de wisselwerking tussen het MIT en het PIT Blz. 381  
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten Blz. 382  
Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offline buurtplatform Blz. 383  
Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen Blz. 384  
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 385  
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners Blz. 386  
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 387  
De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving Blz. 388  
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 389  
Uitvoeren van de visie en het werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht Blz. 390  
Versterken en aanjagen van het zogeheten 'voorliggend veld' van algemene voorzieningen Blz. 391  
Invulling en uitvoering geven aan de programmatische aanpak 'Ouderen en Wonen' in samenwerking met maatschappelijke instellingen Blz. 392  
In co-creatie met maatschappelijke partners de preventiemogelijkheden versterken en bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp aan de hand van een Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) Blz. 393  
Verder vorm en invulling geven aan het Adviespunt scheiden, kind en ouderschap Blz. 394  
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers Blz. 395  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen uiting geven aan de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet Blz. 396  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen mantelzorgers attenderen op ondersteuningsmogelijkheden en het verder vormgeven van het ondersteuningsaanbod om hen adequaat te steunen bij hun zorgtaken Blz. 397  
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers Blz. 398  
Promoten, stimuleren en aanjagen van vrijwilligerswerk via het platform PuurPapendrecht en via activiteiten georganiseerd door Sterk Papendrecht Blz. 399  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners uiting geven aan de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet Blz. 400  
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Blz. 401  
Integratie en participatie van statushouders Blz. 402  
Invulling en vanaf 1 juli 2021 uitvoering geven aan de nieuwe taken in het kader van de nieuwe Wet inburgering Blz. 403  
Samenwerkingspartners Blz. 404  
6.2 Wijkteams Blz. 405  
Doelstellingen Blz. 406  
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving Blz. 407  
Vanuit het Beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 worden verschillende acties geïnitieerd om een zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven en waar mogelijk te versterken Blz. 408  
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar Blz. 409  
Stapsgewijs doorontwikkelen van de prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht als één strategische partner Blz. 410  
Nadere prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht worden gemaakt rondom jeugdhulp Blz. 411  
Uitvoering geven aan het Convenant Preventiehuisuitzetting Blz. 412  
Invulling geven aan Buurtbemiddeling om burenoverlast te beperken vanuit de afspraken met Sterk Papendrecht en Woonkracht10 Blz. 413  
Samen met Sterk Papendrecht, de scholen en andere gelieerde instellingen die professioneel actief zijn met jeugdigen, inzetten op een stevige samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) aan de hand van nieuwe lokale samenwerkingsafspraken Blz. 414  
Samen met Sterk Papendrecht, zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen bestendigen van een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 415  
Een doorontwikkeling van Sterk Papendrecht op het thema OGGZ, in samenwerking met o.a. de DG&J (procescoördinatie) en Yulius (ambulant specialistisch verpleegkundige) Blz. 416  
Samenwerkingspartners Blz. 417  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 418  
Doelstellingen Blz. 419  
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 420  
Uitvoeren van de Participatiewet, de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt Blz. 421  
In het kader van het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede (t/m 2021) wordt samen met maatschappelijke instellingen vorm gegeven aan een Papendrechtse schuldenroute Blz. 422  
Samen met SDD, Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en andere maatschappelijke partners lokaal invulling geven aan de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Blz. 423  
Samenwerkingspartners Blz. 424  
6.4 Begeleide participatie Blz. 425  
Doelstellingen Blz. 426  
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 427  
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 428  
Samenwerkingspartners Blz. 429  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 430  
Doelstellingen Blz. 431  
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 432  
Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 433  
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 434  
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 435  
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 436  
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Blz. 437  
Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken Blz. 438  
Samenwerkingspartners Blz. 439  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 440  
Doelstellingen Blz. 441  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 442  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 443  
Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht Blz. 444  
Samenwerkingspartners Blz. 445  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 446  
Doelstellingen Blz. 447  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 448  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 449  
Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht Blz. 450  
Samenwerkingspartners Blz. 451  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 452  
Doelstellingen Blz. 453  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 454  
Uitvoering geven aan beleidskaders en de regionale samenwerking Blz. 455  
Samenwerkingspartners Blz. 456  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 457  
Doelstellingen Blz. 458  
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Blz. 459  
Op basis van een regionale samenwerkingsovereenkomst wordt door Dordrecht (als centrumgemeente) invulling gegeven aan de maatwerkvoorzieningen op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang Blz. 460  
Op basis van een regionale samenwerkingsagenda met aanbieders wordt inhoud gegeven aan de beweging beschermd thuis Blz. 461  
Samenwerkingspartners Blz. 462  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 463  
Doelstellingen Blz. 464  
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 465  
Uitvoering geven aan de beleidskaders en de regionale samenwerking Blz. 466  
Samenwerkingspartners Blz. 467  
Wat mag het kosten? Blz. 468  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 469  
7.1 Volksgezondheid Blz. 470  
Doelstellingen Blz. 471  
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 472  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid Blz. 473  
Regie voeren op de uitvoering van de basistaken van de wettelijke jeugdgezondheidszorg (JGZ) Blz. 474  
Bestendigen van de samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen Blz. 475  
Samenwerkingspartners Blz. 476  
7.2 Riolering Blz. 477  
Doelstellingen Blz. 478  
Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 Blz. 479  
Vervanging van riolering wordt integraal opgepakt samen met wegen, groen en klimaat adaptieve maatregelen Blz. 480  
Uitvoeren van onderhoud en beheer aan de riolering en gemalen Blz. 481  
Bij nieuwe bouwontwikkelingen 20 mm regenwater bergen op eigen terrein Blz. 482  
Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken Blz. 483  
Zowel regionaal (Alblasserwaard- Vijfheerenlanden) als voor het Papendrechts grondgebied risicodialogen voeren met professionele stakeholders Blz. 484  
Uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken Blz. 485  
Vanuit Operatie Steenbreek Papendrecht zo veel mogelijk in samenwerking met partners als Waterschap Rivierenland, Woonkracht10 en andere gemeenten stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op privaat- (en publiek-) terrein Blz. 486  
Effecten van hevige regenbuien inzichtelijk maken in een samenhangend model voor watergangen (van Waterschap) en riolering (van Papendrecht) Blz. 487  
Samenwerkingspartners Blz. 488  
7.3 Afval Blz. 489  
Doelstellingen Blz. 490  
Inzamelen van huishoudelijk afval door HVC en op het afvalbrengstation Blz. 491  
Het inzamelen van huisvuil, afkomstig van bewoners aan huis, van verzamelpunten in de wijken en van het afvalbrengstation Blz. 492  
Uitvoeren van de gemeentelijke afvaltaak en andere daarmee samenhangende taken Blz. 493  
Onderhouden, beheren en vervangen van de inzamelvoorzieningen Blz. 494  
Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling Blz. 495  
Voorlichting blijven geven aan bewoners over huishoudelijk afval, stimuleren hergebruik en faciliteren van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 496  
Afhankelijk van de behoefte samen met scholen kijken naar mogelijkheden voor voorlichting over afvalscheiding en stimuleren gescheiden afvalinzameling op basisscholen Blz. 497  
Zorgen voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem Blz. 498  
Afronden pilot omgekeerd inzamelen in de wijk Oostpolder Blz. 499  
Afronden onderzoek naar de mogelijkheden van nascheiding van huishoudelijk afval Blz. 500  
Samenwerkingspartners Blz. 501  
7.4 Milieubeheer Blz. 502  
Doelstellingen Blz. 503  
Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat Blz. 504  
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2021 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen Blz. 505  
Monitoren afspraken met Chemours/DuPont Blz. 506  
Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016' Blz. 507  
Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) en het op te stellen 'maatwerkplan' Blz. 508  
Actieplan omgevingslawaai Papendrecht 2013-2018 Blz. 509  
Ontwikkelingen rondom beleid in relatie tot stikstofemissies en Natura 2000-gebieden actief volgen en hierop zo veel mogelijk anticiperen bij ruimtelijke planvorming Blz. 510  
In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van milieuthema's ten behoeve van het Omgevingsplan Blz. 511  
Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op het moment van de invoering van de Omgevingswet Blz. 512  
De gevolgen van het nieuwe beleid met betrekking tot omgevingsveiligheid (per 1-1-2022) in beeld brengen Blz. 513  
In overleg met betrokken gemeenten en TenneT verder uitwerken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van de 380 kV hoogspanningsverbinding te verkleinen Blz. 514  
Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model Blz. 515  
Samenwerkingspartners Blz. 516  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 517  
Doelstellingen Blz. 518  
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 519  
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats Blz. 520  
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 521  
Invoeren en/of toepassen van gedifferentieerde tarieven voor begraven op basis van eerdere externe onderzoeksresultaten Blz. 522  
Wat mag het kosten? Blz. 523  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 524  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 525  
Doelstellingen Blz. 526  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving Blz. 527  
Waar nodig bestemmingsplannen opstellen Blz. 528  
Aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2022 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen Blz. 529  
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 530  
In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Blz. 531  
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook met het oog op de PAS-problematiek Blz. 532  
Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen Blz. 533  
Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte van derden en het initiëren en mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen Blz. 534  
Beeldbepalende locaties (indien aan de orde) herontwikkelen Blz. 535  
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst Blz. 536  
In 2021 vaststellen van de omgevingsvisie Blz. 537  
In 2021 start maken met een omgevingsplan en aanbieden van een voorontwerp Blz. 538  
In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening Blz. 539  
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 540  
Voorbereiden en aanbieden van de voor de invoering van de Omgevingswet wettelijk minimaal vereiste besluiten over onder andere participatie, welstand, delegatie en adviesrecht voor bepaalde typen aanvragen Blz. 541  
Samenwerkingspartners Blz. 542  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 543  
Doelstellingen Blz. 544  
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 545  
Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling Blz. 546  
Opnemen van de locatie PC Hooftlaan 180 in de grondexploitatie Centrum Blz. 547  
Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages Blz. 548  
Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum Blz. 549  
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 550  
Realisatie woningbouw Eiland Kombuis. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021 Blz. 551  
Afronden van woongebied Land van Matena Blz. 552  
Ontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena) Blz. 553  
Samenwerkingspartners Blz. 554  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 555  
Doelstellingen Blz. 556  
Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 557  
Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu Blz. 558  
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen Blz. 559  
Ook in 2021 voeren we het Papendrechts Woonplan uit Blz. 560  
Actualiseren van de lokale PALT behorend bij regionale PALT Blz. 561  
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen Blz. 562  
Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen Blz. 563  
Verder uitvoeren van de motie Ouderen en Wonen Blz. 564  
Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 565  
Samen met inwoners en stakeholders vanuit de participatiegedachte de concept Regionale Energiestrategie 1.0 invullen Blz. 566  
Samen met inwoners, ondernemers en stakeholders vanuit de participatiegedachte de Transitievisie Warmte 1.0 (TVW 1.0) updaten naar TVW 2021 Blz. 567  
Samen met stakeholders als HVC, Stedin en WK10 starten met het opstellen van wijkaanpakken voor wijken die van het aardgas gaan Blz. 568  
Haalbaarheid van een wijk als proeftuin aardgasvrije wijken onderzoeken en bij positief resultaat een subsidieaanvraag bij BZK indienen (1e Q 2021) Blz. 569  
Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en extra promoten van het in 2020 opgerichte loket Zakelijk Drechtsteden Blz. 570  
Handelingsperspectief bieden aan inwoners Blz. 571  
Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie Blz. 572  
Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen Blz. 573  
Handelingsperspectief bieden aan ondernemers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed Blz. 574  
GPR toepassen (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) Blz. 575  
Samenwerkingspartners Blz. 576  
Wat mag het kosten? Blz. 577  
Paragrafen Blz. 578  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 579  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 580  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 581  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 582  
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 583  
Financiële kengetallen Blz. 584  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 585  
Inleiding Blz. 586  
Kerncijfers (in beheer) van Papendrecht Blz. 587  
Beheervisie Blz. 588  
Beleidskaders Blz. 589  
Vastgoed Blz. 590  
Regionale samenwerking Blz. 591  
Financiering van werken Blz. 592  
Geplande werkzaamheden jaarschijven 2021 t/m 2025 Blz. 593  
3. Financiering Blz. 594  
Financiering Blz. 595  
Algemeen Blz. 596  
Financieringspostitie Blz. 597  
Renterisico's Blz. 598  
Kredietrisico's Blz. 599  
4. Lokale heffingen Blz. 600  
Lokale heffingen Blz. 601  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 602  
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten (x 1.000) Blz. 603  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 604  
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Blz. 605  
Afvalstoffenheffing Blz. 606  
Rioolheffing Blz. 607  
Vergelijking andere gemeenten Blz. 608  
Overige lokale heffingen Blz. 609  
Kwijtschelding Blz. 610  
Grondbeleid Blz. 611  
5. Grondbeleid Blz. 612  
6. Verbonden Partijen Blz. 613  
Inleiding Blz. 614  
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Blz. 615  
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 616  
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 617  
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 618  
Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtwerk Blz. 619  
Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 620  
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 621  
Stedin Groep Blz. 622  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 623  
Oasen NV Blz. 624  
Regionale Onwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 625  
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 626  
Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 627  
7. Bedrijfsvoering Blz. 628  
Ontwikkeling organisatie en ontwikkeling HRM Blz. 629  
Juridische kwaliteitszorg Blz. 630  
Informatiemanagement en ICT Blz. 631  
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 632  
Indicatoren en streefwaarden Blz. 633  
Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Blz. 634  
Indicatoren en streefwaarden gemeente Papendrecht Blz. 635